Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3 http://www.sistemguruonline.my

MINGGU

1 3
(3
minggu)

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

1. Penghasilan
Seni Visual
1.1 Asas Seni Reka
diaplikasikan
secara
bersepadu
dalam
Penghasilan
Seni Visual
1.2 Seni Halus
Lukisan

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami proses, gubahan dan


fungsi Seni Visual serta
berkornunikasi dalam semua
bidang seni berkaitan
1. Idea dan proses :
mesej / kandungan
pengwujudan idea
olahan idea
2. Olahan karya :
Asas Seni Reka
media
teknik penghasilan
Aras 1 :
1. Berkomunikasi melalui aktiviti
penghasilan karya.
2. Menjalankan aktiviti secara
spontan dan terancang.
3. Menghargai keindahan,
keharmonian alam dan
masyarakat serta berusaha
memeliharanya.
Aras 2 :
1. Memilih maklumat berkaitan
bidang Seni Halus.
2. Membanding beza jenis
Kornunikasi Visual.
Aras 3 :
1. Mengaplikasikan Asas Seni
Reka dalam aktiviti Seni
Halus secara kritis dan

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

1. Lukisan dengan pelbagai


media dan teknik.
2. Alat dan media:
pensel
pensel warna
pen
dakwat
arang
krayon
berus
pastel
perisian komputer
3. Teknik pelukisan
garisan kontor
titik titik
Garisan silang
pangkah
4. Apresiasi seni
5. Portfolio (pilihan
berfokus)

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Eviden

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Masteri
Pernbelajaran
Kontekstual

B1D1E1
B1D1E2
B2D1E1
B2D1E2
B3D1E1
B3D2E1
B4D1E1
B4D2E1
B4D3E1
B4D4E1
B5D1E1
B5D2E1
B5D4E1
B5D5E1
B5D5E2
B6D1E1
B6D2E1
B6D3E1

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

kreatif.
2. Memilih dan menggunakan
maklumat yang diperolehi
dalarn pembelajaran.
3. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara
terancang.
4-7
(4
minggu)

1. Penghasilan
Seni Halus
1.2 Seni Halus
Catan

Memahami proses, gubahan dan


fungsi Seni Visual serta dalam
semua bidang seni berkaitan:
1. Idea dan proses :
mesej / kandungan
pengwujudan idea
olahan idea
2. Olahan karya :
Asas Seni Reka
media
teknik penghasilan
Aras 1 :
1. Berkomunikasi melalui aktiviti
penghasilan karya.
2. Menjalankan aktiviti secara
spontan dan terancang.
3. Menghargai keindahan,
keharmonian alarn dan
masyarakat serta berusaha
memeliharanya.
Aras 2 :
1. Memilih maklumat berkaitan
bidang Seni Halus.
2. Membandingbeza jenis

Eviden
B6D5E1
B6D5E2
B6D6E1

1. Catan dengan pelbagai


media dan teknik
2. Media seperti:
cat air
tempera
cat poster
pastel
media campuran
3. Teknik:
basah atas basah
basah atas kering
berus kering
kecatan (painterly)
media campuran
4. Apresiasi seni
5. Portfolio (pilihan
berfokus)

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Pembelajaran
Akses Kendiri
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Masteri

B1D1E1
B1D1E2

Pembelajaran
Kontekstual

B2D1E1
B2D1E2

Pembelajaran
Konstruktivism
e

B3D1E2
B3D2E2
B4D1E2
B4D2E2
B4D3E1
B4D4E1
B5D1E2
B5D2E2
B5D3E1

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Komunikasi Visual.

