Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran

: Matematik

Tarikh

: 11 Januari 2015

Hari

: Ahad

Masa

: 1.10 petang 2.30 petang

Tingkatan

: 1 Uthman

Bilangan pelajar

: 30 orang

Bidang

: Nombor

Tajuk

: Bab 1 : Nombor Bulat

Subtajuk

: 1.1 konsep nombor bulat.

Objektif pembelajaran :

Murid akan diajar untuk:


i.

Hasil pembelajaran

Memahami konsep nombor bulat

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :


i.

Membilang, membaca dan menulis nombor bulat.

ii. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat.
2

iii. Membundarkan nombor bulat.

Pengetahuan sedia ada

: Pelajar telah belajar nombor bulat sehingga tujuh digit semasa mereka sekolah rendah

EMK

: Membanding beza, menjana idea, membuat keputusan

Habits of Mind

: Berfikir secara fleksibel, berusaha ke arah ketepatan, saling bergantung

Bahan bantu mengajar

: Komputer riba, projektor, slaid Powerpoint, papan putih, pen marker

Bahan bantu belajar

: lembaran kerja, permainan online interaktif

Nilai murni

: Bertanggungjawab , kerjasama dan saling membantu

Langkah/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran

Pengenalan
nombor bulat.

Set

Catatan

induksi

1. Guru bertanya pelajar mengenai umur mereka , Kaedah Pengajaran :


bahagian-bahagian badan , nombor rumah , nombor

(5 minit)

Pembelajaran

berpusatkan

telefon, adik-beradik keluarga , bilangan pelajar di pelajar, menyoal dan menjawab,


Para pelajar akan dapat :
i mengenal pasti jawapan
untuk soalan
ii.

contoh

dengan topik

berkaitan

dalam kelas , bilangan pelajar yang tidak hadir dan


bilangan

kanak-kanak

lelaki

dan

merentasi kurikulum

kanak-kanak

perempuan di dalam kelas.

BBM:

papan

2. Guru memperkenalkan topik hari ini .

powerpoint,

3. Guru menerangkan pelajar sejarah nombor

projektor

tulis,

slaid

komputer

riba,

EMK : Menjana idea, pemikiran


yang bijak, pengimbasan
HOMS : Membuat keputusan,
Nilai murni: kerjasama

Langkah 1

Pelajar akan dapat:


i.mengira, membaca

( 18 minit)

dan menulisan

1. Guru memulakan kelas dengan meminta murid


bekerja secara berpasangan..
2. Teacher gives the handout of several given initial

nombor bulat dalam

value to a final value in a certain specified interval to

perkataan dan angka

each students

ii.membaca, menulis
iii.mengenal pasti
terkecil dan
yang paling

BBM: papan putih, pen marker

3. Teacher gives instructions by asking student to take


turn with his or her partner to count, say and write
numbers as shown in their notebook
4. Teacher as an observer and guides students

ramai

BBB: kertas A4, kertas berwarna


(Algebra Tiles), gam
EMK : Menjana idea, membuat
keputusan
HOMS : Berfikir secara fleksibel,
berusaha

ke

arah

ketepatan,

saling bergantung fikiran

Nilai

murni:

Bertanggungjawab,

berani, yakin, bekerjasama

1. Guru memilih seorang pelajar dan meminta


Langkah 2
(10 minit)

Para pelajar akan dapat:

pelajar menyebut nombor 6 digit yang mereka

i. mengenalpasti tempat

suka

nilai bagi setiap digit

2. Guru menulis di papan tulis dan meminta pelajar

Kaedah pengajaran
Memberi penjelasan
AIDS

ii. memahami nilai bagi

lain menyatakan nilai tempat bagi setiap digit

Whiteboards, pen penanda, buku

setiap digit dalam nombor

pelajar.

teks

bulat
iii. membandingkan nilai
tempat dan nilai digit

3. Guru menerangkan kepada pelajar nilai setiap digit.


contohnya: Angka Penilaian 8 ADALAH 80000
4. Guru memintapelajar untuk mengenal pasti nilai

Nilai-nilai murni
Berguna, taat, memberi perhatian

digit yang bergaris bawah dengan contoh-contoh


lain

Kemahiran pemikiran
6

Penjanaan idea, pintar berfikir


Perbendaharaan kata
Nombor bulat, letakkan nilai digit,
sepuluh, seratus, seribu, seratus
ribu, paling kecil, terbesar, lebih
kecil dan lebih bes

Pelajar akan dapat:


i.mengenal pasti nilai
Langkah 3
(17 minit)

tempat bagi setiap digit


ii.menentukan terkecil
dan yang paling ramai
iii.nyatakan nilai bagi
angka yang

1. Guru membahagikan pelajar kepada Kumpulan

Kaedah pengajaran

2. Guru memainkan permainan dalam talian 'jumble

Pembelajaran berpusatkan modul

digit' dengan pelajar-pelajar


http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/Game

AIDS

Frame.php?

