Anda di halaman 1dari 132

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

TAJUK 1 ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA


1.0

SINOPSIS
Tajuk ini membincangkan isu-isu dan cabaran pendidikan semasa;
termasuklah Integrasi Nasional, Pendemokrasian Pendidikan, Tonggak
Pendidikan UNESCO, Globalisasi dalam Pendidikan, Kepelbagaian
Budaya, Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi,
dan Gejala Sosial. Pelajar-pelajar dikehendaki mengenal pasti dan
membuat refleksi tentang cara-cara menangani isu dan cabaran
pendidikan semasa tersebut.

1.1

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat:
i.

Mengenal pasti isu-isu dan cabaran semasa.

ii.

Menghuraikan dengan contoh-contoh tentang integrasi nasional.

iii.

Menerangkan pendemokrasian pendidikan .

iv.

Membuat refleksi tentang cara-cara menangani isu integrasi


nasional dan pendemokrasian pendidikan.

v.

Mengenal pasti tonggak pendidikan UNESCO.

vi.

Membincangkan ciri-ciri dalam tonggak pendidikan UNESCO.

vii.

Menghuraikan faedah, kesan dan cabaran globalisasi dalam


pendidikan.

viii.

Mengenal pasti ciri ciri dalam kepelbagaian budaya.

ix.

Menghuraikan pengaruh dan kesan perkembangan teknologi


maklumat dan komunikasi dalam pendidikan.

x.

Mengenal pasti jenis-jenis gejala sosial dalam masyarakat Malaysia.

xi.

Membuat refleksi tentang cara-cara menangani isu gejala sosial


dalam Masyarakat.

xii.

Menerangkan peranan guru dalam menangani gejala sosial.

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

1.2

KERANGKA TAJUK-TAJUK
Isu Dan Cabaran Pendidikan
Semasa
Integrasi Nasional
Pendemokrasian Pendidikan

Tonggak Pendidikan UNESCO

Globalisasi dalam Pendidikan

Kepelbagaian Budaya

Pengaruh Perkembangan
Teknologi Maklumat dan
Komunikasi

Gejala Sosial
Konsep
Isu Pendidikan Semasa
Cabaran Kepada Guru
Cara Menangani

1.3

Pengenalan - Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa


Malaysia adalah sebuah negara yang memberi banyak penekanan
kepada aspek pendidikan. Ini adalah kerana pendidikan adalah perlu bagi
sesebuah negara untuk membangun dan mencapai kemajuan dan
kecemerlangan. Kerajaan Malaysia telah berusaha untuk memberi
penekanan kepada pendidikan ini melalui pembentukan beberapa dasar
seperti Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), Pelan Induk
Pembangunan

Pendidikan

2006-2010

Pendidikan Malaysia 2013-2025.

dan

Pelan

Pembangunan

Namun begitu dalam melaksanakan

dasar-dasar ini kerajaan, sekolah dan guru telah menghadapi beberapa


cabaran. Cabaran-cabaran ini adalah disebabkan oleh kerana Malaysia
ialah negara berbilang kaum dan juga faktor perubahan yang begitu
pantas di peringkat global.
2

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Guru

sebagai

pelaksana

utama

dalam

bidang

pendidikan

berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam aspek Integrasi Nasional,


pendemokrasian pendidikan, kepelbagaian budaya, pengaruh TMK dan
gejala sosial. Negara memerlukan guru yang komited, berdedikasi dan
mampu berhadapan dengan semua cabaran tersebut.

1.4

Integrasi Nasional

1.4.1 Definisi
Apakah maksud integrasi nasional? Menurut Vyas (1993), integrasi
nasional bermaksud Satu proses atau pun matlamat di mana semua
penduduk dalam sesuatu wilayah tertentu hidup bersama selama-lamanya
dan saling menghormati tanpa mengira agama, perbezaan etnik dan
bahasa serta sudi berkongsi pengalaman, latar belakang, sejarah dan
nilai.

1.4.2 Isu-Isu Semasa dalam Integrasi Nasional


Malaysia terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik termasuk Melayu,
Bumiputera,

Cina

dan

India.