B5D4E1
B5D5E1
B5D5E2

Aras 3 :
1. Mengaplikasikan Asas Seni
Reka dalarn aktiviti Seni
Halus secara kritis dan
kreatif.
2. Memelihara dan
menggunakan maklumat
yang diperolehi dalam
pembelajaran.
3. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara
terancang.
8-11
(4
minggu)

1. Penghasilan
Seni Visual
1.2 Seni Halus
Cetakan

Memahami proses, gubahan dan


fungsi Seni Visual serta
berkornunikasi dalam sernua
bidang seni berkaitan
1. Idea dan proses :
mesej / kandungan
pengwujudan idea
olahan idea
2. Olahan karya :
Asas Seni Reka
media
teknik penghasilan
Aras 1 :
1. Berkomunikasi melalui aktiviti
penghasilan karya.
2. Menjalankan aktiviti secara
spontan dan terancang.
3. Menghargai keindahan,

Eviden

B6D1E2
B6D2E2
B6D3E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D6E1

1. Cetakan dengan
menggunakan pelbagai
media dan teknik

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif

2. Media seperti :
lino
syelek
lekar
media campuran

Teori
Kecerclasan
Pelbagai

3. Teknik seperti :
timbulan
kolagrafi
cetakan saring sutera
serigrafi
4. Apresiasi seni
5. Portfolio (pilihan
berfokus)

Pembelajaran
Masted
Pembelajaran
Kontekstual
Pernbelajaran
Konstruktivism
e

B1D1E1
B1D1E2
B2D1E1
B2D1E2
B3D1E4
B3D2E4
B3D3E1
B3D4E1

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

keharmonian alarn dan


masyarakat serta berusaha
memeliharanya.

B4D1E4
B4D2E4
B4D3E1
B4D4E1

Aras 2 :
1. Memilih maklumat berkaitan
bidang Seni Halus.
2. Membandingbeza jenis
Kornunikasi Visual.

B5D1E4
B5D2E4
B5D4E1
B5D5E1
B5D5E2

Aras 3 :
1. Mengaplikasikan Asas Seni
Reka dalarn aktiviti Seni
Halus secara kritis dan
kreatif.
2. Memilih dan menggunakan
maklumat yang diperolehi
dalam pembelajaran.
3. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara
terancang.
12
(1
minggu)

Penghasilan Seni
Visual
1.2 Seni Halus
Arca

Memahami proses, gubahan dan


fungsi Seni Visual serta
berkomunikasi dalam semua
bidang seni berkaitan
1. Idea dan proses :
mesej / kandungan
pengwujudan idea
olahan idea
2. Olahan karya :
Asas Seni Reka
media
teknik penghasilan

Eviden

B6D1E4
B6D2E4
B6D3E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D6E1

1. Arca dengan
menggunakan pelbagai
media dan teknik

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif

2. Media seperti :
plaster of Paris
tanah liat
sabun
lilin
polisterin
kayu
buluh
rotan

Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Masteri
Pembelajaran
Kontekstual
B1D1E1

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1 :
1. Berkomunikasi melalui aktiviti
penghasilan karya.
1. Menjalankan aktiviti secara
spontan dan terancang.
2. Menghargai keindahan,
keharmonian alarn dan
masyarakat serta berusaha
memeliharanya.

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

3. Teknik seperti:
acuan
luakan
timbulan

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Eviden

Pembelajaran
Konstruktivism
e

B1D1E2

Pembelajaran
Akses Kendiri

B2D1E1
B2D1E2
B3D1E3
B3D2E3

ICT

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


13 - 15
(3
minggu)

Penghasilan Seni
Visual
1.2 Seni Halus
Arca

Memahami proses, gubahan dan


fungsi Seni Visual serta
berkomunikasi dalam semua
bidang seni berkaitan
3. Idea dan proses :
mesej / kandungan
pengwujudan idea
olahan idea
4. Olahan karya :
Asas Seni Reka
media
teknik penghasilan
Aras 2 :
1. Memilih maklumat berkaitan
bidang Seni Halus.
2. Membandingbeza jenis
Komunikasi Visual
Aras 3 :

1. Arca dengan
menggunakan pelbagai
media dan teknik

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif

2. Media seperti :
plaster of Paris
tanah liat
sabun
lilin
polisterin
kayu
buluh
rotan

Teori
Kecerdasan
Pelbagai

3. Teknik seperti:
acuan
luakan
timbulan
4. Apresiasi Seni

Pembelajaran
Masteri
Pembelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pembelajaran
Akses Kendiri
ICT

B4D1E3
B4D2E3
B4D3E1
B4D4E1
B5D1E3
B5D2E3
B5D4E1
B5D5E1
B5D5E2

MINGGU

16
(1
minggu)

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

1. Penghasilan
Seni Visual
1.3 Komunikasi
Visual
Reka Bentuk
Grafik
Simbol

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

1. Mengaplikasikan Asas Seni


Reka dalam aktiviti Seni
Halus secara kritis dan
kreatif.
2. Memilih dan menggunakan
maklumat yang diperolehi
dalam pembelajaran.
3. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara
terancang.

