Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

PERANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 2
TAHUN 2013

DISEDIAKAN OLEH
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SEKOLAH SUKAN MALAYSIA PAHANG

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

SEKOLAH SUKAN MALAYSIA PAHANG

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TAHUN 2013

1.

Bidang

2.
Dasar Kurikulum
kesihatan pelajar SSMP

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Meningkatkan kemahiran sukan dan permaianan serta pendidikan

3.
Dasar Panitia
:
Bahagian Sukan serta meningkatkan

Mencapai sasaran yang ditetapkan oleh pihak Sekolah dan


professionalisme guru pendidikan jasmani dan kesihatan

4.
Objektif
iaitu 100% (GPS : 2.55)

i.

Mencapai sasaran lulus yang ditetapkan oleh pihak sekolah

ii.
Meningkatkan tahap profesionalisme guru-guru bahasa
inggeris dan mengamalkan budaya kerja cemerlang

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

5.

Jadual Pencapaian
5.1

Peperiksaan Akhir Tahun (PBS)Tingkatan Satu tahun 2012

Tahu
n

Bil.
Calo
n

2012

50

6.

BAND
6

0.00

00

37

74.0

13

26.0

0.00

Bil.
Lulu
s

50

100.
00

GPS

Unjuran peratus lulus (melepasi Band 3) mata pelajaran PJK Tingkatan 2 2013

Tahu
n

Bil.
Calo
n

PBS (T
1)
2012
ETR
T2
2013

BAND

Bil.
Lulu
s

50

0.00

00

37

74.0

13

26.0

0.00

50

100.
0

50

18.0
0

23

46.0
0

18

36.0
0

0.00

0.00

50

100.
0

GPS

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

7.

Analisis Persekitaran

KEKUATAN (STRENGTH-S)

KELEMAHAN (WEAKNESS-W)

S1

Bilangan murid dalam kelas adalah kecil

W1

Pengetahuan sedia ada murid yang sangat kurang

S2

Guru yang mengajar adalah guru berpengalaman / terlatih

W2

Murid kurang membuat persediaan sendiri

S3

Komitmen guru yang tinggi

W3

Murid terlalu bergantung kepada guru

S4

Terdapat jurulatih yang boleh digunakan sebagai sumber

W4

Kekurangan kemudahan dan peralatan sukan.

Rujukan

PELUANG (OPPORTUNITIES-O)

CABARAN/ANCAMAN (CHALLENGES/THREATS)

O1

Kerjasama dengan JPNP dan PPD

T1

Pelajar menganggap Subjek PJK tidak penting

O2

Hubungan dengan PIBG sumber kewangan tambahan

T2

Pelajar kurang kemahiran dalam sukan permaian yang lain dari

O3

Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan


Jabatan / PPD

O4

Bantuan dalam latihan daripada JU

sukan mereka.
T3

Murid banyak terlibat dalam pertandingandan latihan luar

T4

Ibu Bapa tinggal jauh seluruh Malaysia

T5

Murid kurang berminat untuk belajar mahu bermain sahaja

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

KEKUATAN(Strenghts)

DALAMAN

1. Sekolah Satu Sesi


2. Mempunyai guru yang
berpengalaman
3. Guru didedahkan dengan
Kursus permainan

LUARAN

PELUANG(Opportunities)
1. Sokongan padu daripada
Pengetua, GPK dan Ketua
Bidang
2. Kemudahan riso dan
fotostat

1. Murid sering keluar untuk


pertandingan dan latihan
luar.
2. Murid hanya fokus pada
sukan masing-masing

1. Murid kurang menghafal konsep /


isi-isi penting
2. Murid hanya menumpukan kepada
subjek tertentu sahaja
3. Murid
tidak
mengulang
kaji
pelajaran tingkatan sebelumnya
4. Murid beranggapan mata pelajaran
PJK
sebagai
mata
pelajaran
sampingan.
5. Kekurangan guru untuk mengajar
PJK
6. Kekurangan kemudahan asas untuk
bermain seperti gelangang bola
tampar, gelanggang bola jaring
7. Kekurangan
peralatan
sukan
seperti peralatan ping pong.

