Anda di halaman 1dari 13

TOPIK 1

PENGUJIAN DAN PENILAIAN

Definisi

Pengujian
Pengukuran
Penilaian

o
o
Pengujian

o
o
o

o
o
o
o

teknik mendapatkan maklumat


suatu cara sistematik untuk mengukur perubahan
tingkahlaku seseorang
proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu
dijawab atau satu set instrumen bersama satu prosedur
yang sistematik untuk mengukur perubahan
menjelaskan tahap prestasi murid yang diuji
untuk melihat darjah kemahiran matematik
ujian-alat pengukuran
prosedur pengujian yang sistematik
1. soalan dibina mengikut peraturan
2. prosedur mentadbir ujian ditentukan
3. prosedur pemarkahan dinyatakan secara
terperinci
tujuan
1. kesan pencapaian HP
2. penempatan kumpuan belajar
3. penguasauan sedia ada
Pengukuran

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

proses mendapatkan maklumat dengan cara menggunakan


instrumen
proses menentukan/ menghasilkan nilai kuantitatif
penentuan peringkat pencapaian dan kedudukan murid
proses mendapatkan penjelasan secara numerik
proses penentuan sejauh mana seseorang individu
memiliki ciri-ciri tertentu
pengukuran melalui angka kepada prestasi
hanya menentukan tahap prestasi/ ciri tertentu
boleh dibuat tanpa guna pengujian: pemerhatian/
pencerapan
proses mendapatkan ukuran dengan guna kaedah tertentu
tidak bersifat mutlak
tujuan
1. perbandingan, kedudukan antara murid
Penilaian

o
o
o

satu proses/ aktiviti bersistematik bagi memperoleh


maklumat dalam menentukan sesuatu prestasi
bantu buat anggaran, sama ada matlamat yang telah
ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya
cara mendapatkan bukti yang tepat

proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam


memberikan nilai, mutu, kualiti atau harga
proses sistematik semasa mengumpul dan menganalisis
data sama ada objektif tercapai
boleh menggunakan maklumat kuantitatif, kualitatif atau
kedua-duanya
berbentuk gred
meliputi 3 proses: menentukan ukuran, menganalisis
ukuran dan menyatakan nilai/ interpretasi ukuran
Penaksiran: aktiviti menghurai, mengumpul, merekod,
memberi skor dan menterjemah maklumat

Rekabentuk Penilaian
Prinsip pembinaan item
Taksonomi Solo/ Bloom
Huraian sukatan pelajaran dan JSU
Jenis-jenis Item
o
o
o
o
o
o

beraneka pilihan (multiple choice)


mengisi tempat kosong ( fill-in- the- blank)
berjawapan pendek (short-answer item)
betul-salah (true-false item)
item padanan (matching item)
esei (essay item)
Prinsip Pembinaan Item

o
o
o

o
o
o
o

arahan ringkas dan mudah difahami


bahasa mudah dan jelas
bina item yang memerlukan jawapan berkaitan
pengetahuan/ kemahiran yang spesifik daripada tajuk
pelajaran.
arahan jelas, perkataan ditebalkan
soalan libat pengiraan atau lukisan, nyatakan unit dengan
tepat
mengikut JSU
langkah am penyediaan item ujian
1. menyediakan JPU
2. menulis item ujian
3. menyemak item ujian
4. menilai item ujian
5. membuat kajian rintis
Taksonomi Bloom

6 peringkat
1. Pengetahuan
2. Kefahaman
3. Aplikasi
4. Analisis
5. Sintesis
6. Penilaian

o
o

taksonomi: klasifikasi berhirarki dari sesuatu atau prinsip


yang mendasari klasifikasi
Pengetahuan
1. keupayaan mengingat fakta, idea, pendapat,
prinsip, prosedur dan peristiwa
2. prinsip: soalan dibina berasaskan apa yang diajar
3. berkaitan dengan pengetahuan yang disentuh
4. 3 peringkat
i.
pengetahuan tentang fakta khusus
ii.
cara pengendalian
iii.
bersifat sejagat/ abstrak
o
5. ciri-ciri
i.
menggunakan proses mental
ii.
pengetahuan sama dengan pengajaran
iii.
tidak perlu ubah pengetahuan
iv.
jawapan dapat ditentukan dengan mudah:
betul/ salah
6. perkataan: nyatakan, terangkan, namakan,
labelkan
Kefahaman
1. keupayaan menjelaskan pengetahuan secara
bermakna
2. jelas dalam bentuk tulisan, lisan atau simbol
3. memahami sesuatu perkara, beri penghuraian/
makna
4. terbahagi kepada
i.
menterjemah
ii.
mentafsir (maklumat tersirat)
iii.
mengekstrapolasi (membuat telahan,
inferens)
5. ciri
i.
perlu guna proses mental : terjemahan,
tafsiran, ekstrapolasi
ii.
pengetahuan telah diberi
iii.
perlu bahan/ alat komunikasi utk
o
terjemah, tafsir, eks
iv.
nyatakan kefahaman guna ayat sendiri
6. perkataan: huraikan, nyatakan, bezakan, nyatakan
dalam perkataan sendiri, pilih, terangkan, tulis
semula
Aplikasi
1. guna konsep, prinsip, teori, hukum, dan kaedah
dalam situasi khusus
2. murid dapat pilih pengetahuan yang sesuai selesai
masalah
3. penentuan penguasaan peringkat aplikasi
i.
menentukan prinsip sesuai selesai masalah o
ii.
sebut masalah lama, selesai masalah baru
iii.
menentukan had penggunaan prinsip
selesai masalah baru
iv.
tentu kesesuaian prinsip guna masalah
baru dan alasan
v.
jelas fenomena baru guna prinsip

