Anda di halaman 1dari 8

Aralin 23

ANG KARAPATAN AT
KALAYAAN NG MGA
MAMAMAYANG PILIPINO

Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino


Artikulo III, Saligang Batas ng 1987
Karapatan sa kaparaanan ng batas.
Karapatan sa pantay na pangangalaga ng batas.
Karapatan laban sa di-makatwirang paghahalughog o pagsasamsam.
Karapatan sa pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya.
Karapatan sa paglalakbay.
Karapatang bumuo ng mga union, samahan o kapisanan.
Karapatang pumasok sa mga kasunduan.
Karapatan sa malayang pagdulog sa mga hukuman.
Karapatan laban sa sapilitang paglilingkod.
Karapatan laban sa malawakang kaparusahan sa iisang paglabag.

Mga Kalayaan ng Mamamayang Pilipino

Kalayaan
Kalayaan
Kalayaan
Kalayaan
Kalayaan

sa
sa
sa
sa
sa

pananalita.
pagpapahayag.
mapayapang pagtitipon.
relihiyon.
paninirahan.

Mga Karapatang Pantao


Dalawang uri ng Karapatang Pantao
1. Karapatang sibil at pampulitika.
2. Karapatang pangkabuhayan, panlipunan, at pangkultura.
Disyember 16, 1966 pinagtibay ang karapatang pantao sa
pangkalahatang kapulungan ng Nagkakaisang Bansa (United Nations).

Karapatang Sibil at Pampulitika


Karapatan sa buhay, kalayaan at kagustuhan sa sarili.
Karapatan sa pagiging alipin.
Karapatan laban sa malupit na parusa.
Karapatang kilalanin bilang isang tao.
Pantay-pantay na pangangalaga sa batas.
Karapatan sa isang makatarungang pasya.
Karapatan laban sa di-makatwirang pagdakip, pagkulong, o pagpapatapon.
Karapatan sa isang makatarungan, hayagan, at walang kinikilingang paglilitis.
Karapatang maituring na walang sala hanggat hindi mapapatunayan.

Karapatang Sibil at Pampulitika


Karapatan sa pagiging lihim ng pamilya, tirahan, at liham o Right to
Privacy
Karapatan sa kanlungan o Right to Refuge
Karapatan sa pag-aasawa at pagbuo ng pamilya.
Karapatan sa pagmamay-ari.
Karapatan sa pag-iisip, budhi at relihiyon.
Kalayaan sa pagpapahayag.
Kalayaan sa pagtitipon at pagsapi sa samahan.
Karapatang makilahok sa pamahalaan.

Pangangalaga sa Karapatan
Walang sinuman ang lubos na makakapangalaga
sa mga karapatan ng mga tao. Mismong ang
mga mamamayan ang tunay na makapagbibigay
ng proteksyon sa kanilang mga karapatan.
Mahalagang malaman ng mga tao ang kanilang
mga karapatan at manindigan para rito.

Limitasyon sa Kalayaan at Karapatan


1. Ang mga gawain sa pananampalataya na makakasakit o makasisira sa
katahimikan ng bayan ay hindi pinapahintulutan.
2. Ang pagtatayo ng bahay sa mga lansangang-bayan, liwasan, lupang
pambayan at mga pribadong lupa na walang pahintulot ng may-ari ay
ipinagbabawal.
3. Ang mga samahang may layuning maghimagsik laban s apamahalaan
ay hindi pinahihintulutan.
4. Walang sinumang tao ang may karapatang magbukas ng liham ng iba
maliban kung iutos ng hukuman o kapag hinihingi ng kaligtasangbayan.