Komposisi

populasi

sebegini

telah

menyumbang kepada perbezaan dari segi bahasa, seni, kebudayaan, dan


kepercayaan dan agama yang mana merupakan cabaran yang besar bagi
kerajaan untuk menyatupadukan semua kumpulan etnik tersebut. Kejadian
tragedi 13 May 1969 jelas menunjukkan wujudnya prasangka dan konflik
tentang integrasi nasional di negara kita. Perkara tersebut telah
menyedarkan kerajaan tentang kepentingan untuk mewujudkan integrasi
nasional di negara kita. Demi mengurangkan jurang sosio ekonomi antara
kumpulan etnik yang berbeza dan mewujudkan hubungan yang harmoni
dan bersatu di kalangan rakyat, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai
polisi seperti Polisi Dasar Ekonomi Baru, Polisi Pendidikan Kebangsaan,
dan Polisi Kebudayaan Kebangsaan. Pelaksanaan polisi-polisi tersebut
dapat meningkatkan kefahaman Rukun Negara iaitu ideologi kebangsaan
3

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Malaysia. Rukun Negara tersebut telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh
Majlis Gerakan Negara (Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi
Nasional, 2005).

Perbincangan
Sila berbincang dalam kumpulan bagaimana Dasar Ekonomi Baru,
Polisi Pendidikan Kebangsaan, Polisi Kebudayaan Kebangsaan dan
Rukun Negara dapat membentuk negara Malaysia yang aman, damai,
dan harmoni.

1.4.3 Cabaran-Cabaran dalam Integrasi Nasional


Dalam proses mengintegrasikan kumpulan etnik yang pelbagai di
negara kita, kerajaan mengalami berbagai-bagai halangan seperti berikut:

Perbezaan dalam agama dan budaya

Polisi pecah perintah British

Sistem pendidikan dan penggunaan bahasa pengantara yang


berbeza di sekolah

Penglibatan sektor ekonomi berasaskan kumpulan etnik

Penempatan

geografi

yang

berbeza

berdasarkan

sumber

pendapatan kumpulan etnik

Parti politik berdasarkan kumpulan etnik

Perbincangan
Bincangkan dengan lebih terperinci kesan dan cabaran integrasi
nasional berdasarkan aspek-aspek di atas dengan menggunakan
pengurusan grafik yang sesuai.

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


1.4.4 Cara-Cara Menangani Isu-Isu Integrasi Nasional
Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses
menyatukan semua kumpulan etnik di negara kita. Pendidikan dapat
membentuk modal insan yang berkembang secara holistik dari segi
jasmani, emosi, intelek dan rohani yang mana merupakan matlamat dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu, banyak langkah telah diambil
oleh Kementerian Pelajaran untuk melahirkan generasi masa hadapan
yang bersemangat patriotik, bertoleransi, progresif dan bersatu untuk
menjadikan Malaysia negara yang cemerlang. Langkah-langkah yang
dimaksudkan adalah seperti berikut:

Pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan


kurikulum dan penilaian yang sama di semua sekolah.

Memperkasakan Sekolah Kebangsaan untuk memupuk semangat


bersatu dalam kalangan kumpulan etnik yang berbeza.

Mengasimilasikan nilai-nilai diri yang positif, nilai-nilai moral dan


seni dalam semua mata pelajaran.

Memperkenalkan mata pelajaran sivik dan kewarganegraan di


sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2003.

Memperkenalkan konsep Sekolah Wawasan.

1.4.4.1 Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)


Tiga jenis sekolah, iaitu SK / SRK, SRJK (C) dan SRJK (T) yang
terlibat dalam rancangan ini. Objektif pelan ini adalah:
i.

Meningkatkan penyertaan pelajar dan guru dari ketiga-tiga jenis


sekolah berkenaan dalam aktiviti-aktiviti khas.

ii.

Menambahkan interaksi, persefahaman, kerjasama, muhibah dan


toleransi pelajar daripada tiga jenis sekolah

iii.

Penggunaan kemudahan dan peralatan tiga jenis sekolah bersamasama secara maksimum.