vi.
menelah kejadian guna prinsip
vii.
beri justifikasi/ alasan
4. ciri soalan
i.
guna proses mental aplikasi
ii.
libat 3 fasa: guna prinsip, selesai masalah,
dalam situasi baru
iii.
soalan berkaitan masalah dalam situasi
baru
5. perkataan: selesaikan, ramalkan, cari
kesilapan,gunakan
Analisis
1. keupayaan pecah kepada unsur kecil dan perlihat
pertalian antara unsur
2. keupayaan kenal unsur dan struktur yang
berkaitan
3. 3 jenis analisis
i.
unsur
ii.
hubungan
iii.
prinsip organisasi
4. ciri analisis berdasarkan Bloom
i.
mengelaskan perkataan, frasa dan
kenyataan
ii.
menelah perkara yang berlaku/ sifat yang
tidak jelas
iii.
guna kriteria relevan, susun unsur
tentukan corak
iv.
kenal prinsip organisasi dan corak rangka
keseluruhan
5. ciri soalan
i.
guna proses mental
ii.
situasi masalah mesti baru
iii.
bahan ada pada murid
iv.
perlu fikiran kritik
6. perkataan: bezakan,pasti, pilih
Sintesis
1. gabung unsur menjadi berstruktur, tersusun
2. tidak jelas-> jelas
3. 3 jenis
i.
penyampaian
ii.
himpunan
iii.
cadangan
4. bentuk penghasilan
i.
hasil komunikasi unik: esei, puisi, lukisan
ii.
hasil perancangan/ set operasi
iii.
hasil set hubungan/ bentuk hipotesis
5. perkataan: bina, hasilkan, susun, kembangkan
Penilaian
1. menilai berdasarkan kriteria yang perlu diketahui
2. buat pertimbangan berdasarkan piawai tertentu
3. ciri soalan
i.
mutu penilaian banding penilaian pakar

ii.

soalan terbentuk 3 bahagian: perkara


yang dinilai, arahan tindak balas, kriteria
yang diguna
4. perkataan: pilih, berikan alasan, kritikan, buktikan

Huraian Sukatan Pelajaran dan Jadual Spesifikasi Ujian


(JSU)
o

HSP
1. dokumen memperincikan Sukatan Pelajaran
2. menjelaskan hasil pembelajaran uang perlu
dikuasai
3. hasil pembelajaran dinyatakan secara eksplisit
ikut tahao kesukaran
JSU
1. jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian
dari segi kandungan iaitu konstruk yang
ditaksirkan, pemberatan
2. carta dua hala yang mengaitkan objektif
pengajaran dengan kandungan pengajaran
3. rancangan persediaan item/ soalan
4. Test Blue Print/ Test Specification
5. matriks yang terdiri daripada 2 paksi: paksi
kandungan (menegak), paksi aras kemahiran
(melintang)
Langkah pembinaan JPU
1. kaji sukatan
2. analisis objektif pengajaran
3. tentukan jenis soalan
4. tentukan bilangan soalan
kaji sukatan pelajaran
1. aspek yang dikaji
skop tajuk
pendekatan yang telah digunakan
kepentingan bandingan antara tajuk
kompleksiti sesuatu tajuk
peruntukan masa sesuatu tajuk
2. analisis objektif pengajaran
penentuan pengetahuan dan kemahiran
dan tahap kesukaran
penentuan bil soalan
3. penentuan jenis soalan
berdasarkan domain pengajaran
peringkat objektif yang diukur
4. tentukan bilangan soalan
pengaruh kebolehpercayaan dan kesahan
kebolehpercayaan: ujian beri markah
sama jawab semula ujian
kesahan ujian: keupayaan sesuatu soalan
mengukur apa yang ujian itu ingin ukur
penetuan berdasarkan jangka masa ujian,
jenis soalan, kesukaran soalan
mudah (Peng), Sederhana (Pem, Apli),
Sukar (Ana, Sin, Peni)

