Anda di halaman 1dari 3

PANDUAN AM PELAKSANAAN SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN II

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)


1. Seminar boleh dilaksanakan berdasarkan cadangan berikut:
a. Seminar penyelidikan tindakan II dicadang dilaksanakan dalam tempoh dua
minggu mengambil masa sekurang-kurangnya 12 jam
b. Berdasarkan bilangan pelajar yang ada berdasarkan subjek major, kumpulankumpulan kecil pembentangan boleh dibentuk dan pembentangan dilakukan
dalam kumpulan berasingan
c. Pelajar yang membuat pembentangan perlu menyediakan ringkasan laporan
kajian untuk diserahkan kepada pensyarah penilai sekurang-kurangnya dua
hari sebelum pembentangan
d. Setiap pembentang diberikan masa 15-20 minit untuk membentang hasil
penyelidikan telah dilaksanakan dalam bentuk powerpoint
2. Pelajar yang telah selesai dengan pembentangan, diperlukan membuat
pembetulan dan penyemakan berdasarkan pandangan/komen yang diberikan
oleh pensyarah penilai
3. Dua orang Pensyarah Penilai dilantik oleh pengarah IPG untuk menilai
pembentangan Penyelidikan Tindakan II bagi setiap sesi penilaian
pembentangan.
4. Salah seorang pensyarah penilai yang dilantik mestilah daripada kalangan
mereka yang mengurus mata pelajaran major.
5. Penilaian adalah berdasarkan kepada skala pemarkahan seperti yang ditetapkan
dalam rubrik pemarkahan kursus yang berkenaan.
6. Markah dari setiap aspek yang dinilai hendaklah digabungkan dalam satu borang
rumusan.
7. Pengiraan markah akhir dalam borang rumusan adalah berasaskan kiraan
peratus. (Rujuk Lampiran L)
8. Pelajar yang telah selesai dengan pembentangan, diperlukan membuat
pembetulan dan penyemakan berdasarkan pandangan yang diberikan oleh
pensyarah penilai.
9. Pelajar dikehendaki menyerahkan laporan yang telah dijilidkan sekurangkurangnya 1 minggu sebelum peperiksaan semester lapan bermula.

22

LAMPIRAN L
BORANG RUMUSAN MARKAH PENYELIDIKAN TINDAKAN II
PEMBENTANGAN (30%)
Nama:

____________________________________________________

Kumpulan:

____________________________________________________

Major:

____________________________________________________

Elektif:

1.

_______________________________________________

2.

_______________________________________________

Bil

Aspek

Ulasan Pensyarah Penyelia

Penyampaian (20%)

Pengolahan
pembentangan
(30%)

Isi Kandungan
(25%)

Soal-Jawab (20%)

Markah

5
JUMLAH MARKAH
(WAJARAN 30%)

Tandatangan pensyarah penilai: ______________________________________


Tarikh:

______________________________________
23

BORANG RUMUSAN MARKAH PENYELIDIKAN TINDAKAN II


LAPORAN KAJIAN (70%)
Nama:
____________________________________________________
Kumpulan: ____________________________________________________
Major:
____________________________________________________
Elektif:
1.
_______________________________________________
2.
_______________________________________________
Bil

Aspek

Ulasan Pensyarah Penyelia

Markah

PENDAHULUAN

Refleksi pengalaman
yang lalu / Refleksi
Sorotan Literatur
FOKUS KAJIAN / ISU
KEPRIHATINAN
Tinjauan Masalah
Analisis Tinjauan
Masalah

OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN


KAJIAN

4
5

KUMPULAN SASARAN
TINDAKAN

6
7
8
9
10

Prosedur Tindakan

Cara Mengumpul Data

ANALISIS DAN INTERPRETASI


DATA
DAPATAN
CADANGAN KAJIAN
SETERUSNYA
PENGOLAHAN/ KEJELASAN
PENULISAN
SENARAI RUJUKAN

JUMLAH MARKAH
(WAJARAN 70%)
Tandatangan pensyarah penilai: ______________________________________
Tarikh:

______________________________________
24