Anda di halaman 1dari 15

12.

SPESIFIKASI PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN II


12.1
BIL

PELAPORAN
BENTUK
TUGASAN

PELAPORAN

KRITERIA
PENTAKSIRAN

1.0 PENDAHULUAN

MARKAH

Refleksi pengalaman
yang lalu / Refleksi
Sorotan Literatur

PETUNJUK PRESTASI

Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan


dengan fokus kajian amat jelas

WAJARAN

70%

Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan


dengan fokus amat berkesan
Membincangkan secara mendalam andaian, nilai
dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi
pengalaman P&P
Membincangkan secara amat terperinci jurang
antara nilai dan kepercayaan yang dipegang
dengan amalan P&P yang dilaksanakan

2.0 FOKUS KAJIAN /


ISU
KEPERIHATINAN

Tinjauan
Masalah

Analisis
Tinjauan Masalah

Berkuat kuasa Januari 2013

20

Mengenal pasti dan menghuraikan isu


keprihatinan yang berkait dengan pengalaman
pengkaji dan releven kepada keperluan murid
dengan amat baik dan jelas
Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan
kriteria berikut :
kebolehtadbiran
kepentingan
kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevenan kepada sekolah

13

BIL

BENTUK
TUGASAN

KRITERIA
PENTAKSIRAN

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI

WAJARAN

Menyatakan fokus kajian dan peluang


penambahbaikan dengan amat jelas
Menghuraikan cara pengumpulan data awal
untuk membuktikan masalah / isu wujud secara
terperinci
3.0 OBJEKTIF KAJIAN /
SOALAN KAJIAN

Pernyataan objektif kajian tindakan dapat


dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian tindakan
Soalan kajian amat releven dengan objektif
kajian

4.0 KUMPULAN
SASARAN

5
5.0 TINDAKAN
5.1 Prosedur
Tindakan
5
5.2 Cara
Mengumpul
Data
Berkuat kuasa Januari 2013

Memerihalkan ciri-ciri responden secara amat


terperinci
bilangan
jantina
nama kelas / tahun belajar
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain
Memperincikan langkah-langkah / aktiviti
tindakan (P&P) dengan amat jelas
Memberi rasional terhadap tindakan yang
dicadangkan dengan amat jelas
Kaedah pengumpulan data yang amat sesuai
untuk menjawab soalan kajian tindakan
Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan
amat terperinci dan dilampirkan
14

BIL

BENTUK
TUGASAN

KRITERIA
PENTAKSIRAN

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI

10

Kaedah analisis data amat sesuai bagi data yang


dikumpul

6.0 ANALISIS DAN


INTERPRETASI
DATA

WAJARAN

Analisis data telah dijelaskan dengan amat baik


Menginterpretasi semua data dengan amat
lengkap
5

7.0 DAPATAN

Dapatan kajian yang dilaporkan amat sesuai


dengan soalan kajian
Menghubungkaitkan kajian lepas dengan
dapatan kajian secara amat jelas

5
8.0 CADANGAN
KAJIAN
SETERUSNYA

Dapat menilai tindakan yang diambil secara kritis


Cadangan untuk kajian lanjutan dibincangkan
dengan amat jelas

20
9.0 PENGOLAHAN /
KEJELASAN
PENULISAN

Kesemua isi telah diolah dengan amat baik


Urutan idea yang teratur
Penggunaan bahasa amat sesuai dengan
penulisan ilmiah
Unsur refleksi amat jelas

10
10.0 SENARAI
RUJUKAN

Menyenaraikan lebih daripada 10 rujukan yang


berkaitan
Penulisan rujukan adalah konsisten dengan gaya
rujukan American Psychologikal Association
(APA)

Berkuat kuasa Januari 2013

15

BIL

BENTUK
TUGASAN

KRITERIA
PENTAKSIRAN

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI

WAJARAN

Semua rujukan yang digunakan amat releven


dan berkredibiliti
2

SIKAP DAN
SAHSIAH

Menunjukkan tindakbalas yang amat positif


terhadap komen atau kritikan.
Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam
menyelesaikan tugasan.
Menunjukkan tahap penglibatan yang cemerlang.

JUMLAH

12.2

100

PEMBENTANGAN

Berkuat kuasa Januari 2013

16

BIL

BENTUK
TUGASAN

PEMBENTANGAN

KRITERIA PENTAKSIRAN

1.0 PENYAMPAIAN

MARKAH

20

Refleksi
berkomunikasi secara
berkesan

PETUNJUK PRESTASI

Membentangkan hasil kajian dengan amat jelas


dan yakin

WAJARAN

30%

Nada yang amat sesuai.