kepentingan JPU
1. dapat gubal secara sistematik
2. kesahan terjamin
3. taburan ikut tajuk seimbang
4. meliputi keseluruhan sukatan pelajaran
5. aras kesukaran dapat dikekalkan
6. elak bina sembarangan
7. panduan bentuk format, bentuk soalan
8. timbul rasa kepentingan sesuatu topik
9. perbandingan dengan ujian lain
10. ambil kira bil masa yang diperuntukkan
5 langkah am pembinaan item ujian
1. sedia JSU
2. tulis item ujian
3. semak item ujian
4. nilai item ujian
5. buat kajian rintis terhadap keseluruham item
Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan Bilik Darjah
formatif dan sumatif
formal dan tak formal
alternatif
Penilaian Rujukan Norma (PRN)

o
o
o
o

membandingkan dengan murid lain


tidak dapat beri maklumat pengetahuan. kemahiran murid
kesukaran ujian : 25:50:25
menentukan kedudukan murid
Penilaian Rujukan Kriteria (PRK)

o
o
o
o

banding dengan kriteria tertentu


kemahiran tertinggi yang perlu dikuasai
menentukan status pencapaian murid
kenal kelemahan murid
Perbezaan Antara PRN dan PRK
PRN
membandingkan
pencapaian antara
murid
o banding
pencapaian
murid
o penentuan
pencapaian
(lulus...)
o pemberian sijil
mudah ke sukar,
indeks diskriminasi
tinggi
penentuan gred

Aspek
konsep

tujuan

ciri soalan

ciri ujian

PRK
membandingkan
dengan kriteria
tertentu
o tentu
penguasaan
o perbaiki P&P

hampir sama
peringkat
kesukaran
tiada gred, lulus/ gl

PRN
lebih luas
akhir penggal,
UPSR, PMR, SPM,
STPM

Aspek
cakupan
kandungan
contoh ujian

PRK
tajuk tertentu
ujian pendek,
tugasan, latihan,
soal jawab dalam
bilik darjah

dibuat secara berterusan


sepanjang proses P&P
menilai keberkesanan pengajaran
prosedur pelaksanaan yang berkesan
1. tentukan tajuk pengajaran
2. tentukan aspek dan tahap penguasaan
3. menghubungkaitkan elemen-elemen dalam tajuk
4. bina soalan ujian
5. cadangkan tindakan susulan
Penilaian Sumatif

o
o
o
o

o
o
o

formal: ujian pensel


kertas
o tidak formal:
pemerhatian, soal
jawab, tugasan,
latihan
o secara ind/ kump
atasi kelemahan, ulang
topik, pemulihan atau
pengayaan

kaedah

pensijilan,
penggredan

waktu

akhir penggal/
akhir tahun
o formal: ujian
pensel ke
atas, lisan
o secara
berkumpulan

cara mengetahui pengetahuan murid


melaporkan perkembangan murid
kaedah
1. pemerhatian: memerhati dan merekod
2. senarai semak: semak tingkah laku positif
3. lisan: rekod perkara yang dimaklumkan
4. penulisan: teknik penulisan
5. portfolio: set hasil kerja murid
6. kendiri, jurnal, kuiz, projek, eksperimen

analisis dan pentafsiran item


indeks kesukaran dan indeks diskriminasi
pemantauan

Sumatif
secara formal,
tentu pencapaian

fungsi

formal
1. penilaian formatif dan sumatif
tak formal
1. beri gambaran menyeluruh tentang profil murid
dari segi nilai dan sikap
2. pelaporan penghayatan membayangkan ciri-ciri
perkembangan murid
3. menghurau tahap kemajuan murid
4. cara: pemerhatian, senarai semak, lisan, penulisan,
portfolio

Pentafsiran Pentaksiran

Perbezaan Formatif dan Sumatif


Aspek
konsep

Sumatif
UPSR, PMR,
SPM

Pentaksiran Alternatif

akhir pengajaran, akhir tahun


penentuan pencapaian murid akhir penggal
keberkesanan kurikulum
langkah menggubal
1. bentuk JPU
2. bina soalan
3. kumpul soalan secara sistematik
4. uji soalan melalui kajian rintis
5. siapkan skema pemarkahan

Formatif
dibuat secara formal/
tidak formal kesan
penguasaan
maklum balas kpd murid
dan guru: kemajuan dan
kelemahan
sepanjang P&P

