Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA

TAHUN 4 SJK
Minggu
Penggal 1
1/2

Tema / Tajuk

Standard Pembelajaran

Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu1.2.6


abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai


jenis dengan struktur yang betul dan tepat.

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada


2.2.1
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan


dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan
yang betul.

3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara 3.2.6
mekanis dengan betul dan kemas.

Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul


dan kemas.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.1.1


nyanyian secara didik hibur.

Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat


daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul5.1.1


mengikut konteks.
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap 1.3.1
sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.

Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup


institusi dengan betul mengikut konteks.
Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada


2.2.2
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada


sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara3.2.7


mekanis dengan betul dan kemas.

Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekani


dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.2
mengikut konteks.
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap 1.3.2
sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.

Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran


atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks.
Mendengar, memahami dan memberikan respons yang
sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata 1anya
dengan betul.

TEMA 1
1.2
KELUARGA SEJAHTERA
Unit 1
Adikku baru lahir

Standard Kandungan

TEMA 1
1.3
KELUARGA SEJAHTERA
Unit 2
Menjamu Keluarga dan Rakan2.2

TEMA 1
1.3
KELUARGA SEJAHTERA
Unit 3
Keluarga yang Berjaya

TEMA 2
WARGA PENYAYANG

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada


pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi


perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

1.4

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu


1.4.2
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan


kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan

Minggu

Tema / Tajuk
Unit 4
Sekolah Penyayang

TEMA 2
WARGA PENYAYANG
Unit 5
Kita Prihatin

6/7

TEMA 2
WARGA PENYAYANG

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

tidak formal secara bertatasusila.

sesuatu situasi secara bertatasusila.

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.1


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat daripada bahan


naratif untuk membuat ramalan yang wajar.

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap 1.3.3


sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.
2.3.1
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan


ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.
Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul.

2.3

3.4.2

TEMA 3
SAYA SIHAT SAYA CERGAS

Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik


dengan betul.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


3.3.4

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.1.2


nyanyian secara didik hibur.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.3
mengikut konteks.

1.4

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu


1.4.1
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai


sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara
bertatasusila.

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2ancer, sebutan


2.3.2
yang jelas dan intonasi yang betul.

Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungin


pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e taling
dengan 2ancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan apitan


dengan ejaan yang tepat secara imlak.

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.2.1

Unit 6
Terima Kasih

Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi


pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e pepet
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.4.1

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu


1.4.2
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan

Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu


dalam nyanyian yang dipersembahkan.
Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan
kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai
konteks.

Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan


semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai
melalui penceritaan yang dipersembahkan.
Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan

Minggu

Tema / Tajuk
Unit 7
Kesihatan dan Kecergasan

TEMA 3
SAYA SIHAT SAYA CERGAS
Unit 8
Hidup Sihat

10

TEMA 3
SAYA SIHAT SAYA CERGAS

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

tidak formal secara bertatasusila.

sesuatu situasi secara bertatasusila.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.2


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat


daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan
idea dengan betul.

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber.

Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi


daripada pelbagai sumber.

3.5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.4
mengikut konteks.
Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu
1.4.4
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan


betul mengikut konteks.
Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan
betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang
sesuai secara bertatasusila.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.3


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai
untuk membuat penilaian dengan betul.

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.5
mengikut konteks.

Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan


perasaan dengan betul mengikut konteks.

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3.5.2


daripada pelbagai sumber.
Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan2.5.1
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada


borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber.
Membaca memahami dan menyusun maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan
betul.

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan1.5.1


tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan
ayat yang sesuai.

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 3.6.1


perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.
Menyampaikan pengucapan awam mengikut laras bahasa4.5.1
yang sesuai dengan yakin dan berkesan.

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul


dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan
bahasa yang santun.
Menyampaikan ucapan berdasarkan teks mengikut laras
bahasa yang sesuai dengan betul.

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.6.1


sesuai bagi memupuk minat membaca.

Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang


sesuai untuk meneroka ilmu .

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


3.7.2
betul.

Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk


keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul.

Unit 9
Kebersihan Asas Kesihatan

11/12

TEMA 4
KESELAMATAN DI
SEKELILING KITA
Unit 10
Keselamatan di Sekolah

Minggu

Tema / Tajuk

13

TEMA 4
KESELAMATAN DI
SEKELILING KITA

1.5

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan1.5.2


tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang


ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.

