Anda di halaman 1dari 30

Interaksi 7

Pendekatan pembelajaran Bahasa


Pembelajaran berasaskan aktiviti
Pembelajaran berasaskan
situasioanal
Pembelajaran berasaskan permainan
Definisi dan ciri-ciri
Langkah pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran
Contoh aktiviti pengajaran dan

PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI

Aktiviti bermaksud gerak kerja atau


tindakan.
Dibawah konteks pendidikan, ia
melibatkan segala gerak kerja yang
dilakukan oleh guru dan murid untuk
mencapai objektif pelajaran.
Aktiviti- suatu pendekatan utama dalam
pendidikan moden.
J. Dewey (1910)- pelajaran haruslah
berasaskan aktiviti murid.
Melalui aktiviti murid, JERIS mereka dapat
dikembangkan secara menyeluruh dan
seimbang.

Didalam konteks pendidikan moden,


terdapat pelbagai aktiviti dan tugasan
yang boleh digunakan di sekolah.
Antaranya aktiviti membaca, menulis,
mengira, bermain, berbincang,
membuat model, melukis,
menyelesaikan masalah, menyanyi dan
sebagainya.
Penggunaan pelbagai aktiviti P&P yang
disarankan diatas telah menghasilkan
beberapa kaedah mengajar yang
berkaitan seperti kaedah penyelesaian
masalah, kaedah perbincangan dan

Contoh aktiviti
Dalam sesuatu pengajaran bahasa, murid-murid akan
dilengkapi dengan satu senarai kata yang perlu dikuasai.
Bagi memahami perbendaharaan kata tersebut, muridmurid diberi terjemahan dalam bahasa ibunda.
Di samping itu, murid-murid juga dilatih untuk membentuk
ayat berdasarkan peraturan-perturan nahu yang telah diajar
Aktiviti membaca merupakan asas untuk mencerakinkan
nahu serta menterjemahkan bahasa daripada bahasa
sasaran kepada bahasa ibunda ataupun sebaliknya.
Aktiviti menulis merupakan latihan nahu yang telah diajar
serta latihan menulis tentang bahan-bahan yang dibaca dan
diterjemahkan oleh murid-murid.

Pembelajaran berasaskan
situasional

Mackey(1965), salah seorang penganjur


pendekatan situasi, berpendapat bahawa
pernyataan lisan bukan sahaja
merangkumi semua unsur kefahaman
mendengar serta penggunaan unsurunsur bunyi bahasa yang betul dalam
pola-pola nada dan intonasi yang betul
tetapi juga merangkumi pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi serta
penyusunan unsur-unsur tersebut dengan
betul supaya tergambar makna yang
betul.

Pendekatan situasi yang


berlandaskan teori bahasa struktural
dan teori pembelajaran behaviouris
beranggapan bahawa penguasaan
kemahiran lisan memerlukan
seseorang penutur menguasai
beberapa kemahiran kecil bagi
menangkap, mengingat serta
menyebut sistem bunyi dan struktur
dalam sesuatu bahasa yang betul.

Pendekatan ini berpendapat bahawa


pengajaran kemahiran mestilah
berlandaskan prinsip pengajaran berikut:
Pengajaran kemahiran lisan memerlukan
usaha guru yang banyak. Tiap2 gerak balas
yang betul perlu diteguhkan supaya gerak
balas itu diulangi lagi.
Murid-murid tidak boleh bertutur dengan
lancar kalau mereka hanya mendengar
pertuturan orang lain sahaja. Jadi, beri
mereka peluang mereka untuk bertutur.
Aktiviti pengajaran bertutur bagi
pendekatan situasi.

LATIH TUBI
Latih tubi dijalankan bagi melatih murid menguasai
bahasa, sebutan dan pola yang digunakan oleh guru.
Mulakan dengan penyebutan guru, kemudian murid
meniru dan mengulangi sebutan tersebut.
Sekiranya murid masih bermasalah dengan sebutan
tersebut, murid harus ulanginya lagi.
Latih tubi meliputi penyebutan ayat, frasa, perkataan,
suku kata dan bunyi-bunyi fonem yang diambil
dibahagian dialog kemudian dibaca oleh murid.
Pasangan perkataan yang mempunyai perbezaan yang
paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna
digunakan. Contoh: daki dengan laki, tari dengan
lari.