Aspek
contoh

Penilaian Formal dan Tak Formal

Penilaian Formatif
o
o
o
o

Formatif
ujian bulanan,
lembaran kerja

Analisis dan Pentafsiran Item


o
o

analisis kesesuaian item yang digunakan


menghasilkan indeks kesukaran dan diskriminasi
Indeks Kesukaran

o
o
o

menunjukkan aras kesukaran item, mudah atau susah


kadar murid menjawab dengan betul
objektif
1. guna nisbah bil calon jawab betul dan jumlah calon
jawab soalan tersebut
2. indeks kesukaran (p) =
3. aras kesukaran dan pengkelasan item

tindakan
selepas

mempatkan murid
ikut pencapaian

Nilai (p)
0.00 0.20
0.21 0.40
0.41 0.60
0.61 0.80
0.81 1.00
o

Pengkelasan Item
terlalu sukar
sukar
sederhana sukar
mudah
terlalu mudah

subjektif
1. kira nisbah purata dengan julat markah penuh
2. indeks kesukaran =

Nilai (d)
0.00-0.10
0.11-0.20
0.21-0.30
0.31-0.40
0.41-1.00
o

3. markah purata =
o

4. julat markah penuh = markah maks markah min


tujuan
1. kenal konsep yang perlu diajar semula
2. kenal dan lapor kekuatan dan kelemahan bahagian
kurikulum
3. maklum balas kekuatan dan kelemahan setiap
tajuk yang diuji
4. kenal pasti soalan bias, perlu latihan banyak
Indeks Diskriminasi Item

o
o

ujian hendaklah membezakan calon berkeupayaan rendah


dan tinggi
rumus

o
o
o

Pentadbiran ujian
moderasi ujian dan skema pemarkahan
kebolehpercayaan dan ujian kesahan ujian
bank item
Pentadbiran Ujian
o

N: jumlah calon tinggi dan rendah

langkah Mehrens & Lehmann (1991)


1. bahagi 3 kumpulan
27% rendah
46% sederhana
27% tinggi
2. kira bil jawab betul (tinggi dan rendah)
3. cari diskriminasi
4. dapat 1.00: tinggi semua, rendah tiada
5. 0.00: bil sama
6. negatif: tinggi tiada, rendah banyak
tafsiran
1. positif
tinggi banyak dapat jawab soalan
semakin menghampiri 1.00
2. menghampiri 0
tidak baik, tidak dapat beza murid pandai
dan lemah
3. negatif
membezakan secara songsang
Aras diskriminasi dan pengkelasan item

ukur keupayaan dan pencapaian murid bagi setiap aktiviti


pembelajaran
bersoal jawab secara lisan
sediakan soalan obj atau struktur yang perlu dijawab
Pentadbiran Pentaksiran

U: bil calon berprestasi tinggi jawab betul

tujuan
1. kenal konsep yang perlu ajar semula
2. kenal dan lapor kekuatan dan kelemahan bahagian
kurikulum
3. maklum balas kekuatan dan kelemahan tajuk yang
diuji
4. kenal pasti soalan bias
5. kenal murid berpencapaian tinggi lanjut pengajian
dalam bidang tertentu
Pemantauan

( )

L: bil calon berprestasi rendah jawab betul

Pengkelasan item
tidak baik
kurang baik
sederhana baik
baik
sangat baik

sistem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pengredan
peratusan dan gred huruf
penilaian diskiptif: hntr kepada ibu bapa
conferen ibu bapa dan guru: bersemuka
gred lulus/ gagal
senarai semak objektif: menonjol, memuaskan, ...
fungsi
i.
informasi: gred maklum murid dan i/b
ii.
pentadbiran: petunjuk ganjaran
iii.
bimbingan: kenal kekuatan dan kelemahan
iv.
pengumpulan dan pemilihan
v.
motivasi
vi.
penyelidikan
pengukuran memusat
1. data tak terkumpul
i.
min, mod, median
semasa pentadbiran
1. tempat pelaksanaan (psychological setting)
i.
arahan
sblm peperiksaan bermula
semasa mula menjawab
sebelum tamat masa menjawab
selepas tamat masa menjawab

2. suasana fizikal tempat peperiksaan selesa


3. kawalan masa (keeping track of time)
4. jarak tempat duduk
Moderasi Ujian dan Skema Pemarkahan
o

o
o
o
o
o

aspek perlu diberi perhatian penggubal soalan


1. kandungan
2. pengelolaan: penggunaan bahasa
3. proses: ketepatan, munasabah
2 jenis skema pemarkahan
1. pemarkahan holistik
i.
baca dan beri markah
2. pemarkahan analtik
i.
markah berdasarkan kriteria
selepas tadbir, periksa skrip jawapan ikut skema
moderasi: keadilan dan ketekalan bagi semua pemeriksa
dan situasi pemeriksaan
skema pemarkahan sebagai moderasi
skema perlu tepati kehendak soalan dan ada ciri-ciri
keobjektifan
skema perlu nyatakan peraturan memberi markah secara
terperinci

1.