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Integrasi nasional boleh dicapai berdasarkan kepada aktiviti-aktiviti
yang disediakan dalam modul yang merangkumi aspek-aspek yang
disenaraikan di bawah:

Modul Aktiviti untuk kecemerlangan akademik

Modul Aktiviti untuk sukan dan permainan

Modul Aktiviti untuk ko-kurikulum

Modul Aktiviti untuk perkhidmatan sosial

Modul Aktiviti untuk meningkatkan semangat patriotik


Perbincangan
Berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang guru, bincangkan
sejauh

manakah

dasar-dasar

yang

diperkenalkan

oleh

Kementerian Pelajaran boleh mencapai objektif dalam membina


integrasi nasional dalam kalangan pelajar.

1.4.4.2 Konsep 1 Malaysia


Konsep 1 Malaysia diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia,
YAB Dato' Sri Najib Tun Razak. Ini adalah salah satu langkah yang paling
penting yang diambil oleh Perdana Menteri untuk memupuk perpaduan
negara dan untuk membina hubungan yang rapat antara semua kumpulan
etnik di Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah. Menurut Laman web
peribadi Perdana Menteri, 1 Malaysia adalah formula yang dikonsepsikan
sebagai satu pra-syarat bagi memastikan aspirasi negara untuk menjadi
negara maju menjelang tahun 2020 tercapai sekiranya konsep 1 Malaysia
ini diterapkan dalam minda rakyat dan diamalkan oleh seluruh masyarakat.
Jika idea "Bangsa Malaysia" yang ditimbulkan melalui Wawasan 2020
menjadi destinasi akhir, maka 1 Malaysia adalah hala tuju yang
membimbing kita ke arah destinasi itu.

Terdapat lapan nilai murni yang diketengahkan dalam konsep 1


Malaysia, iaitu budaya cemerlang, ketabahan, rendah hati, penerimaan,
6

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti. Nilai penerimaan,
kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti adalah faktor yang paling
penting dalam pembangunan integrasi nasional. Penerimaan bermakna
rakyat negara ini mesti dapat menerima kekuatan kumpulan etnik yang
lain dan mampu untuk bersetuju dengan semua perkara untuk kebaikan
negara ini. Kesetiaan adalah penting kerana semua rakyat Malaysia perlu
taat setia kepada raja dan negara selain daripada membina amanah untuk
meningkatkan hubungan antara kumpulan etnik yang berbeza. Meritokrasi
merupakan satu elemen penting bagi sebuah negara demokratik di mana
semua orang di negara ini layak diberi peluang untuk mengambil bahagian
dalam mana-mana bidang. Pendidikan akan memastikan nilai-nilai murni
terpupuk di kalangan generasi masa depan di samping menjadikan
mereka modal insan kelas pertama di negara ini. Lapan nilai tersebut
berfungsi sebagai tunggak dalam mengintegrasi dan menyatukan semua
rakyat Malaysia untuk mencapai wawasan 2020.

1.5

Pendemokrasian Pendidikan

1.5.1 Definisi
Pendemokrasian

pendidikan

merujuk

kepada

kesamarataan

peluang untuk semua orang yang mana melibatkan peruntukan kewangan


dan bahan-bahan sumber yang besar, melibatkan pembangunan dasar
yang direka untuk mengurangkan ketidaksamaan dari segi sosial dan
ekonomi, di samping mengurangkan kos persekolahan seperti yuran dan
kos bahan, melibatkan pembangunan kurikulum yang berkaitan dan kerjakerja merangka prosedur pemilihan yang sesuai untuk peluang-peluang
pendidikan di peringkat yang lebih tinggi (Kiyau, 1981). Menurut Dewey
(1966) pendemokrasian pendidikan bermakna peluang yang disediakan
untuk semua orang untuk berjaya dalam pendidikan dan menggunakan
pendidikan sebagai alat utama untuk berjaya dalam hidup dan menikmati
kualiti hidup yang lebih baik.
7

