Anda di halaman 1dari 17

NAMA GURU: ZALINA BT DIN

KELAS: 6B

MATA PELAJARAN DIAJAR

TAHUN / TINGKATAN

BAHASA MELAYU

6B

FALSAFAH PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab,
berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."
Warganegara Malaysia Yang Baik

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan;


Berilmu pengetahuan;
Berakhlak mulia;
Bertanggungjawab kepada diri, masayrakat, agama
dan negara;
Berbakti dan memberi sumbangan kepada
masyarakat dan negara; dan
Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu.
Unsur Intelek

Unsur intelek ini mengambil kira aspek-aspek


berikut:
Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa
kebenaran;
Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif;
Daya pemikiran yang lojik dan analitis;
Ilmu yang bermanfaat.

Unsur Rohani Dan Emosi

Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspekaspek berikut:


Keyakinan terhadap Tuhan;
Kepercayaan beragama;
Kemantapan jiwa;
Penghayatan nilai-nilai murni dan norma
masyarakat;
Berbudi pekerti mulia;
Berbakti dan berkorban.
Unsur Jasmani

Ciri-ciri jasmani ialah:


Kecergasan fizikal dan kesihatan diri;
Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal
sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat.

Masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan memiliki sikap suka membaca serta cintakan ilmu pengetahuan.

TASUSILA PROFESION PERGURUAN, MALAYSIA


Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang
berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah
kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip
Rukunnegara.
Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi
pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.
Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab untuk membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya,
maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke
taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya.
I

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR


1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar-pelajar kami dari hal-hal lain.
2. Bersikap adil kepada pelajar-pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, keturunan atau
agama.
3. Merahsiakan ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjahnya sendiri atau dalam matapelajaran-matapelajaran yang
diajar dalam bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara berpakaian, tutur kata dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada para
pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus
ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

II.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA


1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak
mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat daripada ibu
bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap
ibu bapa mereka.

III.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA


1. Mengelakkan diri dari menyebarkan suatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara,
ataupun yang bertentangan dengan prinsip Rukun Negara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi
warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua dan menghormati
adanya perbezaan budaya, keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan
sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.
5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjadi kehidupan kami sehari-hari
dengan baik.

IV.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN


1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di
hadapan pelajar atau ibu bapa atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam sebarang kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan
mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baharu dalam profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru.

................................................
(Catatan:

Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah
Institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran,
organisasi dan penyeliaan pendidikan.)

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1981

Ruj. Fail. KP.8591/(80)


14hb. September, 1981

Pengarah Pelajaran,
Semua Negeri.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1981 PENGGUNAAN WAKTU TIDAK


MENGAJAR / WAKTU LUANG (FREE PERIODS) OLEH GURU-GURU._______

Guru-guru di sekolah biasanya mempunyai waktu-waktu tidak mengajar/waktu


luang (free periods) seperti yang ditetapkan perlu bekerja. Anggapan ini
adalah salah dan perlu dibetulkan.

2.

Oleh itu Tuan/Puan diminta memberitahu semua Guru Besar supaya:


2.1

Mengingatkan semua guru bahawa waktu tidak mengajar / waktu luang (free
periods) itu adalah masa bekerja.

2.2

Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain
untuk:

2.2.1

Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sesebuah darjah.

2.2.2

Membuat persediaan-persediaan untuk mengajar seperti membaca bukubuku tambahan, membuat nota mengajar, menyediakan alat-alat mengajar
dan sebagainya.

2.2.3 Memeriksa buku-buku latihan murid.

2.2.4

Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah mengenai


pelajaran yang diajar.

2.2.5

Penyediaan aktiviti-aktiviti gerakerja Kokurikulum.

2.2.6

Lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar.

Tegasnya, waktu tidak mengajar itu mestilah diisi dengan kerja-kerja yang memberi faedah
kepada murid-murid, khasnya dan sekolah, amnya.

