Anda di halaman 1dari 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
MINGG
U
1,2

2/01/13
hingga
4/01/13

MODUL &
TAJUK
Modul
Kemahiran
Gimnastik
Asas

STANDARD
KANDUNGAN
1.1
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
hambur
(spring) dan
pendaratan
dengan
lakuan yang betul.

2.1
Berkebolehan
memahami
konsep
hambur dan pendaratan.

7/01/13
hingga
11/01/1
3

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Melakukan hambur dari
aras tinggi dan mendarat ke
aras rendah.
1.1.2 Melakukan hambur dari
aras rendah dan mendarat ke
aras tinggi.

AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Cadangan aktiviti:
-

Penyampaian
standard
pembelajaran.
Permainan kecil
(terowong rahsia)
Pentaksiran.

STANDARD
PRESTASI
B2 D1 E1
Melakukan
hambur daripada
aras rendah dan
mendarat
pada
aras tinggi.

CATATAN
EMK:
Sikap
keusahaw
anan

2.1.1 Menyatakan perbezaan


lakuan
semasa
melakukan
hambur dari pelbagai aras.
5.1.2
Mematuhi
keselamatan
di
melakukan aktiviti.

B5 D1 E1
Mematuhi
peraturan
serta
mengamalkan
elemen
pengurusan
dan
keselamatan

peraturan
tempat

1)Persediaan
dan pakaian

diri

2)Mematuhi
peraturan
keselamatan
3)Menyimpan
alatan di tempat
yang sesuai.
3

Modul
Kemahiran

1.2
Berkebolehan
melakukan
pergerakan

1.2.1 Melakukan imbangan di


atas bangku gimnastik.

Cadangan aktiviti:

B1 D1 E1
Melakukan

EMK:
Sikap

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
14/01/1
3
hingga
18/01/1
3

Gimnastik
Asas

yang
kawalan
sokongan.

memerlukan
badan dan

2.1
Berkebolehan
memahami
kawalan
badan
dan
sokongan
dalam pergerakan.

2.2.1
Menyatakan lakuan
mengekalkan imbangan diatas
bangku gimnastik.

Penyampaian
standard
pembelajaran.
Permainan kecil
(imbangan di atas
bangku gimnastik
dalam kumpulan)
pentaksiran

5.2.2 Berkeyakinan melakukan


aktiviti mengikut peranan.

imbangan di atas
bangku gimnastik.

keusahaw
anan

B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.
2)
Menerima
cabaran
dan
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif

Modul
Kemahiran

1.2
Berkebolehan
melakukan

1.2.2
Melakukan rangkaian
imbangan di atas bangku

Cadangan aktiviti:

B2 D1 E2
Melakukan

EMK:
Kretiviti

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
21/01/1
3
hingga
25/01/1
3

Gimnastik
Asas

pergerakan
yang
memerlukan
kawalan
badan dan sokongan.
2.1
Berkebolehan
memahami
kawalan
badan
dan
sokongan
dalam pergerakan.

gimnastik.

Rujuk buku panduan


pengajaran

rangkaian
imbangan.

dan
inovasi

2.2.1
Menyatakan lakuan
mengekalkan imbangan di atas
bangku gimnastik

5.2.2
Menyatakan lakuan
mengekalkan imbangan di atas
bangku gimnastik.

B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.
2)
Menerima
cabaran
dan
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif

Modul
Kemahiran

1.2
Berkebolehan
melakukan

1.2.3
Mengimbang badan
sebelum
dan
selepas

Cadangan aktiviti:

B3 D1 E1
Mengimbang

EMK:
TMK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
28/01/1
3
hingga
1/02/13

Gimnastik
Asas

pergerakan
yang
memerlukan
kawalan
badan dan sokongan.
2.2
Berkebolehan
memahami
kawalan
badan
dan
sokongan
dalam pergerakan.

melakukan guling depan.

Rujuk buku panduan


pengajaran

2.2.3
Membezakan postur
imbangan badan sebelum dan
selepas guling depan.

5.2.3 Menerima cabaran dan


seronok melakukan aktiviti.

badan
sebelum
dan
selepas
melakukan
gulingan depan.

B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.

2)
Menerima
cabaran
dan
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif.

