Anda di halaman 1dari 59

EDU3106

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN


KELOMPOK DI MALAYSIA

Kandungan
1. Konsep Budaya
2. Sejarah/ latarbelakang
3. Kepelbagaian kelompok/budaya

KONSEP BUDAYA
Budaya nilai, kepercayaan, tingkah
laku dan objek-objek material yang
meliputi cara hidup
Ahli Sosiologi 2 sudut
budaya bukan material yang mencerminkan
aspek intangible/idea abstrak iaitu idea yg
dibentuk oleh ahli dalam masyarakat
Budaya material iaitu bahan-bahan artifak
yang dicipta oleh masyarakat
3

Schein (1985)
Intipati budaya andaian-andaian
asas & kepercayaan yg dikongsi oleh
warga organisasi
Organisasi menganggap amalan dan
nilai organisasi sebagai biasa. Cth.
Sistem pengaliran dan pendekatan
sekolah mendisiplin pelajar
dipercayai paling baik
4

Nias & rakan-rakan(1989)


Sistem kepercayaan organisasi sukar
diubah. Cth. Pembentukan budaya
sebagai lapisan bawang yg dipotong
memanjang
1 amalan & t/laku artifak
2 norma masyarakat
3 sistem nilai
4 sistem kepercayaan
5

BUDAYA
Kepercayaan
Agama

CARA

Adat Resam

HIDUP

Bahasa
Ekonomi
Politik, dll
6

CARA HIDUP
. diwarisi oleh anggota
sesebuah masyarakat & dari
semasa ke semasa & dari satu
generasi ke satu generasi .
[ Christopher Bates Doob,
1985 ]

KEBUDAYAAN

. keseluruhan cara hidup (yang


merangkumi cara bertindak, berkelakuan,
dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan
penciptaan yang berupa kebendaan atau
kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun,
peradaban, dan kemajuan .

[ Kamus Dewan, 1994


]

Kebudayaan . keseluruhan cara hidup


manusia meliputi kehidupan kelompok
yang bercorak kebendaan & bukan
kebendaan. Budaya kebendaan (artifak)
merupakan apa sahaja ciptaan manusia
berbentuk objek (alat, bangunan, senjata,
kenderaan). Manakala mentifak (bukan
kebendaan) pula ciptaan manusia yang
berbentuk abstrak seperti kepercayaan,
adat, undang-undang, dsb.
Modern Dictionary of
Sociology
9

Kebudayaan. Kelengkapan hidup,


sistem kemasyarakatan, sistem
ekonomi, bahasa, kesenian, ilmu
pengetahuan dan keagamaan.
. Segala yang diterima, dipercayai
dan diamalkan oleh masyarakat itu
mestilah berterusan atau diulangi
oleh generasi berikutnya, jika tidak,
ia dianggap terkeluar daripada
kelompok budaya .
[ AL Kroeber dan Clyde Kluckhohn,
1952 ]
10

RUMUSAN
. Keseluruhan cara hidup manusia sama ada
dalam bentuk fikiran, kepercayaan, perlakuan
ataupun penghasilan dalam sesebuah
masyarakat yang diterima oleh sebahagian
besar anggota masyarakat dan diwarisi secara
turun-temurun .
. Ia meliputi sosial, politik, adat istiadat
serta ekonomi sesebuah masyarakat .
11

Komponen Budaya
Simbol -lambang yg bermakna
Bahasa- membolehkan ahli
masyarakat berkomunikasi
Nilai-prinsip umum berasaskan
kepercayaan
Norma- peraturan
Objek material-artifak & kaedah yang
digunakan dlm kehidupan seharian
kelompok sosial
12

Konsep-konsep Berhubung
budaya
Konflik & ketidaktekalan nilai
Kawalan sosial
Budaya ideal pola-pola sosial yg.
Ditentukan oleh nilai & norma budaya
Budaya real/sebenar- pola yg
bertepatan dgn nilai
Subbudaya-pola yg berbeza drp
budaya induk
13

BUDAYA SEKOLAH
Reid & Holy (1987) hasil drp cara individu
di sekolah berinteraksi, berkelakuan &
harapan
Budaya ini bergantung : kemajuan
akademik, sosial & personal yg dicapai
oleh individu

14

Budaya sekolah : cara hidup yg


meliputi luar dan dalam bilik darjah,
yg mencerminkan nilai, kepercayaan
dan norma yg. Dikongsi bersama
oleh warganya, ada yg diwarisi dan
ada yg dibentuk oleh warga sekolah
sendiri

15

Cara nilai dan kebudayaan


ditonjolkan
Simbol, upacara dan adat istiadat,
bentuk komunikasi, sikap warga
sekolah, amalan P& P, peraturan
sekolah, keceriaan sekolah, artifak
yg. Ditonjolkan, visi dan misi sekolah,
hubungan warga sekolah dsb.
Halpin & Croft (1962) budaya sekolah:
sahsiah atau the feel of the
school
16

