Anda di halaman 1dari 17

http://muhsinabdulaziz.blogspot.com/2012/02/perkembangan-ilmu-perbandingan.

html
Perkembangan pendidikan komparatif telah ditandai oleh lima tahap yang
berjaya dikenal pasti, dan masing-masing mempunyai motif yang berbeza untuk
kajian banding. Tahap awal adalah tempoh kisah travelers (pelancong) yang
didorong oleh rasa ingin tahu sederhana. Kedua adalah masa pinjaman
pendidikan, ketika keinginan untuk belajar pelajaran yang berguna dari
amalan-amalan asing adalah motivasi utama. Ketiga, adanya penekanan
terhadap dasar kerjasama pendidikan dalam harmoni kepentingan dunia dan
pembaikan bersama antara negara-negara. Keempat, tahap mengenalpasti
kekuatan untuk membentuk sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir,
adalah tahap penjelasan ilmu sosial, yang menggunakan, kaedah empiris
kuantitatif ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi untuk menjelaskan hubungan
antara pendidikan dan masyarakat. [4]

Tahap pertama, boleh dikatakan tahap paling primitif. Hal tersebut kerana hanyalah kisah
yang dibawa pulang oleh pelancong ( Traveller s Tales) yang berupa laporan yang boleh
dikatakan masih amatur dan bersifat umum. Rasa ingin tahu adalah dorongan utama dari
perjalanan mereka, namun, hasil pemerhatian mereka tidak didokumenkan secara
sistematik.
Menurut Arif Rohman dalam bukunya Pendidikan Perbandingan, pada fasa ini
pendidikan komparatif baru berupa laporan-laporan lisan ( oral reports ), misalnya
tentang laporan tentang sistem pendidikan di negara Greek dan Rom, kemudian laporan
cerita perjalanan Marco Polo yang menjelajah dunia, kemudian cerita dari Alexis de
Tocqueville. Baik Marco Polo maupun Tocqueville keduanya menceritakan tentang
pendidikan anak-anak di beberapa negara yang pernah mereka kunjungi.
2.

Tahap kedua. Dari awal abad kesembilan belas, bertepatan dengan munculnya sistem
nasional pendidikan di Eropah, perjalanan luar negeri yang dibuat pelancong yang
mempunyai minat khusus dalam hal pendidikan. Tidak lagi didorong oleh rasa ingin tahu
secara umum, mereka pergi bersiar-siar negara-negara asing dengan tujuan mencari
maklumat yang berguna untuk merangka program pendidikan di negara mereka sendiri.
Kumpulan ini didominasi ahli politik pendidikan, ahli dan aktivis. Sering mereka pergi
tidak dengan kos sendiri, atau mengikuti kepentingan peribadi mereka, tetapi sebagai
utusan yang dilantik kerajaan negara mereka.
Pada fasa ini pula muncul seorang tokoh berbangsa Perancis yang bernama Antoine Julie

de Paris. Pada tahun 1817 beliau mencadangkan pentingnya pengumpulan data-data


secara sistematik melalui pemerhatian dan angket tentang sistem pendidikan di negara
lain. Oleh kerana itu, Antoine Julie de Paris ini dikenali sebagai bapak perintis pendidikan
komparatif sebagai ilmu. Kemudian muncul pula tokoh-tokoh lain seperti John Griscom
(Amerika Syarikat), Victor Cousin (Perancis), Horace Mann (Amerika Syarikat),
Matthew Arnold (Inggeris), dan Michael Sadler (Inggeris). [8]
Para tokoh-tokoh tersebut melakukan pelbagai usaha dalam membangunkan pendidikan
komparatif. Seperti John Griscom yang mempelajari pendidikan di negara lain dengan
cara melawat beberapa negara Eropah kemudian dia tinggal dan hidup disana selama satu
tahun. Negara-negara yang pernah diteliti seperti Inggeris, Switzerland, Itali dan Belanda.
Hasil dari lawatan tersebut kemudian dilaporkan dan dikumpulkan menjadi sebuah buku
yang berjudul "A Year ini Europe" . Victor Cousin melakukan kunjungan ke Prussia
(sekarang dikenali dengan nama Jerman) untuk mempelajari pendidikannya. Hasil
lawatan itu kemudian ditulis dalam sebuah buku mengandungi laporan pendidikan umum
di Prussia yang diberi judul " Education Reports in Prussia " . Horace Mann pada tahun
1844 pernah mengunjungi sebahagian negara Eropah selama beberapa bulan dan berjaya
mencatat beberapa penemuan berkaitan dengan sistem pendidikan di semua negara yang
dikunjungi, kemudian hasilnya dikumpulkan dan dituangkan dalam sebuah buku yang
diberi judul " Seven Annual Report ". Buku tersebut mengandungi perbandingan
pendidikan antara Jerman, Inggeris, Perancis dan Iceland. Matthew Arnold pada tahun
1859 melawat Perancis dan 1865 di Jerman.Hasil lawatan dituangkan dalam suatu telaah
tentang sistem pendidikan di kedua-dua negara tesebut yang berjudul "Special Report of
Educational Subjects, suatu terbitan yang disusun oleh Dewan Pendidikan Inggeris iaitu
Board of Educationyang saat itu dipimpin oleh Sir Michael Sadler. Sir Michael Sadler
sendiri melawat Jerman pada tahun 1894 dan 1895 dengan memerhati sekolah-sekolah di
Jerman, hasilnya dia tulis dengan tajuk " How Far can We Learn Anything of Practical
Value from The Study of Foreign Systems of Education " . Pada tulisannya tersebut, dia
menafikan dan tidak yakin bahawa aneka komponen atau kaedah pada sistem pendidikan
negara asing dapat dirinci secara berasingan-pisah. [9]
3.

