Anda di halaman 1dari 4

JADWAL JAGA DM OBSGYN FK UWKS KELOMPOK C

MINGGU 2
NAMA
DONNY ARDIKA
N.
I KADEK AGUS S.
M.
NGURAH YOGI A.
P.
ARYA FAJAR P.
HAMSAWI
P. W. SHINTAYANI
S.
FAISHAL ARIF F.

SELAS
A
K R K

K R

K R

R K

R K

R K

K R

R
K
K

- K K
K R

K
P
P

K R
- - -

P
R
R

- R K
K K

K
P
P

R K
- - -

K
R
R

- K K
R K

P
R
K

K K
- - -

R
K

- R
K R -

R K

K R

K R

R -

SENIN

KAMIS

JUMAT

SABTU

K R

R R

MINGG
U
- - K

RABU
K

MINGGU 3
NAMA
P. W. SHINTAYANI
S.
FAISHAL ARIF F.
DONNY ARDIKA
N.

SELAS
A
K R K

P
R

R
K

SENIN

K R
R K

KAMIS

JUMAT

SABTU

K R

R R

MINGG
U
- - K

R
K

K R
R K

P
K

K
P

R K
K R

RABU
K

K
P

K
R

I KADEK AGUS S.
M.
NGURAH YOGI A.
P.
ARYA FAJAR P.
HAMSAWI

K R

R K

K K

K K

R K

K K

K -

K
K

K R
R K

P
R

R
P

K K
K R

P
P

R
K

R K
K R

K
K

K
K

R R -

MINGGU 4
NAMA
ARYA FAJAR P.
HAMSAWI
P. W. SHINTAYANI
S.
FAISHAL ARIF F.
DONNY ARDIKA
N.
I KADEK AGUS S.
M.
NGURAH YOGI A.
P.

SENIN
-

SELAS
A
K R K
R K R
K R K

K
K
P

KAMIS

JUMAT

SABTU

R
R
K

K R
K R
R K

P
P
K

K
K
P

R R
R K
K R

MINGG
U
- - K
- - K
- - R

RABU

P
P
R

R
K

- K K

K
P

K R
- -

P
R

- R K

K
P

R K
- -

K
R

- K K

P
R

K K
- -

- R
K -

K R

K K

R K

R -

R K

K R

K R

R -

MINGGU 5

NAMA
I KADEK AGUS S.
M.
NGURAH YOGI A.
P.
ARYA FAJAR P.
HAMSAWI
P. W. SHINTAYANI
S.
FAISHAL ARIF F.
DONNY ARDIKA
N.

SELAS
A
K R K

K R

K R

R K

R
R
K

- - K K

K
K
P

R K
K R
- -

P
P
R

- - R K

K
K
P

R K
R K
- -

K
K
R

- - K K

P
P
R

K R
K K
- -

- R
- R
K -

K
K

K R
R K

P
R

R
P

K K
K R

P
P

R
K

R K
K R

K
K

K
K

R R -

SENIN

KAMIS

JUMAT

SABTU

K R

R R

MINGG
U
- - K

RABU
K

MINGGU 6
NAMA
FAISHAL ARIF F.
DONNY ARDIKA
N.
I KADEK AGUS S.
M.
NGURAH YOGI A.
P.
ARYA FAJAR P.
HAMSAWI
P. W. SHINTAYANI
S.

P
P

SELAS
A
K R K
R K R

R K

R K

K R

K R

R K

K K

K
K
K

K K
K R
R K

P
P
R

R
R
P

R K
K K
K R

P
P
P

R
R
K

K K
R K
K R

R
K
K

R
K
K

K R R -

SENIN

KAMIS

JUMAT

SABTU

R
R

K R
K R

P
P

K
K

R R
R K

MINGG
U
- - K
- - K

RABU
K
K

MINGGU 7
NAMA
HAMSAWI
P. W. SHINTAYANI
S.
FAISHAL ARIF F.
DONNY ARDIKA
N.
I KADEK AGUS S.
M.
NGURAH YOGI A.
P.
ARYA FAJAR P.
NAMA
NGURAH YOGI A.
P.
ARYA FAJAR P.
HAMSAWI
P. W. SHINTAYANI
S.
FAISHAL ARIF F.
DONNY ARDIKA
N.
I KADEK AGUS S.
M.

P
P

SELAS
A
K R K
R K R

R
R

K
K

R K
K R

P
P

K
K

R K
R K

K
K

P
P

K R
K K

K K

R K

K K

K -

K R

K K

R K

R -

R K

P K R P
MINGGU 8

K R

R -

SENIN

JUMAT

SABTU

R
R

K R
K R

P
P

K
K

R R
R K

MINGG
U
- - K
- - K

K
K

R
R

SELAS
A
K R K

P
R
R

R
K
K

K R
R K
K R

K
P
P

R
K
K

K R
R K
R K

P
K
K

K
P
P

R K
K R
K K

K
K

K K
K R

P
P

R
R

R K
K K

P
P

R
R

K K
R K

R
K

R
K

K R -

R K

K R

K R

R -

SENIN

KETERANGAN :
P = POLI
R = RUANGAN / OK + RR
K = KABER

KAMIS

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

K R

R R

MINGG
U
- - K

RABU
K

K
R
R