Anda di halaman 1dari 47

BIDANG KURIKULUM

SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

Pengenalan

Panitia Sains merupakan satu unit yang telah diperkenalkan disemua sekolah bagi membantu
murid membentuk pengetahuan dalam mata pelajaran Sains dalam kehidupan seharian .
Panitia ini juga membantu murid meningkatkan kemahiran dalam kemahiran proses Sains yang
diketengahkan dalam mata pelajaran ini. Selain itu panitia ini juga menjalankan projek-projek dan
pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan Sains. Panitia ini juga berperanan untuk meningkatkan
prestasi murid melalui ujian ujian yang dijalankan pada setiap bulan. Ini bagi meningkatkan
prestasi murid dalam mata pelajaran Sains yang semakin mencabar pada masa kini .Justeru ini
panitia Sains berusaha kearah memartabatkan Sains sebagai mata pelajaran yang diminati oleh
murid.

.
Panitia Sains SK Kementah
2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

Rasional

Meningkatkan prestasi Sains murid melalui pelbagai program yang telah dirancang.
Panitia juga boleh membantu murid untuk menjadikan Sains mata pelajaran yang
berguna dalam kehidupan seharian murid.

Matlamat

Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Sains bagi tahun ini diadakan dengan matlamat untuk
memperbaiki dan meningkatkan lagi pengetahuan murid dalam bidang Sains umumnya
dan kemahiran proses Sains khasnya di dalam dan di luar bilik darjah, sejajar dengan
hasrat melahirkan masyarakat saintifik yamg berkemahiran tinggi dalam bidang Sains dan
teknologi.

Objektif
1.

Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam mata pelajaran Sains setiap tahun sehingga mencapai 100%.

2.

Merangsang murid supaya berfikir secara kreatif dan kritis seterusnya membina kebolehan murid untuk menjawab
soalansoalan kemahiran Sains dengan baik dan soalan KBAT.

3.

Menambah dan mengembangkan idea serta pengetahuan murid yang sedia ada dalam bidang Sains, seterusnya
menarik minat mereka untuk mendalami bidang Sains ke tahap yang lebih tinggi dan menjadikan UPSR sebagai batu
loncatan untuk pergi jauh dalam bidang Sains.

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
4.

Menanam sikap positif murid terhadap keupayaan mereka dalam bidang Sains melalui motivasi kendiri dan
membentuk keyakinan terhadap kebolehan mereka.menguasai kemahiran proses Sains melalui program atau aktiviti
yang dilaksanakan seterusnya boleh menjawab soalan UPSR dengan penuh keyakinan.

5.

Menjana pemikiran yang rasional untuk melengkapkan diri dari segi rohani,jasmani,emosi dan intelek dalam membuat
satu-satu pertimbangan melalui proses penerimaan maklumat dan kebolehan mentafsir yang murid dalam bidang
Sains.

6.

Membina budaya ilmu dalam diri murid dengan menjadikan Sains sebagai satu cabang ilmu yang membentuk
keperibadian yang cemerlang.

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

ANALISIS SWOT Panitia Sains SK Kementah 2015


Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

S1. Mempunyai guru terlatih yang berpengalaman

W1. Masih terdapat murid yang tidak menguasai kemahiran 3 M

S2. Bilik Sains yang lengkap dengan kemudahan asas

W2. Tiada ujian bulanan bagi murid Tahap 1

S3. 2 orang guru berpengalaman lebih 5 tahun mengajar Sains

W3. Pencapaian A dalam Sains belum memuaskan

S4. Mempunyai guru yang berpengalaman dalam menanda

W4. Murid kurang minat mata pelajaran Sains.

kertas UPSR .