5. Portfolio (pilillan
berfokus)

Memahami proses dan


menghasilkan reka bentuk dalam
grafik.

Murid menghasilkan reka


bentuk dengan
menggunakan pelbagai
media dan teknik
berdasarkan idea dan
proses melalui:
1. mengenalpasti masalah
(spesifikasi)
2. penyelidikan (idea)
3. proses membuat
4. penilaian semula

Aras 1 :
1. Memahami prinsip Reka
Bentuk Grafik yang
menjelaskan maksud
kepekaan, keharmonian,
keindahan dan keselesaan
dalam aktiviti penghasilan.
Aras 2 :
1. Membincangkan perkara
yang berkaitan
perkembangan Seni Grafik
dan kegunaannya dalam
kehidupan seharian.
2. Menghasilkan lakaran reka
bentuk keda grafik seperti
logo, papan iklan atau risalah
yang mudah.
Aras 3 :
1. Menghasilkan reka bentuk

5. Alat dan media:


pensel
pensel warna
pen
pen teknikal
pen ruling
pen manuskrip
cat air
cat poster
dakwat
tempera
media campuran

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Eviden

B6D1E3
B6D2E3
B6D3E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D6E1

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Masteri
Pembelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pembelajaran
Akses Kendiri

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

grafik berasaskan bidang


tertentu.
2. Mengaitkan nilai tambah Seni
Visual dalam bidang lain.
3. Membuat kemasan dan
ketelitian hasil kerja.
4. Membuat persembahan hasil
kerja.

1. Penghasilan
Seni Visual
1.3 Komunikasi
Visual
Reka Bentuk
Grafik
Logo

Memahami proses dan


menghasilkan reka bentuk dalam
grafik.
Aras 1 :
1. Memahami prinsip Rekaan
Bentuk Grafik yang
menjelaskan maksud
kepekaan, keharmonian,
keindahan dan keselesaan
dalam aktiviti penghasilan.
Aras 2 :
1. Membincangkan perkara
yang berkaitan
perkembangan Seni Grafik
dan kegunaannya dalam
kehidupan seharian.
2. Menghasilkan lakaran reka
bentuk kerja grafik seperti
logo, papan iklan atau risalah
yang mudah.
Aras 3 :
1. Menghasilkan reka bentuk
grafik berasaskan bidang

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

berus
kornputer
perisian kornputer
set geometri

6. Teknik:
lukisan
kecatan (painterly)
berbantukan
komputer
Murid menghasilkan reka
bentuk dengan
menggunakan pelbagai
media dan teknik
berdasarkan idea dan
proses melalui:
1. mengenalpasti masalah
(spesifikasi)
2. penyelidikan (idea)
3. proses membuat
4. penilaian semula
5. Alat dan media:
pensel
pensel warna
pen
pen teknikal
pen ruling
pen manuskrip
cat air
cat poster
dakwat
tempera
media campuran

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teod
Kecerdasan
Pelbagai
Pernbelajaran
Masted
Pembelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pembelajaran
Akses Kendiri

Eviden

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

tertentu.
2. Mengaitkan nilai tambah Seni
Visual dalam bidang lain.
3. Membuat kemasan dan
ketelitian hasil kerja.
4. Membuat persembahan hasil
kerja.

