Anda di halaman 1dari 15

KEMAHIRAN

MENDENGAR DAN
BERTUTUR
DALAM
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
BAHASA MALAYSIA

TAHUN 5 SK/SJK

PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN MENDENGAN


DAN BERTUTUR

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
1.2
Mendengar,
mengecam,
dan menyebut
bunyi bahasa,
1.2.6
Mendengar, memahami, dan
iaitu abjad,
menyebut pelbagai ragam ayat
suku kata,
dengan struktur binaan ayat yang
perkataan,
betul dan tepat.
frasa dan ayat
dengan betul.

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
1.3.1
Mendengar, memahami dan
1.3
Mendengar,
memberikan respons terhadap
memahami dan
arahan berdasarkan ayat perintah
memberi
mengikut intonasi dengan betul.
respons
1.3.2
Mendengar, memahami dan
terhadap
memberikan respons secara lisan
terhadap ayat tanya yang
sesuatu
mengandungi kata tanya dengan
arahan, soalan
betul.
dan pesanan
1.3.3
Mendengar, memahami dan
yang didengar
memberikan respons dengan
dengan betul.
menyampaikan pelbagai pesanan
mengikut urutan dengan
menggunakan laras bahasa yang
betul.

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu
1.4 Bertutur,
perkara daripada pelbagai sumber
berbual dan
dengan menggunakan ayat yang
menyatakan
gramatis dalam situasi formal
permintaan
secara bertatasusila.
tentang sesuatu 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
perkara
menggunakan kata gelaran yang
daripada
sesuai dalam situasi formal secara
pelbagai
bertatasusila.
sumber dalam
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
situasi formal
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri
dan tidak
dan kata ganti nama tunjuk
formal secara
dengan betul dalam situasi formal
bertatasusila.
dan tidak formal secara
bertatasusila.
1.4.4 Menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber menggunakan ayat yang
gramatis dan bahasa badan yang
sesuai dalam situasi formal

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
1.5.1
Bercerita tentang sesuatu
1.5
Bercerita
perkara dengan tepat, sebutan
dan
yang jelas dan intonasi yang betul
menceritakan
menggunakan ayat yang
sesuatu
mengandungi laras bahasa yang
perkara
sesuai.
semula
dengan tepat 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
yang dialami dengan tepat ,
menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
sebutan yang
yang betul dengan menggunakan
jelas dan
ayat yang mengandungi laras
intonasi yang
bahasa yang sesuai.
betul.
11

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
1.6.1
Berbicara untuk mendapatkan
1.6 Berbicara
maklumat yang tersurat dan
untuk
tersirat dengan tepat tentang
menyampaika
sesuatu perkara secara
n maklumat
bertatasusila.
tentang
sesuatu
perkara
1.6.2
Berbicara untuk menyampaikan
daripada
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan jelas daripada media
pelbagai
elektronik menggunakan ayat yang
sumber
mengandungi peribahasa secara
dengan tepat
bertatasusila.
secara
bertatasusila.
12

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

1.7
Berbincang
dan
mengemukakan
pendapat
tentang sesuatu 1.7.2 Berbincang dan
mengemukakan pendapat
perkara
secara kritis tentang sesuatu
daripada
perkara daripada pelbagai
pelbagai sumber
sumber dengan menggunakan
ayat yang gramatis secara
secara
bertatasusila.
bertatasusila.

13

14

Sekian
Terima
kasih

15