Anda di halaman 1dari 28

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

(KREATIVITI DAN INOVASI)

/
(KEUSAHAWANAN)


( TEKNOLOGI
MAKLUMAT

& KOMUNIKASI)

( KREATIVITI
)

(INOVASI)

penghasilan idea

pengaplikasian kreativiti.

4 FASA TERARAH

CONTOH
KREATIV
ITI

DEKLAMASI
SAJAK

EK2

EK
1

Mengamalkan sikap
keusahawanan

Mengamalkan
cara berfikir ke
arah
keusahawanan

5EK
EK
5 dan
Nilai moral
etika
keusahawanan

EK3
Mengamalkan
pengetahuan dan
kemahiran
pengurusan asas
jual beli

EK
4 produk berasaskan
Menghasilkan
pengetahuan dan kemahiran
berasaskan teknologi dan vokasional
keusahawanan

5EK

EK 1 : SIKAP
KEUSAHAWANAN

KOD

1.1

SIKAP
KEUSAHAWANAN

Bertanggungjawab
terhadap keputusan

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

menepati masa yang


ditetapkan.
- menyiapkan tugasan
sehingga selesai.

1.2

Peka kepada peluang

- suka mengambil tahu,


mengambil berat
terhadap perubahan
persekitaran.
- tahu menggunakan
sumber/ruang.

CONTOH
LUGHATUL FASLI

...


.

EK 1 : SIKAP
KEUSAHAWANAN

KOD
1.3

SIKAP
KEUSAHAWANAN
Berani mengambil
risiko

1.4

Daya kreativiti dan


inovasi

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

CONTOH
LUGHATUL FASLI

- lebih berhati-hati untuk


bertindak.
- menyenaraikan kesan dan
akibat.
- sedia menerima teguran

- suka memerhati
persekitaran dengan
sengaja dan bertujuan.
- boleh memberi banyak
idea.
- boleh menilai idea untuk
memilih idea yang
terbaik.
- boleh mencipta/mereka
cipta sesuatu.

.1

.2

EK 1 : SIKAP
KEUSAHAWANAN

KOD
1.5

SIKAP
KEUSAHAWANAN
Fleksibiliti

1.6

Keinginan kepada
maklum balas segera

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR
- boleh menyesuaikan diri
dalam apa juga situasi.
- boleh mengadaptasi
mengikut persekitaran.
- boleh menimbang
pandangan rakan.
- bersedia mendengar dan
didengar

- Murid memberi reaksi


segera apabila diminta.

CONTOH
LUGHATUL FASLI

EK 1 : SIKAP
KEUSAHAWANAN

KOD
1.7

SIKAP
KEUSAHAWANAN

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

CONTOH
LUGHATUL FASLI

Berorientasikan masa
depan

- boleh berimaginasi
terhadap sesuatu yang
belum berlaku.
- boleh menyenaraikan
kesan dan akibat
terhadap sesuatu
tindakan.
- boleh menjangkakan
sesuatu.
- boleh membuat
perancangan.

1.8

Kesanggupan belajar
daripada kesilapan

- bersedia menerima
teguran/pandangan orang
lain.
- bersedia mengubah
tindakan/keputusan yang
silap.

EK 1 : SIKAP
KEUSAHAWANAN

KOD
1.9

SIKAP
KEUSAHAWANAN
Berkeupayaan
memimpin

1.10

Berorientasikan
pencapaian

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

CONTOH
LUGHATUL FASLI

- boleh bekerjasama dalam


kumpulan.
- boleh bertolak ansur.
- boleh berkongsi pendapat.
- boleh
meneraju/memimpin.
.
...

- tahu matlamat/objektif
tindakan.
- berusaha untuk mencapai
objektif.
- menyiapkan tugasan
dalam masa yang
diberikan.


+
...
.

EK 1 : SIKAP
KEUSAHAWANAN

KOD

SIKAP
KEUSAHAWANAN

1.11

Berdaya tahan

1.12

Bertoleransi terhadap
ketidaktentuan yang
tinggi

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR
- tidak mudah berputus
asa.
- sanggup menerima
kritikan.
- menyelesaikan tugasan
walaupun terdapat
halangan.
- sabar dengan tugasan
yang berat.