Modul
Kemahiran
Gimnastik

1.2
Berkebolehan
melakukan
pergerakan
yang
memerlukan
kawalan

1.2.4
Melakukan imbangan
secara berkumpulan.

Cadangan aktiviti:
-

Penyampaian
standard

B4 D1 E1
Melakukan
imbangan secara
berkumpulan.

EMK:
Kretiviti
dan
inovasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
Asas
4/02/13
hingga
8/02/13

badan dan sokongan.


2.2
Berkebolehan
memahami
kawalan
badan
dan
sokongan
dalam pergerakan.

Modul
Kemahiran

11/02/1
3
hingga
15/02/1
3

Gimnastik
Asas

1.3
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
gayut
dan
ayun
dengan
lakuan
yang
betul.

2.2.2 Membezakan luas tapak


sokongan semasa melakukan
bentuk-bentuk
imbangan
dalam kumpulan.

pembelajaran
Persembahan
kumpulan
pentaksiran

5.4.2
Membentuk kumpulan
kecil bagi melakukan aktiviti.

1.3.1 Bergayut pada palang


dengan
kedua-dua
belah
tangan
menggunakan
genggaman atas pada posisi
badan lurus.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan
ahli
kumpulan.
Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

B1 D1 E2
Melakukan aktiviti
bergayut
pada
posisi badan lurus
dan
lutut
difleksikan.

1.3.2 Bergayut pada palang


dengan
kedua-dua
belah
tangan
menggunakan
genggaman atas dan lutut
difleksikan.

2.3
Berkebolehan
memahami konsep gayut
dan
ayun
dalam
pergerakan.

2.3.1
Mengenalpasti posisi
bergayut dengan genggaman
atas yang stabil.
5.3.2
Mengiktiraf kebolehan
dan
menerima
kekurangan
rakan sebaya.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan
ahli

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
kumpulan.
8

Modul
Kemahiran

18/02/1
3
hingga
12/02/1
3

Gimnastik
Asas

1.4
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
putaran
dengan
lakuan
yang
betul.
2.4
Brkebolehan
memahami
konsep
putaran
dalam
pergerakan.

1.4.1
Melakukan
belakang.

guling

Cadangan aktivti:
-

2.4.1
Mengenal
pasti
kedudukan
badan
semasa
melakukan guling belakang.

Penyampian
standard
pembelajaran.
Permaianan kecil
(guling tenggiling)
Pentaksiran

5.1.1
Menyenaraikan
persediaan diri dan pakaian
mengikut aktiviti.

B4 D1 E2
Melakukan
gulingan
belakang.

EMK:
TMK

B5 D1 E1
Mematuhi
peraturan
serta
mengamalkan
elemen
pengurusan
dan
keselamatan
1)Persediaan
dan pakaian

diri

2)Mematuhi
peraturan
keselamatan
3)Menyimpan
alatan di tempat
yang sesuai.
9

25/02/1

Modul
Kemahiran
Pergerakan

1.5
Berkebolehan
melakukan
pelbagai
corak
pergerakan
mengikut irama.

1.5.1 Melakukan pelbagai jenis


langkah lurus mengikut tempo
seperti step-close, schottische,
polka, dan grapevine.

Cadangan aktiviti:
-

penyampaian
standard

B4 D5 E1
Melakukan
rangkaian
pergerakan

satu

EMK:
Kretiviti
dan
inovasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
3
hingga
1/03/13

Berirama
1.5.2
Melakukan
satu
rangkaian
pergerakan
menggunakan pelbagai jenis
langkah lurus mengikut tempo.
2.5
Berkebolehan
mengaplikasikan konsep
pergerakan
mengikut
irama.

pembelajaran.
Persembahan
kumpulan,
Pentaksiran.

2.5.1 Mengenal pasti pelbagai


jenis
langkah
pergerakan
mengikut tempo.
B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan ahli kumpulan

5.3.1
Berkomunikasi antara
rakan, guru, dan ahli kumpulan
semasa
melakukan
aktiviti
fizikal.

10

4/03/13
hingga
8/03/13

Modul
Kemahiran
Kemahiran
Asas
Permainan

mengikut tempoh.

1.6
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas permainan
kategori
serangan
dengan
lakuan yang betul.

