Anda di halaman 1dari 22

Penyelidikan Tindakan I

MTE3113

Bab 4:
Penyelidikan Tindakan: Konsep dan
Model

Definisi dan konsep


Ciri-ciri
Kepentingan
Model

Definisi dan konsep


penyelidikan tindakan
Prosedur sistematik yang

dilaksanakan oleh guru (atau manamana individu dalam iklim


pendidikan) bagi mengumpul
maklumat, seterusnya,
meningkatkan pelaksanaan situasi
pendidikan, gaya pengajaran dan
pembelajaran.
Mills(2000)

Sejenis inkuiri refleksi kendiri yang

dilakukan oleh peserta yang


berada dalam sesuatu situasi sosial
bertujuan untuk meningkatkan
kerasional dan keadilan amalanamalan soalan pendidikan mereka
sendiri.
Carr & Kemmis (1986)

Satu pendekatan bertujuan untuk

meningkatkan kualiti pendidikan


melalui perubahan dengan
menggalakkan guru supaya lebih
menyedari tentang amalan
mereka, menjadi kritis terhadap
amalan tersebut dan bersedia
untuk mengubahnya.
McNiff (1988)

Ciri-ciri Penyelidikan
Tindakan
Dijalankan oleh guru samada secara

individu atau kolaboratif


Berfokus kepada masalah pengajaran
dan pembelajaran
Bertujuan meningkatkan kualiti tindakan
dan amalan bilik darjah
Berbentuk inkuiri reflektif dan penilaian
kendiri
Berbentuk kitaran
Menggunakan tindakan praktis atau
intervensi

Ciri-ciri penyelidikan tindakan


Fokus terhadap masalah praktikal
Dalam iklim dan konteks pendidikan

seharian. Contohnya; sesi p&p,


aktiviti amali, perbincangan kumpulan
Berbentuk inkuiri reflektif
Penilaian kendiri terhadap kekuatan
dan kelemahan amalan sendiri untuk
tujuan penambahbaikan.
Choong(2011)

Ciri-ciri penyelidikan tindakan


Dijalankan oleh guru (individu atau

kolaboratif) tentang suatu situasi


sosial.
Proses dinamik berbentuk kitaran
refleksi
(bukan linear)
memer
hati

meranc
ang

bertind
ak

Ciri-ciri penyelidikan tindakan


Perancangan untuk bertindak
Meningkatkan amalan bilik darjah,

mewujudkan program rintis.


Contoh; motivasi belajar,
tumpuan, penglibatan aktif,
pencapaian murid
Berkongsi ilmu
Dengan rakan guru, pihak
pentadbir, jabatan pelajaran bagi
tujuan penambahbaikan bersama

Penyelidikan tindakan BUKANLAH suatu projek di mana kita

mempelajari dengan lebih mendalam tentang sesebuah tajuk


yang menarik minat kita. Ia bukanlah sebuah penyelesaian
masalah di mana kita cuba mengenalpasti apa masalahnya.
Akan tetapi ia merupakan suatu misi untuk menimba ilmu
pengetahuan bagi membuat penambahbaikan.
Penyelidikan tindakan BUKANLAH suatu kajian tentang
manusia ataupun mencari maklumat yang sedia ada tentang
sebuah tajuk dalam mencari penyelesaian yang tepat. Akan
tetapi, ia melibatkan manusia bekerja bagi
mempertingkatkan kemahiran, teknik dan strategi
mereka.
Penyelidikan tindakan BUKANLAH mengenai mengapa kita
melakukan sesuatu perkara. Akan tetapi, ia mengenai
bagaimana kita boleh melakukan sesuatu perkara dengan
lebih baik.
Ia adalah bagaimana kita mengubah pengajaran kita bagi
memberi impak terhadap pelajar kita.
Ferrance (2000)

Aktiviti
Apakah perbezaan di antara kajian
tindakan dan kajian konvensional?
Pada pandangan anda, apakah
kepentingan penyelidikan tindakan?

Perbandingan

(sumber: JPN Johor)

Kajian Tindakan

Kajian Konvensional

Tujuan

Untuk guru memperbaiki


amalannya sendiri dan
membentuk teori peribadi
yang praktis dan kritis

Membuat generalisasi dan


menguji teori serta
menjelaskan prinsip

Rekabent
uk

Boleh diubahsuai berdasarkan


keadaan dan keperluan situasi
sebenar sekolah

Ditetapkan terlebih dahulu


sebelum kajian dilakukan

Subjek

Penyelidik adalah sebahagian


daripada subjek kajian
diperolehi secara langsung
daripada subjek kajian

Subjek kajian adalah sampel


yang dipilih dengan
menggunakan sampel
tertentu

Perkaedah Penyelidikan dilakukan dalam


an
situasi sebenar dan analisis
kajian bersifat kualitatif
dengan cara menggunakan
teknik dan kaedah berbentuk
deskriptif dan naratif

Nilai penyelidikan bergantung


kepada teknik sampling dan
analisis statistik yang canggih
digalakkan untuk
memperkukuhkan huraian
data-data yang dikutip

Laporan

Bersifat teknikal dan guru


memerlukan pengetahuan

Menggunakan bahasa yang


mudah difahami guru

Kepentingan Penyelidikan
Mengisi jurang antara teori dan

praktis

Saya sudah boleh


melakukannya

Choong(2011)

Ejen perubahan
Guru berpeluang mengutip data

sendiri dan membuat keputusan


profesional mengenai sekolah/
bilik darjah mereka
Guru dapat mengaplikasikan
metodologi yang berpadanan
dengan falsafah dan gaya
pengajaran masing-masing

Perkembangan profesional
Sebagai latihan perkembangan

staf
Memberikan pengalaman
tersendiri.
Mendatangkan kepuasan kerna
dapat menyelesaikan masalah.

Model Penyelidikan
Tindakan
Model Stephen Kemmis dan Robin

MsTaggart
Model John Elliot
Model Dave Ebbutt
Model Jack Whitehead
Model Jean McNiff
Model Kurt Lewin

Model Mudah Kemmis dan


McTaggart, 1988

Kemb
ali

Model John Elliott,


1991

Pn. Jacinta Johnny

IPGKTI 2014

Kemb
ali

Model Ebbutt,
1985

Pn. Jacinta Johnny

IPGKTI 2014

Kemb
ali

Fasa

Huraian

Meneroka

Mengenalpasti idea/isu

Mengenalpasti
masalah

Mencari fakta/ maklumat

Merancang

Membentuk pelan tindakan untuk


menggutip data
Memilih kaedah penyelidikan yang
sesuai
Merintis tindakan

Mengutip data

Kutipan data

Menganalisis/
mereflek

Menganalisis dan mengintepretasi

Spekulasi

Meramal apa yang akan berlaku


berasaskan data yang dikutip, dianalisis
dan refleksi

Intervensi

Pn. Jacinta Johnny

Model Whitehead

Mengubah pendekatan/ amalanKemb


IPGKTI 2014
Menguji kaedah mengajar yang lain
ali

Mereflek
Meranca
ng
Meranca
ng
Model McNif

Pn. Jacinta Johnny

IPGKTI 2014

Memerha
ti

Bertinda
k

Kemb
ali

Model Lewin

Pn. Jacinta Johnny

IPGKTI 2014

Kemb
ali