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


1.5.2 Isu-Isu Semasa dalam Pendemokrasian Pendidikan
Banyak langkah dan dasar telah dibuat oleh Kementerian Pelajaran
untuk memastikan bahawa semua orang di negara ini mempunyai peluang
pendidikan yang berkualiti secara percuma. Pada masa yang sama,
kerajaan juga perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar yang kurang
upaya juga diajar berdasarkan sistem dan kurikulum yang sama dengan
pelajar-pelajar normal. Usaha kerajaan untuk mencapai matlamat
pendemokrasian pendidikan yang dinyatakan di dalam dasar pendidikan
adalah seperti: pendidikan wajib dan percuma untuk sekolah rendah dan
sekolah menengah, pelaksanaan sekolah-sekolah vernakular (SJK Cina
dan SJK Tamil), sekolah teknik, sekolah berasrama, sekolah agama dan
sekolah pendidikan khas. Sekolah kurang murid (SKM) adalah untuk
memenuhi keperluan pelajar-pelajar dari kawasan-kawasan terpencil.
Dalam usaha untuk menyediakan peluang kepada orang ramai untuk
meneruskan pengajian mereka ke peringkat pengajian tinggi, kerajaan
telah mewujudkan pendidikan atas talian, kolej-kolej dan universiti swasta.
Selain itu, pelbagai program seperti Skim Bantuan Pendidikan, Skim
Pinjaman Buku Teks dan Pelan Makanan Tambahan telah dilaksanakan
untuk membantu pelajar daripada golongan berpendapatan rendah
supaya mereka terus kekal dalam sistem pendidikan dan sentiasa sihat.
1.5.3 Cabaran-Cabaran dalam Pendemokrasian Pendidikan
Pelbagai

cabaran

telah

dihadapi

oleh

kerajaan

dalam

melaksanakan pendemokrasian pendidikan. Kerajaan perlu memastikan


bahawa pendidikan berkualiti diberikan kepada pelajar-pelajar tanpa
mengira latar belakang etnik, status sosio-ekonomi, lokasi dan ekuiti.
Pelajar-pelajar dari sekolah luar bandar harus mempunyai hak untuk
menggunakan kemudahan dan infrastruktur yang sama seperti di sekolahsekolah bandar. Pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah luar bandar juga

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


perlu diajar oleh guru-guru terlatih dan berkualiti bagi memudahkan
mereka untuk pencapaian akademik yang cemerlang.

1.5.4 Peranan Guru dalam Pendemokrasian Pendidikan


Guru

memainkan

peranan

dalam

merealisasikan

matlamat

pendemokrasian pendidikan dengan memastikan peluang yang sama


diberikan kepada semua pelajar tanpa mengira etnik, jantina, status sosioekonomi, latar belakang budaya, agama, dan kecerdasan supaya mereka
dapat memperkembangkan potensi mereka secara maksimum dan
mencapai kecemerlangan dalam akademik. Pada masa yang sama, guruguru perlu adil dan saksama dalam semua aspek apabila berinteraksi
dengan pelajar-pelajar daripada pelbagai kumpulan etnik.
Memikir
Berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang guru, bincangkan
sejauh manakah dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Kementerian
Pelajaran

boleh

mencapai

objektif

dalam

pendemokrasian

pendidikan dalam kalangan pelajar.

Perbincangan
Bincang dalam kumpulan faktor-faktor yang menjadi penghalang
kepada pendemokrasian pendidikan dalam kalangan murid daripada
pelbagai etnik terutama di Sabah dan Sarawak.

Perbincangan
Bincang dalam kumpulan peranan guru dalam mencapai matlamat
pendemokrasian pendidikan.

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

1.6

Tonggak Pendidikan UNESCO

1.6.1 Pengenalan
Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan (UNESCO)
adalah salah satu agensi Bangsa-Bangsa Bersatu yang memainkan
peranan untuk membawa keamanan, keselamatan dan keharmonian
kepada dunia dengan menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan,
sains dan kebudayaan. Empat tonggak pendidikan seperti yang
dinyatakan oleh UNESCO yang perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar ialah (1)
belajar untuk mengetahui, (2) belajar untuk melakukan, (3) belajar untuk
menjadi apa dan (4) belajar untuk hidup bersama.