Peluang (0)

Cabaran / Ancaman (T)

O1. PIBG sangat memberi sokongan

T1. Murid yang lemah, ketidakhadiran murid ke sekolah atas

O2. Sikap ibu bapa yang positif

sebab tertentu dan murid sering berpindah masuk dan

O3. Guru komited dalam pengajaran

keluar

O4. Bahan-bahan dan alatan Sains yang baru dan mencukupi


untuk menjalankan amali

T2. Guru selalu keluar atas arahan JPN/PPD


T3. Murid tidak menunjukkan minat dan menumpukan
perhatian semasa proses PdP
Panitia Sains SK Kementah

2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
T4. Ibu bapa murid kurang mengambil tahu hal pembelajaran
murid

COWS / TOWS MATRIKS Panitia Sains SK Kementah 2015


DALAMAN
S ( STRENGTH ) KEKUATAN

W ( WEAKNESS ) KELEMAHAN

S1. Mempunyai guru terlatih yang


berpengalaman
S2. Bilik Sains yang lengkap dengan
kemudahan asas
S3. Dua orang guru berpengalaman lebih
5 tahun mengajar Sains
S4. Mempunyai guru yang
berpengalaman dalam menanda
kertas UPSR .

W1. Masih terdapat murid yang tidak


menguasai kemahiran 3 M
W2. Tiada ujian bulanan bagi murid
Tahap 1
W3. Pencapaian A dalam Sains belum
memuaskan
W4. Murid kurang minat mata pelajaran
Sains.

O ( OPPORTUNITIES ) - PELUANG

SO - Strategik ( Action Word )

WO - Strategik

O1. PIBG sangat memberi sokongan


O2. Sikap ibu bapa yang positif
O3. Guru komited dalam pengajaran
O4. Bahan-bahan dan alatan Sains yang
baru dan mencukupi untuk
menjalankan amali

S1 + S2 + S3 + O4
Memastikan pembelajaran dan
pengajaran yang berkesan

W1 + O4
Memantapkan kemahiran guru yang
mengajar Sains

S1 + S2 +S3 + O1+O2
Mengukuhkan pencapaian murid dalam
Sains

W3+ O1 + O2 + O4
Menarik minat murid terhadap mata
pelajaran Sains

LUARAN

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
T (THREATS) CABARAN /ANCAMAN

ST - Strategik

WT - Stategik

T1. Murid yang lemah, ketidakhadiran


murid ke sekolah atas sebab tertentu
dan murid sering berpindah masuk
dan keluar
T2. Guru selalu keluar atas arahan
JPN/PPD
T3. Murid tidak menunjukkan minat dan
menumpukan perhatian semasa
proses P&P
T4. Ibubapa murid kurang mengambil
tahu hal pembelajaran murid

S1 + S2+ T2
Menyediakan modul pengajaran Sains

W2 + W3 + T1 +T2
Mengurangkan masalah ponteng di
kalangan murid.
Menambah bahan latih tubi kepada murid
W1 + T2
Meningkatkan kecemerlangan guru
Menyediakan pakej bahan PdP Sains
untuk tugasan murid.

KETERANGAN
S-O : GUNA KEKUATAN DAN REBUT PELUANG
S-T : GUNA KEKUATAN DAN ELAK ANCAMAN
W-O : ATASI KELEMAHAN DAN REBUT PELUANG
W-T : ATASI KELEMAHAN DAN ELAK ANCAMAN

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
STRATEGI
JENIS STRATEGI

STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH DIJANA


.

S1 + S2 + S3 + O4

S1

1.Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

S1 + S2 +S3 + O1+O2

S2

2.Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

W3+ O1 + O2 + O4

S3

3.Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

W1 + T2

S4

4.Meningkatkan kecemerlangan guru. Menyediakan pakej bahan PdP Sains


untuk tugasan murid

W1 + O4

S5

5.Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN STRATEGIK 2011 2015


PANITIA SAINS
SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR
Panitia Sains SK Kementah
2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN STRATEGIK 2011 - 2015 - Panitia Sains SK Kementah


ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

1.Penguasaan Meningkatkan
murid didalam prestasi murid
KPS masih
dalam Sains
lemah
2.Pengetahuan
sedia ada
murid amat
kurang dan
pendedahan
awal murid
terhadap
Sains juga
amat terbatas

SASARAN
OBJEKTIF
Meningkatkan
penguasaan,
pengetahuan
dan kemahiran
murid serta
memberi
pendedahan
awal dan
minat
mengenai
Sains kepada
murid.