o
o

Kesahan
o
o
o
o
o

Penilaian Laporan dan Pelaporan


o
o
o

julat = nilai terbesar-nilai terkecil


saiz kelas = julat bilangan kelas
varians dan sisihan piawai
1. ukuran serakan yang mengambil kira semua data
yang ada
2. varians (S2) =

o
o
o

3. sisihan piawai =
4. digunakan untuk menunjukkan besar perbezaan
antara ukuran
5. anggaran ukuran tertinggi= min + (3 x sisihan pwi)
6. anggaran ukuran terendah = min (3 x sisihan pwi)
7. anggaran julat = ukuran tertinngi uk terendah
dinilai dalam beberapa bentuk laporan
1. pemerhatian
2. projek
3. lisan
4. tugasan
5. penulisan
peluang murid lemah menonjol
beri maklumat kekuatan dan kelemahan murid
pemilihan kaedah penilaian laporan berdasarkan
1. hasil pembelajaran yang dinilai
2. kesesuaian dengan perkara yang diuji
penilaian dilakukan pelbagai cara
1. secara lisan
2. penulisan: menyemak dan memeriksa tugasan
pelaporan

aktiviti merekod, mencatatkan maklumat dengan


sistematik
pelbagai bentuk rekod: pernyataan, markah, gred
penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa

sejauh mana alat tersebut dapat mengukur perkara yang


sepatutnya diukur oleh alat tersebut
melibatkan 2 perkara : relevan dan cakupan
item mengikut kurikulum dan spesifikasi ujian
sesuai dengan kumpulan sasaran, aras kesukaran, konteks,
situasi
4 jenis kesahan
1. kandungan
sejauh mana alat mencakupi kandungan
2. konstruk
sejauh mana dapat mengukur sesuatu
konstruk berasaskan teori psikologi
tertentu
3. muka
mempengaruhi calon
4. hubungan-kriteria
sejauh mana alat menghasilkan skor yang
mempunyai hubungan dengan ukuran
luaran (kriteria)
ukuran luaran terbahagi kepada 2
i.
ukuran/ kesahan serentak
o alat ukuran hasil skor ada
hubungan dengan alat yang
diambil serentak
ii.
ukuran/ kesahan ramalan
o alat ukuran hasil skor yang
ada hbgn dengan alat lain
yang diambil kemudian
Kebolehpercayaan

o
o
o
o

melibatkan 2 perkara: ketekalan dan ketepatan


ketekalan: item sama diuji beberapa kali, beri skor yang
hampir sama
ketepatan: satu spesifikasi ujian dibentuk sbg piawaian
Indeks Kebolehpercayaan dan Pengkelasan Ujian
Nilai (r)
Pengkelasan Ujian
<0.20
tidak baik
0.21-0.40
kurang baik
0.41-0.60
sederhana baik
0.61-0.80
baik
0.81-1.00
sangat baik
5 jenis Mehrens dan Lehmann (1991)
1. Ukuran kestabilan
2. kesetaraan
3. kesetaraan dan kestabilan

4. ketekalan dalaman
5. kebolehpercayaan pemeriksa
Ukuran Kestabilan
1. anggaran kebolehpercayaan uji-uji semula
2. ujian dan murid sama, kira pekali korelasi Pearson
3. berbeza ikut jarak masa dan pengalaman
Ukuran Kesetaraan
1. ukuran keselarian/ parallel
2. beri 2 ujian sama tetapi setara, pada hari yang
sama, kira kolerasi Pearson/ pasangan skor
Ukuran Kesetaraan dan Kestabilan
1. lihat ketekalan untuk jangka masa panjang
2. beri ujian yang setara, pada masa yang lain
3. hapus kesan hafalan jawapan
Ukuran Ketekalan Dalaman
1. guna sekali ujian sahaja
2. guna kaedah memecahkan ujian kepada separuhseparuh (split-half)
3. kaedah Kuder-Richardson dan Kaedah Cronbach
gambar darjah keseragaman
(homogeneity) antara item
tunjuk hubungan antara item dengan
jumlah skor ujian
faktor pengaruh kebolehpercayaan
1. panjang ujian
indeks meningkat
2. kehomogenan kumpulan
kump homo indeks rendah, kump hetero
indeks tinggi
3. kesukaran item
ujian susah wujud hetero
4. objektiviti jawapan
jawapan lebih objektif, indeks tinggi
jawapan lebih subjektif, indeks lebih
rendah
Bank Item

o
o
o

o
o

sistem pengumpulan soalan-soalan peperiksaan mengikut


JPU
menyelaras dan memastikan kualiti item sah
fungsi:
membina, menilai, mengumpul dan menyelaras item
ujian yang berkualiti
item baik sebagai stok tujuan peperiksaan utama
panel perlu menilai item berasaskan ciri-ciri
keakuran: standard, spesifikasi dan peluang
ketepatan dan kejelasan: tepat keterampilan,
kandungan
kesesuaian: ikut aras kesukaran, kepentingan dan
keadilan

TOPIK 2
KESUKARAN MATEMATIK DAN UJIAN DIAGNOSTIK
Ujian Diagnostik
Ujian diagnostik
Pentadbiran dan taksiran diagnostik
Salah tanggapan dan kesukaran Matematik