1.6.2 Belajar Untuk Mengetahui


Belajar untuk mengetahui adalah salah satu alat yang penting
dalam proses pembelajaran. Ia adalah satu alat kognitif di mana
seseorang mesti memperoleh untuk memahami kerumitan persekitaran
dan seterusnya memaksimumkan potensi kecemerlangan. Belajar untuk
mengetahui juga sebagai keperluan asas yang dapat memudahkan
pembelajaran pada masa depan. Seseorang juga mesti mengetahui orang
di sekelilingnya melalui komunikasi dan interaksi yang mana akan
membantu seseorang itu mencapai kejayaan dalam hidupnya. Belajar
untuk

mengetahui

melibatkan

proses

pembelajaran

untuk

memperkembangan daya tumpuan, kemahiran mengingat dan keupayaan


untuk berfikir. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu
merancang satu proses pembelajaran yang menyeronokkan, memupuk
minat dan rasa ingin tahu pelajar untuk mencetuskan keinginan mereka
untuk mendapatkan pengetahuan baru yang lebih mendalam. Selain itu,
guru juga perlu memperkenalkan kemahiran-kemahiran untuk membantu
pelajar memperoleh pengetahuan yang baru.

10

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


1.6.3 Belajar Untuk Melakukan
Belajar untuk melakukan bermaksud pendidikan mesti dapat
melengkapkan seseorang dengan kemahiran yang penting yang mana
akan membolehkan seseorang itu terus hidup dan mengambil bahagian
dalam dunia global secara berkesan. Potensi seseorang akan digilap
dalam proses pembelajaran sehingga seseorang dapat melakukannya
perubahan kepada persekitarannya pada masa hadapan. Dalam erti kata
lain,

seseorang

pengetahuan

itu

mampu

untuk mencipta

inovasi

berdasarkan

yang telah diperolehinya. Kompetensi personal dan

profesional seperti kemahiran interpersonal, kemahiran berkomunikasi,


kerja berpasukan dan kemahiran menyelesaikan masalah adalah faktorfaktor penting dalam menentukan Belajar Untuk Melakukan berhasil.
Peranan pendidikan dalam Belajar Untuk Melakukan adalah untuk
meningkatkan inisiatif individu dalam penyertaan pembangunan masa
depan mereka yang berasaskan pengetahuan teoritikal dan praktikal.
Peranan sekolah dan guru-guru adalah untuk memastikan pelajar dapat
menguasai dengan baik kompetensi personal dan melakukan yang terbaik.

1.6.4 Belajar Untuk Menjadi Apa


Belajar Untuk Menjadi Apa menekankan bahawa pendidikan
seharusnya mampu untuk membangunkan seseorang secara holistik dari
segi fizikal, intelek, rohani, emosi dan estetik seperti yang dinyatakan
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan mesti menyediakan
peluang untuk seseorang membangunkan potensi sepenuhnya supaya dia
boleh berfikir dan menilai secara kritis dan bebas, dapat membuat
keputusan yang terbaik, mengambil tindakan yang paling sesuai dalam
kehidupan mereka dan seterusnya bertanggungjawab ke atas tindakan
yang telah diambil. Tugas penting pendidikan adalah untuk memastikan
bahawa semua orang menikmati kebebasan untuk berfikir, membuat
pertimbangan yang wajar, kebebasan merasa dan membuat imaginasi
untuk membangunkan bakat mereka dan seterusnya menentukan cara
11

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


hidup mereka. Cabaran yang dihadapi oleh guru adalah untuk memastikan
bahawa semua pelajar sentiasa dilengkapi dengan sumber-sumber
personal dan alat intelektual yang diperlukan untuk memahami dunia dan
bertindak sebagai seorang manusia yang bertanggungjawab dan adil.
Keadaan

begini

boleh

ditingkatkan

melalui

kerja

berkumpulan,

pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran berasaskan projek.