1.6.1
Menghantar
menggunakan tangan,
dan alatan.

bola
kaki,

1.6.2
Menerima
menggunakan tangan,
dan alatan.

bola
kaki,

2.6
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip dalam kemahiran
asas permainan kategori
serangan.

2.6.1 Mengenal pasti lakuan


semasa
menghantar
dan
menerima bola.

Cadangan aktiviti:
-

5.1.3 Mengenal pasti alatan


yang selamat digunakan.

Penyampaian
standard
pembelajaran
Permainan kecil
( Berapa Boleh
Jaring)
Pentaksiran

B1 D2 E1
Menghantar
dan
menerima
bola
menggunakan
tangan, kaki, dan
alatan.

B5 D1 E1
Mematuhi
peraturan
serta
mengamalkan
elemen
pengurusan
dan
keselamatan

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
1)Persediaan
dan pakaian

diri

2)Mematuhi
peraturan
keselamatan
3)Menyimpan
alatan di tempat
yang sesuai.
11

Modul
Kemahiran

11/03/1
3
hingga
15/03/1
3

Kemahiran
Asas
Permainan

1.6
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas permainan
kategori
serangan
dengan
lakuan yang betul.

2.6
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip dalam kemahiran
asas permainan kategori
serangan.

1.6.3
Mengelecek
menggunakan tangan,
dan alatan.

bola
kaki,

Cadangan aktiviti:
-

2.6.2 Mengenal pasti lakuan


semasa mengelecek dengan
tangan, kaki, dan alatan.

5.1.4
Meletakkan alatan di
tempat yang selamat semasa
dan selepas melakukan aktiviti
fizikal.

Penyampaian
standard
pembelajaran
Permainan kecil
(Bolus Galah
Panjang)
Pentaksiran

B2 D2 E1
Mengelecek bola
dengan
menggunakan
alatan.

B5 D1 E1
Mematuhi
peraturan
serta
mengamalkan
elemen
pengurusan
dan
keselamatan
1)Persediaan

diri

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
dan pakaian
2)Mematuhi
peraturan
keselamatan
3)Menyimpan
alatan di tempat
yang sesuai.
12/13

18/03/1
3
hingga
22/03/1
3

Modul
Kemahiran
Kemahiran
Asas
Permainan

1.6
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas permainan
kategori
serangan
dengan
lakuan yang betul.

2.6
Berebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip dalam kemahiran
asas permainan kategori
serangan.
1/04/13
hingga
5/04/13

1.6.4
Melakukan kemahiran
mengadang.
1.6.5 Memintas hantaran bola
pemain lawan.

Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

B3 D2 E1
Melakukan
kemahiran
mengadang
memintas.

dan

2.6.3
Menyatakan keadaan
yang sesuai untuk mengadang
dan memintas.
5.2.3 Menerima cabaran dan
berasa
seronok
semasa
melakukan aktiviti.

B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.
2)
Menerima
cabaran
dan

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif
14

8/04/13
hingga
12/04/1
3

Modul
Kemahiran
Kemahiran
Asas
Permainan

1.6
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas permainan
kategori
serangan
dengan
lakuan yang betul.
2.6
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip dalam kemahiran
asas permainan kategori
serangan.

15

Modul
Kemahiran

15/04/1
3
hingga
19/04/1

Kemahiran
Asas
Permainan

1.7
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas
permainan
kategori jaring dengan
lakuan yang betul.

1.6.6 Menjaring menggunakan


tangan, kaki, dan alatan.

Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

2.6.4
kemahiran
serangan.

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

Mengenal
pasti
dalam
kategori

5.3.1
Berkomunikasi antara
rakan, guru, dan ahli kumpulan
semasa
melakukan
aktiviti
fizikal.

1.7.1
Melakukan
servis
menggunakan tangan, kaki,
dan alatan.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan ahli kumpulan

Cadangan aktiviiti:
-

2.7.1

B3 D2 E2
Menjaring
menggunakan
tangan, kaki, dan
alatan

Mengenal pasti lakuan

Penyampaian
standard
pembelajaran.
Permainan kecil
(Hujan Bola)

B1 D2 E2
Melakukan servis
menggunakan
tangan, kaki, dan
alatan.