1. Penghasilan
Seni Visual
1.3 Komunikasi
Visual
Reka Bentuk
Grafik
Kaligrafi

Memahami proses dan


menghasilkan reka bentuk dalam
grafik.
Aras 1 :
1. Memahami prinsip Rekaan
Bentuk Grafik yang
menjelaskan maksud
kepekaan, keharmonian,
keindahan dan keselesaan
dalam akfiviti penghasilan.
Aras 2 :
1. Membincangkan perkara
yang berkaitan
perkembangan Seni Grafik
dan kegunaannya dalam
kehidupan seharian.
2. Menghasilkan lakaran reka
bentuk keda grafik seperti
logo, papan iklan atau risalah
yang mudah.
Aras 3 :
1. Menghasilkan reka bentuk

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

berus
komputer
perisian komputer
set geometri

6. Teknik :
lukisan
kecatan (painterly)
berbantukan
komputer
Murid menghasilkan reka
bentuk dengan
menggunakan pelbagai
media dan teknik
berdasarkan idea dan
proses melalui:
1. mengenalpasti masalah
(spesifikasi)
2. penyelidikan (idea)
3. proses membuat
4. penilaian semula
5. Alat dan media:
pensel
pen manuskrip
buluh
pen highlighter
cat air
cat poster
dakwat
media campuran
berus leper
set geornetri

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e

Eviden

MINGGU

17 - 20
(4
minggu)

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

1. Penghasilan
Seni Visual
1.3 Komunikasi
Visual
Reka Bentuk
Grafik
Pembungkus
an

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

grafik berasaskan bidang


tertentu.
2. Menegaskan nilai tambah
Seni Visual dalam bidang lain.
3. Membuat kemasan dan
ketelitian hasil kerja.
4. Membuat persembahan hasil
kerja.

6. Teknik:
lukisan

Memahami proses dan


menghasilkan reka bentuk dalam
grafik.
Aras 1 :
1. Memahami prinsip Rekaan
Bentuk Grafik yang
menjelaskan maksud
kepekaan, keharmonian,
keindahan clan keselesaan
dalam aktiviti penghasilan.

Murid menghasilkan reka


bentuk dengan
menggunakan pelbagai
media dan teknik
berdasarkan idea dan
proses melalui:
1. mengenalpasti masalah
(spesifikasi)
2. penyelidikan (idea)
3. proses membuat
4. penilaian semula

Aras 2 :
2. Membincangkan perkara
yang berkaitan
perkembangan Seni Grafik
dan kegunaannya dalarn
kehidupan seharian.
3. Menghasilkan lakaran reka
bentuk kerja grafik seperti
logo, papan iklan atau risalah
yang mudah.

5. Alat dan media:


pensel
pensel warna
pen
pen teknikal
pen ruling
pen manuskrip
cat air
cat poster
dakwat
tempera
media campuran
berus
kornputer

Aras 3 :
1. Menghasilkan reka bentuk
grafik berasaskan bidang

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif

Eviden

B1D1E1
B1D1E2

Teod
Kecerdasan
Pelbagai

B2D1E1
B2D1E3

Pembelajaran
Masteri

B3D1E5
B3D2E5

Pembelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pembelajaran
Akses Kendiri

B4D1E5
B4D2E5
B4D3E1
B4D4E1
B5D1E5
B5D2E5
B5D4E1
B5D5E1
B5D5E2
B6D1E5

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

tertentu.
Menegaskan nilai tambah
Seni Visual/kaitan dalam
bidang lain.
Membuat kemasan dan
ketelitian hasil kerja.
Membuat persembahan
hasil kerja.
21
(1
minggu)

1. Penghasilan
Seni Visual
1.3 Komunikasi
Visual
Reka Bentuk
Grafik
Risalah

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

perisian komputer
set geometri

Memahami proses dan


menghasilkan reka bentuk dalam
grafik.
Aras 1 :
1. Memahami prinsip rekaan
Bentuk Grafik yang
menjelaskan maksud
kepekaan, keharmonian,
keindahan dan keselesaan
dalam aktiviti penghasilan.

Murid menghasilkan reka


bentuk dengan
menggunakan pelbagai
media dan teknik
berdasarkan idea dan
proses melalui:
1. mengenalpasti masalah
(spesifikasi)
2. penyelidikan (idea)
3. proses membuat
4. penilaian semula

Aras 2 :
1. Membincangkan perkara
yang berkaitan
perkembangan Seni Grafik
dan kegunaannya dalam
kehidupan seharian.
2. Menghasilkan lakaran reka
bentuk kerja grafik seperti
logo, papan iklan atau risalah
yang mudah.

