Anda di halaman 1dari 8

INSURANS

Tarikh .
BAB 2

INSURANS

BAHAGIAN A
1

Terangkan konsep pemusatan risiko.


(SPM 2007)
[7 markah]
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Bezakan antara risiko yang boleh diinsuranskan dengan yang tidak boleh diinsuranskan.
[4 markah]
Perbezaannya ialah :Risiko yang boleh diinsuranskan
Risiko yang tidak boleh diinsuranskan

Berdasarkan gambar berikut, nyatakan sama ada risiko tersebut boleh diinsuranskan
atau tidak boleh diinsuranskan.

Encik Michael ialah suami dan juga pengurus Puan Nancy seorang penyanyi profesional.
Beliau telah menginsuranskan suara isterinya kepada risiko kehilangan suara akibat
kemalangan. Isterinya terlibat dalam satu kemalangan jalan raya dan mengalami
kehilangan suara. Doktor mengesahkan kehilangan suaranya adalah akibat penyakit
lamanya yang tidak dinyatakan kepada syarikat insurans.
(SPM 1998)
(i)
Terangkan prinsip insurans yang membolehkan Encik Micheal menginsuranskan
suara isterinya.
[3 markah]
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

INSURANS

Tarikh .
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ii)

Encik Micheal telah menuntut ganti rugi ke atas kemalangan suara isterinya
tetapi syarikat insurans enggan membayar ganti rugi. Mengapa?
[5

markah]
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5

Nyatakan prinsip insurans yang sesuai berdasarkan situasi di bawah ini.


(a)

[6 markah]

Encik Ranjit menginsurans komputer di kedai komputernya daripada


kebakaran, tetapi jika komputer dikedainya musnah terkena air.
Ganti rugi tidak akan dibayar

Prinsip : _________________________________________
(b)

Encik Faizal memperoleh ganti rugi kerana motosikalnya hilang.


Setahun kemudian motosikalnya dijumpai dan diserahkan kepada
syarikat insurans.
Prinsip : _________________________________________
(c)

Encik Goh menginsuranskan nyawanya kerana beliau berulang alik


ke tempat kerja dengan motosikal
Prinsip : _________________________________________

(d)

Puan Khaida menginsuranskan stok kedainya sebanyak


RM55 000 tetapi beliu memperoleh pampasan kerugian bernilai
RM50 000 sahaja

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

INSURANS

Tarikh .
Prinsip : _________________________________________
(e)

Encik Lam tidak mendapat pampasan atas kebakaran di kilangnya


kerana kilangnya menyimpan bahan mudah terbakar
Prinsip : _________________________________________

(f)

Cik Dahlia membeli insurans kebakaran rumah daripada dua buah


syarikat insurans berharga RM150 000 setiap satu. Setahun
kemudian rumah Cik Dahlia terbakar dan kerugiannya bernilai kira-kira
RM120 000. Beliau hanya memperoleh ganti rugi sebanyak RM120
000 daripada kedua-dua syarikat insurans
tersebut.
Prinsip : _________________________________________

Berdasarkan masalah yang berikut, cadangkan jenis insurans yang paling sesuai.
[5 markah]
Masalah
Jenis insurans
(a) Encik Jarjit ingin melindungi dirinya akibat kematian
di samping menyimpan untuk hari tua
(b) Puan Marlia ingin melindungi dirinya dari tuntutan
dari pihak ketiga jika berlaku kemalangan atas
kenderaannya
(c) Syarikat Pan Global Bhd. ingin melindungi dari
dituntut oleh orang awam yang tercedera di
premisnya
(d) Encik Lau berualng-alik dari tempat kerja ke
rumahnya sejauh 60 km dengan menunggang
motosikal
(e) Encik Khalid ingin mengelakkan syarikatnya daripada
kerugian akibat dituntut oleh pekerjanya jika berlaku
kecederaan

Jelaskan Insurans Hayat berikut :


(a) Polisi Insurans Hayat Seumur Hidup

(SPM 2006)
[4 markah]

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(b)

Polisi Insurans Endowmen

[4 markah]

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

INSURANS

Tarikh .

Berikut adalah maklumat sebuah syarikat perniagaan.


Bilangan pekerja

(SPM 2006)

3 orang

Stok perniagaan

Sebuah van untuk menghantar tempahan ubatan ke


klinik di sekitar Sungai Petani
Bernilai RM400 000

Sewa bulanan kedai

RM2 100

Kenderaan

Cadangkan lima jenis polisi insurans yang sesuai diambil oleh syarikat tersebut untuk
melindungi perniagaannya.
[10 markah]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Gambar menunjukkan suatu kejadian kemalangan.