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
3

2.7Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip
di
dalam
kemahiran
asas
permainan
kategori
jaring.

servis menggunakan tangan,


kaki, dan alatan.
2.7.4
Mengenal pasti titik
kontak
pada
objek
yang
dihantar.
5.2.1
Berkeupayaan
menetapkan matlamat kendiri
dalam
aktiviti
Pendidikan
Jasmani.

Pentaksiran

B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.
2)
Menerima
cabaran
dan
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif.

16
22/04/1
3
hingga
26/04/1
3

Modul
Kemahiran
Kemahiran
Asas
Permainan

1.7
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas
permainan
kategori jaring dengan
lakuan yang betul.

1.7.2
Menerima
dan
menghantar
bola
menggunakan tangan dan kaki.

B1 D2 E1
Menghantar
dan
menerima
bola
menggunakan
tangan, kaki, dan
alatan.

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
2.7Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip
di
dalam
kemahiran
asas
permainan
kategori
jaring.

17

Modul
Kemahiran

29/04/1
3
hingga
3/05/13

Kemahiran
Asas
Permainan

1.7
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas
permainan
kategori jaring dengan
lakuan yang betul.

2.7Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip
di
dalam
kemahiran
asas
permainan
kategori
jaring.

2.7.2 Mengenal pasti lakuan


menerima dan menghantar
bola.
B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan ahli kumpulan

5.4.1 Melakukan aktiviti secara


berpasangan.

1.7.3
Melakukan pukulan
pepat menggunakan alatan.

Cadangan aktiviti:
-

1.7.4 Melakukan pukulan kilas


menggunakan alatan.
2.7.3
Membezakan lakuan
pukulan pepat dengan pukulan
kilas menggunakan alatan.
2.7.5
kemahiran
jaring.

Penyampaian
standard
pembelajaran
Permainan kecil
(Rali Lorong)
Pentaksiran

B2 D2 E2
Melakukan
pukulan pepat dan
kilas

Mengenal
pasti
dalam
kategori

5.1.4
Meletakkan alatan di
tempat yang selamat semasa
dan selepas melakukan aktiviti
fizikal.

B5 D1 E1
Mematuhi
peraturan
serta
mengamalkan
elemen
pengurusan
dan
keselamatan
1)Persediaan

diri

EMK:
TMK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
dan pakaian
2)Mematuhi
peraturan
keselamatan

3)Menyimpan
alatan di tempat
yang sesuai.
18

Modul
Kemahiran

6/05/13
hingga
10/05/1
3

Kemahiran
Asas
Permainan

19

13/05/1
3

1.8
Bekebolehan
melakukan
kemahiran
asas permainan kategori
memadang
dengan
lakuan yang betul.
2.8
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip dalam kemahiran
asas permainan kategori
memadang.

Modul
Kemahiran
Kemahiran
Asas

1.8
Bekebolehan
melakukan
kemahiran
asas permainan kategori
memadang
dengan
lakuan yang betul.

1.8.1 Melakukan balingan bola


atas bahu.

Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

B1 D2 E3
Melakukan
balingan bola atas
bahu dan bola
pelbagai aras.

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

2.8.1 Menyatakan kedudukan


tangan yang paling sesuai
semasa
melepaskan
bola
dalam kemahiran balingan.
5.3.1
Berkomunikasi antara
rakan, guru, dan ahli kumpulan
semasa
melakukan
aktiviti
fizikal.

1.8.2
Memukul bola yang
pegun menggunakan alatan
pemukul.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan ahli kumpulan

Cadangan aktiviti:
-

Penyampaian
standard
pembelajaran

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
hingga
17/05/1
3

Permainan

2.8
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip dalam kemahiran
asas permainan kategori
memadang.

2.8.2
Mengenal pasti titik
kontak pada bola dan alat
pemukul
semasa
memukul
bola.

Permaianan kecil
( Scatterball
Rounders)

B5 D1 E1
Mematuhi
peraturan
serta
mengamalkan
elemen
pengurusan
dan
keselamatan

5.1.3 Mengenal pasti alatan


yang selamat digunakan.
5.1.4
Meletakkan alatan di
tempat yang selamat semasa
dan selepas melakukan aktiviti
fizikal.