5. Alat dan media:


pen teknikal
pen ruling
pen manuskrip
cat air
cat poster
dakwat
tempera
media campuran
berus
kornputer
perisian komputer
set geometri
6. Teknik :

Eviden
B6D2E5
B6D3E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D6E1

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Masteri
Pembelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pembelajaran
Akses Kendiri

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

lukisan
kecatan (painterly
berbantukan
komputer)
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22 - 23
(2
minggu)

2. Penghasilan
Seni Visual
2.3 Komunikasi
Visual
Reka Bentuk
Grafik
Risalah

Aras 3 :
1. Menghasilkan reka bentuk
grafik berasaskan bidang
tertentu.
2. Mengaitkan nilai tambah Seni
Visual dalam bidang lain.
3. Membuat kemasan dan
ketelitian hasil kerja.
Membuat persembahan hasil
kerja.

Murid menghasilkan reka


bentuk dengan
menggunakan pelbagai
media dan teknik
berdasarkan idea dan
proses melalui:
1. mengenalpasti masalah
(spesifikasi)
2. penyelidikan (idea)
3. proses membuat
penilaian semula

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Masteri
Pembelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pembelajaran
Akses Kendiri

24
(1
minggu)

1. Penghasilan
Seni Visual .
1.3Komunikasi
Visual
Reka Bentuk
Grafik

Memahami proses dan


menghasilkan reka bentuk dalam
grafik.
Aras 1 :
1. Memahami prinsip Reka

Murid menghasilkan reka


bentuk dengan
menggunakan pelbagai
media dan teknik
berdasarkan idea dan
proses melalui :
1. mengenalpasti masalah

Kemahiran
Berftkir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai

Eviden

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

lklan

HASIL PEMBELAJARAN

Bentuk Grafik yang


menjelaskan maksud
kepekaan, keharmonian,
keindahan dan keselesaan
dalam aktiviti penghasilan.
Aras 2 :
1. Membincangkan perkara
yang berkaitan
perkembangan Seni Grafik
dan kegunaannya dalarn
kehidupan seharian.
2. Menghasilkan lakaran reka
bentuk keda grafik seperti
logo, papan iklan atau risalah
yang mudah.
Aras 3 :
1. Menghasilkan reka bentuk
grafik berasaskan bidang
tertentu.
2. Mengaitkan nilai tambah Seni
Visual dalam bidang lain.
3. Membuat kemasan dan
ketelitian hasil kerja.
4. Membuat persembahan hasil
kerja.

25 - 26
(2
minggu)

2. Sejarah dan
Apresiasi Seni
Visual
2.1 Perkembangan
Seni Visual di
Malaysia

Mengetahui sejarah Seni Halus


Malaysia selepas merdeka dari
aspek tokoh dan sumbangan,
nilai nilai estetik dan sosial.
Aras 1 :

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

(spesifikasi)
2. penyelidikan (idea)
3. proses membuat
4. penilaian semula
5. Alat dan media :
pensel
pensel warna
pen
pen teknikal
pen ruling
pen manuskrip
cat air
cat poster
dakwat
tempera
media campuran
berus set geometri
kornputer
perisian komputer
set geometri

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Pernbelajaran
Masteri
Pembelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pembelajaran
Akses Kendiri

6. Teknik :
lukisan
kecatan (painterly)
berbantukan
komputer
1. kajian maklumat
persembahan
2. pameran
1. perbincangan
2. dokumentasi maklumat
3. (portfolio berfokus)

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan

Eviden

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

Seni Halus

HASIL PEMBELAJARAN

1. Mengumpul maklumat
berkaitan perkembangan Seni
Visual dalam kehidupan,
budaya tempatan dan budaya
lain.
2. Membuat pernyataan
berkaitan pengaruh Seni
Islam, Barat dan serantau.

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

4. apresiasi Seni Visual


5. lawatan

1. Penghasilan
Seni Visual
1.4Kraf

Mengenalpasti pelbagai motif


dalam mereka corak dan
membuat Kraf Tradisional.