Tahap ketiga. Pada tempoh ini, pertukaran maklumat tentang negara-negara asing dan
pendidikan khususnya mengenai asing dianggap hanya untuk mendobrak halangan
kejahilan yang dibahagikan suatu bangsa. Pada peringkat ini pula proses pengumpulan
maklumat tentang negara-negara asing yang menjadi objek perbandingan disusun secara
sistematik. Dalam menerbitkan maklumat, negara-negara asing memerlukan pertukaran
sarjana, mahasiswa dan penerbitan.Rangkaian yang dihasilkan dari hubungan
antarabangsa akan dengan sendirinya membantu mempromosikan pemahaman
antarabangsa, serta peningkatan sosial, khususnya institusi pendidikan di seluruh dunia.
[10]

Pada fasa ini pula banyak ahli yang melakukan kajian dan penyelidikan dengan mengkaji
hubungan sekolah dengan masyarakat, diantaranya dilakukan Nicholas Hans. Dia
meneliti peranan sekolah dalam mengembangkan kebudayaan masyarakat. [11]
4.

Tahap keempat. Bersamaan dengan munculnya ilmu-ilmu sosial menjelang akhir abad
kesembilan belas terdengar pengakuan terhadap pentingnya hubungan dinamik mengait
pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai cerminan dari sebuah masyarakat.
Pada tahap ini, mereka mula mempertimbangkan kemungkinan menggunakan kesimpulan
untuk mengarahkan serta membentuk masa depan masyarakat. [12]
Pada fasa ini para ahli banyak melakukan kajian tentang pemodenan, iaitu pemodenan
masyarakat dan pemodenan pendidikan. [13]

5.

Tahap kelima. Pasca perang dunia kesatu, kemajuan pesat dialami oleh ilmu-ilmu sosial.
Ilmu ekonomi dan sosiologi berkembang lebih dahulu, disusul kemudian dengan ilmu
politik dan antropologi. Kaedah penyelidikan kuantitatif menjadi primadona pada saat itu,
tidak hanya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, akan tetapi di beberapa cabang
pendidikan juga menggunakan kajian tersebut, seperti psikologi dan psikometri. [14]
Menurut Arif Rohman, fasa terakhir berlangsung dari tahun 1990-an hingga 2000-an, di
mana kajian pendidikan komparatif lebih tertumpu pada keterkaitan antara pendidikan
dengan isu-isu kemanusiaan, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), kesamarataan gender,
pembasmian kemiskinan, dan lain- lain. Dengan demikian kajian kajian pendidikan
komparatif sudah demikian meluas yang ditulis para ahli.Banyak majalah, jurnal, dan
ensiklopedi pendidikan komparatif yang ditulis para ahli. [15]
Pendek kata, kemudian selama satu abad setengah pendidikan komparatif telah
berpindah dari tahap ingin tahu ke tahap analisis. Pergerakan ini mungkin boleh
dibezakan bersama tiga dimensi: dari data sembarangan berkumpul untuk ketepatan yang
jauh lebih besar, dari kedermawanan dalam kerjasama pendidikan antarabangsa untuk
profesionalisme, dan dari analisis didasarkan pada gerak hati terhadap penjelasan ilmiah.
[16]

Tokoh-tokoh yang mempunyai peranan penting dalam Ilmu Perbandingan Pendidikan.

Jika diperhatikan beberapa fasa perkembangan ilmu perbandingan pendidikan di

atas. Maka terdapat nama tokoh-tokoh yang mempunyai peranan penting dalam
penyebaran ilmu perbandingan pendidikan.
1)

Marco Polo dan Alexis de Tocqueville. Kedua nama ini boleh dikategorikan

mempunyai andil dalam penyebaran ilmu perbandingan pendidikan di awal-awal


kemunculannya. Walaupun hasil pemerhatian atau laporan-laporan yang mereka masih
bersifat lisan ( oral reports ).
2)

Antoine Jullen de Paris, tokoh berbangsa Perancis disebut sebagai Bapak Ilmu

Perbandingan Pendidikan.
3)

John Griscom (Amerika Syarikat), Victor Cousin (Perancis), Horace Mann (Amerika

Syarikat), Matthew Arnold (Inggeris), dan Michael Sadler (Inggeris). Tokoh-tokoh ini
muncul setelah Ilmu Perbandingan Pendidikan dirintis secara ilmiah. Sepak terajang
mereka dalam mengembangkan Ilmu Perbandingan Pendidikan dapat dilihat pada fasa
kedua berkembangnya Ilmu Perbandingan Pendidikan di atas

kesan
Salah satu kesan positif dari lahirnya ilmu perbandingan pendidikan adalah boleh
dirumuskannya atau terlahirnya suatu dasar dalam bidang pendidikan di suatu negara.
Secara jelas dapat kita lihat pada fasa kedua dari sejarah perkembangan ilmu
perbandingan pendidikan. Pada fasa tersebut, terdapat campur tangan kerajaan untuk
menghantar utusan-utusannya ke negara-negara lain dengan tujuan untuk mengamati
perkembangan pendidikan di negara tersebut, lalu boleh diambil pelbagai macam hal
yang bersifat positif dan berguna bagi negara asal si utusan.
Dan ketika dasar pendidikan itu telah hadir, maka sumber-sumber yang melandasi
lahirnya dasar tersebut antara lain dari:
a) Landasan Ideologi Negara.
b) Eksekutif, Perundangan dan Pakar NGO, serta
c) Budaya, Agama, Politik, Ekonomi dan lain-lain.
Landasan ideologi negara mempunyai implikasi munculnya tujuan pendidikan

negara tersebut. Salah satu contohnya adalah Indonesia dengan Pancasila sebagai
landasan ideologinya. Hal tersebut memberikan kesan bahawa nilai-nilai luhur yang
terdapat pada Pancasila untuk ditetapkan sebagai destinasi pendidikan negara.
Eksekutif mempunyai peranan sebagai pengawal selia pelaksanaan pendidikan di
suatu negara dan juga sebagai perumus dasar pendidikan dalam sebuah negara, selepas itu
muncullah peranan legislatif yang fungsinya sebagai penggubal undang-undang dalam
membuat undang-undang sebagai paying hukum dari sebuah dasar. Peranan NGO
pendidikan-pun menjadi penting dengan tujuan sebagai pemerhati, dan juga pengkritisi
guna memastikan perjalanan sebuah dasar yang sesuai dengan koridor yang telah
ditetapkan.

