Anda di halaman 1dari 25

TAJUK 4

PENYELIDIKAN TINDAKAN: KONSEP DAN


MODEL
 Kurt Lewin- melihat kajian tindakan sebagai poses
klinikal, dinamik, dan koleberatif yang menekankan
kepada isu sosial dalam masyarakat yang
mempengaruhi kehidupan mereka.
 Kemmis dan McTaggart (1988) kajian tindakan
merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri
yang dilakukan secara kolektif, dilakukan oleh
peserta lain yang berada dalam sesuatu situasi
sosial bagi tujuan meningkatkan kerasionalan dan
keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan
pendidikan mereka sendiri, di samping
meningkatkan kefahaman mereka tentang
amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan
itu dilakukan.
 kajian tindakan merupakan suatu pengkajian
yang sistematik oleh sekumpulan pengamal
terhadap usaha-usaha untuk mengubah dan
memperbaiki amalan pendidikan melalui
tindakan praktis mereka sendiri serta refleksi
terhadap kesan atau akibat tindakan
tersebut.
 Kajian tindakan sebagai satu pendekatan untuk
memperbaiki atau mempertingkatkan kualiti
pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan
guru-guru menjadi mebih sedar tentang amalan
mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-
amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya.
Ianya melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan
oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara
bersama.Bagi Somekh (1989) pula mendefinisikan
kajian tindakan adalah satu kajian terhadap situasi
sosial yang melibatkan peserta dalam situasi sosial itu
sendri sebagai penyelidik dengan niat untuk
memperbaiki kualiti amalan masing-masing.
  