Eviden

Pelbagai
Pembelajaran
Masteri
Pembelajaran
Kontekstual
Pernbelajaran
Konstruktivism
e

Aras 2 :
1. Menginterpretasi dan
mengaplikasi maklumat
secara jelas dan tepat.
2. Membanding beza pengaruh
Seni Islam, Barat dan
serantau terhadap Seni
Halus.
Aras 3 :
1. Membuat pernyataan tentang
seni dalam kehidupan dan
budaya.
2. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil
Seni Visual sebagai warisan
budaya.
3. Membincang cara
memelihara, mengekal dan
memajukan hasil Seni Visual.
4. menyatakan penghargaan
serta peranan Seni Visual
dalam kehidupan seharian.
27 - 30
(4
minggu)

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Pernbelajaran
Akses Kendiri
ICT

Menghasilkan barangan
kraf tradisional dengan
menggunakan alat, bahan
dan teknik tertentu

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif

B1D1E1
B1D1E3

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

Tradisional
Batik

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1 :
1. Mengumpul maklumat
sejarah batik tempatan dan
serantau.
2. Menyenaraikan alat, bahan,
teknik dan proses
penghasilan kraf batik.
3. Menyenaraikan nama tokoh
dan mencatatkan sumbangan
serta hasil karya mereka.
Aras 2 :
1. Membuat lakaran reka corak
batik dengan memberi
perhatian kepada fungsi, nilai
budaya dan kemasan.
2. Menyatakan penghargaan
terhadap hasil kraf tradisional
setempat.
3. Mendokumentasikan
perkembangan teknologi
pembuatan batik
tradisional.
Aras 3 :
1. Menghasilkan barangan kraf
batik dengan menggunakan
alat, bahan dan teknik.
2. Mereka ganti alat, bahan dan
teknik yang sesuai dalam
penghasilan barangan kraf
batik.
3. Kekemasan kerja.
4. Mengaitkan nilai tambah seni
dengan bidang lain seperti
sains dan teknologi.

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

1. Batik Kajian :
mengumpul maklumat
2. Alat :
berus
canting
pemidang
dapur
arang
3. Bahan :
kain sutera
kain kapas
rosin
lilin
pewarna batik
sodium silikat
serbuk soda (soda
ash)
4. Teknik:
batik lukis
batik blok
5. Proses :
melakar
melilin
mewarna
mengering
mematikan warna
merebus
mencuci
kemasan
6. Apresiasi Seni

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Eviden

Teori
Kecerdasan
Pelbagai

B2D1E1
B2D1E4

Pembelajaran
Masteri

B3D1E6
B3D2E6

Pernbelajaran
Kontekstual

B4D1E6
B4D2E6
B4D3E1
B4D4E1

Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pernbelajaran
Akses Kendiri
Kajian Masa
Depan
ICT

B5D1E6
B5D2E6
B5D4E1
B5D5E1
B5D5E2
B6D1E6
B6D2E6
B6D3E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D6E1

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Eviden

7. Portfolio (pilihan
berfokus)
31 - 32
(2
minggu)
(Jurnal)

2. Sejarah dan
Apresiasi Seni
Visual
2.1Perkembangan
Seni Visual di
Malaysia
Kraf batik

Mengetahui sejarah Kraf batik


dari aspek tokoh dan
sumbangan, nilai nilai estetik
dan sosial.
Aras 1 :
1. Mengumpul maklumat
berkaitan perkembangan Seni
Visual dalarn kehidupan,
budaya tempatan dan budaya
lain.
2. Membuat
pernyataan
berkaitan
pengaruh
Seni
Islam, Barat dan serantau.
Aras 2 :
1. Menyenaraikan perkara
berkaitan perkembangan kraf
batik dari
2. aspek:
pengenalan
tokoh
sumbangan
Menginterpretasi dan
mengaplikasil maklumat
secara jelas dan tepat.
Membanding beza
pengaruh Seni Islam,
Barat clan serantau
terhadap Kraf batik.
Aras 3 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kajian maklumat
persembahan
pameran
perbincangan
dokumentasi maklumat
(portfolio berfokus)
apresiasi Seni Visual
lawatan

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pernbelajaran
Masteri

B1D1E1
B1D1E3
B2D1E1
B2D1E4

Pernbelajaran
Kontekstual
Pernbelajaran
Konstruktivism
e
B5D3E1
Pembelajaran
Akses Kendiri
Kajian Masa
Depan
ICT