Dialog dan nyanyian


Dialog atau perbualan merupakan bahan
yang sering digunakan dalam latihan lisan.
Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi
oleh guru sebelum guru dapat menyuruh
murid meniru dan menghafal dialog.
Aktiviti nyanyian dapat membantu muridmurid menguasai kemahiran lisan kerana
menyanyi memerlukan penyebutan bunyibunyi dengan betul, mengikut rentak, nada
yang betul

.LATIHAN PANDANG DAN SEBUT


Gambar-gambar boleh digunakan bagi
menghasilkan pertuturan.
Latihan pandang dan sebut merupakan
latih tubi bertutur dengan menggunakan
gambar-gambar yang dimasukkan dalam
teks latihan
Carta bergambar, bahagian filem dan slaid
juga digunakan.
Semua alat digunakan supaya murid-murid
dapat menghasilkan pertuturan yang baik.

Pembelajaran
Berasaskan
Permainan

Permainan adalah satu jenis aktiviti yang


menarik dan memikat.
Aktiviti ini amat secocok dengan sifat-sifat
dan naluri semula jadi murid-murid yang
sukakan hiburan, cabaran dan kepuasan.
Guru-guru boleh menggunakan
permainan sebagai satu pendekatan
mengajar yang positif. Bermain biasanya
bersifat komunikatif dan menghiburkan.

Murid-murid belajar lebih banyak melalui aktiviti


kerana permainan memberi lebih banyak
peluang untuk melibatkan diri dalam proses
komunikasi.
Bagi guru-guru di sekolah, permainan merupakan
alat yang amat penting kerana ia boleh
digunakan apabila kanak-kanak berhadapan
dengan konsep-konsep dan kemahiran yang
memerlukan konsolidasi dan peneguhan.
Ia juga dianggap penting sebagai alat yang boleh
membantu mendorongkan murid-murid belajar
sesuatu yang baru secara berkesan.

Tujuan Aktiviti Bermain


Memberi motivasi.
Murid-murid biasanya mahu
melibatkan diri secara aktif dan tidak
hanya bertindak sebagai penonton.
Motivasi mereka akan dapat
dipertingkatkan sekiranya mereka
melihat hubungan, bagaimana
aktiviti-aktiviti kelas mereka boleh
digunakan di luar, terutama yang
melibatkan kehidupan mereka

Menggalakkan interaksi.
Peluang-peluang menggunakan tenaga dan
kebolehan berkomunikasi adalah bahagianbahagian yang berhubung rapat dalam
pengalaman berbahasa. Perkara yang lebih
penting ialah kesan daripada hubungan rakanrakan sebaya.
Pertandingan.
Permainan memberi peluang kepada murid-murid
bertanding sesama sendiri. Permainan boleh
melibatkan peserta, masa, kebolehan tertentu,
kecemerlangan dan matlamat-matlamat tertentu.
Permainan mewujudkan kecenderungan untuk
bertanding dan menyalurkannya untuk tujuantujuan pembelajaran.

Kerjasama
Kerjasama adalah elemen penting dalam
permainan. Ahli-ahli sesebuah kumpulan
bekerjasama sesama sendiri untuk memastikan
kumpulan mereka berjaya. Oleh itu, permainan
boleh mewujudkan naluri semula jadi manusia
untuk bekerjasama.
Pembelajaran secara semula jadi
Permainan-permainan yang berbentuk
komunikatif membenarkan pembelajaran
secara komunikatif. Banyak aspek
pembelajaran bahasa berlaku hanya melalui
proses yang semula jadi apabila seseorang itu
terlibat dengan penggunaan bahasa untuk
berkomunikasi.

Tujuan Permainan Komunikatif


Untuk memerangsangkan interaksi
verbal murid-murid.
Dalam permainan, murid-murid
digalakkan bercakap untuk membolehkan
mereka menyuarakan pendapat dan
menyatakan pandangan mereka.Guru
sebagai fasilitator akan mewujudkan
pembelajaran yang berpusatkan murid.
Peranan guru ialah menggalakkan
interaksi dan mengawal keadaan kelas
dari segi ketenteraman dan displin.

Untuk menambahkan kelancaran dan keyakinan.


Permainan boleh digunakan sebagai satu cara untuk
menambah dan mempertingkatkan kelancaran dan
keyakinan murid-murid. Fungsi bahasa boleh
dilaksanakan melalui aras linguistik yang berbeza-beza.
Ini membolehkan permainan yang mengandungi
arahan-arahan dapat dilaksanakan pada semua
peringkat mengikut kadar kefasihan dan kelancaran
serta pengetahuan murid terhadap bahasa tersebut.
Untuk mewujudkan konteks pembelajaran.
Permainan menyediakan peluang-peluang perhubungan
yang positif untuk berkembang, bukan sahaja di antara
murid-murid bahkan juga di antara guru dan murid.
Perhubungan yang mesra membantu mengharmonikan
kelas, membentuk perhubungan mesra sesama mereka.

