Anda di halaman 1dari 10

EDU 3101

FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA

TAJUK 6

Nordin Tahir, JIP

Latar Belakang FPK


Falsafah Pendidikan Kebangsaan dibentuk
berdasarkan ideologi dan falsafah yang
termaktub dalam Laporan Pendidikan dan
Akta Pendidikan, Rukun Negara, serta
ideologi dan budaya masyarakat Malaysia.
Falsafah
Pendidikan
Kebangsaan
diumumkan secara rasminya pada tahun
1988 yang berbunyi seperti yang berikut:

Nordin Tahir, JIP

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepada
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencari kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan
terhadap
keharmonian
dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.
(Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001)
Nordin Tahir, JIP

ANALISIS FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Cabang
Falsafah

Ciri-ciri FPK

Analisis

Metafizik

holistik dan bersepadu


(berkaitan dengan punca
dan perhubungan)

Potensi dan kemampuan untuk menyubur secara


bersepadu.

Epistemologi

Usaha berterusan
(membayangkan bahawa
pengetahuan sentiasa
berubah))

Manusia perlu menyesuaikan diri kepada pelbagai


perubahan seperti kemajuan k-ekonomi dan ICT;
Perubahan
menggalakkan
pengurusan
pengetahuan dengan memberi penekanan
kepada kemahiran dan pengetahuan terkini;
Membayangkan pendidikan sepanjang hayat.

Hubungan kait kendiri, persekitaran dan Tuhan;


Penerimaan Tuhan sebagai pencipta.

Aksiologi

Logik

Kepercayaan teguh
kepada Tuhan

Keterampilan
Kecekapan kerana pengetahuan dan kelulusan;
(prosedur yang digunakan Memahami prosedur kerja.
untuk membezakan
penaakulan sah dan tak
Nordin Tahir, JIP
sah)

ANALISIS ELEMEN FPK


Ciri-ciri
FPK

Analisis

Usaha
Manusia perlu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan
berterusan
seperti kemajuan dalam
k-ekonomi dan ICT;
Perubahan menggalakkan pengurusan pengetahuan dengan
penekanan kepada kemahiran dan pengetahuan terkini;
Membayangkan pendidikan sepanjang hayat
Memperkem Individu memiliki bakat terpendam, potensi dan anugerah
bangkan lagi daripada Tuhan yang mungkin tidak disedari;
potensi Potensi dan kebolehan ini perlu dikembangkan dan dimajukan
individu
sepanjang masa melalui interaksi dengan persekitaran dan
pendidikan bermutu
Menyeluruh Potensi dan kebolehan perlu dimajukan secara bersepadu
& bersepadu
Nordin Tahir, JIP

Seimbang
dan harmonis

Menghargai pengetahuan, memiliki sahsiah unggul, percaya


kewujudan Tuhan, sabar dan cekap menghadapi dugaan;
rasional, sihat, bekerjasama, senantiasa berusaha menyelesaikan
masalah

Intelek

pengetahuan sebenar, pemikiran kritikal dan kreatif;


Menggunakan pengetahuan untuk diri dan orang lain, kongsi dan
menyebarluaskan pengetahuan

Rohani

Percaya kewujudan Tuhan, menganuti agama, nilai moral dan


norma masyarakat, berkelakuan baik, taat, sanggup berkorban
untuk bangsa dan negara

Emosi

Berdikari, tenang, berkelakuan baik, penyayang, espirit de corp;


Menghargai keindahan dan seni

Nordin Tahir, JIP

Fizikal

Tangkas dan sihat;


Mengembangkan bakat kemahiran
teknikal/manipulatif

Kepercayaan dan
kepatuhan kepada
Tuhan

Hubungkaitkan kendiri, persekitaran dan Tuhan;


Mengakui tentang wujudnya Pencipta

Rakyat Malaysia yang Budaya ilmu, teladan, dahagakan ilmu, membaca


berilmu pengetahuan
untuk kendiri dan orang lain, minda terbuka:
Menyebarluaskan maklumat
Berketerampilan

Cekap kerana memiliki


kelulusan;
Memahami prosedur kerja
Nordin Tahir, JIP

pengetahuan

dan

Berakhlak mulia

Berbudi bahasa dan berdisiplin;


Mampu membezakan nilai baik dan buruk dan
memiliki nilai terpuji;
Menghargai kemanusiaan, kewarganegaraan
dan aspek rohani

Bertanggungjawab

Cekap, jujur, boleh dipercayai, mematuhi


undang-undang:
Berusaha
memajukan
kendiri,
keluarga,masyarakat, agama, bangsa dan
Negara

Nordin Tahir, JIP

Berkeupayaan
menikmati
kesejahteraan

Mempunyai daya ketahanan untuk menghadapi


cabaran, waras dan tenang;
Sihat tubuh badan;
Mampu menjalin perhubungan baik dengan
orang lain

Menyumbang kepada
keharmonian dan

kemakmuran

keluarga, masyarakat
dan negara.

Kerjasama, toleransi, hormat;


Menjalin keluarga bahagia;
Patriotik dan cinta akan negara;
Menghargai dan mengamalkan Rukunegara;
Mematuhi dan melindungi perlembagaan;
Memajukan ekonomi melalui pelbagai cara

Nordin Tahir, JIP