Anda di halaman 1dari 1

HUNTER HAYES LYRICS

"Invisible"
Crowded hallways are the
loneliest places
For outcasts and rebels
Or anyone who just dares to be
different
And you've been trying for so
long
To find out where your place is
But in their narrow minds
There's no room for anyone
who dares to do something
different
Oh, but listen for a minute
Trust the one
Who's been where you are
wishing all it was
Was sticks and stones
Those words cut deep but they
don't mean you're all alone
And you're not invisible
Hear me out,
There's so much more to life
than what you're feeling now
Someday you'll look back on
all these days
And all this pain is gonna be
invisible
Oh, invisible
So your confidence is quiet
To them quiet looks like
weakness
But you don't have to fight it
'Cause you're strong enough to
win without a war
Every heart has a rhythm
Let yours beat out so loudly
That everyone can hear it
Yeah, I promise you don't need
to hide it anymore
Oh, and never be afraid of
doing something different
Dare to be something more
Trust the one
Who's been where you are
wishing all it was
Was sticks and stones
Yeah, the words cut deep but
they don't mean you're all
alone
And you're not invisible
Hear me out,
There's so much more of this
life than what you're feeling
now
And someday you'll look back
on all these days
And all this pain is gonna be

invisible
These labels that they give you
just 'cause they don't
understand
If you look past this moment
You'll see you've got a friend
Waving a flag for who you are
And all you're gonna do
Yeah, so here's to you
And here's to anyone who's
ever felt invisible
Yeah, and you're not invisible
Hear me out,
There's so much more to life
than what you're feeling now
And someday you'll look back
on all these days
And all this pain is gonna be
invisible
It'll be invisible

Masikip pasilyo ay ang


loneliest lugar
Para sa outcasts at rebels
O sino mang lamang dares
upang maging iba
At na-sinusubukan para sa
kaya mahaba
Upang malaman kung saan
ang iyong lugar ay
Ngunit sa kanilang makitid na
pag-iisip
Walang kuwarto para sa
sinuman na dares upang gawin
ang isang bagay iba't ibang

Oh, ngunit makinig para sa


isang minute
Pagkatiwalaan ang isa
Sino ang na-kung saan ikaw ay
nagnanais ang lahat ng ito ay
Naging sticks at mga bato
Ang mga salitang iyon cut
malalim ngunit hindi nila ibig
sabihin ikaw ay ang lahat ng
nag-iisa
At hindi ka invisible
Pakinggan akin out,
May kaya magkano ang higit
pa sa buhay kaysa sa kung ano
nararamdaman mo ngayon

Sa ibang araw makikita mo


tumingin pabalik sa lahat ng
mga araw na ito
At lahat ng sakit na ito ay
gonna maging invisible
Oh, invisible
Sa gayon ang iyong
pagtitiwala ay tahimik
Sa kanila tahimik na mukhang
kahinaan
Ngunit wala kang upang
labanan ito
'Sanhi ikaw ay sapat na
malakas upang manalo nang
walang digmaan
Araw-puso ay may ritmo
Hayaan ang sa iyo matalo out
kaya malakas
Maaari itong marinig lahat
Oo, ipinapangako ko hindi mo
kailangang itago ito ngayon
Oh, at huwag na matakot ng
paggawa ng isang bagay iba't
ibang
Dare na maging isang bagay
na mas
Ang mga label na magbibigay
sa iyo ng mga ito
lamang ang 'dahilan hindi nila
maintindihan
Kung tumingin ka nakalipas na
panahon na ito
Makikita mo na kailangan ang
isang kaibigan
Waving isang flag para sa kung
sino ka
At lahat ikaw ay gonna gawin
Oo, kaya para sa iyo
At narito sa sinuman kung sino
ang kailanman nadama
invisible