Untuk bertindak sebagai alat bagi


mengatasi kebosanan pada saat-saat
kritikal .
Pada saat-saat kritikal seperti waktu
hampir-hampir tiba masa makan
tengah hari,murid-murid merasa letih
dan biasanya mereka akan bosan,
mengantuk dna lapar. Permainan dapat
menciptakan satu bentuk komunikasi
secara semula jadi untuk menemui
keperluan murid-murid. Contoh:
permainan berdasarkan justifikasi
perbalahan.

Prinsip-prinsip bermain
Permainan yang dipilih untuk sesuatu sesi
pengajaran dan pembelajaran hendaklah
dapat memenuhi keperluan psikologi muridmurid iaitu sesuai dengan umur, minat,
kebolehan mental dan pengalaman muridmurid.
Guru harus peka dengan objektif permainan
yang hendak dijalankan Sebaik-baiknya
permainan yang telah dipilih itu dapat
memenuhi tujuan dan matlamat pengajaran
hari itu.

Setiap permainan yang dipilih harus dapat


memberi sumbangan yang besar terhadap
peningkatan tahap berbahasa dan pengetahuan
atau kemahiran yang hendak dikuasai.

Sebelum permainan itu dijalankan, guru perlu


merancangkannya terlebih dahulu, iaitu
bagaimana hendak melaksanakannya, alat-alat
yang diperlukan, ganjaran-ganjaran yang perlu
disediakan, ruang untuk menjalankan gerak kerja
tersebut, penglibatan murid dan sebagainya.
Penerangan tentang peraturan-peraturan dan
syarat-syarat permainan mestilah dijelaskan
terlebih dahulu sebelum pelajaran dapat
dijalankan.

Semasa aktiviti permainan dijalankan,


guru hendaklah membimbing muridmurid.
Di bahagian akhir aktiviti, guru bolehlah
bincangkan kesalahan-kesalahan yang
berlaku. Guru juga boleh menyemak
jawapan murid atau membincangkan
perjalanan permainan tersebut.
Guru hendaklah memastikan permainan
tersebut mempunyai penutup.
Permainan harus difokuskan kepada
sesuatu kemahiran atau pengetahuan.

Langkah melaksanakan aktiviti


Guru harus menerangkan terlebih dahulu
permainan yang akan dimainkan. Murid-murid
harus tahu apakah yang akan dikaitkan oleh
permainan itu.
Sekiranya permainan itu memerlukan
penerangan dan penjelasan, guru harus
menyediakan kad-kad atau salinan foto.
Edarkan salinan foto ini kepada murid-murid dan
beri mereka sedikit masa untuk mempelajarinya.

Guru kemudian menunjukkan cara bagaimana


permainan itu dapat dilaksanakan. Gunakan seorang
murid atau sekumpulan murid dan lakukan
demonstrasi di hadapan kelas. Dengan cara ini, idea
bagi permainan tersebut adalah lebih mudah dikuasai
melalui salinan foto yang dibekalkan, dan penerangan
secara verbal tidak dapat membantu pemahaman
murid secara berkesan.

Permainan hendaklah digunakan mengikut peringkat


dalam pelajaran.Ia harus berfaedah dan
menyumbang sesuatu bagi mengukuhkan
pengetahuan dan kemahiran yang hendak dipelajari
dan dikuasai.

Kelas boleh dikendalikan secara


berpasangan atau berkumpulan.
Permainan secara individu boleh juga
dijalankan
untuk mempertingkatkan kemahiran
murid-murid.

Contoh-contoh permainan bahasa


Nama permainan: Mendengar dan
membuat.
Tujuan: supaya murid-murid boleh
mendengar dengan betul dan
mengikut arahan.
Bahan: struktur ayat: Pegang hidung
kamu, sentuh tangan kamu dan lainlain.
Cara bermain : kelas

Langkah-langkah: Guru memberi arahan


seperti:
1- Bongkokkan badan kamu
2- Angkat tangan kamu
3- Pusingkan badan kamu.
Murid-murid membuat arahan itu sambil
berkata Saya bongkokkan badan saya
saya angkat tangan saya dan lain-lain.
Jika terdapat perbuatan yang salah, maka
murid itu tidak dapat markah, kalau betul
dapat markah.

Sekian terima
kasih