KPI
Bilangan
100%
kelulusan
dalam Sains

INISIATIF / STRATEGI
2011 2012 2013 2014

2015

84%

100% S1 Memastikan
PdP yang
berkesan

89%

90%

93%

S2 Mengukuhkan
pencapaian murid
dalam Sains
S3 Menarik minat murid
terhadap mata
pelajaran Sains
S4 Meningkatkan
kecemerlangan
guru. Menyediakan
pakej bahan PdP
Sains untuk
tugasan murid
S5 Memantapkan
kemahiran guru yang
mengajar Sains
Panitia Sains SK Kementah

2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN TAKTIKAL 2015


PANITIA SAINS
SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR
Panitia Sains SK Kementah
2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

Pelan Taktikal 2015 Panitia Sains SK Kementah 2015


Strategi 1 - Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan
Bil.
1

Program /
Projek
Kursus
Dalaman

Pembinaan
modul soalan
Tahun 1 - 6

Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Output

KPI

Semua guru
Sains

Mac November

RM 100

Memantapkan
kemahiran guru
yang mengajar
Sains

Guru dapat
mengaplikasika
n kemahiran
dalam
pembelajaran
dan pengajaran

Semua guru
Sains

Mac November

RM500

Memperbanyakkan
koleksi bahan
pembelajaran dan
pengajaran

Murid dapat
membuat latih
tubi dengan
banyak melalui
bahan yang
telah dibina

Pelan
Kontigensi
Kursus
Dalaman

Perkembangan
staff

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

Pelan Taktikal 2015 Panitia Sains SK Kementah 2015


Strategi 2 - Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains
Bil.
1

Program /
Projek
Teknik
menjawab
Bahagian B
Tahun 6

Ketua Panitia
Sains

2 kali (Feb Ogos)

RM 400
PIBG

Murid tahu cara


menjawab soalan
sebenar dan cara
pemarkahan

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat

Pelan
Kontigensi
Teknik
menjawab
soalan oleh
guru Sains
(dalaman)

Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Output

KPI

2.

Panduan
menjawab
soalan Sains
Tahun 4 dan 5

Ketua Panitia
Sains

2 kali (AprilJun)

RM200
PIBG

Murid tahu cara


menjawab soalan
sebenar dan cara
pemarkahan

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam PPT dan
PAT meningkat

Teknik
menjawab
soalan oleh
guru Sains
(dalaman)

3.

Kelas
tambahan
UPSR anjuran
ATM

GPK 1 dan
Penyelaras
Tahun 6 dan
PIBG

4 kali sebulan
(Feb Ogos)

Bayaran dari
murid
RM 20 sebulan

Murid lulus dalam


peperiksaan
meningkat kepada
100%

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat .

Kelas
Tambahan
Malam
(ATM)

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
4.

Kelas
tambahan
UPSR Tahun 6

GPK 1 dan
Penyelaras
Tahun 6 dan
PIBG

5.

Latih tubi
berasaskan
modul oleh
guru Sains
tahun 6

Semua guru
Sains Tahun 6

6.

Sains bersama
Akhbar DIDIK

Semua guru
Sains Tahun 6

4 kali sebulan
(FebOgos)

Bayaran dari
murid
RM40 setahun

Murid lulus dalam


peperiksaan
meningkat kepada
100%

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat .

Bayaran dari
murid
RM 15 setahun

100% murid dapat


memanfaatkan
bahan

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat

Bayaran dari
murid
RM 40 setahun

100% murid dapat


memanfaatkan
bahan

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat

Setiap Isnin &


Selasa
Cuti Sekolah
Mac-Sept

Jan- Sept
Setiap hari
Isnin

Kelas
tambahan
Sabtu,
Intensif Isnin
& Selasa
dan Cuti
Sekolah
Program
Klinik Sains

Tutorial
Akhbar
DIDIK

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

Pelan Taktikal 2015 Panitia Sains SK Kementah 2015


Strategi 3 - Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains
Program /
Projek
Terokai Dunia
Sains

Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Semua guru
Sains

April

Rm 400
PIBG

Semua murid Tahun


1- 6 mengambil
bahagian

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Pertandingan
Reka Binaan

Guru Sains
Tahun 6

1 hari
(Oktober)

Sumber dari
murid

Mencungkil idea
kreativiti murid

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Aktiviti selepas
UPSR

Perlumbaan
Kereta Buatan
Sendiri

Guru Sains
Tahun 6

1 hari
(Oktober)

Sumber dari
murid

Mencungkil idea
kreativiti murid

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Aktiviti selepas
UPSR

Program
Popkuiz Sains

Semua guru
Sains

Hari Rabu
RM 200
setiap minggu PIBG
(Feb Sept)

Semua murid dapat


pengetahuan Sains

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Perhimpunan
pagi Rabu

Bil.
1

Output

KPI

Pelan
Kontigensi
Program
Minggu Panitia
Sains 2015

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
5

Lawatan
Sambil Belajar

Semua guru
Sains

1 hari
(Jun)

RM 60
seorang

Semua murid dapat


pengetahuan Sains

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Lawatan
Sambil Belajar

Pelan Taktikal 2015 Panitia Sains SK Kementah 2015


Strategi 4 - Meningkatkan kecemerlangan guru.
Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan
murid
Bil.
1

Program /
Projek
Celik ICT

Peta Pemikiran
I-Think Sains

Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Output

KPI

Semua guru
Sains

Mac- Oktober

Memantapkan
kemahiran guru
mengajar Sains
menggunakan
peralatan ICT

Guru dapat
mengaplikasika
n
kemahiran ICT
dalam
pembelajaran
dan pengajaran

Semua guru
Sains

Mac- Oktober

Memantapkan
kemahiran guru
membina dan
mengajar
menggunakan peta
I-Think Sains

Guru dapat
mengaplikasika
n kemahiran
dalam
pembelajaran
dan pengajaran

Pelan
Kontigensi
Perkembangan
Staf

Perkembangan
Staf

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

Didik Hibur
Sains

Semua guru
Sains

Jan - Oktober

Memantapkan
kemahiran guru
menyelitkan unsur
Didik Hibur di dalam
kelas

Guru dapat
mencipta dan
mengaplikasika
n unsur Didik
Hibur dalam
pembelajaran
dan pengajaran

Perkembangan
staf

Pelan Taktikal 2015 Panitia Sains SK Kementah 2015


Strategi 5 Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains
Bil.
1

Program /
Projek
Kursus
Peningkatan
PdP (secara
dalaman)

Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Semua guru
Sains

Februari
(1 hari)

4 orang x 1
hari x RM5 =
RM 20

Output
Meningkatkan
kemahiran guru
mengajar Sains

KPI
Guru dapat
mengaplikasika
n
Kemahiran
dalam
pembelajaran
dan pengajaran

Pelan
Kontigensi
Perkembangan
Staf

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 2015


PANITIA SAINS
SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR
PELAN OPERASI 1 Panitia Sains SK Kementah 2015
Pelan Operasi 1

: Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Nama Program
Rasional

: Kursus Dalaman
: Meningkatkan kemahiran guru Sains berdasarkan penguasaan kemahiran proses Sains

Objektif

: Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Tarikh & Tempoh

: Mac - November

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua guru Sains


: Rm 100
Panitia Sains SK Kementah

2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

BIL

1.

PROJEK KERJA
Mesyuarat Jawatankuasa
Tarikh
Aktiviti, kos / sumber
Kertas kerja
Lantikan AJK
Agihan tugas
Hal-hal lain

TANGGUNGJAWAB

Ketua Panitia Sains


Ahli Panitia Sains

2.

Surat menyurat

Setiausaha Panitia

3.

Pengesahan kehadiran

Setiausaha Panitia

TEMPOH

1 hari

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Kursus Dalaman

Dua minggu
sebelum
ceramah
diadakan
Seminggu
sebelum
ceramah
Panitia Sains SK Kementah

2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
diadakan
4.

Jadual Program

5.

Menyediakan Hadiah & Cenderamata

6.
7.
8.

Tempat dan Peralatan


Pelaksanaan
Penilaian dan Pelaporan KPI

Setiausaha Panitia
AJK Cenderahati
AJK Jamuan
AJK Tempat
AJK Program
Ketua Panitia

1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari

PELAN OPERASI 1 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 1

: Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Nama Projek
Rasional

: Pembinaan Modul Soalan Tahun 1 - 6


: Meningkatkan kemahiran guru dalam menghasilkan soalan-soalan berdasarkan JSU yang telah
ditetapkan dan soalan KBAT

Objektif
Tarikh & Tempoh

: Memperbanyakkan koleksi bahan pembelajaran dan pengajaran


: Mac - November

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua guru Sains


: RM 500

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

BIL

PROJEK KERJA

TANGGUNGJAWAB

1.

Taklimat pada guru


Agihan tugas

Ketua Panitia Sains


Ahli Panitia Sains

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Surat menyurat
Pengesahan kehadiran guru
Jadual Program
Tempat dan Peralatan
Pelaksanaan
Penilaian dan pelaporan KPI

Setiausaha Panitia
Ketua Panitia
Ketua Panitia
Semua guru Sains
Semua guru Sains
Ketua Panitia

TEMPOH
1 hari

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Perkembangan Staf

1 hari
Mac- Nov
1 hari

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 2

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Projek
Rasional
Objektif

: Teknik menjawab Bahagian B Tahun 6


: Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahan
: 1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format UPSR

Tarikh & Tempoh

2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan UPSR
: 2 kali (Februari Ogos)

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua murid Tahun 6 yang akan menduduki UPSR 2015


: RM 400 (Sumbangan PIBG)

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

LANGKAH

2.

3.

PROSES KERJA
Mesyuarat Guru Sains
1. Lantik AJK dan agihan tugas
2. Peruntukan kos
3. Menentukan tarikh Program
Taklimat
1. Semua Guru Sains Tahun 6
Mempromosikan Program
- surat pemberitahuan kepada ibu bapa
dan murid

4.

Menghadiri Program

5.

Pelaksanaan
1. Penyediaan Jadual Program
2. Pengagihan tugas guru

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Ketua Panitia Sains


Ahli Panitia Sains

1 hari

Ketua Panitia

1 hari

Setiausaha Panitia

1 minggu

Semua murid tahun 6


Penceramah Luar
(Guru Pakar Sains)

1 hari

Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Teknik Menjawab
Soalan Sains
(Penceramah Luar)

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

6.

Tempat dan Peralatan

AJK Tempat

1 Hari

7.

Penilaian Dan Pelaporan

Setiausaha Panitia

1 hari

PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 2

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Projek
Rasional
Objektif

: Panduan Menjawab Soalan Sains Tahun 4 dan 5


: Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahan
: 1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format UPSR

Tarikh & Tempoh

2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan awam
: 2 kali (April - Jun)

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua murid Tahun 4 dan 5 (2015)


: RM 200

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

LANGKAH

2.

3.

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mesyuarat Guru Sains


1. Lantik AJK dan agihan tugas
2. Peruntukan kos
3. Menentukan tarikh Program

Ketua Panitia Sains


& Ahli Panitia Sains

1 hari

Taklimat semua guru Sains Tahun 4 dan 5

Ketua Panitia

1 hari

Setiausaha Panitia

1 minggu

Mempromosikan Program
- surat pemberitahuan kepada ibu bapa
dan murid

4.