S+O
1. Mengadakan bengkel
2. Menggunakan kemudahan
riso dan photostat
3. Pendedahan teknik kemahiran
betul kepada murid

3. Terdapat jurulatih yang


boleh dijadikan sumber rujukan.
Ancaman / Cabaran ( Threats
T)

ELEMAHAN (Weaknesses)

S+T
1. Murid mendapat bimbingan
dan tunjuk ajar guru
2. Guru membantu murid dari
segi bahan P & P
3. Guru memberi sokongan dan
dorongan kepada murid

W+O
1. Pendekatan P & P mengikut tahap
Murid
2. Menggunakan jurulatih yang ada
sebagai rujukan untuk mengajar
kemahiran sukan pelajar.

W+T
1. Mengadakan sesi P&P dengan
ringkas dan menggunakan masa
dengan jayanya.

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS / COWS MATRIKS

Objektif Jangka Panjang : Meningkatkan pencapaian akademik SSMP

BIL

KOD
STRATEGI

STRATEGI SO:
1

S2 + S3 + O2 + O3
STRATEGI WO:

W1 + W2 + O1 + O2
STRATEGI SC/ ST :

3
4

S1 + S2+S3 + T1 + T2
STRATEGI WC/ WT:
W1 + W2 + W3 + W5 + T1 + T2 +

STRATEGI
Melaksanakan aktiviti / program panitia yang dapat meningkatkan prestasi mata
pelajaran Pendidika Jasmani dan Kesihatan
Melaksanakan aktiviti peningkatan kemahiran sukan dengan agensi luar

Meningkatkan keberkesanan PdP melalui aktiviti peningkatan profesinalisme guru


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Meningkatkan minat murid untuk belajar sejarah melalui pelaksanaan program
yang menarik

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

JADUAL PERANCANGAN STRATEGIK


PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
PERHUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
BIDANG

ISU
STRATEGIK

MATLAMA
T

OBJEKTIF

Pencapaian
akademik dari
segi kualiti
dan kuantiti
masih tidak
mencapai
tahap
pencapaian
yang
diinginkan
dalam visi
sekolah

Meningkatk
an prestasi
mata
pelajaran
pendidikan
jasmani
dan
kesihatan

Meningkatk
an prestasi
mata
pelajaran
pendidikan
jasmani
dan
kesihatan
dari segi
kualiti dan
kuantiti

KPI
STRATEGI
TOV

PENDIDI
KAN
JASMANI
DAN
KESIHAT
AN

% murid
yang
lulus
(sekuran
gkurangny
a Band
3)
% murid
mencapa
i band 4
% murid
mencapa
i band 5

100
%

60%

40%

ST2
(W1+W2+W3+W4+O1+O2)
Melaksanakan program untuk
meningkatkan prestasi murid
ST1
(S1+S2+S3+O1)
Melaksanakan program kerjasama
dengan PIBG
ST4
(W1+W2+W4+T1+T2)
Meningkatkan minat murid untuk
belajar melalui program anjuran
PIBG, NGO dan Kaunselor Sekolah

PERANCANGAN DI PERINGKAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK

SASARAN 2013
OBJEKTIF

KPI

Meningkatk
an
pencapaian
akademik
dalam PBS
dari segi
kuantiti

% murid
yang lulus
semua mata
pelajaran

Meningkatk
an
pencapaian
akademik
dalam
peperiksaa
n PMR dari
segi kualiti

% semua
BAND 6

TOV

Strategi
(TOWS matriks)

2013

100

100

30.0

18.0

PERINGKAT PANITIA PENDIDIKAN


JASMANI DAN KESIHATAN
SASARAN
Pelan Taktikal
(PT)

TOV
ST2
melaksanakan
program untuk
meningkatkan
prestasi murid

2013
PT1

100

100

5.00

10.00

4.05

2.55

(untuk
panitia %
lulus m/p
berkenaan )

% Semua band
5

60.0

23.0

% Semua band
4

10.0

59.0

Gred Purata
Sekolah
(GPS)
(untuk
panitia ialah
GPMP)

ST1
melaksanakan
program kerjasama
dengan PIBG

PT2, PT3

ST4

TELAH
MENGUAS
AI BAND
3

Meningkatkan
minat murid untuk
belajar melalui
program anjuran
PIBG, NGO dan
Kaunselor Sekolah