1.6.5 Belajar Untuk Hidup Bersama
Belajar untuk hidup bersama adalah satu lagi tonggak penting
erana tiada siapa yang boleh hidup bersendirian di dunia ini. Pendidikan
perlu menyedarkan individu tentang kepentingan kedamaian di dunia.
Individu mesti diberi pendedahan tentang nilai-nilai hak asasi manusia,
prinsip-prinsip demokrasi, memahami dan menghormati kepelbagaian
sosio budaya, toleransi dan memupuk keamanan dalam masyarakat dan
menjalin hubungan sesama manusia tanpa mengira perbezaan latar
belakang supaya semua manusia sentiasa hidup dalam keadaan aman
dan harmoni. Sekolah dan guru-guru perlu mengajar dan menggalakkan
para pelajar untuk mengelakkan konflik dan menyelesaikan masalah
dengan cara yang aman. Dua elemen yang perlu diajar kepada pelajarpelajar di dalam proses Belajar Untuk Hidup adalah untuk memahami
perbezaan individu dan bekerjasama dengan orang lain ke arah matlamat
yang sama.
1.6.6 Cabaran kepada guru
Dalam proses mencapai matlamat empat tonggak pendidikan
seperti mana yang digariskan dalam UNESCO, sekolah dan guru-guru
menghadapi cabaran yang besar kerana mereka perlu memastikan
bahawa proses pendidikan dapat memberikan peluang kepada individu
untuk meneroka, bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar
belakang yang berbeza sejak peringkat awal lagi. Individu mesti sedar,
memahami dan menghormati perbezaan jantina, etnik, status sosioekonomi, intelektual, kepercayaan dan agama.
12

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


1.6.7 Cara guru menangani cabaran
Guru-guru
bekerjasama

perlu

dengan

menekankan

orang

lain

demi

kepentingan

toleransi

dan

mencapai

keamanan

dan

keharmonian dalam kehidupan setiap hari. Di samping itu, pendidikan juga


harus membangunkan individu secara holistik yang mempunyai kemahiran
dan kecekapan yang membolehkan individu terus hidup di dunia global
yang penuh dengan cabaran.
Memikir
Berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang guru, buat refleksi
tentang aktiviti pengajaran yang pernah anda laksanakan bagi
mencapai 4 tonggak pendidikan UNESCO.

Latihan
Bincang dalam kumpulan bagaimana tonggak pendidikan UNESCO
dapat membantu negara untuk mencapai Wawasan 2020.

1.7

Globalisasi dalam Pendidikan

1.7.1 Definisi
Globalisasi merujuk kepada proses yang membolehkan pasaran
kewangan dan pelaburan untuk beroperasi di peringkat antarabangsa,
sebahagian besarnya adalah hasil daripada pembatalan kawal selia dan
peningkatan komunikasi secara berkesan (Collin kamus, 2013). Menurut
Financial Time Lexicon (2013), globalisasi menerangkan proses di mana
ekonomi serantau dan negara, masyarakat dan budaya telah menjadi
bersepadu melalui rangkaian perdagangan global, komunikasi, imigresen
dan pengangkutan.

Globalisasi juga menyediakan platform untuk semua orang tanpa


mengira bangsa, kaum, warna kulit, status dan latar belakang untuk
13

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


bersaing secara adil dalam mana-mana bidang. Globalisasi telah
membawa kedua-dua kesan positif dan negatif dalam banyak aspek
kehidupan kita terutamanya pendidikan. Ini kerana pendidikan adalah
salah satu bidang yang banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan perlu
menyesuaikan diri dengan perubahan pesat di seluruh dunia.

1.7.2 Isu-Isu Semasa dalam Globalisasi Pendidikan


Impak globalisasi terhadap sektor pendidikan adalah seperti berikut:

Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu dan bahasa


antarabangsa.

Pendidikan di negara ini terbuka kepada dunia luar di mana


universiti-universiti asing dibenarkan untuk menubuhkan cawangan
mereka di sini.

Peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi akan


meningkat apabila banyak kolej swasta dan universiti telah
ditubuhkan.

Penekanan dalam penilaian dan penggunaan teknologi komunikasi


maklumat (TMK) dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Internet sebagai sumber maklumat dan komunikasi.

Peranan guru-guru di dalam kelas lebih kepada pemudah cara.

Guru perlu celik ICT dalam menjalankan kerja-kerja pentadbiran.

Pelajar-pelajar kita mampu bersaing dalam pasaran buruh global.

Persaingan yang adil di kalangan institusi pengajian tinggi.

Pembelajaran sepanjang hayat boleh dicapai dengan peluang


pembelajaran yang disediakan.

