Anda di halaman 1dari 2

ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN
1.0 PENGENALAN

2.0 KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP DALAM PERKEMBANGAN


4
2.1 KONSEP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
5
2.2 PRINSIP ASAS PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
7
3.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN
KOGNITIF
KANAK-KANAK
9
3.1 FAKTOR BAKA DAN PERSEKITARAN SERTA PERBEZAAN INDIVIDU
10
4.0 HUBUNGKAIT PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN KOGNITIF TERHADAP
PERKEMBANGAN
KANAK-KANAK
4.1 PERKEMBANGAN FIZIKAL
15
4.2 PERKEMBANGAN KOGNITIF
17
4.3 TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET
17
4.4 TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEV VYGOSKY
21
5.0 IMPLIKASI PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN KOGNITIF TERHADAP
PENGAJARAN DAN

14

PEMBELAJARAN
24
5.1 IMPLIKASI TEORI PIAGET DALAM PENGAJARAN-PEMBELAJARAN
25
5.2 IMPLIKASI TEORI VYGOSKY DALAM PENGAJARAN-PEMBELAJARAN
26
6.0 RUMUSAN DAN CADANGAN
28
7.0 REFLEKSI
31
8.0 LAMPIRAN
33
9.0 RUJUKAN
38