3.
Harap dapat Surat Pekeliling ini disampaikan kepada semua Guru Besar Sekolah
Menengah dan Rendah untuk panduan dan tindakan mereka.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut Perintah,

(DATO HJ. IDRIS BIN TAIN)

b.p. Ketua Setiausaha,


Kementerian Pelajaran Malaysia.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999


PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
Office of the Director General of Education Malaysia
PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA
Level 7 Block J Damansara Town Centre
50604 KUALA LUMPUR
_________________________________________________________________________________________

KP(BS) 8591/Jilid XV/(3)


9 Mac, 1999
Semua Pengarah Pendidikan Negeri
Y. Bhg. Dato/Datin/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999:
Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran
Surat
Pekeliling
Ikhtisas
ini
dikeluarkan
dengan
tujuan
Pendidikan 256: Buku Rekod Mengajar Guru, bertarikh 1 julai 1963.

memansuhkan Surat Pekeliling Kementerian

2.
Semenjak Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan 256 dikuatkuasakan, terdapat amalan di mana
maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran telah dimasukkan ke dalam Buku
Rekod Mengajar Guru sehingga mengubah sifat dan tujuan sebenar Buku Rekod Mengajar Guru itu diadakan.
3.
Dengan Surat Pekeliling Ikhtisas ini, berkuatkuasa pada tarikh ia dikeluarkan, Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja, iaitu (i) Rancangan Pelajaran Tahunan dan (ii) Rancangan Pelajaran
Harian. Pengetua, Guru Besar atau wakilnya hendaklah memastikan kedua-dua unsur tersebut dibuat mengikut
prinsip-prinsip perancangan yang mutakhir.
(i)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan Sukatan Pelajaran Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

(ii)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang
mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai
objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai.

4.
Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan
teknologi semasa. Ia haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila dikehendaki oleh
pihak yang diberi kuasa. Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan
Pelajaran Harian juga perlu diurus dengan baik dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila dikehendaki oleh pihak
yang diberi kuasa.
5.

Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua Pengetua, Guru Besar dan guru di negeri.

Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

DATO DR ABDUL SHUKOR ABDULLAH


Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
sk.

Y.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak


Menteri Pendidikan Malaysia
Y.B. Dato' Haji Mohd. Khalid Yunus
Timbalan Menteri Pendidikan
Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn
Timbalan Menteri Pendidikan

Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan


Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan
Ketua Nazir Sekolah
Pegawai Perhubungan Awam

SENARAI BUKU TEKS MURID


BIL

NAMA BUKU

HARGA

NAMA PENGARANG

PENERBIT

CATATAN

PENERBIT

CATATAN

SENARAI BUKU RUJUKAN GURU


BIL

NAMA BUKU

HARGA

NAMA PENGARANG

KANDUNGAN
KALENDAR SEKOLAH
MAKLUMAT GURU
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
REKOD PENCAPAIAN MURID
CATATAN AM

A
B
C
D
E
F
G

KALENDAR SEKOLAH
PENGGAL I
HARI PERSEKOLAHAN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
HARI PERSEKOLAHAN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
PENGGAL II
HARI PERSEKOLAHAN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
HARI PERSEKOLAHAN
CUTI AKHIR TAHUN

01.01.2014

20.03.2014

57 hari

21.03.2014

29.03.2014

9 hari

30.03.2014

26.05.2014

42 hari

27.05.2014

14.06.2014

19 hari

15.06.2014

11.09.2014

65 hari

12.06.2014

20.09.2014

9 hari

21.09.2014

20.11.2014

45 hari

21.11.2014

03.01.2015

44 hari

19.01.2014

1 hari

27.05.2014

1 hari

01.02.2014

2 hari

29.06.2014

1 hari

29.07.2014

2 hari

01.05.2014

1 hari

13.05.2014

1 hari

07.06.2014

1 hari

06.10.2014

2 hari

25.08.2014

1 hari

31.08.2014

1 hari

14.01.2014

1 hari

23.11.2014

1 hari

25.12.2014

1 hari

PERISTIWA SEKOLAH
HARI SUKAN SEKOLAH
MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
MESYUARAT AGUNG PIBG
CUTI UMUM
HARI KEPUTERAAN KDYMM TUANKU SULTAN
ISRAK DAN MIKRAJ
TAHUN BARU CINA
AWAL RAMADHAN
HARI RAYA PUASA
HARI PEKERJA
HARI WESAK
HARI KEPUTERAAN DYMM YANG DI-PERTUAN AGONG
HARI RAYA HAJI
MAAL HIJRAH
HARI KEBANGSAAN
HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
HARI DEEPAVALI
HARI KRISMAS

31.01.2014
28.07.2014

05.10.2014

CUTI PERISTIWA

MAKLUMAT GURU
1. NAMA PENUH:

ZALINA BT DIN

2. NO JPK (P): 01-39317

3. NO KAD PENGENALAN BARU:


670813-08-5324
5. NO. GAJI:

4. PENGALAMAN MENGAJAR:
26

Tahun

6. KWSP:

8.