Penggunaan bahasa yang tepat dan menarik.
Fokus kajian sangat jelas.
Menyokong dapatan dengan bukti yang amat
tepat.
Bukti dari pelbagai sumber
Penggunaan media sangat berkesan.

2.0 PENGOLAHAN
PEMBENTANGAN

30

Pengkaji menunjukkan
pengolahan secara
teratur

Memperkenalkan topik secara amat jelas dan


kreatif.
Isi-isi disusun secara koheren.
Membuat kesimpulan yang amat baik
berdasarkan bukti.
Fokus kajian sangat jelas.

3.0 ISI KANDUNGAN


Berkuat kuasa Januari 2013

25

Menyokong dapatan dengan bukti yang amat


17

BIL

BENTUK
TUGASAN

KRITERIA PENTAKSIRAN

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI

WAJARAN

tepat
Menerang &
menjelaskan
dapatan kajian
4.0 SOAL JAWAB

Bukti dari pelbagai sumber

20

Soalan penilai hanya


berhubung dengan
kajian yang
dilaksanakan
2

SIKAP DAN
SAHSIAH

Menjawab soalan dengan amat jelas


Berpengetahuan yang sangat baik dalam kajian
yang dbentang

Menepati masa
Penampilan diri yang sangat menarik.
Sangat yakin..

JUMLAH

13.0

100

RUBRIK PENTAKSIRAN

Berkuat kuasa Januari 2013

18

13.1

Rubrik Pentaksiran Laporan Penyelidikan Tindakan


Aspek
Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

(5 markah)

(4 markah)

(3 markah)

(1 2 markah)

Kriteria

1.0 PENDAHHULUAN
Refleksi
Pengalaman Yang
Lalu / Refleksi
Sorotan Literatur
(5 markah)

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian amat
jelas
Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
amat berkesan
Membincangkan secara
mendalam andaian, nilai
dan kepercayaan terhadap
P&P dalam refleksi
pengalaman P&P.
Membincangkan secara
amat terperinci jurang di
antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan amalan
P&P yang dilaksanakan

(16 - 20 markah)

Berkuat kuasa Januari 2013

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian jelas
Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
berkesan
Membincangkan
andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap
P&P dalam refleksi
pengalaman P&P
Membincangkan secara
terperinci jurang di antara
nilai dan kepercayaan
yang dipegang dengan
amalan P&P yang
dilaksanakan

(11 - 15 markah)

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian
secara kurang jelas

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan dengan
fokus kajian secara tidak
jelas

Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
secara kurang berkesan

Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
secara tidak berkesan

Membincangkan secara
kurang jelas andaian, nilai
dan kepercayaan terhadap
P&P dalam refleksi
pengalaman P&P

Membincangkan secara
tidak jelas andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap P&P
dalam refleksi pengalaman
P&P

Membincangkan secara
kurang jelas terperinci
jurang di antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan amalan
P&P yang dilaksanakan

Membincangkan secara
tidak terperinci jurang
antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan amalan
P&P yang dilaksanakan

(6 - 10 markah)

(1 - 5 markah)

19

Aspek
Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

Kriteria

2.0 - FOKUS
KAJIAN / ISU
KEPRIHATINAN
Tinjauan dan
Analisis Masalah
(20 markah)

Mengenal pasti dan


menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid
dengan amat baik dan
jelas
Dapat menilai pemilihan
fokus berdasarkan semua
kriteria-kriteria berikut
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah
Menyatakan fokus kajian
dan peluang
penambahbaikan dengan
amat jelas
Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktilkan
masalah/ isu wujud secara
amat terperinci.

Berkuat kuasa Januari 2013

Mengenal pasti dan


menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid
dengan baik dan jelas
Dapat menilai pemilihan
fokus berdasarkan 4
daripada 6 kriteria berikut
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah
Menyatakan fokus kajian
dan peluang
penambahbaikan dengan
jelas
Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktilkan
masalah/ isu wujud
secara terperinci.