Rutter & rakan-rakan(1979) Budaya


Sekolah : sebagai etos sekolah yang
mencerminkan iklim sosial sesebuah
sekolah
Termasuk layanan kpd. Pelajar
Keberkesanan organisasi

17

Budaya formal & tidak


formal
Budaya formal cara hidup di
sekolah yg mengarah kepada
pencapaian matlamat rasminya
seperti sosialisasi golongan muda,
kemahiran, perkembangan JERI
Budaya tidak formal kurikulum
tersirat/tersembunyi spt. disiplin,
semangat patriotik.
18

Subbudaya sekolah
Aspek yg menyumbang kepada
sekolah drp guru, pentadbir, murid,
pekerja sokongan dan ibu bapa

19

Faktor Mempengaruhi Budaya


Sekolah

Sejarah
Warganya
Komuniti di sekeliling
Polisi pendidikan
Perubahan ekonomi dan politik

20

Kepentingan
Memahami budaya organisasi
tempat mereka
Organisasi mempengaruhi
produktiviti

21

KEPELBAGAIAN KAUM/
KELOMPOK DI
MALAYSIA

22

Pembentukan Masyarakat
Majmuk
. bermula sejak zaman Kesultanan
Melayu Melaka melalui kegiatan
perdagangan pembukaan
petempatan pendatang asing
. penjajah (Portugis / Belanda /
British) tidak menghalang
kemasukan imigran (Cina & India)

Kepelbagaian Masyarakat Di
Malaysia

Kawasan

Etnik

Melayu
SEMENANJUNG Cina
MALAYSIA
India
Serani
Punjabi
Orang Asli Jakun,
Negrito, Semang, Senoi,
dll

KAWASAN
SABAH

ETNIK
Kadazan-Dusun
Bajau
Murut
Bisayah
Kedayan
Lotud
Dumpas
Rungus
Sulu, dll

25

KAWASAN
SARAWAK

ETNIK
Iban
Bidayuh
Melanau
Orang Ulu
Kayan
Bisayah
Kedayan
Kelabit
Kenyah
Punan, dll

26

27

Pengertian MMT
. masyarakat yang belum
mengenali dan dipengaruhi
peradaban Barat
. masyarakat yang berpegang
kepada nilai-nilai asal yang belum
dipengaruhi modenisasi
. peringkat awal dipengaruhi
agama Hindu dari Srivijaya
. kedatangan Islam pengaruh
Hindu diasimilasikan dengan nilainilai Islam

28

Masyarakat Feudal
Zaman Kesultanan
Melayu Melaka

2 Tahap
Masyarakat Melayu
Sebelum Penjajahan
British

29

STRUKTUR MMT

POLITIK

SOSIAL
EKONOMI

30

POLITIK
. diasaskan daripada struktur kerajaan Melayu Melaka
sejak kurun ke-15

. sistem bercorak feudal terdapat susun lapis sosial


berdasarkan status pengaruh Hindu

. hierarki 2 tahap golongan pemerintah & golongan


yang diperintah

31

Raja
Bangsawan

Pemerintah

Pembesar
Penghulu
Rakyat Biasa

Diperintah

Hamba
Sistem Pemerintahan MMT
32

Berpengaruh
Kedudukan tinggi
Mempunyai pengikut

PEMERINTAH

Kuasai sumber kekayaan

Orang Kerahan
DIPERINTAH
Ingkar derhaka - dihukum
33

Peringkat

Pemerintah

Negeri

Raja

Daerah

Pembesar

Kampung

Penghulu

Struktur Politik MMT

. 3 unit politik diwujudkan untuk melicinkan


penyelarasan pentadbiran tradisional..

34

Peringkat NEGERI
unit politik terbesar sempadan negeri ditentukan
oleh faktor geografi & sungai sebagai jalan
perhubungan utama
ibu negeri tepi @ kuala sungai memudahkan
kawalan & urusan keluar masuk
pemerintah tertinggi Raja @ Sultan dibantu
pembesar utama: 1. Bendahara
2. Temenggung
3. Laksamana
4. Penghulu Bendahari
5. Syahbandar

35

PEMERINTAH

RAJA

PERANAN
berkuasa penuh tadbir dalam & luar
negeri
ketua tentera
ketua agama
hak atas cukai
simbol kemakmuran & kekuasaan
pentadbiran dibantu pembesarpembesar

BENDAHARA

penasihat raja
urus hal-hal pentadbiran
pemangku raja
orang kuat kedua dalam tentera

TEMENGGUNG

ketua polis
laksana undang-undang & jamin
keselamatan negeri
KHALID ABDULLAH...IPDA