- sentiasa bersedia untuk


bertindak dengan apa
juga perubahan.
- mengambil tindakan yang
sesuai dengan keperluan
persekitaran.
- sedia berunding dengan
rakan-rakan pada bila-bila
masa.

CONTOH
LUGHATUL FASLI

...
...

.

EK 1 : SIKAP
KEUSAHAWANAN

KOD

SIKAP
KEUSAHAWANAN

1.13

Tabah

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

CONTOH
LUGHATUL FASLI

- menerima teguran/
pandangan orang lain.
- meneruskan sesuatu
tindakan sehingga
berjaya.

- boleh berkomunikasi
dengan baik.
- mesra dengan semua
orang.
- boleh mengekalkan
hubungan baik

1.14

Boleh membina
jaringan sosial

EK 2 : PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

KOD
2.1

PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

Amalan
memerhati - boleh menyenaraikan/
persekitaran
dengan
mengumpul maklumat.
sengaja dan bertujuan
-

boleh mendapatkan
maklumat daripada manamana sumber.

2.2

Menganalisis
- boleh menyatakan
pemerhatian
secara
kebaikan/ keburukan
kritis dan kreatif

sesuatu perkara.
- boleh membuat penilaian.

CONTOH
LUGHATUL FASLI


..

...
...
...

"
" "
"

...

EK 2 : PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

KOD
2.3

PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

Menghasilkan idea dari - boleh mengemukakan/


pemerhatian
mencadangkan idea baru/

alternatif berasaskan
maklumat.

2.4

Memilih idea terbaik


daripada banyak idea

- boleh membuat penilaian


terhadap idea

CONTOH
LUGHATUL FASLI


( )

...

...
...
...

EK 2 : PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

KOD
2.5

PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

Menambahbaik
idea - boleh mencadangkan cara/
yang dipilih (inovasi)
teknik/strategi/idea/kaedah

yang lebih baik.

2.6

Menilai idea secara kritis - boleh memodifikasi/


dalam konteks
mengubahsuai/

menambahbaik idea
mengikut
situasi/keperluan.

CONTOH
LUGHATUL FASLI

... ...
... ...
...

EK 2 : PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

KOD
2.7

PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

Melaksanakan
idea - boleh mengaplikasi ilmu/
dalam bentuk produk
teknologi untuk
teknologi abstrak atau
merealisasikan idea yang
konkrit

telah dipilih.

CONTOH
LUGHATUL FASLI
2.8

Menyesuaikan
idea - boleh menghasilkan
baharu
dengan
sesuatu yang boleh
keperluan masyarakat
digunakan oleh orang
dan persekitaran

ramai.
- boleh memodifikasi idea
untuk disesuaikan dengan
keperluan/kehendak
semasa.

EK 2 : PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

KOD
2.9

PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN
Meneruskan
peningkatan kualiti idea

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR
- boleh membuat
penambahbaikan secara
berterusan terhadap idea
asal.
- berupaya mencari idea
baharu.
- berupaya membuat
penyelidikan.

CONTOH
LUGHATUL FASLI

EK3 - MENGAMALKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN


PENGURUSAN ASAS JUAL BELI YANG MUDAH DALAM
AKTIVITI KEHIDUPAN SEHARIAN YANG RELEVAN
PENGETAHUAN &
KEMAHIRAN
INDIKATOR YANG
KOD
PENGURUSAN
BOLEH DIUKUR
PERNIAGAAN
Merancang
sesuatu - boleh mengumpulkan
3.1
projek dengan teliti
maklumat.
menyenaraikan
- boleh
langkah-langkah kerja.

3.2

Melaksana projek
mengikut langkahlangkah yang telah
disediakan

- berupaya menjalankan
tugasan mengikut
perancangan.

CONTOH
LUGHATUL FASLI

/


.

EK3 - MENGAMALKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN


PENGURUSAN ASAS JUAL BELI YANG MUDAH DALAM
AKTIVITI KEHIDUPAN SEHARIAN YANG RELEVAN
PENGETAHUAN &
KEMAHIRAN
KOD
PENGURUSAN
PERNIAGAAN
Memantau projek
3.3

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR
- akan memastikan kualiti
tugasan/ projek di tahap
yang tinggi.

3.4

Menilai
projek

pelaksanaan - boleh menyenaraikan


kesan/ faedah/
kelemahan/ kekuatan
projek.

- boleh membuat
keputusan.
- boleh mengambil tindakan
susulan.

CONTOH
LUGHATUL FASLI

/
/

...

...

..

EK4- MENGHASILKAN PRODUK BERASASKAN


PENGETAHUAN
SERTA KEMAHIRAN TEKNOLOGI DAN
VOKASIONAL
KOD

PENGETAHUAN &
KEMAHIRAN
PENGURUSAN
PERNIAGAAN

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

4.1

Menghasilkan produk - boleh menggunakan


pengetahuan/teknologi
berasaskan
yang dipelajari untuk
pengetahuan
serta
melaksanakan sesuatu
kemahiran teknologi
idea hingga terhasilnya
dan vokasional
sesuatu produk.
- boleh menghasilkan
sesuatu produk
berdasarkan kemahiran
yang dimiliki.
- boleh merekacipta suatu
produk.
- boleh menukar idea asal
kepada idea komersial/

mengkomersialkan idea..

4.2

- boleh mencadangkan
Menggunakan
teknologi lain untuk
teknologi
berlainan
menghasilkan produk
untuk menghasilkan
yang sama.
produk yang sama
- boleh melakarkan reka
bentuk proses

penghasilan produk
menggunakan teknologi
yang berlainan.

CONTOH
LUGHATUL FASLI


...

EK4- MENGHASILKAN PRODUK BERASASKAN


PENGETAHUAN
SERTA KEMAHIRAN TEKNOLOGI DAN
VOKASIONAL

KOD
4.3

PENGETAHUAN &
KEMAHIRAN
PENGURUSAN
PERNIAGAAN

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

- Boleh mencadangkan
sumber alternatif/bahan
yang
kitar semula untuk
pelbagai/
sumber
menghasilkan sesuatu
alternatif/ sumber kitar
produk.
semula
- boleh menggunakan
sumber alternatif/bahan
semula untuk
kitar
menghasilkan sesuatu
produk.
Menggunakan
sumber

CONTOH
LUGHATUL FASLI

EK5 - MENGAMALKAN NILAI MORAL DAN ETIKA YANG


BAIK
DALAM KONTEKS KEUSAHAWANAN

KOD

NILAI MORAL

Prinsip
Tanggungjawab sosial

5.1

Prinsip Keadilan
5.2

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR

- menjaga kebersihan
sekolah/ bilik darjah.
- menjaga kesejahteraan
bilik darjah/sekolah.
- mengelak perselisihan
faham/salah sangka/
buruk sangka.

- mengikut giliran/beratur.
- tidak mengambil hak/
barang rakan.
- membahagikan tugasan
sama rata.

CONTOH
LUGHATUL FASLI

EK5 - MENGAMALKAN NILAI MORAL DAN ETIKA YANG


BAIK
DALAM KONTEKS KEUSAHAWANAN

KOD
5.3

NILAI MORAL
Prinsip Hak Manusia

5.4

Prinsip Autonomi

INDIKATOR YANG
BOLEH DIUKUR
- menyayangi dan menjaga
barang sendiri/rakan
sekelas.
- tidak mengambil barang
rakan lain tanpa izin.
- menghormati rakan
berlainan bangsa dan
agama

5.5

Prinsip Ketelusan

- menyatakan/
menyampaikan maklumat
dengan betul/jelas.
- tidak berselindung.

CONTOH
LUGHATUL FASLI


..

... ...

! ...

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN


KOMUNIKASI

murid menguasai ilmu


pengetahuan dan kemahiran
displin ilmu yang khusus dalam
bidang TMK iaitu Sistem
Komputer, Rangkaian, Sistem
Maklumat, Multimedia dan
Pengaturcaraan.

Belajar Mengenai
TMK

TEKNOLOGI MAKLUMAT
& KOMUNIKASI

murid menggunakan TMK


sebagai alat untuk belajar
seperti perisian dan
perkakasan TMK.

Belajar Dengan
TMK

penggunaan TMK untuk


mengakses maklumat dan ilmu
pengetahuan menggunakan
media TMK seperti CD-ROM,
DVD-ROM, perisian kursus
dan Internet

Belajar Melalui
TMK

GURU
&
MURID

MOD PELAKSANAAN
TEKNOLOGI
MAKLUMAT
& KOMUNIKASI

GURU
SAHAJA

MURID
SAHAJA