Anda di halaman 1dari 2

2.

BHARATAYUDA
2.1 Ringkesan Crita Bharatayuda
Salah sawijine dina Kresna anuju Gajahwaya, makili Pandawa sajrone rundingan karo
para Kurawa ngenani tuntutan bagean kerajaan. Ing kraton disiyapake jamuan, nanging Kresna
nolak kabeh hadiyah lan panganan saka Duryudana. Kaping pisan dheweke marani Dewi Kunthi,
nanging ing kono Dewi Kunthi sedhih amarga kelingan anake kang pisah saka dheweke telulas
taun suwine, banjur kuwi Kresna nglipur larane Dewi Kunthi banjur ngalih menyang Widora.
Duryudana nganakake rapat bebarengan karo Dursasana, Sengkuni, lan Karna. Dheweke
menehi piweling supaya ojo nganti lali menawa Kresna kuwi sing dipandeng dadi musuhe
Kurawa. Saka prentah Duryudana kabeh kumpul ing bangsal agung. Kresna nduweni kekarepan
supaya perselisihan dirampungake kanthi mulya kanthi mbagi kerajaane. Usule disengkuyung
karo Drestarastra lan para Resi, karo Durna lan Bhisma uga pungkasane ibu suri, nanging
Duryudana lan dulur-dulure isih ora gelem, nolak usul malah nduweni kekarepan mateni Kresna.
Amarga kahanan sing kaya mangkono, Kresna ora trima lan ngamuk banjur ngalih saka panggon
kuwi.
Dheweke ngetokake wujud asline arupa Wisnu kang medheni banget, saengga para
Kurawa kaweden uga muja lan njaluk supaya ora mateni para Kurawa. Kresna njaluk ijin marang
Dewi Kunthi kanggo nyampekake pesene supaya ing perang aja ragu anggone mateni para
Kurawa. Wayah budhal Karna ngancani Kresna ing perangan lumaku. Kresna lan Dewi Kunthi
ngongkon Karna supaya mbalik menyang dulure yaiku para Padhawa, nanging Karna nolak isih
pengin karo kanca-kancane.
Sawise Para Pandhawa nrima laporan anggone ngupaya arep damai karo Kurawa ora
kasil, banjur dheweke siyap-siyap kanggo perang. Ing medhan Kurusetra para Pandhawa
mbangun panggon kemah kang dilindung karo baluwarti. Para Kurawa uga wis teka ing medhan
perang, para Kurawa milih Bhisma kanggo dadi panglima perang. Persiapan wis rampung,
upacara korban wis dilakoni, peraturan-peraturan perang wis diumumake lan pasukan-pasukan
uga wis diatur, siyap anggone perang lan mbentuk bajra ing pihake Pandhawa.
Arjuna sedhih banget amarga kudu perang karo dulur-dulure dhewe karo para gurune,
nanging Kresna menehi piweling anggone tugas dadi satriya. Banjur Yudhistira manggon ana
ing ngarep, dhewean karo mlaku lan dimeloki karo adhi-adhine, para Pandhawa mlaku tumuju
ing pihak Kurawa arep menehi kurmat marang bekas gurune yaiku Bhisma, Karpa, Salya, lan
Durna sarta nyuwun pangapura amarga kepeksa kudu perang karo para gurune. Para guru
ngramal menawa Yudhistira bakale menang.
Perang diwiwiti lan kloron putra raja Wirata mati. Sweta, kangmase ngganteni anggone
dadi panglima perang, padu kaya singa amarga males myawa sakloron adhine, dheweke nduweni
peran kang gedhe anggone mateni saperangan pihak Kurawa, nanging ora suwe dipateni dening

Bhisma. Dina sesuke perang dibentuk kaya pola Garuda, perang diwiwiti lan kang njalarai kabeh
kaget yaiku wanine Bhisma, merga kahanan kuwi Kresna arep mbalang cakrane nanging dicegah
karo Arjuna, dheweke ragu menawa Kresna mblenjani janjine. Bhisma menehi isyarat kanggo
Yudhistira anggone ramalan kang diandharake Bhisma sadurunge, dheweke ora bakal mbela
marang Srikandhi. Karo dilindungi Srikandhi, Arjuna nyedhaki Bhisma banjur nyerang karo
panah-panahe nganti dheweke mati.
Durna kapilih ngganeni Bhisma dadi panglima perang bala Kurawa, pasukan miwiti
maneh perang mbentuk pola gajah. Bhagadata dipateni dening Arjuna. Ing wayah wengi Durna
njanjeni marang Duryudana yen dheweke arep njupuk Yudhistira urip-urip lan diwenehna
marang Duryudana, nanging wayah kuwi ora ana Bima lan Arjuna ing medhan perang. Supaya
kedadean, Bima lan Arjuna dibujuk ngedohi medhan perang. Wayah kuwi Abimanyu putrane
Arjuna karo Sembadra mati dening Duryudana, senajan Arjuna ngupaya ngrewangi nanging
didhang-dhangi karo Jayadrata. Wayah kuwi Arjuna nyumpah bakal mateni Jayadrata dhewean
utawa dheweke bakal mati nyempung geni. Direwangi karo Kresna dheweke kasil anggone
mateni Jayadrata
Perang dibacutake lan Arjuna ngancurake kretane Duryudana, kepeksa dheweke ngalih
saka medhan perang. Pihak Kurawa akeh sing mati dening Setyaki lan Bima.