36

PEMERINTAH

PERANAN

LAKSAMANA

ketua angkatan laut


jaga keselamatan pelabuhan
pengawal peribadi raja

PENGHULU
BENDAHARI

kewangan dan perbendaharaan


ketua adat istiadat
urusan kutipan cukai
hal-hal istana

SYAHBANDAR

perdagangan & lalu-lintas di


pelabuhan
rujukan untuk menjalankan
perniagaan

37

Peringkat
DAERAH
sempadan daerah ditentukan sungai sebagai jalan perhubungan
sebuah daerah mengawal beberapa buah kampung
ditadbir oleh pembesar tempatan Dato
pentadbiran tempatan
menjaga keamanan daerah
Peranan

pungutan cukai
utusan raja
perantara pemerintah - rakyat
38

Peringkat KAMPUNG
Pemimpin Keluarga
PENGHULU

Rakyat

Pemimpin Agama
Pemimpin Politik

Struktur Pentadbiran Kampung MMT

39

PENGHULU
berstatus sosial yang tinggi
jawatan keturunan
orang tua yang berjasa selesai masalah masyarakat
Peranan:
pungut cukai
jaga keamanan
perantara dengan pembesar daerah
kerah anak buah laksana perintah orang atasan
40

SOSIAL

Sistem SOSIAL

PEMERINTAH
[Aristokrat]

2 Golongan
DIPERINTAH
[Rakyat]

41

PEMERINTAH

DIPERINTAH

RAJA

Paling tinggi

BANGSAWA
N

Kerabat diraja

PEMBESAR

dilantik

RAKYAT

Merdeka/bebas

HAMBA

Abdi/berhutang

Susun Lapis MMT

42

Paling tinggi
Tiada orang boleh atasi

RAJA
Berkuasa mutlak

Pemimpin ditaati, dihormati, disegani


Ada keistimewaan adat, bahasa, warna, alat kebesaran

43

BANGSAWAN
Pembesar utama
utama negeri
negeri
Pembesar
Kerabat diraja
dirajaanak
anakraja,
raja,pembesar
pembesar
Kerabat
berketurunan raja
raja
berketurunan
Kedudukanistimewa
istimewa jawatan
jawatantinggi
tinggi
Kedudukan
Bendahara,Temenggung
Temenggung
Bendahara,
Gelaran orang-orang
orang-orangkaya,
kaya,Tun
TunSeri
SeriSetia,
Setia,
Gelaran
TunBija
BijaSura,
Sura,dsb
dsb
Tun
44

PEMBESAR

Bukan berketurunan raja


Pentadbiran orang kanan raja,
pentadbir daerah

Gelaran untuk membezakan daripada


rakyat biasa
Pengaruh besar dalam masyarakat ada pengikut
Penaung kepada sesebuah kelompok masyarakat
45

RAKYAT
BIASA

Tempat tinggal berdasarkan


punca ekonomi
nelayan tepi pantai
petani kawasan pedalaman

TIADA STATUS DALAM SISTEM SOSIAL MMT

46

HAMBA

Mutlak

Jual beli

Lanun

ABDI

Pesalah

Tawanan perang

Gagal bayar

BERHUTANG
Bebas bila hutang lunas
KHALID ABDULLAH...IPDA

47

HAMBA
TAAT SETIA TIDAK BERBELAH BAHAGI

DAULAT

Simbol kebesaran dan keagungan

DERHAKA

Dihukum @ buang negeri

48

EKONOMI
. punca ekonomi berasaskan petempatan
SARA DIRI

untuk kehidupan
seharian
bayar cukai

49

Jenis Aktiviti Ekonomi


1

Pertanian/penternakan

Perikanan

Mencari dan mengumpul hasil hutan

Perdagangan

Pertukangan

Perlombongan

Ekonomi golongan atasan


50

PERTANIAN/PENTERNAKAN
dijalankan di pedalaman

Pertanian

padi (sawah/huma@bukit), ubi kayu,


pisang, rempah ratus, sayuran,
buah-buahan

tanah milik sendiri @ pajakan @ kerja untuk


tuan tanah

51

Penternakan

lembu, kambing, kerbau, ayam,


itik
ternakan di kawasan rumah

kegunaan sendiri @ dijual

kulit dijual untuk buat alat muzik


tradisional
52

PERIKANAN
sungai & pinggir laut

aktiviti secara kelompok


perahu kecil & alatan tradisional

53

MENCARI HASIL HUTAN


aktiviti penduduk di pedalaman

Hasil damar, rotan, buluh, akar kayu,


gading, kulit haiwan liar

54

PERDAGANGAN
mula dengan Barter System sebelum mata
wang diperkenalkan
barang dagangan hasil pertanian, laut, hutan
pedagang golongan pembesar kuasa,
wang, pengaruh
Beli murah, jual mahal
Pedagang biasa rugi untung dikaut orang tengah
55

PERTUKANGAN
memiliki kemahiran & kesabaran
alat terbatas makan masa
bina rumah, ukiran, bina perahu

hasil menarik dibeli pedagang asing

56

PERLOMBONGAN
Bijih timah, emas
Kaedah mendulang

Lumayan ramai pembesar terlibat

Daya tarikan Arab, Cina, India, Parsi

57

EKONOMI GOLONGAN
GOLONGAN ATASAN
ATASAN
EKONOMI
RAJA

Cukai - tanah, dagang, tanaman, ternakan,


ufti, ganjaran dari pedagang, dll

BANGSAWAN

PEMBESAR
58

SEKIAN

59