Anda di halaman 1dari 26

UNIT 1:

Pengenalan Kepada Bimbingan


& Kaunseling

OBJEKTIF UNIT/TOPIK
Setelah mengikuti unit ini, pelajar akan dapat:
i. menghuraikan definisi bimbingan & kaunseling
ii. menjelaskan perkaitan, persamaan dan
perbezaan di antara bimbingan, kaunseling &
psikoterapi
iiii. Menjelaskan falsafah, prinsip & matlamat
bimbingan dan kaunseling

Definisi Bimbingan Dari Kamus DBP


Bimbingan

- perbuatan
membimbing, memberi
petunjuk, huraian, dll
Serupa dengan makna
nasihat??
Sering digunakan
secara silih berganti
dgn penasihatan

DEFINISI BIMBINGAN
Suatu proses yang membantu
individu memahami diri mereka
dan dunia mereka
(Shertzer & Stone, 1992;
Suradi, 1996)

Huraian Definisi Bimbingan


oleh Shertzer
Proses bermaksud sesuatu tindakan
yang dilakukan secara berperingkat
ke arah satu matlamat
Memahami diri & duniamenolong individu kenal diri agar
dapat menjadi lebih berkesan,
produktif dan sejahtera

Definisi Bimbingan
.the process of helping people make

important choices that affect their lives ,


such as choosing a preferred life style
.suatu proses membantu individu

membuat pemilihan / keputusan penting


yang mempengaruhi kehidupan mereka,
seperti pemilihan cara hidup (Gladding, 2004,
2009)

Apakah Kaunseling??
Suatu proses sistematik untuk membantu
perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip
psikologi yang dilaksanakan oleh
kaunselor berdaftar mengikut kod etika
kaunseling untuk mencapai suatu
perubahan,kemajuan, dan penyesuaian
yang holistik, baik dan sukarela pada diri
klien supaya perubahan, kemajuan dan
penyesuaian itu akan berterusan
sepanjang hayat klien.

Akta Kaunselor, 1998

cording to the American Counseling Association


e Practice of Professional Counseling is:
The application of mental health, psychological or
human development principles, through cognitive,
affective, behavioural or systemic interventions,
strategies that address wellness, personal growth,
or career development, as well as pathology
(http:counseling.org)

(Samuel Gladding, 2009)

Dictionary of Psychology (2009)


Counseling is Professional assistance
in coping with personal problems,
including emotional, behavioural,
vocational, marital, educational,
rehabilitation, and life stage problems. The
counselor uses active listening, guidance,
advice, discussion, clarification and
testing.

The ACA definition implies the following:


1. Counseling deals with wellness, personal growth,
career and pathological problems
2. is conducted with persons who are considered to be
well-functioning and those who have more serious
problems
3. is theory based
4. a process that maybe developmental or intervening

Definisi "Counseling"
Cormier & Hackney 1987

Satu perhubungan menolong di antara seseorang


yang terlatih dan mahir dalam teknik menolong
secara pertuturan dan mempunyai pengetahuan
mengenai perlakuan manusia, dengan seorang
yang meminta bantuan sama ada secara
sukarela ataupun paksa.

Nota pemjelasan:
1.

Definisi Bimbingan & Kaunseling telah diberikan dari


pelbagai sumber .

2.

Untuk makluman pelajar, perkataan kaunseling sering


digunakan tanpa didahului oleh Bimbingan sejak lewat
tahun 1990an di luar negara spt USA. Justru pelajar
tidak akan temui buku Bahasa Inggeris dengan judul
Guidance & Counseling di pasaran.

3.

Akta Kaunselor 1998 juga jelas tidak menggunakan


frasa Bimbingan & Kaunseling.

4.

Di awal perkembangan B & K di dalam & luar negara,


kaunseling dianggap sebagai satu kaedah perlaksanaan
perkhidmatan B & K. Namun kini, bimbingan pula
dianggap sebagai satu kaedah dalam perlaksanaan
perkhidmatan kaunseling.

Apakah Psikoterapi?
Psychotherapy is a process that can
be used to assist clients who are
experiencing more complex mental
disorders
Nystul, M.S. (2011) Introduction to
Counseling: An art and science perspective.
Boston: Pearson Publishers.

Apakah Psikoterapi?