1)Persediaan
dan pakaian

diri

2)Mematuhi
peraturan
keselamatan
3)Menyimpan
alatan di tempat
yang sesuai.
20

Modul
Kemahiran

20/05/1
3
hingga
24/05/1
3

Kemahiran
Asas
Permainan

1.8
Bekebolehan
melakukan
kemahiran
asas permainan kategori
memadang
dengan
lakuan yang betul.

2.8
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip dalam kemahiran

1.8.3 Menangkap bola


pelbagai aras.

pada

Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

2.8.3
Mengenal
pasti
kedudukan
tangan
semasa
menangkap bola pada pelbagai
aras.

EMK:
Kretiviti
dan
inovasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
asas permainan kategori
memadang.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan ahli kumpulan

5.4.1 Melakukan ktiviti secara


berpasangan.

21/22

Modul
Kemahiran

10/06/1
3
hingga
14/06/1
3

Kemahiran
Asas
Permainan

1.8
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas permainan kategori
memadang
dengan
lakuan yang betul.

2.8
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsi dalam kemahiran
asas permaianan kategori
memadang.
17/06/1
3
hingga
21/06/1
3

1.8.4
Melakukan balingan
tangan lurus mengikut arah
pusingan jam.
1.8.5
Melakukan balingan
tangan lurus melawan arah
pusingan jam.

Cadangan aktiviti:
-

Penyampaian
standard
pembelajaran..
Permainan kecil
( Raja Catur)
Pentaksiran

B4 D2 E1
Melakukan
balingan
tangan
lurus
mengikut
dan melawan arah
pusingan jam.

2.8.4
Mengenal
pasti
kemahiran
dalam
kategori
memadang.

5.2.2 Berkeyakinan melakukan


aktiviti mengikut peranan.

B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.
2)
Menerima
cabaran
dan

EMK:
TMK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif.
23/24

24/06/1
3
hingga
28/06/1
3

1/07/13
hingga
5/07/13

Modul
Kemahiran
Olahraga
Asas

1.9
Berkebolehan
melakukan kemahira asas
berlari
dengan
lakuan
yang
betul.

1.9.1 Berlari dalam pelbagai


kelajuan.

2.9
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip pergerakan dalam
kemahiran asas berlari.

2.9.1 Mengenal pasti postur


badan yang betul semasa
berlari

Cadangan aktiviti:
-

1.9.2
jarak.

Berlari dalam pelbagai

2.9.2
Mengenal
pasti
koordinasi tangan dan kaki
smasa berlari.

5.2.3 Menerima cabaran dan


berasa
seronok
semasa
melakukan aktiviti.

Penyampaian
standard
pembelajaran.
Permainan kecil
( Susun Kad)
Pentaksiran

B1 D3 E1
Berlari
dalam
pelbagai kelajuan
dan jarak.

B4 D3 E1
Mengenal
pasti
lakuan yang betul
dalam kemahiran
asas
berlari,
lompatan
dan
balingan.

B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.
2)
Menerima
cabaran
dan

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif.
25

8/07/13
hingga
12/07/1
3

Modul
Kemahiran
Olahraga
Asas

1.10
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas
lompatan
dengan lakuan
yang
betul.

1.10.1
Melompat
menggunakan sebelah kaki
dan mendarat dengan keduadua belah kaki.
1.10.2
Melompat
menggunakan sebelah kaki
dan mendarat dengan kaki
yang sama.
1.10.3
Melompat
menggunakan kaki kanan dan
mendarat dengan kaki kiri dan
sebaliknya.

2.10
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip pergerakan dalam
kemahiran
asas
lompatan.

2.10.1 Mengenal pasti postur


badan yang betul semasa
melompat.

5.2.2 Berkeyakinan melakukan

Cadangan aktiviti:

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

Rujuk buku panduan


pengajaran

B1 D3 E2
Melompat
menggunakan
sebelah kaki dan
mendarat dengan
kaki yang berbeza.
B4 D3 E1
Mengenal
pasti
lakuan yang betul
dalam kemahiran
asas berlari
lompatan dan
lontaran.
B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
aktiviti mengikut peranan.

kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.
2)
Menerima
cabaran
dan
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif.