Penilaian Berasaskan Sekolah


o
o

Ujian Diagnostik
o
o
o
o

tujuan: kesan punca kelemahan penguasaan matematik


aspek diuji: pengamatan, penglihatan, pendengaran dan
angka
semua kemahiran asas
prinsip
1. tumpuan kelemahan yang dikesan
2. penyampaian dari konkrit kepada abstrak
3. simbol dan istilah dikaitan dengan pengalaman dan
BBM
4. latihan congak dan bertulis selepas P&P
5. aktiviti penilaian
Definisi
1. kumpul maklumat utk rancang program dan
tingkat pencapaian
2. kumpul maklumat utk sedia rancangan pengajaran
berkesan
3. kenal pasti ketidakupayaan murid
4. cari punca gagal kuasai kemahiran sasaran
Tujuan ujian diagnostik
1. tentu bidang kesukaran
2. kenal kekuatan dan kelemahan murid
3. diguna bersama dengan pakar-pakar
4. kenal pasti dan tapis masalah
kepentingan
1. bekal maklumat terperinci
2. kenal sumber masalah
3. bekal aktiviti susulan
Langkah dalam pengujian diagnostik
1. kenal murid yang hadapi masalah dan perlu
bantuan
2. kenal kesilapan dan kesukaran
3. perbaiki faktor kelemahan
Ujian IQ

o
o
o

menentukan keupayaan mental seseorg


mengukur keupayaan verbal, bukan-verbak, keupayaan
mengingat dan memproses
Tujuan
1. pengetahuan dan perkembangan
2. kenalpasti ketidakupayaan pembelajaran
3. kenal murid istimewa
4. kenal sakit

penilaian perkembangan murid


tujuan
1. maklum balas berterusan
2. bentuk murid guna kemahiran selesai masalah
3. perbaiki kemahiran perkembangan dan
komunikasi
penilian termasuk
1. tugasan dalam kelas dan rumah
2. perkembangan peribadi (tingkah laku)
bentuk penilaian
1. Penilaian Berasaskan Projek
2. persembahan lisan
3. kerja kumpulan
4. aktiviti luar kelas
5. ko-kuri aktiviti
aspek penilaian
1. kehadiran
2. tugasan
3. tingkah laku
4. persembahan
5. perbincangan kump/ ind
6. disiplin
7. pencapaian dalam sukan
8. amali
Penilaian Berasaskan Bilik Darjah

o
o

alat membantu guru dapat maklumat kualiti pembelajaran


tujuan
1. memperbaiki proses pembelajaran
2. bantu murid belajar dan perbaiki proses
pengajaran
3. bukti konkrit
langkah penilaian
1. latar belakang murid
2. kenal salah tanggap
3. galak murid nilai tahap pembelajaran
4. tentukan gaya pembelajaran
5. bina teknik spesifik
5 perancangan ujian diagnostik
1. senarai kemahiran
2. JPU
3. Pembinaan Item Ujian
pelbagai soalan, senang ke susah, jumlah
item dihadkan
4. Pentadbiran Ujian
indi/ kump kecil
masa x dihadkan
hubungan mesra bina keyakinan
ikut tahap keupayaan
5. Pentafsiran Ujian
analisis penguasaan

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pentadbiran dan Taksiran Diagnostik

tentukan kemahiran yang hendak diuji


tulid draf dan JPU
bina item ikut JPU
tentukan kesahan,
tentukan cara pengujian
sediakan rekod
pelan aktiviti pemulihan

Salah Tanggapan dan Kesukaran Matematik


o
o

salah tanggap
1. pembinaan konsep tidak sempurna atau salah
kesan
1. kesan kepada tajuk lain
2. terikat dengan salah tanggap
senarai salah tanggapan
1. nombor pembundaran
2. pendaraban beri jawapan sentiasa meningkat
3. pendaraban nombor perpuluhan 0.1x0.1
4. nombor perpuluhan dan pecahan setaranya
5. pembahagian nombor bulat oleh pecahan
analisis kesilapan Newman (RCTPE)
1. 5 peringkat menyelesaikan masalah ayat
i.
Reading: baca masalah
ii.
Comprehension: pemahaman
iii.
Transformation: mental, pemilihan
strategi
iv.
Process skills: guna kemahiran proses
yang ditutut oleh strategi yang dipilih
v.
Encoding: kodkan jawapan dalam bentuk
bertulis
kaedah diagnostik guna temubual, langkah-langkah
1. murid ambil ujian
2. tanda jawapan
3. jalan temu bual diagnostik murid berisiko
4. analisis kptsn temubual
5. tasir profil diagnostik murid berisiko
semasa menjalankan temubual, ambil perhatian
1. berasingan
2. dijalankan selepas ujian dilaksanakan
3. minimum gangguan bunyi
4. tidak bantu murid jawab
5. beri satu set ujian masalah
6. lalui 5 kategori soalan temubual
Membaca
1. kemukakan arahan/ soalan
2. arahkan murid baca
3. murid hadapi masalah baca terma/istilah
Pemahaman
1. tanya soalan pemahaman murid
2. memahami istilah

o
o

Transformasi
1. tanya cara mendapatkan jawapan
2. guna pensil dan kertas terjemah dalam bentuk
simbol
3. penuliasan ayat matematik
Kemahiran Proses
1. tunjuk jalan penyelesaian
Pengekodan
1. tulis jawapan berdasarkan soalan
Kecuaian / motivasi faktor
1. percubaan kedua dapat dijawab, kecuaian
2. kesilapan percubaan pertama disebabkan sikap,
motivasi
profil diagnostik