7. NO CUKAI PENDAPATAN:

KELULUSAN AKADEMIK

Bil
.
1

SPM

9.

KELULUSAN IKHTISAS

Bil
.
1

10.

Ijazah/Diploma/ Sijil

Tahun Lulus
1984

Ijazah/Diploma/ Sijil

Nama Institusi
SM DATO SAGOR

Tahun Lulus

Nama Institusi

Opsyen

1988

MPPP
TERENGGAN
U

PENG MELAYU/
PENG SENI

DIPLOMA PERGURUAN
MALAYSIA

MAKLUMAT KURSUS / BENGKEL/ SEMINAR

(Kursus/bengkel/ seminar akademik yang pernah dihadiri dalam tahun semasa.)


Bil
Nama Kursus/ Bengkel/
Tarikh/ Jangka
Anjuran
No. Surat Rujukan
.
Seminar
Masa
1.
KURSUS PEMULIHAN
3 HARI
JPN
2.

BENGKEL PENGACARAAN

1 HARI

PPD

KURSUS PROTOKOL DAN


ETIKET

PPD

JADUAL WAKTU
TARIKH KUATKUASA : ...............................................................................
WAKTU
HARI
AHAD
ISNIN

07. 45

08. 15

08. 15

08. 45

6H

PER

4K

08. 45

09. 15
(BI)

(BI)

4K

SELASA

(BI)

RABU

4K

KHAMIS

(BI)

09. 15

09. 45

4K
6M
6H
6M
6M

09. 45

10. 15

10. 15

10. 45

10. 45

11. 15

11. 15

11. 45

6M
6H

(BI)
(BI)

6H

(BI)

11. 45

12. 15

12. 15

12. 45

12. 45

1. 15

(BI)
(BI)

(BI)

4K

(BI)

(BI)

(BI)

ANALISIS WAKTU
Bil.

Mata Pelajaran

Kelas

Bil. Waktu

Masa

Jumlah

BAHASA INGGERIS

6H

30

270

BAHASA INGGERIS

6M

30

270

BAHASA INGGERIS

4K

10

30

300

28

90

2520

JUMLAH

JADUAL WAKTU
TARIKH KUATKUASA : ...............................................................................
WAKTU
HARI
AHAD
ISNIN
SELASA

07. 45

08. 15

08. 15

08. 45

6H

PER

4K

08. 45

09. 15
(BI)

(BI)

4K

(BI)

RABU
KHAMIS

4K

(BI)

09. 15

09. 45

4K
6M
6H
6M
6M

09. 45

10. 15

10. 15

10. 45

10. 45

11. 15

11. 15

11. 45

6M
6H

(BI)
(BI)

6H

(BI)

11. 45

12. 15

12. 15

12. 45

12. 45

1. 15

(BI)
(BI)

(BI)

4K

(BI)

(BI)

(BI)

ANALISIS WAKTU
Bil.

Mata Pelajaran

Kelas

Bil. Waktu

Masa

Jumlah

BAHASA INGGERIS

6H

30

270

BAHASA INGGERIS

6M

30

270

BAHASA INGGERIS

4K

10

30

300

28

90

2520

JUMLAH

Kalendar 2015

Catatan
Am

CATATAN PENYELIAAN
Bil.

Tarikh/
Masa

Mata
Pelajaran

Catatan/Ulasan

T/tangan
& Jawatan

CATATAN PENGETUA / GURU BESAR


Bil.

Tarikh/
Masa

Mata
Pelajaran

Catatan/Ulasan

T/tangan
& Jawatan

CATATAN KEHADIRAN KURSUS/ MESYUARAT/ TAKLIMAT


Bil.

Tarikh/
Masa

Mata
Pelajaran

Catatan/Ulasan

T/tangan
& Jawatan