26/27

15/07/1
3
hingga
19/07/1
3

22/07/1
3
hingga
26/07/1
3

Modul
Kemahiran
Olahraga
Asas

1.10
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas
lompatan
dengan lakuan
yang
betul.
2.10
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip pergerakan dalam
kemahiran asas lompatan

1.10.4
Melompat melepasi
halangan pada pelbagai aras.

Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

2.10.2
Mengenal pasti kaki
yang
digunakan
untuk
melonjak.

5.3.2
Mengiktiraf kebolehan
dan
menerima
kekurangan
rakan sebaya.

B3 D3 E1
Melompat
melepasi halangan
pada
pebagai
aras.
B4 D3 E1
Mengenal
pasti
lakuan yang betul
alam
kemahiran
asas
berlari,
lompatan,
dan
lontaran.
B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3

28/29
29/07/1
3
hingga
2/08/13

Modul
Kemahiran
Olahraga
Asas

1.11
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas balingan dengan
lakuan yang
betul.

2.11
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip pergerakan dalam
kemahiran asas balingan.

5/08/13
hingga
6/08/13

1.11.1
Melontar objek sfera
pada pelbagai jarak.

Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

2.11.1 Mengenal pasti postur


badan yang betul semasa
melakukan lontaran.

19/08/1
3
hingga
24/08/1
3

Modul
Kemahiran
Olahraga
Asas

1.11
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas balingan dengan
lakuan yang
betul.
2.11
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip pergerakan dalam
kemahiran asas balingan.

1.11.2 Merejam objek panjang


pada pelbagai jarak.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan ahli kumpulan
Cadangan aktiviti:
-

2.11.2 Mengenal pasti postur


badan yang betul semasa
melakukan rejaman.

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

B4 D3 E1
Mengenal
pasti
lakuan yang betul
dalam kemahiran
asas
berlari,
lompatan,
dan
lontaran.

5.3.1
Berkomunikasi antara
rakan, guru,dan ahli kumpulan
semasa
melakukan
aktiviti
fizikal.
.

30

dan
ahli
kumpulan.
B2 D3 E1
Melontar,
merejam,
dan
melemparkan
objek
pada
pelbagai jarak.

Penyampaian
standard
pembelajaran.
Permainan kecl
( Rejam jauh-jauh)
Pentaksiran

B2 D3 E1
Melontar,
merejam,
dan
melemparkan
objek
pada
pelbagai jarak.

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
5.3.1
Berkomunikasi antara
rakan, guru,dan ahli kumpulan
semasa
melakukan
aktiviti
fizikal.

31

26/08/1
3
hingga
30/08/1
3

32

26/08/1
3

Modul
Kemahiran
Olahraga
Asas

1.11
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
asas balingan dengan
lakuan yang betul.

2.11
Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip pergerakan dalam
kemahiran asas balingan.

Modul
Kemahiran
Akuatik
Asas

1.12
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
keyakinan dan
keselamatan di air.
2.12

Berkebolehan

1.11.3 Melempar objek leper


pada pelbagai jarak.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan
ahli
kumpulan.
Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

B2 D3 E1
Melontar,
merejam,
dan
melemparkan
objek
pada
pelbagai jarak.

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

2.11.3 Mengenal pasti postur


badan yang betul semasa
melakukan rejaman.
5.3.1
Berkomunikasi antara
rakan, guru,dan ahli kumpulan
semasa
melakukan
aktiviti
fizikal

1.12.1 Mengawal pernafasan


untuk satu jangkamasa semasa
di bawah permukaan air.
2.12.1
Mengenal pasti cara
mengawal
pernafasan
di

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan
ahli
kumpulan.

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
hingga
6/09/13

menaplikasi
konsep
keyakinan
dan
keselamatan di air.

bawah permukaan air.


B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.

5.2.2 Berkeyakinan melakukan


aktiviti mengikut peranan.

2)
Menerima
cabaran
dan
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif.

33

9/09/13
hingga
13/09/1
3

Modul
Kemahiran
Akuatik
Asas

1.13
Berkebolehan
melakukan
kemahiran
renang dengan lakuan
yag betul.

1.13.1 Melakukan tendangan


keribas dalam posisi meniarap
untuk
satu
jarak
dengan
bantuan alat apungan.