Bagaimanakah Encik Harjit yang mempunyai insurans kereta komprehensif membuat


tuntutan ganti rugi kepada insurer?
[10 markah]
Tatacara menuntut insurans ialah :-

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

INSURANS

Tarikh .

BAHAGIAN B
1

Mengapakah perkhidmatan insurans penting kepada peniaga?


A
Melindungi perniagaan daripada bencana
B
Memperoleh keuntungan daripada aktiviti insurans
C
Mewujudkan peluang perniagaan kepada masyarakat
D
Mengurangkan kerugian yang mungkin dialami sekiranya berlaku risiko

Insurans adalah perkongsian risiko. Mengapakah insurans dianggap


sedemikian?
A
Semua pihak terbabit apabila berlaku sesuatu risiko.
B
insurans akan memberikan bantuan guaman percuma kepada semua pihak
terbabit.
C
Kerugian yang dialami oleh salah seorang ahli itu sebenarnya ditanggung sama
oleh semua ahli.
D
Insurans memberikan perlindungan kepada semua yang terlibat tanpa mengira
jumlah yang diinsuranskan.

Jumlah premium yang dibayar adalah bergantung kepada perkara yang


kecuali
A
nilai yang diinsuranskan.
B
risiko yang diinsuranskan.
C
tempoh kuatkuasa risiko
D
perlaksanaan insurans

Si diinsurans hanya akan dibayar gantirugi jika kerugian yang dialami disebabkan
oleh risiko yang diinsuranskan. Nyatakan prinsip insurans yang berkaitan dengan
pernyataan di atas
A
Prinsip Caruman
C
Prinsip Sumbangan
B
Prinsip Subrogasi
D
Prinsip Doktrin Sebab Hampiran

Antara berikut yang manakah benar tentang prinsip ganti rugi dalam satu perjanjian
insurans?
I
Jumlah bayaran gantirugi mestilah tidak melebihi kerugian sebenar
II
Jumlah gantirugi juga mengambilkira nilai yang diinsuranskan
III
Jika sesuatu harta diinsuranskan kepada dua penginsurans, hanya salah satu
penginsurans akan membayar gantirugi
IV
Gantirugi hanya dibayar bagi risiko yang diinsuranskan
A
I, II dan III
B
II, III dan IV
C
I, III dan IV
D
I, II dan IV

berikut,

Encik Sam yang membeli insurans nyawa telah merahsiakan penyakit asma yang
dihidapinya. Akibatnya, waris Encik Sam telah gagal memperolehi pampasan setelah
beliau meninggal dunia kerana tidak mematuhi salah satu prinsip insurans iaitu;
A Indemniti
C
Doktrin Sebab Hampiran
B Penuh Percaya
D
Kepentingan boleh diinsuranskan

En Azmi yang menginsuranskan keretanya untuk RM40 000 walaupun harga sebenar
bernilai RM30 000 telah kehilangan kereta sebulan yang lalu. Syarikat insurans hanya
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

INSURANS

Tarikh .
membayar pampasan sebanyak RM30 000 sahaja berdasarkan kepada prinsip
gantirugi
A Pajakan
C
Subrogasi
B Caruman
D
Limpahan
8

10

Memulihkan kedudukan insured kepada kedudukan asal merujuk kepada prinsip


A Indemniti
B Penuh Percaya
C Doktrin Sebab Hampiran
D Kepentingan boleh diinsuranskan
Encik Halim dan Puan Aisah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Terbukti
bahawa kemalangan tersebut berpunca daripada kecuaian Encik Halim. Kedua-dua
kenderaan tersebut mengalami kerosakan teruk. Encik Halim mempunyai polisi
insurans motor lengkap. Apakah kelebihan polisi tersebut?
A Syarikat insurans Encik Halim akan menyaman Puan Aisah
B Syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada Encik Halim dan Puan Aisah
C Syarikat insurans Encik Halim akan membayar ganti rugi kepada Puan Aisah
sahaja
D Syarikat insurans Encik Halim akan membayar ganti rugi kepada Encik Halim
sahaja
Pernyataan di bawah berkaitan dengan seorang peniaga, Encik Sham.
Encik Sham seorang peniaga buah-buahan di Kuala Lumpur. Beliau
mempunyai beberapa cawangan gerai buah-buahan di sekitar Selayang dan
Gombak. Pada suatu hari, pekerjanya mengalami kecederaan semasa
memunggahkan buah-buahan dari lori.
Apakah jenis polisi insurans yang boleh membantu Encik Sham menuntut pampasan
bagi pekerjanya?
A Insurans liabiliti majikan
C
Insurans nyawa bekal hidup
B Insurans nyawa pihak ketiga
D
Insurans kemalangan peribadi

11

Antara berikut yang manakah tidak boleh diinsuranskan oleh seorang pekedai?
A
Kedainya
C
Nyawa isterinya
B
Barang kemasnya
D
Rumah yang disewanya

12

Pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan jenis-jenis insurans


Insurans liabiliti awam
Insurans kemalangan pekerja
Insurans komprehensif
Ketiga-tiga insurans di atas tergolong dalam insurans
A
nyawa
C
kemalangan
B
kebakaran
D
pecah amanah

13

Manakah antara insurans tersebut rendah bayaran premiumnya?