B6D4E1
B6D5E1

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

1. Membuat pernyataan tentang


seni dalam kehidupan dan
budaya.
2. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil
Seni
3. Visual sebagai warisan
budaya.
4. Membincang cara
memelihara, mengekal dan
memajukan hasil Seni Visual.
5. menyatakan penghargaan
serta peranan Seni Visual
dalam kehidupan seharian.
33 - 35
(3
minggu)

1. Penghasilan
Seni
Visual
2.4 Kraf
Tradisional
Tenunan

Mengenalpasti pelbagai motif


dalam mereka corak dan
membuat Kraf Tradisional.
Aras 1 :
1. Mengumpul maklumat
sejarah batik tempatan dan
serantau.
2. Menyenaraikan alat, bahan,
teknik dan proses
penghasilan kraf tenunan.
3. Menyenaraikan nama tokoh
dan mencatatkan sumbangan
serta hasil karya mereka.
Aras 2 :
1. Membuat lakaran reka corak
tenunan dengan memberi
perhatan kepada fungsi, nilai
budaya dan kemasan.
2. Menyatakan penghargaan

Eviden
B6D5E2
B6D6E1

Menghasilkan barangan
kraf tradisional dengan
menggunakan alat, bahan
dan teknik tertentu
1. Tenunan Alat :
kek
bilah
torak
rahak
peleting
2. Bahan:
benang
benang emas
3. Teknik :
songket
pua
4. Proses:
membuat corak

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Masteri
Pernbelajaran
Kontekstual
Pernbelajaran
Konstruktivism
e
Pernbelajaran
Akses Kendiri
Kajian Masa

B1D1E1
B1D1E3
B2D1E1
B2D1E4
B3D1E6
B3D2E6
B4D1E6
B4D2E6
B4D3E1
B4D4E1

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

terhadap hasil kraf tradisional


setempat.
3. Mendokumentasikan
perkembangan teknologi
pembuatan tenunan
tradisional dan tenunan
pribumi.

menganing
menenun
ikat dan celup (pua)
kemasan

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Eviden

Depan

5. Apresiasi Seni
6. Portfolio (pilihan
berfokus)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


36 37
(2
minggu)

1. Penghasilan
Seni
Visual

Mengenalpasti pelbagai motif


dalam mereka corak dan
membuat Kraf Tradisional.

2.5 Kraf
Tradisional
Tenunan

Aras 3 :
1. Menghasilkan barangan kraf
tenunan dengan
menggunakan alat, bahan
dan teknik.
2. Mereka ganti alat, bahan clan
teknik yang sesuai dalam
penghasilan barangan kraf
tenunan.
3. Kekemasan kerja.
4. Mengaitkan nilai tambah seni
dengan bidang lain seperti
sains dan teknologi.

1.

Proses:
membuat corak
menganing
menenun
ikat dan celup (pua)
kemasan

2. Apresiasi Seni
3. Portfolio (pilihan
berfokus)

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Masteri
Pernbelajaran
Kontekstual
Pernbelajaran
Konstruktivism
e
Pernbelajaran
Akses Kendiri
Kajian Masa
Depan

38 - 39
(2

2. Sejarah dan
Apresiasi Seni

Mengetahui sejarah peralatan


dan aspek tokoh clan

1. kajian maklumat
persembahan

Kemahiran
Befflikir Kritis

B5D1E6
B5D2E6
B5D4E1
B5D5E1
B5D5E2
B6D1E6
B6D2E6
B6D3E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D6E1

MINGGU

minggu)

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

Visual
2.1Perkembangan
Seni Visual di
Malaysia
Peralatan

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

sumbangan, nilai nilai estetik


dan sosial.
Aras 1 :
1. Mengumpul maklumat
berkaitan perkembangan Seni
Visual dalam kehidupan,
budaya tempatan dan budaya
lain.
2. Membuat pernyataan
berkaitan pengaruh Seni
Islam, Barat dan serantau.
Aras 2 :
1. Menginterpretasi dan
mengaplikasi maklumat
secara jelas dan tepat.
2. Membanding beza pengaruh
Seni Islam, Barat dan
serantau terhadap Peralatan.
Aras 3 :
1. Membuat pernyataan tentang
seni dalam kehidupan dan
budaya
2. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil
Seni Visual sebagai warisan
budaya.
3. Membincang cara
memelihara, mengekal dan
memajukan hasil Seni Visual.
4. menyatakan penghargaan
serta peranan Seni Visual
dalam kehidupan seharian.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

pameran
perbincangan
dokumentasi maklumat
(portfolio berfokus)
apresiasi Seni Visual
lawatan