Menghadiri Program

Semua murid tahun 4 & 5

1 hari

5.

Pelaksanaan
1. Penyediaan Jadual Program
2. Pengagihan tugas guru

Setiausaha Panitia

1 hari

6.

Penilaian Dan Pelaporan

Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Teknik Menjawab
Soalan Sains
(Guru Sains)

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 2

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Projek
Matlamat
Objektif

: Kelas Tambahan UPSR anjuran ATM


: Keputusan peperiksaan murid meningkat
: 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%

Tarikh & Tempoh

3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat


: 4 kali sebulan (Februari Ogos)

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua murid Tahun 6 (2015)


: Bayaran dari murid (RM 20 sebulan)

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Taklimat semua guru Sains Tahun 6

Ketua Panitia Sains

1 hari

2.

Mempromosikan Program
- surat pemberitahuan kepada murid dan
ibu bapa

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua murid tahun 6

Feb- Ogos

4.

Pelaksanaan
1. Penyediaan Jadual Kelas Tambahan
2. Pengagihan tugas guru

Penyelaras Tahun 6
Ketua Panitia Sains

1 minggu

5.

Penilaian Dan Pelaporan

Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Kelas Tambahan UPSR
(ATM)

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 2

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Projek
Matlamat
Objektif

: Kelas Tambahan UPSR Tahun 6


: Keputusan peperiksaan murid meningkat
: 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%

Tarikh & Tempoh


pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat


: 4 kali sebulan (Februari Ogos) (Kelas Tambahan Sabtu)
Setiap Isnin dan Selasa (Kelas Tambahan Intensif)
Cuti Sekolah (Kelas Tambahan Cuti Sekolah)
: Semua murid Tahun 6 (2015)
: Bayaran dari murid (RM 40 setahun)

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Taklimat semua guru Sains Tahun 6

Ketua Panitia Sains

1 hari

2.

Mempromosikan Program
- surat pemberitahuan kepada murid dan
ibu bapa

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua murid tahun 6

Feb- Ogos

4.

Pelaksanaan
1. Penyediaan Jadual Kelas Tambahan
2. Pengagihan tugas guru

Penyelaras Tahun 6
Ketua Panitia Sains

1 minggu

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Kelas Tambahan
Intensif Isnin &
Selasa
Kelas Tambahan Hari
Sabtu
Kelas Tambahan Cuti
Sekolah

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
5.

Penilaian Dan Pelaporan

Setiausaha Panitia

1 hari

PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 2

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Projek
Matlamat
Objektif

: Latih tubi berasaskan modul oleh guru Sains tahun 6


: Keputusan peperiksaan murid meningkat
: 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik

Tarikh & Tempoh

2. 100% murid dapat memanfaatkan bahan


: Mac - Sept

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua murid Tahun 6


: Bayaran dari murid (RM 15 setahun)

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

1.

Taklimat semua guru Sains Tahun 6

Ketua Panitia Sains

2.

Menghadiri Program

Semua murid tahun 6

TEMPOH
1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Program Klinik Sains

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

3.
4.

Pelaksanaan
1. Penyediaan Jadual Program
2. Pengagihan tugas guru
Penilaian Dan Pelaporan

Ketua Panitia Sains

1 hari

Setiausaha Panitia

1 hari

PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 2

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam semua subjek khususnya Sains

Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tarikh & Tempoh

: Sains Bersama Akhbar DIDIK


: Keputusan peperiksaan murid meningkat
: 100 % murid dapat memanfaatkan bahan
: Jan Sept
Setiap Hari Isnin

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos
LANGKAH

: Semua murid Tahun 6


: Bayaran dari murid (RM 40 setahun)
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

1.

Taklimat semua guru Sains Tahun 6

Ketua Panitia Sains

2.

Sasaran Program

Semua murid tahun 6

3.

Ketua Panitia Sains

TEMPOH
1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Tutorial Akhbar DIDIK

1 hari

Pelaksanaan
1. Penyediaan Jadual Program
2. Pengagihan tugas guru
Panitia Sains SK Kementah
2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

4.