 menyatakan bahawa kajian tindakan
melibatkan pengamal (guru) dalam mencuba
membaiki pengajaran mereka melalui kitaran
yang melibatkan proses perancangan,
pelaksanaan, pemerhatian dan refleksi.
 kajian tindakan sebagai penyelidikan yang
berusaha mempertingkatkan mutu
profesionalisme guru, merupakan
penyelidikan terhadap situasi sosial di
sekolah bertujuan memperbaiki amalan guru.
 Kajian tindakan merupakan satu kajian yang
dilakukan oleh peserta sama ada secara
individu atau kolobratif terhadap masalah
mereka sendiri melalui tindakan atau
perubahan bagi tujuan untuk memperbaiki
dan meningkatkan amalan mereka sendiri di
samping meningkatkan kefahaman mereka
tentang amalan itu serta situasi di mana
amalan dilakukan.
 Kajian tindakan adalah fokus kepada:
 Perubahan: meningkatkan praktis dan tingkahlaku dengan
mengunah mereka
 Refleksi: Pemikiran manusia, tindakbalas, teori tentang
praktis sendiri, tingkahlaku dan situasi
 Inklusif: bermula dengan agenda dan perspektif kurang
kuat, meluaskan kitaran termasuk pengaruh melalui
masalah
 Berkongsi: manusia berkongsi perspektif mereka dengan
orang lain.
 Kefahaman: mencapai tahap pemehaman kepada
perbezaan prspektif dan pengalaman semua yang terlibat
 Praktis: menguji pemahaman yang telah diketahui
menggunakan mereka sebagai asas untuk perubahan
dalam praktis dan membuna praktis yang baru
 Komuniti: bekerja dalam komuniti untuk membangunkan
komuniti penbelajaran.
1. STEPHEN KEMMIS
2. JOHN ELLIOT
3. DAVE EBBUTT
4. JACK WHITEHEAD
5. JEAN MC NIFF
6. KURT LEWIN
 Model Reka Bentuk Kajian oleh Stephen
Kemmis (1983) dan McTaggart(1988). Reka
bentuk ini menunjukkan kitar-kitar dalam
kajian tindakan yang mana setiap kitar
mempunyai 4 bahagian; rancangan, tindakan,
pemerhatian dan refleksi. Bahagian-bahagian
ini kemudian diulang dengan perancangan
hasil ulangkaji dan tindakan yang seterusnya.
 Proses kajian tindakan Kemmis bermula dengan guru
menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran
dan pembelajaran yang hendak ditangani. Kemudian
guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk
mengatasi masalah yang dihadapinya. Seterusnya
guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam
proses pelaksanaannya guru terpaksalah memerhati
kemajuan tindakan yang dijalankan itu. Keseluruhan
pelaksanaan itu disifatkan sebagai Gelungan Pertama
(Cycle 1) dan jika masalah itu tidak dapat diatasi,
maka guru bolehlah memulakan proses semula ke
Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah itu
diselesaikan. Pada Gelungan Kedua guru mesti
mereflek dan membuat adaptasi terhadap pelan
tindakan beliau.
 Masalah tidak diketahui. Kenapa ia berlaku
1. Tajuk kajian
2. Latar belakang kajian
3. Fokus/ isu/ perkara yang membangkitkan/ ingin melihat
4. Rancangan/ Rancangan tindakan/ Pelan
5. Pelaksanaan rancangan/ tindakan/ eksperimen
6. Refleksi
LINGKARAN 2
1. Perancangan/ rancangan tindakan masalah baik isu yang
dipilih
2. Pelaksanaan/ Tindakan/ eksperimen/ semasa
menjalankan tindakan
3. Perhatian/ dapatan data kajian/ kiraan statistik/
huraian dapatan
4. Refleksi/ perbincangan dapatan/ isu-isu yang dibaiki
 Model Elliott untuk kajian tindakan ialah idea
utama Elliott ialah penyelidik membangunkan
pemahaman peribadike atas sesuatu masalah,
dan pengertian abstrak itu adalah penting dalam
melaksanakan tindakan (Elliott , 1987:157). Bagi
John Elliott, kajian dalam pendidikan adlah satu
usaha susila yang mencari dan memahami nilai-
nilai dalam pendidikan. Elliott (1985a)
berpendapat kajian dalam pendidikan sepatutnya
menjadi bentuk kajian tindakan yang baru di
mana para guru akan menjadi penyumbang
utama.
 Tujuan : untuk membuktikan sesuatu teori/ Model. Biasa
digunakan oleh doktor perubatan.
1. Tajuk kajian
2. Latar belakang kajian
3. Kenalpasti idea/ Fokus/ Masalah kajian/ Teori
4. Tinjauan : Cara fakta dan analisis kenyataan
5. Perancangan Tindakan
Tindakan 1
Tindakan 2
Tindakan 3
Tindakan 4
Huraikan semua dapatan tindakan di atas, pelaksanaan dan
kesannya.
6. Refleksi : Huraian kejayaan
 David Ebbutt, seorang rakan sekerja John Elliott,
telah mendakwa (Ebbutt, 1983a) bahawa bentuk
pilin bukan imej yang sesuai digunakan untuk
menjelaskan proses kajian tindakan. Ebbutt
mencadangkan cara yang terbaik untuk
menerangkan proses kajian tindakan adalah
menggunakan satu siri pusingan berturut-turut,
dengan menyediakan kemungkinan
menggabungkan maklum balas di dalam dan
antara pusingan bagi tindakan. Pengertian Ebbutt
adalah sama untuk dengan model yang
dikemnukakan oleh penulis masa kini.
 Digunakan apabila masalah kajian telah diketahui.
1. Tajuk kajian
2. Latar belakang kajian
3. Fokus/ Isu/ Perkara yang membangkitkan/ Ingin
melihat
4. Tindakan biasa/ Situasi isu sekarang/ Asal usul
perkara/bacaan/ tidak puas
5. Perancangan/ Rancangan tindakan/ Pelan
6. Pelaksanaan rancangan/ tindakan/ eksperimen/
Semasa menjalankan tindakan
7. Perhatian/ dapatan data kajian/ kiraan statistik/
Huraian dapatan dalam jadualRefleksi/ perbincangan
dapatan/ Isu-isu yang didapati/ sumbangan hasil
** Refleksi boleh wujud di mana-mana bahagian
 Gelung interaksi menunjukkan 3 fasa kajian, iaitu bermula dengan
penglihatan (looking), pemikiran (thinking) dan tindakan (action). Ini
menunjukkan proses itu berulangan dan sentiasa diperbaharui. Dalam
model ini, Stringer (1999) mengutamakan penglihatan (looking) untuk
membina satu gambaran bagi membolehkan pihak yang berkepentingan
(stakeholder) memahami isu yang mereka alami.
Fasa ini meliputi pengumpulan data (seperti melalui temu bual,
pemerhatian, dan analisis dokumen), merekod dan menganalisis
maklumat serta membina dan melapor kepada pihak yang
berkepentingan.
Fasa seterusnya meliputi pemikiran (think), iaitu mentafsir isu-isu dengan
lebih mendalam dan mengenal pasti keutamaan bagi menjalankan
tindakan.
Pada fasa terakhir, penyelidik bertindak (act), iaitu menghasilkan
penyelesaian-penyelesaian yang praktikal terhadap masalah-masalah yang
timbul. Ini merangkumi pengujudan pelan tindakan dan menentukan hala
tuju seperti menentukan objektif, tugas, dan orang-orang yang akan
melaksanakan objektif serta memperoleh sumber-sumber.
 1. Abstrak
2. Refleksi P & P
3. Isu keperihatinan / Fokus kajian
4. Objektif kajian
a. Objektif am
b. Objektif khusus
5. Kumpulan sasaran
6. Pelaksanaan Kajian
a. Tinjauan masalah
b. Analisis tinjauan masalah
c. Tindakan yang dijalankan
d. Pelaksanaan Tindakan dan pemerhatian/ Penilaian
i. Pelaksanaan aktiviti 1 – Pemerhatian, Refleksi
ii. Pelaksanaan aktiviti 2 – Pemerhatian, Refleksi
e. Refleksi kajian
i. Penilaian pencapaian tindakan
ii. Rumusan hasil dapatan kajian
iii. Refleksi proses P & P
f. Cadangan untuk kajian seterusnya.

Anda mungkin juga menyukai