STRATEGI
PEMBELAJARAN

dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pernbelajaran
Masteri
Pernbelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pembelajaran
Akses Kendiri
Kajian Masa
Depan
ICT

Eviden

MINGGU

40 - 41
(2
minggu)
( Jurnal
)

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

2. Sejarah dan
Apresiasi Seni
Visual
2.1Perkembangan
Seni Visual di
Malaysia
Alat
Permainan

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Mengetahui sejarah alat


permainan dari aspek tokoh dan
sumbangan, nilai nilai estetik
dan sosial.
Aras 1 :
1. Mengumpul maklumat
berkaitan perkembangan Seni
Visual dalam kehidupan,
budaya tempatan dan budaya
lain.
2. Membuat
pernyataan
berkaitan
pengaruh
Seni
Islam, Barat dan serantau.
Aras 2 :
1. Menginterpretasi dan
mengaplikasi maidumat
secara jelas dan tepat.
2. Membanding beza pengaruh
Seni Islam, Barat clan
serantau terhadap Alat
Permainan.
Aras 3 :
1. Membuat pernyataan tentang
seni dalam kehidupan dan
budaya.
2. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil
Seni
Visual sebagai w arisan
budaya.
3. Membincang cara
memelihara, mengekal dan
memajukan hasil Seni Visual.
4. menyatakan penghargaan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kajian maklumat
persembahan
pameran
perbincangan
dokumentasi maklumat
(portfolio berfokus)
apresiasi Seni Visual
lawatan

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Eviden

Kemahiran
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Masteri

B1D1E1
B2D1E1

Pembelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pembelajaran
Akses Kendiri
Kajian Masa
Depan
ICT

B5D3E2
B5D4E1
B5D5E1
B5D5E2
B6D4E2
B6D4E3
B6D5E1
B6D5E2
B6D6E1

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

serta peranan Seni Visual


dalam kehidupan seharian.
42
(1
minggu)

3. Sejarah dan
Apresiasi Seni
Visual
2.1Perkembangan
Seni Visual di
Malaysia
Perhiasan
Diri
Ornamen

Mengetahui sejarah Perhiasan


Diri dari aspek tokoh dan
sumbangan, nilai nilai estetik
dan sosial.
Aras 1 :
1. Mengumpul maklumat
berkaitan perkembangan Seni
Visual dalam kehidupan,
budaya tempatan dan budaya
lain.
2. Membuat pernyataan
berkaitan pengaruh Seni
Islam, Barat dan serantau.
Aras 2 :
1. Menginterpretasi dan
mengaplikasi maklumat
secara jelas dan tepat.
2. Membanding beza pengaruh
Seni Islam, Barat dan
serantau terhadap Perhiasan
Diri.
Aras 3 :
1. Membuat pernyataan tentang
seni dalam kehidupan dan
budaya.
2. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil
Seni Visual sebagai warisan
budaya
3. Membincang cara

1. kajian maklumat
persembahan
2. pameran
3. perbincangan
4. dokumentasi maklumat
5. (portfolio berfokus)
6. apresiasi Seni Visual
7. lawatan

Kemahiran.
Berfikir Kritis
dan Kreatif
Teod
Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran
Masteri
Pembelajaran
Kontekstual
Pembelajaran
Konstruktivism
e
Pembelajaran
Akses Kendiri
Kajian Masa
Depan
ICT

Eviden

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

memelihara, mengekal dan


memajukan hasil Seni Visual.
4. Menyatakan penghargaan
serta peranan Seni Visual
dalam kehidupan seharian.
CUTI AKHIR TAHUN

STRATEGI
PEMBELAJARAN

Eviden

Anda mungkin juga menyukai