Proses membantu individu


bermasalah psikologi yang lebih
serius, intrapersonal, biasanya
mengambil masa lebih lama (long
term)

(Gladding, 2009)

Apakah Persamaan antara konsep asas?


Bimbingan, kaunseling dan
psikoterapi adalah proses
menolong secara psikologi
(merawat emosi, pemikiran &
perlakuan)
(Maznah, Rumaya dan
Zainal, 2002 )

Apakah Perbezaan antara konsep asas?


The distinction between counseling
&psychotherapy has blurredSome
counseling theories are also referred
to as therapies & used in both
counseling as well as psychotherapy.

(Gladding, 2009)

Bimbingan

Kaunseling

Psikoterapi

Jangka masa rawatan semakin lama


Jenis masalah psikologi semakin serius,

APAKAH MAKNA
FALSAFAH?

Sesuatu yang dijadikan panduan


Rasional atau sebab mengapa
Apakah falsafah proses bimbingan &
kaunseling?
Apakah falsafah perkhidmatan
bimbingan & kaunseling?
Apakah falsafah latihan kaunselor?

Falsafah pula berkait erat dengan


prinsip

Contoh beberapa falsafah kaunseling yang


berkaitan dgn persepsi terhadap klien

1. Setiap manusia adalah unik


2. Manusia berpotensi
3. Potensi dan sahsiah manusia boleh
dibentuk

Beberapa falsafah
kaunseling yang berkaitan
dgn proses B & K:
1. Mengikut batasan etika
2. Dipersetujui bersama
3. Tiada elemen paksaan

Apakah Makna Prinsip ?


Pegangan atau kepercayaan
seseorang mengenai sesuatu.
Prinsip lazimnya dipengaruhi
oleh aspek budaya, & agama
penganut prinsip.

PRINSIP B & K MENYENTUH


ASPEK BERIKUT:
Cara Menjalankan B & K
2. Persepsi Terhadap Klien
3. Persepsi Terhadap Tugas & Peranan
Kaunselor
4. Persepsi Terhadap Pakej Latihan
Kaunselor
1.

Beberapa Prinsip Bimbingan


1. (Contoh
Fokus kpddari
perkembangan
Shertzer personal
& Stone, 1992)
2. Satu proses sistematik bantu individu fahami
diri (soalselidik, kaunseling)
3. Tiada paksaan, secara sukarela
4. Berasaskan kepercayaan bahwa manusia
berupaya bangunkan diri
5. Menghormati maruah dan hak individu
6. Proses pendidikan yang berurutan dan
berterusan

1.
2.
3.
4.

5.

Beberapa Prinsip Kaunseling


(Mizan & Halimatun, 2006; Gladding,
2009)
Setiap manusia unik
6. Perhubungan
Setiap manusia
punyai harga diri
Manusia melalui
proses sosialisasi
Hubungan teraputik
bersifat sukarela,
kerjasama
Proses pendidikan
berterusan

menolong antara
seorang pro
dengan yg perlu
bantuan psikologi
7. Beretika
8. Proses sistematik
9. Manusia menuju
kesejahteraan diri
10. Untuk individu
normal

MATLAMAT AM B & K
1.

Pencegahan berlakunya kesan negatif dari emosi /


pemikiran / perlakuan (EPP) yang negatif ataupun
pencegahan EPP negatif dari berulang dalam diri klien
(Prevention)

2.

Pemulihan emosi/pemikiran/perlakuan negatif


(Treatment / Rehabilitation)

3.

Pembangunan kendiri dari segi psikososial


(Psychosocial self growth or development)

(Nota: Lazimnya, matlamat sesebuah perkhidmatan B & K


akan mencerminkan 3 matlamat am di atas, )

RUJUKAN
1.
2.
3.

4.

5.

AKTA Kaunselor 1998


Asmah Ismail (2012) Bimbingan & Kaunseling.
Kajang: FAR Publishers.
Gladding, S. (2009) Counseling: A comprehensive
profession. (6th ed.) New Jersey:Pearson
Education International.
Mizan Adiliah A.A. & Halimatun Halaliah M (2006)
Kaunseling Individu. Shah Alam: Penerbit Fajar
Bakti.
Nystul, M.S. (2011) Introduction to Counseling.
New Jersey:Pearson Education.

Anda mungkin juga menyukai