Anda di halaman 1dari 18

BAB 1 : SEJARAH DAN

KITA

KANDUNGAN

PERGERTIAN
SEJARAH

KAEDAH
PENGKAJIAN SEJARAH

CIRI-CIRI SEJARAH

PENTAFSIRAN
SEJARAH

SUMBER SEJARAH

KEPENTINGAN
SEJARAH

PENGUKUHAN

Syajaratun
SyajaratunIstilah
IstilahArab
Arab
Bermaksud
Bermaksud pohon
pohonatau
ataupokok
pokok
Juga
Jugabermaksud
bermaksudsalasilah,
salasilah,riwayat,
riwayat,keturunan
keturunandan
danasalasalusul
usul
Sejarah
Sejarahmembicarakan
membicarakantentang
tentangmasyarakat
masyarakatmanusia,
manusia,atau
atau
peradaban
peradabanmanusia,
manusia,tentang
tentangperubahan-perubahan
perubahan-perubahanyang
yang
berlaku
berlakupada
padasifat-sifat
sifat-sifatmasyarakat
masyarakatitu
itu
(Ibn
(IbnKhaldun)
Khaldun)
Penceritaan
Penceritaantentang
tentangtindakan
tindakanmanusia
manusiadan
dansebab-sebab
sebab-sebab
mereka
merekamelakukannya
melakukannya
(Herodotus)
(Herodotus)
Sejarah
Sejarahmerupakan
merupakancatatan
catatanataupun
ataupunrekod
rekodmengenai
mengenai
sesuatu
sesuatuperistiwa
peristiwayang
yangberlaku
berlakupada
padasuatu
suatumasa
masayang
yanglalu
lalu
(Muhd.Yusof
(Muhd.YusofIbrahim)
Ibrahim)
MENU

Tepat
dan
Benar

CIRI-CIRI
SEJARAH

Penting
dan
Bermakna

Sebab
dan
Akibat

SUMBER PERTAMA

Fail Peribadi
Batu bersurat
CONTOH

Manuskrip

Dairi

Surat
Peribadi

CONTOH
SUMBER KEDUA

BUKU
MAJALAH
JURNAL
ENSIKLIPEDIA
AKHBAR
RISALAH
LAPORAN TAHUNAN
MENU

KAEDAH LISAN
Hasil temu bual dengan seseorang
Maklumat diperoleh melalui ucapan, penceritaan,
pengisahan dan perbualan
Kelemahan

- boleh ditokoktambah
- bercampur dengan unsur dongeng, mitos
dan legenda

Mendapatkan maklumat
daripada sumber yang ditulis,
dilakar atau dipahat pada batu,
dinding gua, kulit kayu, daun
kayu, logam, gading dan kertas

Dapat membantu sejarawan


memperoleh maklumat mengenai
sesuatu perkara, peristiwa, tokoh,
kejadian, perundangan dan adat
resam

Kaedah mendapatkan maklumat berdasarkan kajian


saintifik
Ahli arkeologi mendapatkan maklumat daripada
bahan tinggalan sejarah yang ditemui melalui proses
cari gali
Hasilnya, tafsiran dan pentarikhan tentang budaya
masyarakat dapat dibuat
H
Contoh fosil, binaan daripada
batu, peralatan daripada
a
logam, tembikar dan kulit
s siput
i
l

MENU

PENTAFSIRAN SEJARAH
Tafsiran sejarah menjadikan sesuatu peristiwa itu
bermakna, berfaedah dan sebaliknya.

Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama


mungkin berbeza antara sejarawan.
Contoh:Sebab Peristiwa Pembunuhan J.W.W Birch
Sejarawan Barat
: Memperkenalkan cukai
Sejarawan Tempatan : Mengambil alih kuasa

MENU

Contoh: Sebab kedatangan British ke Tanah Melayu


Sejarawan Barat
Sejarawan tempatan

:Faktor Kemanusiaan.
:Faktor Ekonomi.

Contoh :Penentangan Tokoh Tempatan Terhadap British


Sejarahwan tempatan :Tokoh Sebagai Pejuang Tanah air
Sejarahwan Barat
:Tokoh Sebagai Pemberontak

Kesimpulan

Sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab


dalam membuat penyelidikan dan penilaian
tentang sesuatu peristiwa.

MEMAHAMI SEJARAH
TAMADUN AWAL BANGSA
MEMBENTUK KEPERIBADIAN BANGSA
MENGHARGAI JASA DAN USAHA
PEMIMPIN NEGARA
MERANGKA WAWASAN MASA
DEPAN

MENU

MEMAJUKAN NEGARA DALAM SEMUA


BIDANG

MENGETAHUI SEBAB DAN AKIBAT

MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN
NEGARA

MENU

FAEDAH MEMPELAJARI SEJARAH

PANDUAN DAN MEMBERI IKTIBAR

PERANGSANG MENCAPAI KEMAJUAN


KEGIGIHAN DAN KESUNGGUHAN RAKYAT

MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTISME

BANGGA SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA

LATIHAN
PENGUKUHAN
Berdasarkan jadual di bawah tandakan (X) pada ruangan
yang yang betul
Bahan

Buku
Artifak
Manuskrip
Temu bual
Mikro Filem

Sumber Primer

Sumber Sekunder

Padankan nama penulis dengan karya yang dihasilkannya

Tun Sri Lanang

Tuhfat al-Nafiz

Raja Ali Haji

Sejarah Melayu

Abdul Hadi Hassan

Sejarah Alam Melayu

MENU

TAMAT