TOPIK 3

10. cadangan latihan pendidikan


pengajaran secara langsung
membuat strategi pengajaran
11. pilihan penempatan pendidikan
bilik darjah biasa
guru pendidikan khas sebagai penasihat
bilik sumber
bilik darjah berasingan

KEPERLUAN KHAS DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK


Keberkesanan kemahiran mengajar bagi keperluan
khas
Jenis ketidakupayaan pembelajaran
Aktiviti pengayaan
Aktiviti pemulihan

Jenis Ketidakupayaan Pembelajaran

Keberkesanan Kemahiran Mengajar bagi Keperluan Khas


o

Pelajar berkeperluan khas


1. kanak-kanak berhadapan dengan batasan
keupayaan
2. program inklusif: belajar bersama murid normal
3. 4 objektif pendidikan inklusif
tingkat kesedaran murid normal, sebhgn
masyarakat
murid khas sesuaikan diri dengan rakan
sebaya
pengetahuan sama murid normal
elak diskriminasi
masalah pembelajaran
1. masalah dalam proses asas psikologi libat
pemahaman atau penggunaan bhs
2. tidak termasuk murid akibat ketidakupayaan
penglihatan atau fizikal
3. satu kumpulan masalah pelbagai menyebabkan
sukar bertutut, baca, tulis, bt keputusan, selesai
masalah
4. masalah sistem saraf pusat
5. masalah kawal tingkah laku
6. kurang kemampuan belajar disebabkan
pemahaman
pertuturan
penulisan
penyelesaian masalah matematik
7. sebab
kecederaan otak
persekitaran
keturunan
ketidakseimbangan biokimia
faktor persekitaran
8. ciri
kognitif: pengamatan
akademik: baca, tulis, lisan. matematik
sosial:
emosi dan tingkah laku
motivasi
9. jenis penaksiran
penaksiran formal
dalam bilik darjah
response ti formal intervension (RTI)

disleksia
dispraksia
diskalkulia
disfasia
Disleksia
o
o

o
o
o
o

ketidakupayaan dalam membaca


2 jenis
1. development dyslexia: sejak lahir
2. acquired dysleksia: normal tetapi alami
kecederaan
keadaan pemprosesan input
tumpuan dan daya ingat pendek
masalah organisasi
ciri-ciri
1. masalah mengeja
2. keliru kiri dan kanan
3. tulis huruf / nombor terbalik
4. kesukaran dalam matematik dan pengorganisasian
5. masalah fonologi: bunyi hampir sama
6. masalah ingat perkataan
7. masalah penyusunan bersistem
8. ingatan jangka pendek
9. masalah faham sintaks: tatabahasa
Dispraksia

o
o

ketidakupayaan dalam pergerakan dan koordinasi


6 ciri murid kesukaran belajar khusus
1. masalah prestasi akademis: tulisan dan bahasa
lisan(bertutur)
2. masalah perseptual, perseptual-motor, koordinasi
umum
3. gangguan tumpuan dan hiperaktif
4. masalah ingatan, kognitif dan metakognitif
menyimpan maklumat
5. masalah sosial-emosi
6. masalah motivasi
simptom
1. awal
sukar pakai baju
sukar pergerakan permainan di taman
pergerakan di kelas

masalah tumpuan
2. prasekolah
susah cr kawan
lambat
tidak dapat pegang pensel
3. kanak-kanak
mengelak aktiviti melibatkan fizikal
math dan tulis susah
ambil masa lama menulis
x ikut arahan
Pemulihan
1. terapi
2. terapi pertuturan
3. latihan motor

Aktiviti Pemulihan
o

o
o
o
o

Diskalkulia
o
o
o

kesukaran semasa membuat pengiraan


disebabkan kecederaan otak
punca
1. kesukaran dalam proses visual
2. ingat benda/ angka
3. fobia matematik
simptom
1. keliru simbol operasi
2. angka terbalik
3. kesukaran dalam proses mental aritematik
4. kesukaran ingat hukum atau formula
langkah pemulihan
1. contoh konkrit
2. guna gambar, grafik atau animasi
3. motivasi
4. pendekatan positif
5. bantuan belajar simbol
Disfasia

o
o

gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan


perkembangan kemampuan murid
ciri
1. kesukaran bercakap, memahami, mendengar,
menulis
2. menulis pengiraan
3. membaca
4. kesukaran menyampaikan suatu maksud
cara pengendalian
1. terapi bertutur
2. bercakap kadar laju yang perlahan
3. gunakan gerak tubuh, lukisan
4. elakkan kawasan bising
5. motivasi
6. terapi di rumah: tiup, minum drpd straw, jerit

tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan


pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi
pembelajaran
pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang
diperlukan oleh murid yang lemah
kembali seperti baiasa
meperbaiki sesuatu kekurangan
Faktor masalah pembelajaran
1. peribadi
2. kurang kecerdasan
3. fizikal
4. psikologi
5. kurikulum tidak sesuai
6. bahan pelajaran tidak menarik
peranan guru dalam pelaksanaan pemulihan
1. atur langkah sesuai sesi pemulihan
2. urus aktiviti pemulihan
3. tentukan strategi
4. sedia bahan
5. jalan aktiviti penilaian
6. ambil tindakan susulan
langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan
1. kenalpasti murid
2. analisis masalah
3. rancang dan sedia bahan
4. pengajaran dan pembelajaran
5. ujian dan penilaian
6. tindakan susulan
langkah proses pengelolaan
1. pemgajaran guru
2. pembelajaran murid
3. latihan lisan/ bertulis
4. ujian dan penilaian
strategi pengajaran
1. berkumpulan
2. individu
Aktiviti Pengayaan

o
o
o
o
o

aktiviti tambahan, aras kesukaran lebih tinggi


aktiviti yang menarik dan mencabar
peluang kembang sikap ingin tahu
selepas berjaya kuasai kemahiran
objektif
1. guna kemahiran perluas pengalaman
2. jalan aktiviti pembelajaran menarik
3. guna masa lapang kembang minat
4. pupuk tabiat membaca
5. semai sikap berdikari dan minat belajar
6. kembang bakat ciptaan
7. kembang bakat kepimpinan
contoh aktiviti

1.

membaca
kad bacaan, buku cerita, berita
2. menulis
silang kata, gambar menarik
3. mengira
permainan: ular dan tangga, domino,
cantum nombor, aktiviti jual beli
teka-teki
projek
penyediaan bahan aktiviti pengayaan
1. isi kandungan sesuai dengan kemahiran diajar
2. peringkat kesukaran sesuai
3. aktiviti menarik dan mencabar
3 strategi pelaksanaan
1. ikut kebolehan
2. berkumpulan pengayaan dan pemulihan
3. kumpulan pelbagai kebolehan
aktiviti pengayaan dilaksanakan serentak dengan aktiviti
pemulihan
1. akt pengayaan
kumpulan cerdas
kumpulan sederhana
2. akt pemulihan
kump lambat
teori pelbagai kecerdasan Goleman
1. kinestetik
2. interpersonal
3. intrapersonal
4. logik-matematik
5. muzik
6. verbal-linguistik
7. visual ruang
8. naturalis
faedah pelbagai kecerdasan
1. tingkat pemikiran mendalam
2. peroleh pelbagai perspektif
3. aplikasi pengetahuaan dalam konteks berlainan
4. kreativiti dicungkil

TOPIK 4

APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENTAKSIRAN


Teknologi maklumat dalam pentaksiran
Pembinaan item
Analisis item
Teknologi Maklumat dan Pentaksiran
o

penaksiran pengetahuan menggunakan teknologi , jawapan


melalui e-mel, ditanda dengan sistem penandaan
automatik
fungsi ICT
1. perbaiki keberkesanan penilaian
2. urus data penilaian secara sistematik
3. peluang berinteraksi gaya pembelajaran baru
menggunakan ICT
Pembinaan Item

o
o
o

perisian pemprosesan perkataan


1. Microsoft Office Word
perisian lakaran rajah Matematik
1. Geometers Sketchpad
pembinaan item menggunakan Hot Potatoes
1. bantu wujud interaktif aneka pilihan
2. 6 aplikasi
Jclose: latihan isi tempat kosong/
Jquiz: aneka pilihan, jawapan pendek
Jcross: silang kata
Jmix: jumbled-sentence
Jmatch: latihan padanan
The Masher: bina susunan latihan kepada
unit indeks yang lengkap
kelebihan ujian aneka pilihan (MCT)
1. blh digunakan semula
2. tawak skor ujian yang dipercayai
3. jamin penilaian yang adil
4. perlindungan pelbagai domain kognitif, objektif
bahan, objektif kursus
5. analisis memberi maklumat kekuatan dan
kelemahan
6. pelaporan skor yang tepat
kelemahan item aneka pilihan
1. sukar dan memakan masa pembinaanya
2. ingat fakta
3. kurang aktiviti berfikir
jorgan aneka pilihan
1. aneka pilihan ada istilah sendiri
2. soalan mengandungi 2 bahagian
STEM
soalan tersebut
jawapan alternatif
foil

semua soalan adalah item


foils: tidak betul distractors
key: jawapan betul
Analisis Item

menggunakan Quest-2, Excel)