Mengenal pasti dan


menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid
dengan kurang baik dan
kurang jelas

Mengenal pasti dan


menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid
secara tidak baik dan tidak
jelas

Dapat menilai pemilihan


fokus berdasarkan 3
daripada 6 kriteria berikut
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah

Dapat menilai pemilihan


fokus berdasarkan 2
daripada 6 kriteria berikut
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah

Menyatakan fokus kajian


dan peluang
penambahbaikan dengan
kurang jelas
Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktilkan
masalah/ isu wujud secara
kurang jelas

Menyatakan fokus kajian


dan peluang
penambahbaikan secara
tidak jelas
Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktilkan
masalah/ isu wujud secara
tidak jelas

20

Aspek
Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

(5 markah)

(4 markah)

(3 markah)

(2 - 1 markah)

Pernyataan objektif kajian


tindakan tidak diyatakan
dengan kurang jelas 3
perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian tindakan

Kriteria

3.0 - OBJEKTIF
KAJIAN /
SOALAN
KAJIAN
(5 markah)

4.0 - KUMPULAN
SASARAN
(5 markah)

Pernyataan objektif kajian


tindakan dapat diyatakan
dengan amat jelas 3
perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan

Pernyataan objektif
kajian tindakan dapat
diyatakan dengan jelas
3 perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan

Pernyataan objektif kajian


tindakan dapat diyatakan
dengan kurang jelas 3
perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan

Soalan kajian amat


relevan dengan objektif
kajian

Soalan kajian relevan


dengan objektif kajian

Soalan kajian kurang


relevan dengan objektif
kajian

Memerihalkan ciri-ciri
responden secara amat
terperinci semua perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas / jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain

Memerihalkan ciri-ciri
responden secara amat
terperinci 4 perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas / jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain

Memerihalkan ciri-ciri
respoden secara amat
terperinci 3 perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas / jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain

Berkuat kuasa Januari 2013

Soalan kajian tidak relevan


dengan objektif kajian

Memerihalkan ciri-ciri
respoden secara amat
terperinci 2 perkara berikut:
bilangan
jantina
nama kelas / jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain

21

Aspek
Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

(5 markah)

(4 markah)

(3 markah)

(1 - 2 markah)

Kriteria

5.0 - TINDAKAN
5.1 - Prosedur
Tindakan

Memperincikan langkahlangkah/ aktiviti tindakan


(P&P) dengan amat jelas

Memperincikan langkahlangkah/ aktiviti tindakan


(P&P) dengan jelas

Memperincikan langkahlangkah/ aktiviti tindakan


(P&P) dengan kurang jelas

Memperincikan langkahlangkah/ aktiviti tindakan


(P&P) secara tidak jelas

Memberi rasional terhadap


tindakan yang
dicadangkan dengan amat
jelas

Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan dengan
jelas

Memberi rasional terhadap


tindakan yang
dicadangkan dengan
kurang jelas

Memberi rasional terhadap


tindakan yang dicadangkan
secara tidak jelas

Kaedah pengumpulan data


yang amat sesuai untuk
menjawab soalan kajian
tindakan

Kaedah pengumpulan
data yang sesuai untuk
menjawab soalan kajian
tindakan

Kaedah pengumpulan data


yang kurang sesuai untuk
menjawab soalan kajian
tindakan

Instrumen kajian tindakan


dijelaskan dengan
terperinci dan dilampirkan

Instrumen kajian tindakan


dijelaskan dengan
terperinci dan dilampirkan

Instrumen kajian tindakan


dijelaskan secara kurang
terperinci dan dilampirkan

Kaedah pengumpulan data


secara tidak sesuai untuk
menjawab soalan kajian
tindakan Instrumen kajian
tindakan dijelaskan secara
tidak terperinci dan
dilampirkan

(5 markah)

5.2 - Cara
Mengumpul
Data
(5 markah)

(9 10 markah)

Berkuat kuasa Januari 2013

(7 8 markah)

(4 6 markah)

(1 3 markah)

22

Aspek
Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

Kriteria

6.0 - ANALISIS
INTERPRETASI
DATA

Kaedah analisis data amat


sesuai bagi data yang
dikumpul

Kaedah analisis data


sesuai bagi data yang
dikumpul

Kaedah analisis data


kurang sesuai bagi data
yang dikumpul

Kaedah analisis data tidak


sesuai bagi data yang
dikumpul

(10 markah)

Analisis data telah dijelaskan dengan amat baik

Analisis data telah


dijelaskan dengan baik

Analisis data telah dijelaskan dengan kurang


baik

Analisis data tidak


dijelaskan

Menginterpretasi semua
data dengan amat lengkap

Menginterpretasi semua
data dengan lengkap

Aspek
Kriteria

7.0 - DAPATAN
(5 markah)