Unit 11
Amalan Keselamatan di Rumah

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan2.5.2


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan
memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan
betul.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 3.6.2


perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas


berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun.

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


4.3.1
badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul


serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.

5.1
TEMA 4
KESELAMATAN DI
SEKELILING KITA

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.6
mengikut konteks.
Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu1.6.1
perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan


keterangan dengan betul mengikut konteks.
Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

Unit 12
Keselamatan Kebakaran

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan2.5.3


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk


memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk
menyelesaikan sesuatu masalah.

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


3.7.1
betul.

Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul.

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


4.3.2
badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan


semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang
betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan.
Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan
maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan penanda wacana yang
betul secara bertatasusila.

14

Standard Kandungan

4.3
15

TEMA 5
SEMANGAT KEKITAAN
Unit 13
Sahabat Sejati

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu1.6.3


perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

Standard Pembelajaran

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.6.2


sesuai bagi memupuk minat membaca.

Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera


untuk mengenal pasti nilai yang baik.

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3.8.1

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada


aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana.

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang4.4.1


betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Melafazkan pantun empat kerat yang mengandungi


keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan
intonasi yang betul.

Minggu

16

17

Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

TEMA 5
SEMANGAT KEKITAAN

5.2

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.7
mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai
5.2.1
dalam pelbagai situasi dengan betul.

Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah


dengan betul mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN,
peN, beR, dan teR dengan betul mengikut konteks.

Unit 14
Sukan Menyatukan Kita

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.3


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai
untuk membuat penilaian dengan betul.

3.8

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3.8.2

Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan


berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda
baca dan penanda wacana dengan betul.

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai


5.2.2
dalam pelbagai situasi dengan betul.
Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu1.7.2
perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Memahami dan menggunakan kata ganda berentak


berdasarkan situasi dengan betul.
Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat
tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan 2.5.2


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan
memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan
betul.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.
Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara
bertatasusila.

TEMA 5
SEMANGAT KEKITAAN

1.7

Unit 15
Bekerjasama Membawa
Kemakmuran

18/19

TEMA 6
WARISAN KITA

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu


1.4.1
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Unit 16
Alat Muzik Warisan Tradisional

20/21

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat


daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2

Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada


sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2

TEMA 6
WARISAN KITA

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa4.3.1


badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan


ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.
Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul
serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.

Unit 17
Kraf Tangan Tradisional

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat


daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada


pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.3

2.2.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan
4.4

Penggal 2
1

TEMA 6
WARISAN KITA
Unit 18
Cerita Warisan Kami

TEMA 7
WIRA KEBANGGAAN
Unit 19
Wira Maritim

TEMA 7
WIRA KEBANGGAAN

Standard Pembelajaran

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang


betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

4.4.2

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang


sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1

Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai


untuk meneroka ilmu.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk


keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul.

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2

Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan


semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan
penceritaan yang dipersembahkan.

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai


dalam pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.

5.2.3

Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai


kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.4

1.5

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan


tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang


ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

Membaca memahami dan menyusun maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan
betul.

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai


situasi.

5.3.1

Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek


dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.5

2.6

1.3

1.5.1

1.3.1

Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta


menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun.
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan
ayat yang sesuai.

Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi


pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e pepet
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik
dengan betul.

Unit 20
Wira Angkasa Jaya

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Pembelajaran

3.9

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan


sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.1

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat daripada bahan


naratif untuk membuat ramalan yang wajar.

3.5

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada


borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui


nyanyian secara didik hibur.

4.1.1

Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat


daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai


situasi.

5.3.2

TEMA 8
CELIK SAINS,TEKNOLOGI
DAN INOVASI

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap


sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.2

Memahami dan
membina ayat perintah dan ayat
seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam
pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami dan memberikan respons yang
sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya
dengan betul.

Unit 22
Celik Sains

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada


pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi


perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber.
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

3.5.1

Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi


daripada pelbagai sumber.
Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan
betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang
sesuai secara bertatasusila.

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk


keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


mengikut konteks.

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah


dengan betul mengikut konteks.