Cadangan aktiviti:
-

1.13.2 Melakukan tendangan


keribas dalam posisi telentang
untuk
satu
jarak
dengan
bantuan alat apungan.
2.13.1

Mengenal pasti postur

Penyampaian
standard
pembelajaran.
Permainan kecl
( Posmen Air)
Pentaksiran

B4 D6 E1
Melakukan
tendangan
alam
meniarap
telentang.

kerias
posisi
dan

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
badan
semasa
melakukan
tendangan
keribas
dalam
posisi tiarap dan telentang.

B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.

5.2.2 Berkeyakinan melakukan


aktiviti mengikut peranan.

2)
Menerima
cabaran
dan
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif.

34

16/09/1
3
hingga

Modul
Kemahiran
Rekreasi
dan
Kesenggan

1.14
Berkebolehan
melakukan
aktiviti
rekreasi
dan
kesenggangan.

1.14.1
Bermain permainan
strategi
yang
melibatkan
kemahiran motor halus seperti
karom, dam, congkak, dan
catur.

Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

B4 D6 E1
Melakukan
tendangan
keribas(flutter
kick) dalam posisi
meniarap
dan

EMK:
Kretiviti
dan
inovasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
20/09/1
3

gan

telentang
Atau
Bermain
permainan
strategi
permainan
tradisional.

1.14.2
Bermain permainan
tradisional yang melibatkan
daya tahan dan kekuatan otot
seperti Traik Upih dan Batak
Lampung.
2.14
Berkebolehan
mengaplikasi
pengetahuan dan strategi
dalam aktiviti rekreasi
dan kesenggangan.

2.14.1 Mengenal pasti strategi


dalam
permainan
seperti
karom, dam, congkak, dan
catur.

dan

B6 D1 E1
Berupaya
memupuk
kreativiti
minda,
dalam kemahiran
pergerakan
dan
aktiviti
kecergergasan
untuk
kesejahteraan
hidup

2.14.2
Mengenal pasti cara
bermain permainan tradisional
yang melibatkan daya tahan
dan kekuatan ott seperti Traik
Upih dan Batak Lampung.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara
berpasangan.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan
ahli
kumpulan.
35

23/09/1

Modul
Kecergasan
Konsep

3.1
Berkebolehan
melakukan
aktiviti
fizikal
berpandukan

3.1.1 Melakukan aktiviti yang


dapat
meningkatkan
suhu
badan,
kadar
pernafasan,
kadar nadi, dan keanjalan otot.

Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

EMK:
Kretiviti
dan
inovasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
3
hingga
27/09/1
3

Kecergasan

konsep kecergasan.
3.1.2
Melakukan
menyejukkan badan.

4.1
Berkebolehan
mengaplikasi
konsep
kecergasan
semasa
melakukan aktiviti fizikal.

aktiviti

3.1.3
Mengira kadar nadi
sebelum
dan
selepas
melakukan aktiviti fizikal.
4.1.1
Membezakan tujuan
memanaskan
badan
dan
menyejukkan badan.
4.1.2 Membezakan kadar nadi
sebelum
dan
selepas
melakukan aktiviti fizikal.
4.1.3 Mengenal pasti kuantiti
air yang perlu diminum semasa
dan selepas melakukan aktiviti
fizikal.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan
ahli
kumpulan.

5.3.1
Berkomunikasi antara
rakan, guru,dan ahli kumpulan
semasa
melakukan
aktiviti
fizikal.

36

Modul
Kecergasan

30/09/1
3
hingga
4/10/13

Komponen
Kecergasan

3.2
Berkebolehan
melakukan
senaman
meningkatkan
kapasiti aerobik.

4.2

Berkebolehan

3.2.1
Melakukan senaman
yang
dapat
meningkatkan
kapasiti aerobik dalam jangka
masa yang ditetapkan.

Cadangan aktiviti:

4.2.1
Mengenal pasti kesan
senaman terhadap jantung.

Penyampaian
standard
pembelajaran.
Persembahan
(Senam Riang
Berdua)

B3 D4 E1
Melakukan
senaman
yang
dapat
meningkatkan
kapasiti
aerobic,
daya tahan, dan
kekuatan
otot

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
menguasai konsep asas
kapasiti aerobic.

4.2.2 Mengenal pasti peranan


jantung dan paru-paru semasa
melakukan senaman.