BIBLIOGRAFI B Rickman, W ILLIAM W. B Rickman, ILLIAM W W. 1951 1951 "IL


Kandel: international Scholar and Educator. " The Educational Forum 15: 389-412. "IL
Kandel: Cendekia Antarabangsa dan Pendidik." Forum Pendidikan 15: 389-412. C
Remin, L AWRENCE A. C Remin, AWRENCE L A. 1966 Isaac Leon Kandel (18811965): A Biographical Memoir. Chicago: National Academy of Education. . 1966 Ishak
Leon Kandel (1881-1965): A Memoir Biographical :. Chicago Akademi Nasional
Pendidikan. K Andel, I saac L EON. K Andel, saya saac EON L. 1930 History of
Secondary Education. Boston: Houghton Bahasa dan Pustaka. 1930 Boston. Sejarah
Menengah: Pendidikan. Houghton Mifflin. K Andel, I saac L EON. K Andel, saya saac
EON L. 1933 Comparative Education. Boston: Houghton Bahasa dan Pustaka. 1933:
Perbandingan. Boston Pendidikan.Houghton Mifflin. K Andel, I saac L EON. K Andel,
saya saac EON L. 1943 The Cult of Uncertainty.New York: Macmillan. 1943 :. The Cult
of York. Ketidakpastian New Macmillan. K Andel, I saac L EON. K Andel, saya saac
EON L. 1955 The New Era in Education. Boston: Houghton Bahasa dan Pustaka. 1955 :.
Baru Era Pendidikan di Boston. Houghton Mifflin. P OLLACK, E rwin W. P OLLACK,
W. E rwin 1989 1989 "Isaac Leon Kandel: A Pioneer in Comparative and International
Education." "Leon Isaac Kandel: A Perintis dalam Pendidikan Perbandingan dan
Antarabangsa."Ph.D. Ph.D. diss., Loyola University of Chicago. bda., Loyola University
of Chicago. T EMPLETON, R Obert G. T EMPLETON, Obert R G. 1956 1956 "Isaac L.
Kandel s Contributions to the Theory of American Education." "Isaac L. Kandel 's
Sumbangan Teori Pendidikan Amerika." Ph.D. Ph.D. diss., Harvard University. bda.,
Harvard University. W ILLIAM G. W ILLIAM G. W RAGA W RagaSUMBER
Terjemahan dari http://education.stateuniversity.com/pages/2144/Kandel-Isaac-L-18811965.html: Read more: L. Ishak Kandel (1881-1965) - Sejarah Pendidikan, Pendidikan
Perbandingan dan Antarabangsa, Teori Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA
Arif Rohman. 2010. Pendidikan Perbandingan . Yogyakarta: LaksBang Mediatama

Di akses melalui internet pada 29/9/2011 pukul


17.25:http://www.teknologipendidikan.net/ Makna dari Term Perbandingan dalam
Pendidikan Perbandingan .html
Di akses melalui internet pada 29/9/2011 pukul 19.28: http: // aisyah-umilathifah.blogspot.com/2010/11/ Melodi Kata tugas pendidikan komparatif (asas-asas
komparabilitas) .html
Di akses melalui internet pada 29/9/2011 pukul 20.05: http: // islamicschoolnetwork /
pendidikan antarabangsa, bagaimanakah maknanya.com
Di akses melalui internet pada 1/10/2011 pukul 15.25:
http://nurul071644249.wordpress.com/2011/08/29/ Pendidikan Perspektif Global.html
Di akses melalui internet pada 1/10/2011 pukul 20.30:
http://dedidwitagama.wordpress.com/2007/11/07/pendidikan-berasaskan-keunggulantempatan-global/
Di akses melalui internet pada 1/10/2011 pukul 20.45: http://www.iaiglobal.or.id/

PENDIDIKAN PERBANDINGAN
Suatu titik pandang tentang pendidikan yang relevan dengan maksud kajian
perbandingan ialah bila pendidikan itu selalu dilihat dalam kaitan dengan masyarakat dan
negara. Bermakna, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai upaya atau bantuan untuk
mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki subjek didik agar menjadi nyata, namun
perlu pula ditinjau tentang kaitan antara individu dengan masyarakat dan negara.
Walaupun pendidikan itu berlangsung pula secara tidak formal seperti halnya
dalam keluarga, namun peranan negara dan masyarakat pada umumnya cukup besar.
Keperluan-keperluan yang sentiasa meningkat menyebabkan berlakunya semacam
mobiliti dalam hal mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Adapun yang dimaksudkan
dengan mobiliti adalah penyertaan banyak pihak untuk menjadikan pendidikan itu
wahana yang menentukan dalam pencapaian kesejahteraan warga-warga negara yang
bersangkutan.
Wahana-wahana tertentu akan diulas berikut ini, dan ini meliputi: pendidikan formal
dan pendidikan non-formal. Oleh kerana bahagian-bahagian ini akan mengkaji dua jenis
pendidikan itu mengenai sahamnya terhadap perkembangan masyarakat, maka huraian
tentang dua jenis pendidikan itu merupakan bekal bagi dasar telaah bahagian-bahagian
berikut.

A. Tujuan Pendidkan
Telah disinggung pada bab pendahuluan bahawa pendidikan itu merupakan karya
manusia yang cukup kompleks. Pendidikan berdimensi banyak, yang bermula dari
individu atau subjek didik, masyarakat termasuk keluarga, dan negara. Kesemuanya itu

berkepentingan dan mempunyai saham penentuan dan pengembangan dari dimensidimensi tertentu tentang pendidikan.
Sesuai dengan ulasan selintas tentang dimensi pendidikan di muka dan perhatian
terhadap kajian komparasi yang pada asasnya bersifat lintas bangsa dan negara, maka
diperlukan rumusan tentang tujuan pendidikan yang menyeluruh. Dalam hubungan ini
tokoh pendidikan bangsa Amerika, yang bernama Mortimer F. Adler, merumuskan tujuan
pendidikan sebagai berikut: 1 )
1 Memberikan peluang untuk perkembangan peribadi dan peningkatan diri.
Kesemuanya ini meliputi segi mental, moral dan spiritual.
2 Memberikan peningkatan peranan individu sebagai warga negara.
3 Menuntun agar mampu memiliki penghidupan dan kehidupan yang mencukupi
kerana mempunyai jabatan atau pekerjaan tertentu.
Tinjauan dari sudut pandang rumusan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana
dinyatakan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983, menghasilkan
analogi sebagai berikut: 2 )
1 Rumusan angka 1 sesuai dengan rumusan GBHN yang meliputi aspek-aspek:
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan mempertinggi budi pekerti.
2 Rumusan angka 2 sesuai dengan rumusan dalam GBHN yang meliputi:
mengukuhkan keperibadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta
tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan ... dan
seterusnya, sedangkan
3 Rumusan angka 3 sesuai dengan rumusan tujuan dalam GBHN yang meliputi:
meningkatkan kecerdasan dan kemahiran.