TEMA 7
WIRA KEBANGGAAN
Unit 21
Warga yang Terbilang

Standard Kandungan

TEMA 8
CELIK SAINS,TEKNOLOGI
DAN INOVASI
Unit 23
Teknologi Mesra Pengguna

1.4.4

Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu


tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis.
Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungin


pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e taling
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Minggu

Tema / Tajuk

7/8

TEMA 8
CELIK SAINS,TEKNOLOGI
DAN INOVASI

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2

Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat


tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber
berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila.

Unit 24
Reka Cipta Lestari

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat


daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan
idea dengan betul.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul


dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan
bahasa yang santun.

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.1

Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul


serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.

5.2

5.2.3

1.3

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai


dalam pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.

Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai


kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan
memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan
betul.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.
Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas


berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun.
Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat
tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3

Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk


memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk
menyelesaikan sesuatu masalah.

3.8

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.1

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada


aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui


nyanyian secara didik hibur.
Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

4.1.2

Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu


dalam nyanyian yang dipersembahkan.
Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat
tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

TEMA 9
SAYANGI BUMI
Unit 25
Minggu Alam Sekitar

10

TEMA 9
SAYANGI BUMI
Unit 26
Cintai Bumi Kita

11

TEMA 9
SAYANGI BUMI
Unit 27

Standard Kandungan

1.7

1.7

Standard Pembelajaran

1.3.3

1.7.1

1.7.2

Minggu

Tema / Tajuk
Selamatkan Bumi Kita

12

13

Standard Pembelajaran

2.6

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang


sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera


untuk mengenal pasti nilai yang baik.

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


betul.

3.7.1

Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul.

4.4

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang


betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

4.4.2

Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta


menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


mengikut konteks.
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan


betul mengikut konteks.
Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu
tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis.

TEMA 10
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

3.9

Unit 28
Lawatan ke Ekspo Pertanian

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

1.4

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.2

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan


kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan
sesuatu situasi secara bertatasusila.

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2

Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan


semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang
betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan.

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai


situasi.

5.3.2

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


betul.

3.7.2

Memahami dan
membina ayat perintah dan ayat
seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam
pelbagai situasi dengan betul.
Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk
keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul.

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

2.4.3

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.1

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara

1.6.3

TEMA 10
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
Unit 29
Pokok dan Buah-buahan
Tempatan

14

Standard Kandungan

TEMA 10
PERTANIAN DAN

3.6

3.9.1

3.6.1

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai
untuk membuat penilaian dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan
bahasa yang santun.
Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan
semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai
melalui penceritaan yang dipersembahkan.
Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan
maklumat dengan tepat tentang

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan

PENTERNAKAN
Unit 30
Ternakan Ikan Hiasan

15

TEMA 11
KEUSAHAWANAN DAN
PENGURUSAN KEWANGAN

bertatasusila.

TEMA 11
KEUSAHAWANAN DAN
PENGURUSAN KEWANGAN

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

Membaca memahami dan menyusun maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan
betul.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.4

Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik


dengan betul.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas


berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun.

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat daripada bahan


naratif untuk membuat ramalan yang wajar.

3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara


mekanis dengan betul dan kemas.
Menyampaikan pengucapan awam mengikut laras bahasa
yang sesuai dengan yakin dan berkesan.

3.2.7

Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis


dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.
Menyampaikan ucapan mengikut laras bahasa dan gaya
yang sesuai serta sebutan dan intonasi yang betul.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

Membaca memahami dan menyusun maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan
betul.

3.8

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan


berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda
baca dan penanda wacana dengan betul.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


mengikut konteks.
Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

5.1.5

Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan


perasaan dengan betul mengikut konteks.
Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat
tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

4.5

Unit 32
Marilah Berniaga

17

sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan


penanda wacana yang betul secara bertatasusila.

2.5

Unit 31
Niaga Jaya

16

Standard Pembelajaran

4.5.2

TEMA 11
KEUSAHAWANAN DAN
PENGURUSAN KEWANGAN

1.7

1.7.2

Unit 33
Bijak Berbelanja

2.6

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang


sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.2

Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera


untuk mengenal pasti nilai yang baik.

3.9

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan


sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1

Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu


tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis.

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan
5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


mengikut konteks.

Standard Pembelajaran
5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan


keterangan dengan betul mengikut konteks.