Pentaksiran

5.4.3
Bekerjasama semasa
melakukan aktiviti fizikal.

37

Modul
Kecergasan

7/10/13
hingga
11/10/1
3

Komponen
Kecergasan

3.3
Berkebolehan
melakukan
senaman
meningkatkan
kelenturan.

3.3.1
Melakukan senaman
regangan
dinamik
dan
regangan statik pada otot-tot
utama dengan lakuan yang
betul.

4.3
Berkebolehan
menguasai konsep asas
kelenturan.

4.3.1 Mengenal pasti senaman


yang
meningkatkan
kelenturan.
4.3.2
Menyatakan tujuan
senaman regangan static dan
regangan dinamik.
5.4.1 Melakukan aktivit secara
berpasangan.

dalam masa yang


ditetapkan.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan ahli kumpulan
Cadangan aktiviti:
Rujuk buku panduan
pengajaran

B6 D1 E1
Berupaya
memupuk
kreativiti
minda,
dalam kemahiran
pergerakan
dan
aktiviti
kecergergasan
untuk
kesejahteraan
hidup.

B5 D3 E1
Berkebolehan
berkomunikasi
dengan baik di
antara guru, rakan
dan
ahli
kumpulan.

EMK:
Kretiviti
dan
inovasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
38/39

14/10/1
3
hingga
18/10/1
3

21/10/1
3
hingga
25/10/1
3

Modul
Kecergasan
Komponen
Kecergasan

3.4
Berkebolehan
melakukan
senaman
meningkatkan
daya
tahan dan kekuatan otot.

4.4
Berkebolehan
menguasai konsep asas
kekuatan dan daya tahan
otot.

3.4.1
Melakukan senaman
seperti
separa
cangkung,
ringkuk tubi separa, jengkit
kaki setempat, lentik belakang
ubah suai, hamstring curl, dan
tekan tubi ubah suai seberapa
banyak ulangan dalam jangka
masa 10 hingga 15 saat.
4.4.1 Mengenal pasti otot-otot
besar yang terlibat semasa
senaman daya tahan dan
kekuatan otot.
4.4.2
Menerangkan
kepentingan senaman daya
tahan dan kekuatan otot.

5.2.2 Berkeyakinan melakukan


aktiviti mengikut peranan.

Cadangan aktiviti:
-

Penyampaian
standard
pembelajaran.
Permainan kecl
( Jengkit Kaki
Setempat)
Pentaksiran

B3 D4 E1
Melakukan
senaman
yang
dapat
meningkatkan
kapasiti
aerobic,
daya tahan, dan
kekuatan
otot
dalam masa yang
ditetapkan.

B4 D4 E1
Melakukan
dan
menerangkan
kepentingan
senaman
daya
tahan
dan
senaman kekuatan
otot.
B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.
2)

Menerima

EMK:
Sikap
keusahaw
anan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
cabaran
dan
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif.
40

Modul
Kecergasan

4/11/13
hingga
8/11/13

Komponen
Kecergasan

3.5
Berkebolehan
mengenal pasti komposisi
badan.

3.5.1
Mengukur ketinggian
dan menimbang berat badan.

EMK

3.5.2
Merekod pertumbuhan
diri dari segi ketinggian dan
berat badan.

4.5
Bekebolehan
memahami
konsep
komposisi badan.

4.5.1 Membanding berat dan


tinggi sendiri dengan rakan
dan
carta
pertumbuhan
normal.
4.5.3 Mengenal pasi perkaitan
antara senaman dengan berat
badan.
5.2.1
Berkeupayaan
menetapkan matlamat kendiri
dalam
aktiviti
pendidikan
jasmani.

B5 D2 E1
Mempunyai
keyakinan
dan
tanggungjawab
kendiri
semasa
melakukan aktiviti
fizikal.
1) Berkeyakianan
melakukan aktviti.
2)
Menerima
cabaran
dan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
berasa seronok.
3)
Menerima
kemenangan dan
kekalahan secara
positif.
B6 D1 E2 = Mengamalkan pengambilan makanan yang seimbang menjurus kepada gaya hidup sihat.
Cadangan eviden: Murd menyediakan folio yang berkaitan dengan keterangan eviden sekurang-kurangnya 3 muka surat.