PT4

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN KURIKULUM / AKADEMIK ( PJK 2013)

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

Pencapaian akademik dari segi kualiti dan


kuantiti masih tidak mencapai tahap
pencapaian yang diinginkan dalam visi
sekolah

Meningkatkan prestasi mata pelajaran PJK


OBJEKTIF
Meningkatkan prestasi mata pelajaran PJK dari segi kualiti
dan kuantiti

PERINGKAT BIDANG KURIKULUM /


AKADEMIK
SASARAN PBS
TOV

2013

PERINGKAT PANITIA PJK 2013


Strategi
(TOWS
matriks)

SASARAN
Mata Pelajaran PJK 2013
Pelan
TOV
2013

Taktikal
(PT)

KPI
% murid yang
lulus semua
mata
pelajaran

100.0
100.0

ST3

50.00

100

PT1, PT2,
PT4, PT5

5.00*

ST1

5.00

10.00

PT2,PT3,
PT5

(untuk panitia
% lulus m/p
berkenaan )
% semua A
(untuk panitia
% yang
mendapat A
dalam m/p
berkenaan )

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

Bi
l

Program/Aktiviti

Tanggungja
wab

Tempoh

Latihan Kecergasan

Guru Subjek

Sepanjang
tahun

Bengkel/kursus
Permainan

Ketua Panitia

April

RM1000.00PCG

Pelajar Ting
Satu

Kempen Gaya Hidup


Sihat

Ketua Panitia

Ogos

RM300.00PCG

Bulan
Kemanusiaan/Karnival
Permainan

Penyelaras
Permainan

Julai

RM600.00Ko
kurikulum

Taklimat/Kursus
Dalaman

GPK

Guru Subjek

Ketua Panitia

Sepanjang
tahun

Kos
Sumber

Sasaran

KPI

Pelan
Kontigen
si

Semua
pelajar

Kecergasan
: Tahap A30%
Tahap B40%
Tahap C20%
Tahap D10%
% pelajar
memenangi
pertandinga
n

Guru
Subjek

Pelajar Ting
3 dan 5

100%
pelajar
tidak
mengalami
obes

Pencerama
h
Jemputan

Pelajar Ting
1 dan 2

100%
penyertaan
dari pelajar

Guru-guru
penasihat
permainan

Guru
matapelajar
an

-Guru dapat
menjalank
an
P&P
berkesan

Pengetua /
GPK/
GKMP/
Kaunselor

Pencerama
h
Jemputan

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

BIL

Nama Program ( Pelan Operasi 1)

: Bengkel/Kursus Permainan

Matlamat

: Pendedahan tentang teknik pelakuan yang betul

Objektif Khusus

: Kelemahan murid dalam melakukan kemahiran dapat dikenal pasti lebih


awal dan diambil tindakan susulan

Tarikh Pelaksanaan

: April

Kumpulan Sasaran

: Guru matapelajaran dan murid Ting 1 dan 2

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KPI
Mendapat markah tidak
kurang 60% dalam
peperiksaan.

1.

1. Mesyuarat Panitia
1.1 Taklimat daripada ketua Panitia
1.2 Taklimat pelaksanaan/ takwim
kerja
1.3 Melantik AJK
1.4 Hal-hal lain

Setiausaha projek
Guru subjek

Februari

2.0 Penyediaan kertas kerja


2. 1 Surat menyurat
2.2 Surat Jemputan Penceramah
3. Pelaksanaan aktiviti
3.1 Teori Permainan
3.2 Bengkel Permainan

Ketua Panitia
Setiausaha Projek

Februari

Ketua Panitia
Penceramah
Jemputan

Mac

3.

CATATAN

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

4.

4. Post Mortem

GKMP
Ketua Panitia
Guru Subjek

November

Nama Program ( Pelan Operasi 2)

: Taklimat/ Kursus Dalaman

Matlamat

: Meningkatkan profesionalisme guru

Objektif Khusus

: Guru dapat menguasai ilmu terkini berkaitan profesion dan subjek yang diajar

Tarikh Pelaksanaan

: Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran

: Guru matapelajaran

BIL
1.