Penilaian Dan Pelaporan

Setiausaha Panitia

1 hari

PELAN OPERASI 3 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 3

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Projek
Rasional
Objektif

: Terokai Dunia Sains


: Menambahkan pengetahuan dan minat murid terhadap Sains
: 1. Meningkatkan kemahiran Sains di kalangan murid-murid
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai eksperimen mudah Sains

Tarikh & Tempoh

: April
Minggu Panitia Sains 5 hari

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua Murid Tahun 1 hingga 6


: Rm 400 (Sumbangan PIBG)

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

BIL

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

PROJEK KERJA
Mesyuarat Jawatankuasa
Tarikh
Aktiviti, kos / sumber
Kertas kerja
Lantikan AJK
Agihan tugas
Hal-hal lain

Surat menyurat
Jadual Program
Menyediakan Hadiah & Cenderamata
Tempat dan Peralatan
Pelaksanaan
Penilaian dan pelaporan KPI
- bilangan kemenangan dalam pertandingan
- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.

TANGGUNGJAWAB

Ketua Panitia Sains


Ahli Panitia Sains

Setiausaha Panitia

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Minggu Panitia Sains


2015

1 hari

Dua minggu
sebelum aktiviti
diadakan

Ketua Panitia Sains

1 hari

AJK Hadiah

1 hari

AJK Tempat

1 hari

Semua guru Sains

5 hari

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 3 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 3

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Projek

: Pertandingan Reka Binaan dan Perlumbaan Kereta Buatan Sendiri

Rasional

: Menambahkan kreativiti murid dalam mata pelajaran Sains

Objektif

: 1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid terhadap Sains


2. Melahirkan murid yang kreatif dan inovatif dalam penghasilan rekaan
3. Menambahkan minat murid tentang Sains

Tarikh & Tempoh


pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Oktober (2 minggu)
Aktiviti Selepas UPSR
: Semua Murid Tahun 6
: Sumber dari murid

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

BIL

PROJEK KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Taklimat kepada guru dan murid

Ketua Panitia

1 hari

2.

Menyediakan Hadiah

AJK Hadiah

1 hari

Pelaksanaan

Ketua Panitia dan Guru


Sains Tahun 6

Sepanjang
aktiviti
dijalankan

3.

4.

Penilaian dan pelaporan KPI


- bilangan kemenangan dalam pertandigan
- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Aktiviti Selepas UPSR

1 hari

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 3 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 3

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Projek
Rasional
Objektif

: Program Popkuiz Sains


: Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Sains
: 1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Sains
2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains

Tarikh & Tempoh


pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Setiap minggu hari Rabu (Februari September)


Perhimpunan pagi (Rabu)
: Semua Murid Tahun 1 - 6
: RM 200 (Sumbangan PIBG)

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

BIL

PROJEK KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Jadual Pengagihan Tugas Guru

Ketua Panitia

3 hari

2.

Menyediakan Hadiah

Ketua Panitia dan AJK


Panitia Sains

1 hari

3.

Pelaksanaan

Ketua Panitia dan


semua guru Sains

Sepanjang
aktiviti
dijalankan

4.

Penilaian dan pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 3 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 3

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Projek
Rasional
Objektif

: Lawatan Sambil Belajar


: Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Sains
: 1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Sains

Tarikh & Tempoh

2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains


: Jun

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua Murid Tahun 4 - 6


: Bayaran dari RM 60 seorang

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

BIL

PROJEK KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Jadual Tugas Guru

Ketua Panitia

1 hari

2.

Menyediakan Makanan

Guru Sains

1 hari

3.

Pelaksanaan

Ketua Panitia dan


semua guru Sains

Sepanjang
aktiviti
dijalankan

4.

Penilaian dan pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Lawatan Sambil Belajar

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 4 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 4

: Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan
murid

Nama Projek

: Celik ICT

Rasional
Objektif

: Dapat menghasilkan bahan interaktif untuk latih tubi dan pembelajaran murid
: 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains
3. Menambahkan pengetahuan guru tentang penggunaan ICT dalam Sains

Tarikh & Tempoh

: Mac - Oktober

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua guru Sains


:

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Taklimat semua guru Sains

Ketua Panitia Sains

1 hari

2.

Surat pemberitahuan kepada guru

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua guru Sains

1 hari

4.

Penilaian Dan Pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Perkembangan Staf

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 4 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi

: Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan
murid

Nama Projek

: Peta Pemikiran I-Think Sains

Rasional

: Dapat menghasilkan pelbagai peta I-Think yang sesuai mengikut topik.

Objektif

: 1. Murid dapat pengetahuan membina peta I-Think

Tarikh & Tempoh

2. Memudahkan murid faham topik yang diajar dan bukan hanya menghafal sahaja
: Mac - Oktober

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua guru yang mengajar Sains


:

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Taklimat semua guru Sains

Ketua Panitia Sains

1 hari

2.

Surat pemberitahuan kepada guru

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua guru Sains

1 hari

4.

Penilaian Dan Pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Perkembangan Staf

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 4 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 4

: .Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

Nama Projek

: Didik Hibur Sains

Rasional
Objektif

: Dapat menghasilkan suasana yang seronok semasa PdP Sains


: 1. Murid seronok dan mendapat gambaran topik yang akan diajar.

Tarikh & Tempoh

2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains


: Jan - Oktober

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos
LANGKAH
1.

: Semua guru yang mengajar Sains


:
PROSES KERJA

Taklimat semua guru Sains

TANGGUNGJAWAB
Ketua Panitia Sains

TEMPOH
1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Perkembangan Staf

Panitia Sains SK Kementah


2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
2.

Surat pemberitahuan kepada guru

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua guru Sains

1 hari

4.

Penilaian Dan Pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

PELAN OPERASI 5 Panitia Sains SK Kementah 2015


Pelan Operasi 5

: .Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Nama Projek

: Kursus Peningkatan PdP (secara dalaman)

Rasional
Objektif

: Dapat menghasilkan bahan pembelajaran untuk murid


: Menambahkan pengetahuan guru tentang penghasilan bahan pembelajaran dan teknik pengajaran
yang berkesan

Tarikh & Tempoh

: Februari (1 hari)

pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos
LANGKAH
1.

: Semua guru yang mengajar Sains


:
PROSES KERJA

Taklimat semua guru Sains

TANGGUNGJAWAB
Ketua Panitia Sains

TEMPOH

STATUS/
PELAN KONTIGENSI

1 hari
Panitia Sains SK Kementah

2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
2.

Surat pemberitahuan kepada guru

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua guru Sains

1 hari

4.

Penilaian Dan Pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

CARTA GANTT
PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2015
BIL

AKTIVITI

JAN.

FEB.

MAC.

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT.

OKT.

NOV.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7

Kursus Dalaman
Pembinaan modul
soalan
Teknik menjawab
Bahagian B Tahun
6
Panduan
menjawab soalan
Sains Thn 4 & 5
Kelas tambahan
Tahun 6
Latih tubi
berasaskan modul
oleh guru Sains
tahun 6
Sains bersama
Akhbar DIDIK

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/
/

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /
Panitia Sains SK Kementah

2015

BIDANG KURIKULUM
SK KEMENTAH, KEM KEMENTAH, KUALA LUMPUR
8
9
10
11

Terokai Dunia
Sains
Pertandingan Reka
Binaan & Kereta
Buatan Sendiri
Program Popkuiz
Sains
Lawatan Sambil
Belajar

/
/ /
/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

12

Celik ICT

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

13

Peta Pemikiran IThink Sains

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

14

Didik Hibur Sains

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

15

Kursus
Peningkatan PdP

/ / / /

/ / / /
/

Panitia Sains SK Kementah


2015