8.0 - CADANGAN
KAJIAN
SETERUSNYA
(5 markah)

Tidak menginterpretasi data


Menginterpretasi semua
data kurang lengkap

Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

(5 markah)

(4 markah)

(3 markah)

(1 2 markah)

Dapatan kajian yang


dilaporkan amat sesuai
dengan soalan kajian

Dapatan kajian yang


dilaporkan sesuai dengan
soalan kajian

Dapatan kajian yang


dilaporkan kurang sesuai
dengan soalan kajian

Menghubungkaitkan kajian
lepas dengan dapatan
kajian secara amat jelas

Menghubungkaitkan
kajian lepas dengan
dapatan kajian amat jelas

Menghubungkaitkan kajian
lepas dengan dapatan
kajian secara kurang jelas

Dapat menilai tindakan


yang diambil secara kritis

Dapat menilai tindakan


yang diambil

Dapat menilai tindakan


yang diambil secara
ringkas sahaja

Cadangan untuk kajian


lanjutan dibincang dengan
amat jelas

Cadangan untuk kajian


lanjutan dibincang
dengan jelas

(16 20 markah)

Berkuat kuasa Januari 2013

(11 15 markah)

Cadangan untuk kajian


lanjutan dibincangkan
dengan kurang jelas
(6 10 markah)

Dapatan kajian tidak sesuai


dengan soalan kajian
Menghubungkaitkan kajian
lepas dengan dapatan
kajian secara tidak jelas

Tidak dapat menilai


tindakan yang diambil
Cadangan untuk kajian
lanjutan tidak dibincangkan

(1 5 markah)

23

Aspek
Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

Kriteria

9.0
PENGOLAHAN/
KEJELASAN
PENULISAN
(20 markah)

Kesemua isi telah diolah


dengan amat baik

Sebahagian besar isi


telah diolah dengan baik

Sebahagian kecil isi telah


diolah dengan baik

Pengolahan isi sangat


lemah

Urutan idea yang teratur

Urutan idea yang teratur

Urutan idea yang kurang


teratur

Urutan idea yang tidak


teratur

Penggunaan bahasa amat


sesuai dengan penulisan
ilmiah

Penggunaan bahasa
sesuai dengan penulisan
ilmiah

Penggunaan bahasa
kurang sesuai dengan
penulisan ilmiah

Penggunaan bahasa tidak


sesuai dengan penulisan
ilmiah

Unsur refleksi amat jelas

Unsur refleksi jelas


Unsur refleksi kurang jelas

Unsur refleksi tidak jelas

(9 10 markah)

10.0 - SENARAI
RUJUKAN

Menyenaraikan lebih
daripada 10 rujukan yang
berkaitan

(10 markah)
Penulisan rujukan adalah
konsisten dengan gaya
rujukan American
Psychological Assocaition
(APA)
Semua rujukan yang
digunakan amat releven
dan berkredibiliti

(5 markah)

Berkuat kuasa Januari 2013

(7 8 markah)

(4 6 markah)

Menyenaraikan 8 - 9
rujukan yang berkaitan

Menyenaraikan 6 - 7
rujukan yang berkaitan

Penulisan rujukan adalah


konsisten dengan gaya
rujukan American
Psychological Assocaition
(APA)

Penulisan rujukan adalah


kurang konsisten dengan
gaya rujukan American
Psychological Assocaition
(APA)

Sebahagian besar
rujukan digunakan
releven dan berkredibiliti

Sebahagian kecil rujukan


yang digunakan releven
dan berkredibiliti

(4 markah)

( 3 markah)

(1 3 markah)

Menyenaraikan kurang
daripada 5 rujukan yang
berkaitan
Penulisan rujukan adalah
tidak konsisten dengan
gaya rujukan American
Psychological Assocaition
(APA)
Semua rujukan yang
digunakan tidak releven dan
tidak berkredibiliti

(1 -2 markah)

24

Aspek
Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

Menunjukkan tindakbalas
yang amat positif terhadap
komen atau kritikan.

Menunjukkan tindakbalas
yang positif terhadap
komen atau kritikan.

Menunjukkan sikap kurang


terbuka dalam menerima
komen atau kritikan.

Bertindakbalas secara
negative terhadap komen
atau kritikan.