A Insurans gadaian
B Insurans endowmen
C Insurans hayat sementara
D Insurans hayat seumur hidup
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

INSURANS

Tarikh .
14

Premium bagi insurans nyawa bergantung kepada


I
umur insured
II jenis pekerjaan insured
III jantina insured
IV pendapatan insured
A I, II dan III
C
B I, II dan IV
D

I, III dan IV
II, III dan IV

15

Pilih pernyataan yang tidak benar tentang Syarikat Takaful


A Perjanjian Takaful adalah berlandaskan prinsip Al-Mudharabah
B Syarikat Takaful bertindak sebagai Al-Mudharib iaitu pengusaha
C Penyediaan rancangan insurans berdasarkan prinsip syariah
D Peserta menikmati keuntungan syarikat sepenuhnya

16

Apakah perkhidmatan insurans yang disediakan oleh Syarikat Takaful?


A Takaful Keluarga dan Takaful Am
B Takaful Am dan Takaful Kebakaran
C Takaful Keluarga dan Takaful Peribadi
D Takaful Nyawa dan Takaful Kemalangan

17

Perlaksanaan takaful adalah berdasarkan hukum syarak yang mengharamkan perkaraperkara berikut kecuali
A Al-Gharar
C
Ar-Riba
B At-Tabaru
D
Al-Maisir

18

Takaful am memberikan perlindungan kepada pesertanya daripada risiko


I
kemalangan
II kematian
III kebakaran
IV hilang upaya
A I dan II
C
II dan IV
B I dan III
D
III dan IV

19

Antara berikut, manakah yang tidak benar mengenai nota lindungan dan
polisi insurans yang dikeluarkan oleh syarikat insurans kepada pelanggannya?
I
Premium insurans dikeluarkan setelah bayaran yang pertama dibuat.
II Nota lindungan adalah dokumen sementara sahaja
III Nota lindungan dikeluarkan setelah bayaran premium yang pertama dibuat
IV Polisi insurans tidak diperlukan apabila membuat tuntutan
A I dan II
C
III dan IV
B II dan III
D
I dan IV

20

Berdasarkan pernyataan yang berikut, manakah susunan yang betul tentang prosedur
membeli polisi insurans
I
mendapatkan borang cadangan dan mengisi borang cadangan
II menghubungi pihak insurer
III membayar sumbangan dan mendapatkan nota lindungan
IV mendapatkan polisi insurans
A I, II, III dan IV
C
II, I, III dan IV
B II, III, I dan IV
D
III, II, I dan IV

21

Apakah yang perlu dibayar oleh insured kepada insurer untuk mendapatkan perlindungan
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

INSURANS

Tarikh .
daripada sesuatu risiko?
A
Premium
B
Dividen

C
D

Insurans
Pampasan

22

Puan Aminah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Beliau ingin membuat tuntutan
ganti rugi.
Apakah prosedur yang betul dalam membuat tuntutan tersebut?
I
Insurer menjalankan siasatan
II
Membuat laporan polis dan memaklumkan kepada insurer
III
Menerima ganti rugi mengikut perjanjian dalam insurans
IV
Mendapatkan borang tuntutan daripada insurer
A
II, I, IV dan III
C
IV, II, I dan III
B
II, IV, I dan III
D
IV, I, II dan III

23

Apakah peranan insurer kepada insured?]


A
Memberi pertolongan
B
Membayar pampasan

C
D

Memberi keuntungan
Membayar komisen

24

Apakah prinsip penuh percaya mutlak?


A
Insured tidak boleh membuat tuntutan daripada pihak lain setelah menerima
gantirugi
B
Insured mesti memberi maklumat yang benar semasa mengisi borang cadangan
C
Insured menerima ganti rugi setakat kerugian yang dialami sahaja
D
Insured tidak boleh menginsuranskan harta orang lain

25

Maklumat berikut berkaitan seorang pembeli polisi insurans.


Encik Ali memiliki sebuah rumah bernilai RM90 000. Beliau
membeli polisi insurans kebakaran dari Syarikat A, Syarikat B
dan Syarikat C. Rumah tersebut terbakar. Nilai kerosakan
adalah sebanyak RM15 000.
Berapakah amaun pampasan yang akan dibayar oleh Syarikat A kepada Encik Ali?
A
RM5 000
C
RM45 000
B
RM15 000
D
RM90 000

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP