Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 6 (SKLP)

RANCANGAN TAHUNAN
~ MATEMATIK ~
TAHUN 6
Unit / Bidang

Minggu

1~3

Hasil Pembelajaran

Pembelajaran
1.

NOMBOR BULAT
HINGGA 7 DIGIT
1.1

Nombor bulat

hingga 7 digit

Catatan

ARAS 1
1.1.1
Menama dan membilang sebarang
nombor hingga 7 digit dalam turutan.

Kemahiran Berfikir

1.1.2

Menulis sebarang nombor 7 digit dalam


angka dan perkataan.

2. Mentafsir

1.1.3

Menulis sebarang nombor yang diberi


dalam bentuk perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan dalam sebutan juta
dan sebaliknya.

1.1.4

Menulis sebarang nombor yang diberi


dalam bentuk pecahan wajar dan nombor

1
bercampur yang melibatkan
juta,
2
1
3
juta,
juta dan sebaliknya.
4
4
ARAS 2
1.1.1
Menentukan nilai tempat bagi sebarang
nombor hingga 7 digit.
1.1.2

Mencerakinkan sebarang nombor hingga


7 digit

1.1.3

Membandingkan nilai sebarang nombor


hingga 7 digit.

1.1.4

Mengganggar kuantiti.

ARAS 3
1.1.1
Membundar sebarang nombor kepada
puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu
dan juta yang terdekat.

1. Menyusun atur

3. Menterjemah
4. Membanding dan
Membeza
5. Membuat anggaran
6. Membuat inferens
7. Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 6 (SKLP)

Menentukan sebarang nombor bagi


suatu nombor yang telah dibundarkan
kepada puluh , ratus, ribu, puluh ribu,
ratus ribu dan juta yang terdekat.

1.1.3

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan nombor dalam situasi harian.

Unit / Bidang

Minggu

1.1.2

Hasil Pembelajaran

Pembelajaran
1.

NOMBOR BULAT

ARAS 3
1.2.1
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan empat operasi dalam
situasi harian

Kemahiran Berfikir

Kemahiran Berfikir

Operasi bergabung

ARAS 2
1.3.1
Mencari hasil operasi bergabung
tambah dan darab, nombornya tidak
lebih daripada 7 digit.

hingga 7 digit.

1.3.2

Mencari hasil operasi bergabung tolak


dan darab, nombornya tidak lebih
daripada 7 digit

2. Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

1.3.3

Mencari hasil operasi bergabung


tambah dan bahagi, nombornya tidak
lebih daripada 1 000 000.

1.3.4

Mencari hasil operasi bergabung tolak


dan bahagi, hasil setiap operasinya
tidak lebih daripada 1 000 000.

1.3.5

Mencari hasil operasi bergabung yang


melibatkan sebarang dua operasi dan
satu tanda kurung, hasil operasi tidak
lebih daripada 7 digit

HINGGA 7 DIGIT

1.2

Catatan

Aplikasi empat

operasi : tambah,

1. Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin.

tolak, darab dan


bahagi

5~7

1.

NOMBOR BULAT
HINGGA 7 DIGIT
1.3

melibatkan nombor

ARAS 3
1.3.1
Mencari hasil operasi bergabung yang

1. Memproses secara
mental.

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 6 (SKLP)

melibatkan sebarang dua operasi dan


dua tanda kurung, nombornya tidak
lebih daripada 1 000 000
1.3.2

8~9

2.

PECAHAN
2.1

Penambahan

Pecahan

ARAS 1
2.1.1
Menambah nombor bercsmpur dengan
nombor bulat.
2.1.2

Menambah nombor bercampur dengan


pecahan wajar yang penyebut
pecahannya sama.

2.1.3

Menambah dua nombor bercampur yang


penyebutnya sama

Unit / Bidang

Minggu

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan operasi bergabung dalam
situasi harian

Hasil Pembelajaran

Pembelajaran

Kemahiran Berfikir
1. memproses secara
mental
2. Mengecam
perhubungan
3. Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin.

Catatan

ARAS 2
2.1.1
Menambah nombor bercampur dengan
pecahan wajar yang penyebut
pecahannya tidak sama.
2.1.2

Menambah dua nombor bercampur yang


penyebutnya tidak sama

ARAS 3
2.1.1
Menambah tiga nombor yang
melibatkan nombor bercampur, nombor
bulat dan pecahan wajar

10~11

2.

PECAHAN

2.1.2

Menambah tiga nombor bercampur

2.1.3

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan penambahan nombor
bercampur dalam situasi harian.

ARAS 1
2.2.1
Menolak pecahan wajar daripada
nombor bercampur yang penyebut

Kemahiran Berfikir
1. memproses secara

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 6 (SKLP)

2.2

pecahannya sama.