PROSES KERJA
1. Mesyuarat Panitia
1.1 Taklimat daripada ketua Panitia
1.2 Taklimat pelaksanaan/ takwim kerja
1.3 Menetapkan tarikh pelaksanaan
1.4 Menentukan dan menjemput
penceramah
1.5 Hal-hal lain

TANGGUNGJAWAB
Setiausaha projek
Guru subjek

TEMPOH
1 jam

Pelaksanaan aktiviti dalam bentuk


ceramah / bengkel

Ketua Panitia
Guru subjek

1 hari

3.

3. Penilaian
3.1 Soalan soal selidik sebelum dan
selepas aktiviti

Guru Subjek

Selepas
ceramah/
bengkel

4.

4. Post Mortem

GKMP
Ketua Panitia

Selepas
ceramah/
bengkel

KPI
Guru dapat
menjalankan P&P
berkesan

CATATAN

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

Nama Program (Pelan Operasi 3)


Matlamat
Objektif Khusus
Tarikh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
BIL

: Bulan Kemanusiaan
-Memberi pendedahan kepada murid tentang kepelbagaian bidang PJK
: -Menarik minat murid terhadap matapelajaran PJK
- Murid menyedari dan menghargai kepentingan PJK dalam kehidupan
: Oktober
Semua murid

HURAIAN PROGRAM/PROSES KERJA

1. Mesyuarat
1.1 Ucapan pengerusi (GKMP)
1.2 Taklimat pelaksanaan/ takwim
kerja
1.3 Melantik AJK
1.4Tarikh aktiviti
1.5 Hal-hal lain

2. Hebahan aktiviti kepada pelajar


2.1 Hebahan dari kelas ke kelas
2.2. Buku Program
3. Pelaksanaan aktiviti
3.1 Majlis Perasmian
3.2 Aktiviti berjalan mengikut jadual
yang ditetapkan
4. Penyediaan hadiah dan
Cenderamata.
4.1 AJK bagi setiap aktiviti
menyerahkan senarai pemenang

4.2 AJK Hadiah menyediakan hadiah

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Setiausaha projek
Guru subjek

TEMPOH
Sepanjang
bulan
Oktober

AJK Hebahan

Penghujung
SEPTEMBER

AJK Perasmian
AJK bagi setiap aktiviti

OKTOBER

AJK bagi setiap aktiviti


AJK Hadiah

OKTOBER

KPI
-Mendapat
sambutan dan
penyertaan
menyeluruh
daripada
pelajar.

CATATAN
Pelbagai aktiviti
seperti kuiz, teka
silangkata,
pertandingan
senamrobik,
pertandingan
permainan

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

5
6

yang mencukupi
5. Majlis Penutup dan Penyampaian
hadiah
6. Post Mortem

AJK Hadiah
AJK Majlis Penutup
AJK Dokumentasi

OKTOBER

Penghujung
OKTOBER
Kempen Gaya Hidup Sihat

Nama Program

Matlamat

: Meningkatkan kesedaran para pelajar

Objektif Khusus

: Pelajar dapat mengamalkan apa diketahui dalam kehidupan seharian

Tarikh Pelaksanaan

: Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran

: Guru matapelajaran dan semua pelajar

BIL
1.

PROSES KERJA
1. Mesyuarat Panitia
1.1 Taklimat daripada ketua Panitia

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KPI

Setiausaha projek

1 jam

90% pelajar tidak


mengalami
masalah
kesihatan

Guru subjek

1.2 Taklimat pelaksanaan/ takwim kerja


1.3 Menetapkan tarikh pelaksanaan
1.4 Menentukan dan menjemput
penceramah
1.5 Hal-hal lain

3.

Pelaksanaan aktiviti dalam bentuk


ceramah / bengkel

Ketua Panitia

3. Penilaian

Guru Subjek

1 hari

Guru subjek
Selepas
ceramah/

CATATAN

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI SSMP

3.1 Soalan soal selidik sebelum dan


selepas aktiviti
4.

4. Post Mortem

bengkel

GKMP
Ketua Panitia

Selepas
ceramah/
bengkel

Anda mungkin juga menyukai