B. Pendidikan Formal dan non Formal


Secara konvensional konsep tentang pendidikan mengenali jalur-jalur pendidikan
formal, non-formal, dan informal. Oleh kerana pendidikan formal dan non-formal itu
terlembaga secara nyata dalam masyarakat, ada cukup banyak kritikan mengenai
keberkesanan fungsi institusi pendidikan formal dan non-formal itu. Balas terhadap
pendidikan formal lebih tajam berbanding dengan pendidikan non-formal.
Dalam bukunya yang terkenal dan berjudul Deschooling Society , Ivan Illich
mengemukakan kekurang-efektivan sistem persekolahan. Balas meliputi antara lain: sifat
pengasingan anak yang dialami kerana selalu berada dalam sistem persekolahan, bahawa

sekolah lebih mengutamakan persaingan untuk mengejar nilai dari pada pendidikan
personaliti, bahawa sekolah "penurunan" keperibadian anak kerana "mengurungnya"
selama beberapa tahun. 3 )
Dengan kurikulum yang tersusun dengan jelas dan penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran yang teratur menjadi tempat mendidik dan mengajar yang efesien. Harapan
sementara pihak bahawa sekolah menjadi institusi yang mencukupi peranannya untuk
memberikan bekal pengetahuan dan pembentukan keperibadian bagi pelajar-pelajarnya
untuk terjun ke masyarakat, bukanlah suatu yang tanpa dasar.
Persekolahan juga menjadi sistem pendidikan yang jelas kedudukannya dalam
masyarakat. Konsep bahawa pendidikan yang mencukupi bila berperingkat berturut-turut,
malahan ada yang berkonsepsikan satu jalur ("single track"), atau beberapa jalur, dianut
oleh banyak negara.
Tentang pendidikan non-formal, yang selama ini berperanan sebagai sistem
pendidikan alternatif disamping pendidikan formal, yang juga merupakan wahana untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dianuti dan ada dibanyak negara. Balas terhadap
jalur pendidikan ini tentulah ada dijumpai pula.
Pendidikan formal dalam tulisan ini, tidak dibincangkan secara khusus. Ini
berdasarkan atas pertimbangan bahawa pendidikan in-formal sangat banyak variasinya.
Dengan mengambil misal seperti terdapat dalam keluarga, corak pendidikan keluarga
dalam suatu negara saja boleh dijangka sukar untuk sampai variasinya.
Penggunaan istilah-istilah pendidikan formal, non-formal, dan informal dalam
tulisan ini adalah berdasarkan atas pertimbangan bahawa istilah-istilah tersebut sudah
baku. Dewasa ini negara-negara di dunia mempunyai pendidikan berjenjang yang disebut
pendidikan formal dengan sistem persekolahannya. Malahan jenjangnya pun konsisten,
iaitu: rendah, menengah dan tinggi. Jadi, dari sudut ini perihal pendidikan formal ini
boleh dipandang adanya kesamaan pada lintas negara.
Penerimaan pelajar pada sekolah menengah di Malaysia terbuka dalam arti bagi
siapa pun yang mempunyai tanda tamat belajar sekolah dasar, demikian pula, untuk
Filipina. Di Thailand demikian pula, namun ada flaksibilitas, pelajar bergerak dari pusat
akademik ke vokasional atau sebaliknya, dengan berdasarkan atas prestasi pelajar selama
belajar di sekolah menengah tersebut.
Di Singapura dan Indonesia penerimaan pelajar sekolah menengah berdasarkan atas
hasil yang dicapai pelajar sebagaimana tertera pada tanda tamat belajar sekolah dasar.
Oleh kerana telaah perbandingan yang bersifat analisis tafsiran itu lebih
mengantarkan makna pendidikan daripada yang junkta kedudukan, maka dijadikan
landasan tulisan ini. Tiga jalur pendidikan di perhatikan, namun seberapa dapat dicari
maknanya dalam kaitan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan di masyarakat.

C. Pendidikan Perbandingan
Pendidikan perbandingan sebagaimana dirumuskan pengertiannya oleh Kandel dan
Hans menunjukkan tentang perlunya memperhatikan dua wajah pendidikan, iaitu teori
dan amalan. Spektrum ini selalu menjadi dimensi penting dalam perjalanan pendidikan
perbandingan, dan pada tulisan ini seberapa boleh selalu mendapatkan perhatian.
Sebuah gambaran tentang kecenderungan perkembangan pendidikan perbandingan
yang ditulis oleh Gail F. Kelly dan kawan-kawan dan dimuat dalam buku Comparative
Education, menunjukkan ciri-ciri pendidikan perbandingan yang lebih kurang sebagai
berikut ini. Uraian singkat ini diringkaskan dari buku dengan tajuk tersebut pada halaman
505-533: 4 )

1 Tentang isi (" cintent "):


a. Perbandingan sistem-sistem pendidikan nasional dengan maksud memberi
sumbangan timbulnya saling pengertian antarabangsa, pembaikan atau
pembaharuan pendidikan (sampai dengan tahun 1960). Menurut anggaran
pendidikan perbandingan mula berkembang secara sistematik menjadi disiplin
ilmu sejak permulaan tahun 1930-an.
b. Analisis tentang hubungan sekolah dan masyarakat (sampai dengan tahun 1960).
Dalam hubungan ini, Nicholas Hans misalnya, meneliti tentang peranan yang
boleh dilakukan oleh sekolah dalam pembangunan kebudayaan masyarakat yang
bersangkutan. Kalau dalam konkritnya dua rangkuman contoh isi (a dan b) di
atas selalu bersifat perbandingan, artinya membandingkan pendidikan negara
yang satu dengan negara yang lain, C. Arnold Anderson mengetengahkan kajian
yang mendalam. Menurut tokoh ini, kajian mendalam mengenai suatu fenomena
pendidikan suatu negara dapat digunakan sebagai bahan kajian perbandingan.
Dengan menggunakan parameter tertententu suatu kajian untuk negara tertentu
dapatlah diuji adanya pada negara yang lain.
c. Kajian tentang pemodenan. Sebahagian bahan kajian sejak masa akhir tahun
enam puluhan berkisar pada masalah pemodenan.Dengan menggunakan
kerangka pikir teori pemodenan para ahli berusaha memperoleh pengertian
tentang apakah suatu negara telah mencapai atau sedang bergerak ke arah
pemodenan. Dalam hubungan ini peranan pendidikan juga ditelaah dalam kaitan
dengan perkembangan masyarakat dan ekonomi negara-negara yang
bersangkutan.

2.

Mengenai kaedah:

Huraian pada awal bab ini menyebutkan bahawa peminat pendidikan perbandingan
itu bermacam-macam, yaitu dari ahli dalam bidangnya, pendidik, sampai pegawaipegawai dalam perancangan dan kerja sama serantau dan antarabangsa dalam bidang
pendidikan. atas dasar kenyataan ini, maka pendidikan perbandingan berbeza bidang isi
telah memperoleh tempat pada bahagian yang terdahulu, maka, pada bahagian ini akan
dihuraikan secara ringkas ciri-ciri tentang kaedah.
Variasi tentang kaedah ini telah disinggung secara ringkas pada bab pendahuluan
ketika dibicarakan tentang pandangan-pandangan Kandel dan Hans mengenai
pembangunan pendidikan perbandingan. pada bahagian ini disebutkan bahawa dengan
mengikuti pandangan Kandel tentang pendidikan perbandingan, maka, kaedah-kaedah
yang perlu dibangunkan adalah sejarah, perbandingan, dan falsafah. Bila diikuti
pandangan Hans, kaedah yang terutama sekali diperlukan adalah deskriptif dan
eksperimental.
Ada tokoh-tokoh yang memikirkan dan mengusahakan adanya kaedah tertentu yang
boleh menjadi ciri khas pendidikan perbandingan.Tokoh-tokoh itu, antaranya, Andreas
Khasamias, Harold Noah dan Max Eckstein. Dua tokoh terakhir ioni secara khusus
mendedahkan pandangannya dalam buku yang berjudul Toward a Saince in Comparative
Education, dengan mengatakan bahawa kajian perbandingan tidaklah seyogyanya bersifat
impresionistik, melainkan perlu berpegangan secara ketat paradigma ilmu dari ilmu-ilmu
sosial. data empirik perlu diutamakan, dan ditinggalkan pendedahan data yang
berdasarkan kesan-kesan.Perkembangan pendidikan perbandingan memang ada
kecenderungan mempunyai ciri semacam ini.
Fokus utam pendidikan perbandingan, menurut tokoh-tokoh ini adalah hubungan
antara sekolah dan masyarakat, yang untuk ini perlu dibangunkan pengetahuan baik
secara teoritik maupun praktikal, serta kaedah yang diperlukan. Dengan pembinaan pikir
ini dapat dibangunkan hukum-hukum dan bila ini telah diketemukan, maka peranan
pendidikan terhadap perkembangan masyarakat dan kebudayaan, misalnya, menjadi jelas
pula.
Konsep yang dirumuskan oleh Noah dan Eckstein ini barasal dari gurunya, iaitu
George Bereday, yang telah menuliskan konsepnya dalamComparative Method in
Education. Hal yang berbeza dengan pandangan Bereday adalah kaedah. Kalau Bereday
berpendapat bahawa kajian perbandingan itu boleh menggunakan kaedah kuantitatif atau
kualitatif, Noah dan Eckstein meyogyakan penggunaan kaedah kuantitatif sebagai kaedah
utama. Dengan kuantitatif kaidah-kaidah ilmiah seperti objektif dan replikatif dapat
dipenuhi.
Pandangan yang senada dikemukakan oleh Brian Holmes, yang dituliskan dalam
bukunya yang diberi judul Problems in Education: A Camparative Approach. Ia
mengemukakan bahawa agar sifat ilmiah pendidikan perbandingan sungguh-sungguh
dapat dicapai, dalam kaedah perlu dipenuhi syarat-syarat seperti: objektif, pembangunan

kategori -kategori perbandingan yang konsisten dan mantap, kaedah yang teliti dalam
pengumpulan data, analisa yang melata, dan sebagainya.
Menurut Holmes, hasil kajian pendidikan perbandingan memberikan data-data yang
boleh digunakan sebagai pemecahan masalah pendidikan tertentu. Ini boleh meliputi
ruang lingkup baik yang sempit maupun yang luas. Yang sempit seperti halnya tentang
kegiatan-kegiatan kelas dan sekolah, sedangkan yang luas dapat meliputi hubungan
sekolah dan masyarakat ataupun pemindahan teori dan amalan pendidikan dari suatu
negara ke negara yang lain.

3.

Mengenai pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh para ahli dalam kajian perbandingan dapat
digolongkan menjadi dua, iaitu makro dan mikro.Analisis makro juga disebut analisis
tentang sistem pendidikan dunia.
Pendahuluan dan analisis mikro boleh mengambil ruang lingkup secara serantau
atau tempatan. Boleh secara khusus menganai pelbagai pelaksanaan pendidikan atau
hubungan antara sekolah dan masyarakat baik yang berlangsung dalam suatu negara
maupun lintas negara.
Analisis mikro ini merupakan kajian yang tidak jarang bersifat mendalam.
Sementara ahli melihat bahawa hasil pandidikan suatu jenis sekolah tidak boleh sematamata dipelajari hanya dari analisis tentang kebijaksanaan pendidikan seperti penentuan
kurikulum, pendidikan guru dan ujian-ujian. Pelbagai latarbelakang perlu ditelaah,
misalnya sistem nilai masyarakat yang bersangkutan dan adanya kumpulan-kumpulan
serta stratifikasi sosial.
Latarbelakang sosial ini ikut mengambil bahagian dalam pencapaian kemampuan
dan taraf berfikir pelajar-pelajar di sekolah. Demikian pula keadaan ekonomi. Sering kali
pelajar-pelajar tertentu tidak dapat maju di sekolah kerana mereka berada pada lapisan
bawah masyarakat.
Untuk menyelenggarakan kajian semacam ini pendekatan mikro menggunakan
landasan ilmu-ilmu seperti antropologi dan sosiologi dengan pemerhatian yang khas
seperti fenomenologi dan tafsiran.
Huraian ringkas di atas pada hakikatnya menunjukkan sifat lintas disiplin
(interdiscipliner) dari pendidikan perbandingan.

Pendekatan dan Isi Tulisan Ini

Bahagian-bahagian berikut tulisan ini mengetengahkan beberapa jenis masalah


pendidikan. Tinjauan yang penulis kemukakan bukanlah suatu komparasi yang bersifat
junktaposisi, melainkan menguji fungsi pendidikan formal terhadap beberapa aspek
kehidupan dengan memperhatikan lintas negara. 5 )
Terlebih dahulu penulis akan mengadakan pengenalan masalah-masalah dari sudut
pandang antarabangsa. Langkah selanjutnya mengadakan justifikasi untuk memperoleh
pengukuhan bahawa masalah-masalah itu wajar untuk dipelajari. Selanjutnya
dibentangkan sejumlah data untuk mendapatkan gambaran tentang penyelesaiannya.
Kaedah yang digunakan adalah deskriptif.

Ringkasan

Titik pandang tentang pendidikan yang relevan dengan maksud kajian perbandingan
adalah meninjau pendidikan dalam kaitan dengan masyarakat dan negara. Ini terlebihlebih relevan untuk negara berkembang kerana pada umumnya sedang menyenggarakan
pembangunan dengan tumpuan yang kuat terhadap peranan pendidikan.
Untuk menelaah tujuan pendidikan secara perbandingan diperlukan rumusan yang
luas. Salah satu di antaranya rumusan yang luas. Salah satu di antaranya rumusan yang
berasal dari Mortimer F. Adler. Rumusan ini meliputi pembangunan diri, peranan individu
sebagai warga negara, dan kaitannya dengan kehidupan dan penghidupan. Rumusan ini
selaras dengan rumusan tentang tujuan pendidikan di Indonesia.
Walaupun telah ada kritik-kritik terhadap kewujudan dan penyelenggaraan
pendidikan formal, tulisan ini terfokuskan pada jenis pendidikan ini. Ini disebabkan oleh
kenyataan pendidikan formal sampai sekarang tidak boleh diabaikan baik kewujudan dan
penyelenggaraannya.Adanya jenis pendidikan ini bersifat universal.
Selama perkembangannya yng telah tiga dekad lamanya, pendidikan perbandingan
mengalami mengasah-mengasah tentang isi dan kaedah.Cabang ilmu ini tidak bersifat
monometodologik, dan isinya pun berkembang selaras dengan isyu-isyu antarabangsa
dalam bidang pendidikan.

Tulisan ini memfokuskan pada peranan pendidikan formal terhadap perkembangan


masyarakat dengan pendekatan menguji isyu secara lintas negara. Pembentangan yang

dipaparkan oleh penulis bersifat deskriptif.

Pengertian, Fungsi dan Tujuan Perbandingan Pendidikan


Konsep Dasar Perbandingan Pendidikan
A.

Pengertian Perbandingan Pendidikan

Menurut Carter v.good definisi perbandingan pendidikan adalah: lapangan kajian


yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan amalan pendidikan
sebagaimana terdapat pada berbagai negara pendidikan di luar negeri sendiri. Definisi ini
menunjuk aspek operasi dari pendidikan yang terdapat di suatu negara atau masyarakat.
Didalam mempelajari system pendidikan suatu negara secara perbandingan, tidak boleh
tidak mesti memberi perhatian kepada dimensi waktu, mempelajari latar belakang atau
faktor yang lain.
Menurut pengertian dasar perbandingan pendidikan adalah bermakna menganalisa
dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan-kesamaan dan perbezaan-perbezaannya.
Dengan demikian maka kajian perbandingan pendidikan ini adalah mengandung
pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua perkara
atau aspek dari system pendidikan, untuk mencari dan mencari kesamaan-kesamaan dan
perbezaan-perbezaan yang ada dari kedua hal tersebut.
Perbandingan pendidikan merupakan terjemahan dari istilah "Comparative
Education".Sementara ahli yang lain, mengalihkan istilah tersebut kedalam bahasa
Indonesia. Dengan menggunakan istilah pendidikan perbandingan. Namun pada dasarnya
pelbagai istilah yang digunakan mempunyai pengertian yang sama, iaitu sebagai kajian
perbandingan (kajian perbandingan) tentang pendidikan. Atau boleh juga disebut dengan
kajian tentang pendidikan yang menggunakan pendekatan dan kaedah perbandingan.
B. Tujuan Perbandingan Pendidikan
Tujuan perbandingan pendidikan ialah untuk mengetahui perbezaan-perbezaan
kekuatan apa saja yang melahirkan bentuk-bentuk sistem pendidikan yang berbeza-beza
di dunia ini. Dengan kata lain, pada sebuah negara, misalnya kekuatan keagamaan
merupakan faktor pendorong utama dan menjadi asas pembentukan sistem pendidikan,
sementara di negara lain faktor sosial merupakan landasan berpijak suatu sistem
pendidikan. Ada kemungkinan sebuah negara memformulasikan sistem pendidikannya
dengan meletakkan pertimbangan utamanya sosial ekonomi, sosial demografi, dan sosial
budaya.
Selaras dengan Kepong, Nicholas Hans merumuskan bahawa tujuan perbandingan

pendidikan ialah untuk mengetahui prinsip-prinsip apa sesungguhnya yang mendasari


tetapan perkembangan sistem pendidikan nasional. Pendapat yang lebih umum mengikuti
pola penggubalan yang dilakukan dalam bidang sosiologi, bahawa tujuan perbandingan
pendidikan adalah untuk memperoleh morfologi pendidikan, iaitu suatu gambaran dan
klasifikasi global mengenai pelbagai bentuk pendidikan; untuk mengetahui hubungan dan
interaksi antara elemen-elemen dalam pendidikan dan hubungan antara pendidikan dan
masyarakat; dan untuk membezakan perubahan-perubahan yang fundamental dalam
pendidikan dan hal-hal yang tetap dipertahankan, serta menghubungkan keduanya dengan
nilai-nilai falsafah yang diyakini. [1]
Tujuan dari perbandingan pendidikan selain untuk mencari dan mencari
kesamaan-kesamaan dan perbezaan-perbezaan antara kedua-dua sistem pendidikan itu,
juga terdapat kandungan yang lebih jauh diantaranya adalah;
1. Untuk mengalisa sumber-sumber atau faktor-faktor yang menyebabkan kelebihankelebihan dari masing-masing sistem tersebut.
2. Untuk menimbulkan sikap saling pengertian dan terbuka satu sama lain.
3. Akan terjalinnya kerja sama satu sama lain untuk membangunkan sistem
pendidikan masing-masing serta dapat saling membantu dalam menyelesaikan masalah
atau halangan yang di hadapi masing-masing bangsa yang bersangkutan. [2]
C.

Ruang Lingkup Ilmu Perbandingan Pendidikan

Memandangkan kajian perbandingan pendidikan mempunyai sasaran yang tidak


hanya terbatas pada permasalahan kependidikan disuatu atau di beberapa negara dengan
latar belakang kebudayaan yang berbeza-beza, maka untuk lebih memantapkan kajian
tersebut para ahli telah memberikan pendapatnya tentang ruang lingkupnya, sebagai
berikut:
1 JP Sarumpet MA. Pensyarah pada Universiti Melbourne, meninjau beberapa bahagian
terpenting dari sistem pendidikan masing-masing negara. Pertama-tama ditinjau dari segi
sejarah pendidikannya secara ringkas untuk mengetahui sistem apa yang berlaku saat
ini.Kemudian dikaji semula pentadbiran pendidikan terutama dilihat dari segi amalan
pentadbiran dan organisasinya, misalnya di Perancis menganut sistem pemusatan dalam
penyelenggaraan pendidikan, sedangkan di Inggeris sebaliknya memberikan kuasa
kepada daerah untuk mengurus pendidikannya sendiri.
2 William W. Brickman berpendapat bahawa perbandingan pendidikan itu mempelajari
dan menganalisis serta memperbandingkan hal-hal sebagai berikut:
1 Mempelajari sistem pendidikan di negara lain dan penjelasan mengenai permasalahan
pendidikan;
2 Menganalisis mengenai latar belakang yang mempengaruhinya serta problemaproblemanya dilihat dari pelbagai pandangan tentang problema yang kontroversi;
3 Membandingkan tentang persamaan dan perbezaan antara point a dan b tersebut

diatas;
4 Memperbandingkan dan menilai sebab-sebab pokok sebelum dan sesudah dilakukan
pemecahan masalah-masalah yang kontroversi dan yang bersifat biasa.
3 Menurut pendapat DR. Nazily Shalih dan DR. Abdul Ghani Abud, kajian perbandingan
itu mempunyai ruang lingkup yang luas, kerana termasuk hal-hal sebagai berikut:
5 Segala pengetahuan yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan pengajaran dalam
masyarakat yang berbeza;
6 Pelbagai teori atau pengetahuan pendidikan seperti falsafah pendidikan, kurikulum
pendidikan, pengurusan, budged kependidikan, metodologi kependidikan, masalah
penyediaan guru dan pembinaannya serta peraturan-peraturan yang berlaku;
7 Sejarah pendidikan dari suatu negara, kerana sejarah dapat menjelaskan permasalahan
kependidikan untuk masa kini;
8 Kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa yang merupakan latar belakang yang
mempengaruhi timbulnya sistem kependidikan yang berbeza antara yang satu dari
yang lain.
D.

Kaedah Perbandingan Pendidikan

Perbandingan pendidikan bermula dengan pemerhatian tentang orang asing dan


pendidikan mereka kemudian dikembangkan menjadi gambaran sistem sekolah asing.
Fasa deskriptif secara berperingkat diperluas untuk merangkumi pemeriksaan, konteks
sosial, politik, dan sejarah di mana sistem sekolah dibangunkan. Dimensi lebih ditambah
dengan keterangan dari hubungan ini sebagai pendidikan perbandingan meneruskan
untuk mempertimbangkan interaksi dinamik antara pendidikan dan pengaturan sosial
syarikat.
Pendidikan Perbandingan dengan demikian bahagian dari usaha yang lebih luas
untuk menjelaskan fenomena, pertama, dalam sistem pendidikan dan institusi-institusi,
dan kedua, kira-kira pendidikan dan mengaitkannya dengan persekitaran sosialnya. Usaha
untuk melakukan sebuah keprihatinan dengan teknologi pendidikan: kaedah, amalan, dan
hasil dari pelbagai mod Arahan, organisasi, pengawasan, pentadbiran, dan kewangan.
Setakat ini pendidikan perbandingan berkaitan dengan pedagogi, pekerjaan umumnya
telah dilakukan oleh para guru, pentadbir, dan ahli psikologi pendidikan.
Perbandingan pendidikan mempunyai bahagian yang tertanam kuat di pedagogi
dan yang lain di kawasan yang lebih luas dari ilmu-ilmu sosial. Kebimbangan mereka
dengan bentuk dan fungsi dari sekolah, bagaimanapun, bersatu kedua aspek lapangan
dengan menumpukan perhatian pada jenis data yang sama dan topik pelengkap. Unsur
penyatu dan mungkin yang lebih penting, baru-baru ini menjadi jelas dalam gerakan
umum terhadap kaedah empirikal dan kuantitatif penyelidikan.
E. Pendekatan-pendekatan Dalam Pengajian Perbandingan Pendidikan
Untuk mempelajari Pengajian Perbandingan Pendidikan, maka diperlukan
beberapa pendekatan-pendekatan dalam mempelajarinya, diantaranya:
a . Pendekatan Sistem ahistoris tipologis
Salah satu variasi utama dalam pekerjaan klasifikasi antara comparativists adalah

usaha untuk mengklasifikasikan sistem sosial dan struktur yang tidak menyarankan
tatacara evolusi atau hierarki. Perbandingan politik sangat dikenali kerana ahistoris usaha
untuk mengembangkan kategori mewakili dunia politik kontemporari. Walaupun juga
telah memberikan perhatian untuk pemodenan dan pembangunan politik, utamanya
politik perbandingan warisan, yang bunga dalam mengklasifikasikan jenis rejim yang
ada, mencari setara bahasa dalam sistem politik yang berbeza, dan mengelompokkan
fungsi masing-masing.
Demikian pula, pakar dalam undang-undang perbandingan berminat dalam isi
normatif dari pelbagai sistem undang-undang. Mereka berusaha untuk mentakrifkan
sistem undang-undang keluarga seperti undang-undang Rom, undang-undang awam, atau
undang-undang sosialis, dan mengenalpasti norma-norma dan cara berfikir yang terjadi
dalam keluarga-keluarga hukum.
Sedangkan tipologi ahistoris mendominasi bidang perbandingan, pendidikan
komparatif telah memberikan sedikit perhatian untuk tipologi nasional. Ini seolah-olah
sangat mendasar bahawa bidang perbandingan hampir tidak ada dalam erti kata yang
bermakna kecuali objek penelitian telah diklasifikasikan dalam beberapa cara yang ketat
sehingga kajian adalah terkumpul. Perbandingan pendidikan harus bergantung pada
tipologi yang diambil dari bidang lain, tetapi tidak berbuat banyak untuk memperluaskan
dan meningkatkan bentuk tipologi pendidikan. Memang benar bahawa Marc Antoine
Jullien, dilihat oleh banyak orang sebagai bapak pendidikan perbandingan, adalah salah
seorang ulama moden pertama yang mendirikan reka bentuk klasifikasi yang akan
memudahkan pengumpulan dan katalogisasi data tentang sistem sekolah yang berbeza.
Skim ini telah ditahan sehingga hari ini. Beberapa pekerjaan awal dilakukan oleh Pedro
Rosello, dan diikuti oleh para sarjana seperti Franz Hilker (1962) dan George Bereday
(1964), yang dianggap bahawa sebelum penjajaran boleh berlaku dalam proses
perbandingan, klasifikasi jelas akan diperlukan. Namun, itu biasanya jatuh pada badanbadan antarabangsa dan organisasi untuk mengklasifikasi data pendidikan antarabangsa,
terutama kerana kumpulan-kumpulan seperti Biro Pendidikan Antarabangsa, Unesco,
Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dan Dewan Eropah, yang mula
mengumpul maklumat tentang pendidikan di pelbagai tetapan nasional , diakui perlunya
menggunakan satu set kategori standard. Fokus dasar skim terbanyak adalah pada tahap
dan jenis pendidikan, dan telah lama jelas bahawa tata-nama, dan fleksibiliti skim hanya
kira-kira yang sesuai dengan kebanyakan negara.
b. Pendekatan sejarah dalam kajian perbandingan
Kajian sejarah memainkan peranan penting sebagai bidang pendidikan
perbandingan tersebut ditakrifkan. Banyak perintis awal lapangan itu sendiri sejarawan,
termasuk Robert Ulich, Ishak Kandel, Harold Benyamin dan William W. Brickman.
Mereka yang menulis buku teks awal, termasuk Ishak Kandel (1933) serta DI thut dan
Don Adams (1964), mengambil pendekatan sejarah untuk kajian negara mereka.
c. Pendekatan melalui pengaruh budaya
Beberapa bidang perbandingan fokus terutama pada pengaruh dalam dan lintas
budaya. Perbandingan sastera adalah contoh utama dari orientasi ketika bahawa ahli
perbandingan berupaya untuk mendedahkan kaitan antara individu, sekolah pemikiran,
atau kesusasteraan nasional sepanjang masa dan ruang. Dalam hal waktu, pakar sastera

perbandingan ingin bagaimana Katolik dipengaruhi sastera Jerman klasisisme Jerman dan
bagaimana klasisisme, pada gilirannya, dipengaruhi romantisme; bagaimana Shakespeare
berubah sastera Inggeris, bagaimana sastera moden Eropah dalam hutang untuk sastera
Yunani dan Latin. Dalam hal bilik, sarjana sastera perbandingan ingin menjejaki
pergerakan tema dan genre dari satu tempat ke tempat lain, bagaimana agama tema di
Switzerland pindah ke Belanda, kemudian ke Amerika, bagaimana Tolstoi, Emerson dan
Thoreau dipengaruhi penulis India di Asia Selatan; bagaimana penulisan Afrika
menggabungkan gaya Eropah;bagaimana pola dasar bergerak Don Juan dari kebudayaan
(misalnya, Samuel dan Shanmugham 1980; Weisstein 1968; Weisbuch 1989; Highet
1992).
Beberapa pekerjaan penting telah dilakukan dalam pendidikan perbandingan
berkaitan dengan meneroka pengaruh dalam perubahan pendidikan dan reformasi. Harry
armytage, misalnya, telah menulis empat buku meneroka pengaruh Amerika, Perancis,
Jerman, dan Rusia di bidang pendidikan bahasa Inggeris (1967, 1968; 1969a; 1969b).
Frederick Schneider (1943) menumpukan sebahagian besar masa tugasnya dari
pengasingan di Nazi Jerman meneroka pengaruh pendidikan Jerman pada negara-negara
lain