Penolakan

Pecahan

2.2.2

Menolak nombor bulat daripada nombor


bercampur yang penyebut pecahannya
hingga 10 dan sebaliknya.

2.2.3

Menolak nombor bercampur daripada


nombor bercampur yang penyebut
pecahannya sama.

mental
2. Mengecam
perhubungan
3. Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

ARAS 2
2.2.1
Menolak pecahan wajar daripada
nombor bercampur yang penyebut
pecahannya tidak sama
2.2.2

Menolak dua nombor bercampur yang


penyebut pecahannya tidak sama

ARAS 3
2.2.1
Menolak beerturut-turut yang
melibatkan nombor bulat dan nombor
bercampur
Menolak berturut-turut yang
melibatkan tiga nombor bercampur

2.2.3

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan penolakan nombor
bercampur dalam situasi harian.

Unit / Bidang

Minggu

12~13

2.2.2

Hasil Pembelajaran

Pembelajaran
2.

PECAHAN

Tambah Dan Tolak

ARAS 2
2.3.1
Mencari hasil operasi bergabung
tambah dan tolak yang melibatkan
nombor bercampur, penyebut
pecahannya sama hingga 10.

Pecahan

2.3.2

2.3 Operasi

Bergabung

Melibatkan

Mencari hasil operasi bergabung


tambah dan tolak yang melibatkan
nombor bercampur, penyebut
pecahannya tidak sama hingga 10

Catatan
Kemahiran Berfikir
1. memproses secara
mental
2. Mengecam
perhubungan
3. Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 6 (SKLP)

ARAS 3
2.3.1
Menyelesaikan masalah operasi
bergabung tambah dan tolak yang
melibatkan nombor bercampur dalam
situasi harian.

14~15

3.

PERPULUHAN
3.1 Operasi

Bergabung

Tambah Dan Tolak


Melibatkan
Nombor

Perpuluhan.

ARAS 1
3.1.1
Mencari hasil operasi bergabung
tambah dan tolak yang melbatkan
nombor perpuluhan hingga tiga tempat
perpuluhan

Kemahiran Berfikir
1. Memproses secara
mental

ARAS 2
3.1.1
Mencari hasil operasi bergabung
tambah dan tolak melibatkan satu
tanda kurung, nombor perpuluhan
hingga tiga tempat perpuluhan
ARAS 3
3.1.1
Mencari hasil operasi bergabung
tambah dan tolak yang melibatkan dua
tanda kurung, nombor perpuluhan
hingga tiga tempat perpuluhan

16

4.

WANG HINGGA
RM1 000 000

ARAS 2
Mencari hasil operasi bergabung yang
melibatkan dua operasi , hasil operasi
tidak melebihi RM1 000 000

4.1.2

Mencari hasil operasi bergabung yang


melibatkan dua operasi dan satu tanda
kurung, hasil operasi tidak lebih
daripada RM1 000 000

4.1 Operasi Bergabung


Melibatkan Wang

Hingga RM1 000 000

Kemahiran Berfikir

4.1.1

1. Memproses secara
mental
2. Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

ARAS 3
4.1.1
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan wang dalam situasi harian.

Minggu

Unit / Bidang

Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Catatan

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 6 (SKLP)

17

5.

PERATUS
5.1 Penentuan Nilai
Peratus

ARAS 1
5.1.1.
Mencari suatu nilai apabila diberi
peratus daripada suatu kuantiti
tertentu

Kemahiran Berfikir
1. Memproses secara
mental
2. Menterjemah

5.2

18

19~20

5.2

6.

Penggunaan

ARAS 1
5.2.1
Mencari peratus apabila diberi nilai
sebahagian daripada suatu kuantiti
tertentu

Penggunaan

ARAS 2
5.2.1
Mencari nilai keseluruhan apabila
diberi nilai sebahagian peratusan
bahagiannya

Kemahiran Berfikir

ARAS 3
5.2.1
Menyelesaiakan masalah yang
melibatkan peratus dalam situasi
harian

2. Menterjemah

ARAS 1
6.1.1
Menentukan tempoh masa dalam bulan
yang sama apabila diberi waktu mula
dan waktu akhir.

Kemahiran Berfikir

Peratus

Peratus

MASA DAN WAKTU


6.1

Penentuan

Tempoh Masa

(Sistem 24 jam)

6.1.2

Menentukan tempoh masa apabila


diberi waktu mula dan waktu akhir
dalam
i.
tahun yang sama
ii.
tahun yang berlainan

ARAS 2
6.1.1
Mencari nilai pecahan daripada suatu
tempoh masa yang melibatkan
pertukaran unit
ARAS 3
6.1.1
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan masa dan waktu dalam
situasi harian.

1. Memproses secara
mental

1. Menterjemah
2. Membanding dan
membeza
3. Mengecam
perhubungan
4. Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 6 (SKLP)

21

7.

PANJANG

7.1

Nilai Pecahan

Daripada Suatu

Ukuran Panjang

8.

TIMBANGAN BERAT
Nilai Pecahan

2. Memproses secara
mental

9.

ISIPADU CECAIR
9.1

10.

ARAS 2
8.1.1
Mengira nilai pecahan daripada ukuran
panjang

ARAS 3
8.1.1
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan ukuran panjang dalam
situasi harian

Nilai Pecahan

ARAS 2
9.1.1
Mengira nilai pecahan daripada isipadu
cecair

Isipadu Cecair

ARAS 3

Daripada Suatu

BENTUK 2 MATRA
10.1 Perimeter

Gabungan Segi

Empat Dan Segi


Tiga

1. Menterjemah

Hasil Pembelajaran

Daripada Suatu

Timbangan Berat

25

ARAS 3
7.1.1
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan ukuran panjang dalam
situasi harian

Pembelajaran

8.1

23~24

Kemahiran Berfikir

Unit / Bidang

Minggu

22

ARAS 2
7.1.1
Mengira nilai pecahan daripada ukuran
panjang

9.1.1

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan isipadu cecair dalam situasi
harian

ARAS 2
10.1.1 Menentukan perimeter bagi gabungan
tiga atau lebih bentuk yang melibatkan
segi emapat dan segi tiga
ARAS 3
10.1.1 Menyelesaikan masalah perimeter yang
melibatkan gsbungsn bentu dalam
situasi harian

Catatan
Kemahiran Berfikir
1.

Menterjemah

2.

Memproses secara
mental

3.

Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

Kemahiran Berfikir
1.

Memproses secara
mental

2.

Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

Kemahiran Berfikir
1.

Mengecam pola

2.

Memproses secara
mental

3.

Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 6 (SKLP)

26

10.

BENTUK 2 MATRA
10.2 Luas Gabungan
Segi Empat Dan
SegiTiga

ARAS 2
10.2.1 Mengira luas bagi gabungan
dua segi empat
dua segi tiga
segi empat dan segi tiga
10.2.2

Mengira luas bagi gabungan tiga atau


lebih bentuk melibatkan segi empat dan
segi tiga

Kemahiran Berfikir
1.

Mengecam pola

2.

Membuat
generalisasi

3.

Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

ARAS 3
10.2.1 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan luas gabungan bentuk
dalam situasi harian

Minggu

27~28

Unit / Bidang

Hasil Pembelajaran

Pembelajaran
11. BENTUK 3 MATRA
11.1 Isipadu Bagi
Gabungan

Kubus Dan
Kuboid

ARAS 2
11.1.1 Mengira isipadu bagi gabungan tiga
atau lebih bentuk yang melibatkan
kubus dan kuboid
ARAS 3
11.1.1 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan isipadu gabungan bentuk
dalam situasi harian.
11.1.2

29

12. PURATA
12.1 Pengiraan
Purata

Catatan
Kemahiran Berfikir
1.

Mentafsir

2.

Membuat
generalisasi

3.

Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan perimeter, luas dan isipadu
dalam situasi harian

ARAS 2
12.1.1 Mengira purata yang lebih daripada
tiga kuantiti dengan menggunakan
rumus

Kemahiran Berfikir
1.

Mengecam
Perhubungan

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 6 (SKLP)

30

13. PERWAKILAN DATA


13.1 Carta Palang

12.1.2

Mencari jumlah kuantiti apabila diberi


purata dan bilangan kuantiti

2.

Menyatakan
matlamat masalah

12.1.3

Mencari bilangan kuantiti apabila


diberi purata dan jumlah kuantiti

3.

Memproses secara
mental

ARAS 3
12.1.1 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan purata dalam situasi harian

4.

Mencari semuja
penyelesaian yang
mungkin

ARAS 1
13.1.1 Mengenalpasti carta palang
i.
mencancang
ii.
mengufuk

Kemahiran Berfikir

13..1.2

31~32

13. PERWAKILAN DATA


13.1 Carta Palang

Mendapat maklumat daripada carta


palang

ARAS 2
13.1.1 Membina carta palang
i.
mencancang
ii.
mengufuk
ARAS 3
13.1.1 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan carta palang dalam situasi
harian

1.

Mengelas

2.

Membanding dan
membeza

3.

Mentafsir

4.

Membuat inferena

5.

Membuat gambar
rajah

6.

Mencari semua
penyelesaian yang
mungkin