Permainan dalam talian interaktif

frame=GameFrame&path=/lessons/math/numbers

(Lampiran 2), komputer riba,

/introduction/level4/&fileLink=m4h5c1t1p6.html&s

projektor

ampleFlag=1
3. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi akan
diberi ganjaran

Nilai-nilai murni
Koperasi, berguna, perancangan
dan susunan
Kemahiran pemikiran
Penjanaan idea, bijak berfikir,
mengimbas pengetahuan, critis
dan pemikiran kreatif

Perbendaharaan kata
Nombor bulat, letakkan nilai,
angka, selang sepuluh, seratus,
seribu, seratus ribu, paling kecil,
terbesar dan lebih kecil, dan lebih
besar

BBM: Pen marker, papan putih


BBB: : Buku teks
EMK : Menjana idea, membuat
keputusan, membanding beza
HOMS : Berfikir secara fleksibel,
berusaha

ke

arah

ketepatan,

saling bergantung fikiran


Nilai

murni:

Bertanggungjawab,

berani, yakin, bekerjasama

Kaedah pengajaran
Pembelajaran berpusatkan guru,
Langkah 4
(10 minit)

Pelajar akan dapat:

1. Guru menggunakan power point slaid untuk

i.membundarkan

menerangkan cara-cara membundarkan satu

nombor bagi nilai

nombor untuk nilai tempat tertentu

tempat yang terdekat


ii.Anggaran nilai

2. Guru menggunakan beberapa contoh untuk


menerangkan kepada murid

modul pelbagai pembelajaran,


memberi penjelasan
AIDS
Komputer riba, projektor,

iii.Menekankan

slaid Power point

hubungan antara

(Attachmnet 3)

dibundarkan dan
anggaran
Nilai-nilai murni
Berguna, taat, memberi perhatian
Kemahiran pemikiran
Penjanaan idea, bijak berfikir,
mengimbas pengetahuan,
mengembangkan kemahiran

BBM: Papan putih, pen marker


BBB; Lembaran kerja
EMK : Membuat keputusan
9

HOMS

Berusaha

ke

arah

ketepatan
Nilai murni: Rasional

Penutup
(5 minit)

Pelajar akan dapat:

1. Guru memberi latihan lembaran kerja iaitu menulis

i.kiraan, membaca

nombor bulat dalam perkataan dan angka, letakkan

dan penulisan

nilai dan nilai setiap digit, dan mengakhiri nombor

Kaedah pengajaran

nombor bulat dalam

untuk nilai tempat terdekat yang diberikan

Pembelajaran berpusatkan guru

perkataan dan angka


ii.mengenalpasti nilai
tempat

2. Guru memberitahu pelajar-pelajar untuk membuat


latihan di dalam buku latihan mereka
3. guru mengarahkan kepada pelajar untuk teruskan

dan nilai digit setiap

melakukannya di rumah dan menghantar latihan

dalam nombor bulat

pada kelas akan datang

AIDS
Papan putih interaktif
Nilai-nilai murni
Memberi perhatian

iv.Tamatkan
keseluruhan
nombor untuk di

Kemahiran pemikiran

Tempat terdekat

Menjana idea, pemikiran yang

nilai yang diberikan

bijak, critis dan pemikiran kreatif

10

BBB: Buku tulis, buku teks


EMK : Menjana idea
HOMS : Berfikir secara fleksibel
Nilai murni: Rajin

Refleksi :
35 orang murid menguasai pembelajaran dan 4 orang lagi tidak menguasainya. Terdapat lagi murid melakukan kesilapan di dalam
melakukan penambahan dan penolakan dua ungkapan algebra. Kesilapan yang dilakukan adalah semasa langkah mengumpul
sebutan serupa. Ini mungkin disebabkan semasa sesi penerangan contoh, saya terus memberikan jawapan kepada murid tanpa
memberikan peluang kepada mereka untuk berfikir. Saya akan membuat pengulangan pengajaran dan memberikan latihan
pengukuhan kepada murid-murid yang tidak menguasai. Di dalam sesi pengajaran seterusnya juga saya akan memberi peluang
kepada murid untuk memberikan jawapan dan saya sebagai fasilitator. Di dalam aktiviti Algebra Tiles, murid memberikan kerjasama
di dalam kumpulan. Walaupun agak bising, mereka seronok melakukan aktiviti tersebut. Hasil aktiviti yang pelbagai menjadikan
murid kreatif. Namun begitu, ada kumpulan yang mengambil masa yang lebih lama berbanding kumpulan lain semasa melakukan
aktiviti Algebra Tiles tersebut. Ini adalah kerana mereka keliru untuk meletakkan kertas berwarna yang sesuai bagi mendapatkan
jawapan. Bagi tugasan menyelesaikan soalan yang diberikan di papan putih (Pelan Bansho), murid memberikan kerjasama di dalam
kumpulan dan memberikan komitmen kepada tugasan yang diberi. Mereka menyelesaikan semua soalan dengan baik.

11

12