Menunjukkan komitmen
yang tinggi dalam
menyelesaikan tugasan.

Menunjukkan komitmen
yang baik dalam
menyelesaikan tugasan.

Menunjukkan komitmen
yang memuaskan dalam
menyelesaikan tugasan.

Tidak menunjukkan
komitmen dalam
menyelesaikan tugasan.

Menunjukkan tahap
penglibatan yang
cemerlang.

Menunjukkan tahap
penglibatan yang baik.

Menunjukkan tahap
penglibatan yang
memuaskan.

Sangat kurang
menunjukkan penglibatan.

Kriteria

11.0 - SAHSIAH
(5 markah)

13.2

Rubrik Pentaksiran Pembentangan Penyelidikan Tindakan

Berkuat kuasa Januari 2013

25

Aspek
Kriteria

Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

(16 20 markah)

(11 15 markah)

(6 10 markah)

(1 -5 markah)

1.0 PENYAMPAIAN
Pengkaji
berkomunikasi
secara berkesan

Membentangkan hasil
kajian dengan amat jelas
dan yakin

Membentangkan hasil
kajian dengan jelas dan
yakin

Membentangkan hasil
kajian dengan kurang
jelas

Nada yang amat sesuai

Nada yang sesuai

Nada yang kurang


berkesan

Penggunaan bahasa yang


tepat dan menarik

Penggunaan bahasa
yang tepat

Penggunaan media sangat


berkesan

Penggunaan media
berkesan

Nada yang tidak berkesan

(20 markah)

(24 30 markah)

2.0
-PENGOLAHAN
PEMBENTANGAN

Membentangkan hasil
kajian dengan tidak jelas

Memperkenalkan topik
secara amat jelas dan
kreatif

Pengkaji
menunjukkan
pengolahan secara
teratur

Isi-isi disusun secara


koheren

(30 markah)

Membuat kesimpulan yang


amat baik berasaskan
bukti

Berkuat kuasa Januari 2013

(16 23 markah)

Penggunaan bahasa yang


kurang tepat

Penggunaan bahasa yang


tidak tepat
Penggunaan media yang
tidak berkesan

Penggunaan media
kurang berkesan
(8 15 markah)

(1 7 markah)

Memperkenalkan topik
secara jelas

Kurang jelas
memperkenalkan topik

Kurang jelas
memperkenalkan topik

Isi-isi disusun secara


hampir koheren

Isi-isi disusun dengan


kurang koheren

Isi-isi disusun dengan tidak


koheren

Membuat kesimpulan
yang baik berasaskan
bukti

Membuat kesimpulan yang


kurang baik berasaskan
bukti

Membuat kesimpulan tanpa


bukti

26

Aspek
Kriteria

Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

(16 20 markah)

(11 15 markah)

(6 10 markah)

(1 -5 markah)

3.0 - ISI
KANDUNGAN

Fokus kajian sangat jelas

Fokus kajian jelas

Fokus kajian kurang jelas

Fokus kajian tidak jelas

Menerang dan
menjelaskan
dapatan kajian

Menyokong dapatan
dengan bukti yang amat
tepat

Menyokong dapatan
dengan bukti yang tepat

Menyokong dapatan
dengan bukti yang kurang
tepat

Menyokong dapatan
dengan bukti yang tidak
tepat

(25 markah)

Bukti dari pelbagai sumber

Bukti dari beberapa


sumber

Bukti dari sumber yang


terhad

Tiada sumber bukti

4.0 - SOAL
JAWAB

Menjawab soalan dengan


amat jelas

Menjawab soalan dengan


jelas

Menjawab soalan dengan


kurang jelas

Tidak dapat menjawab


jelas

Berpengetahuan yang
sangat baik dalam kajian
yang dibentang

Berpengetahuan yang
baik dalam kajian yang
dibentang

Berpengetahuan yang
kurang baik dalam kajian
yang dibentang

Kurang berpengetahuan
dalam kajian yang
dibentang

(20 markah)

(5 markah)

5.0 - SAHSIAH
(5 markah)

(4 markah)

(3 markah)

(1 -2 markah)

Menepati masa

Menepati masa

Kurang menepati masa

Tidak menepati masa

Penampilan diri yang


sangat baik

Penampilan diri yang


menarik

Penampilan diri yang


kurang menarik

Penampilan diri yang tidak


menarik

Sangat yakin

Yakin

Kurang yakin

Tidak yakin

Berkuat kuasa Januari 2013

27