Anda di halaman 1dari 1

DEFINISI SAINS DAN TEKNOLOGI

Teknologi adalah kaedah saintifik untuk mencapai tujuan praktikal; ilmu pengetahuan
terapan dapat pula diterjemahkan sebagai keseluruhan cara untuk menyediakan barangbarang yang diperlukan bagi kelangsungan dan keselesaan hidup manusia. Secara ringkas,
teknologi memudahkan individu yang menggunakannya seperti mesin cetak, telefon bimbit
dan computer. Sains merupakan suatu proses pengumpulan ilmu atau maklumat dan
penyusunannya.
Perkataan Sains dating daripada bahasa Latin, Scinetia yang bermaksud mendapatkan
ilmu atau maklumat. Seperti mendapatkan maklumat yang lain, sains bermula dengan
pengalaman dan kemudiannya mendapatkan fakta dan peraturan daripadanya. Sains
bertujuan untuk memahami dunia di sekeliling kita. Terdapat tiga komponen utama dalam
setiap aktiviti sains iaitu penghuraian, mencari keseragaman dan pembentukan teori dan
hukum.
Sains dari sudut pandangan Islam iasalah Sains merupakan satu cabang ilmu berkaitan
dengan alam tabii dimana terletaknya nilai-nilai keagamaan/ajaran Islam dan syariah
berlandaskan tauhid. Al-Quran juga menggalakan kita mengkaji alam dan mengkaji
manusia. Selain itu, Sains dalam Islam tidak memisahkan antara ilmu wahyu dan akal.
Sains dan agama adalah saling melengkapi. Agama menjadi peraturan kepada segala
aktiviti sains dan peradaban saintis. Sains juga tidak terhad kepada sains mengenai dunia
bahan atau jasmani sahaja malah juga terdapat sains al-Quran dan al-Hadith.
Kesimpulannya, Sains Ilam sebagai ilmu pengetahuan yang lahir dari gabungan unsur
fizik dan metafizik, atau gabungan akal dan ilmu wahyu dengan ajaran yang
berkonsepkan Islam.
Teknologi ialah pengkajian kaedah-kaedah dan teknik0teknik pembuatan barang dan
perindustrian, penggunaan. Teknologi adalah pengetahuan yang sistematik untuk
mencipta barangan bagi memudahkan pekerjaan manusia.