Perkongsian pengetahuan terutamanya penemuan baru hasil kajian


yang dilakukan di seluruh dunia.

Membolehkan pencapaian matlamat pendemokrasian pendidikan


apabila setiap orang diberi peluang pendidikan.

14

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


1.7.3 Cara-cara Menangani Globalisasi dalam Pendidikan
Kesan globalisasi kepada pendidikan telah mencabar proses
pelaksanaan

sistem

pendidikan

di

Malaysia

kerana

kita

perlu

menyesuaikan diri dan mengikuti trend di seluruh dunia supaya dapat


bersaing di peringkat antarabangsa. Cabaran-cabaran yang dihadapi
adalah seperti berikut:

Keperluan untuk mengamalkan pembelajaran berterusan

Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi

Pentadbiran pendidikan

Pembangunan identiti pelajar

Kualiti Guru

Keperluan untuk mengubah kurikulum selaras dengan peluang


globalisasi

Guru-guru tidak bersedia dengan perubahan terutamanya dalam


aspek penggunaan ICT dalam proses pengajaran

Peningkatan dalam beban kerja

Sikap guru dalam pengajaran di zaman global

Perubahan yang pesat dalam pendidikan akibat globalisasi

Pengaruh negatif kepada identiti pelajar

Budaya sekolah tidak menyokong peluang pembelajaran cara


global

1.7.4 Cara-Cara Menangani Globalisasi dalam Pendidikan

Sekolah dan guru-guru bertanggungjawab dalam menghasilkan


pelajar-pelajar yang mampu untuk bersaing dalam era globalisasi ini.
Pelajar perlu mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat dan
pembelajaran yang berterusan bagi membolehkan mereka terus berada
dalam perubahan yang pesat ini. Guru-guru perlu melengkapkan pelajar
dengan keupayaan untuk berkomunikasi secara lisan dan dalam bentuk
15

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


bertulis dengan menggunakan bahasa antarabangsa seperti Bahasa
Inggeris supaya mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi di peringkat
antarabangsa. Untuk melibatkan diri secara global, pelajar perlu
menguasai kemahiran TMK kerana TMK adalah satu bidang yang pesat
berubah. Sekolah dan guru-guru perlu memastikan bahawa kurikulum
masa kini membolehkan pelajar menguasai kemahiran kognitif yang
berguna dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dan mencabar,
di samping menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru
untuk inovasi. Selain itu, adalah menjadi tanggungjawab guru untuk
menekankan aspek etika dan moral serta menyedari kesan negatif
penggunakan ICT dalam zaman globalisasi ini.
Memikir
Berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang guru, buat refleksi
tentang aktiviti pengajaran yang pernah anda laksanakan yang
menggalakkan pelajar untuk menggunakan internet dengan
berkesan.
Latihan
Bincangkan kesan-kesan negatif globalisasi pada aspek-aspek
berikut:
Negara
Sekolah
Guru
Pelajar
Individu

1.8

Kepelbagaian Budaya

1.8.1 Definisi
Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang mempunyai
masyarakat berbilang kaum, ataupun masyarakat majmuk, yang terdiri
daripada

bangsa

utama

iaitu

bangsa

Melayu,

Cina

dan

India.

Kepelbagaian Budaya pula merujuk kepada kepelbagaian adat dan


16

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


budaya dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik dan
kaum. Stavenhagen (1986) berpendapat kepelbagaian budaya merupakan
rangkuman dari pelbagai aspek yang meliputi budaya, etnik, agama,
amalan tradisi yang mengarah kepada kecenderungan dan memberi
kefahaman di antara sesama kaum.

Kepelbagaian Budaya menurut Kymlicka (1999) pula adalah


merujuk kepada kepelbagaian yang wujud dalam sesebuah masyarakat
yang memberi tumpuan kepada tiga perspektif seperti berikut: (1)
Perspektif Universal (memahami fenomena perubahan setiap masyarakat
secara universal), (2) Perspektif Etnik (mengkaji permasalahan dan konflik
setiap etnik), dan (3) Perspektif Budaya (mengkaji cara bagaimana setiap
etnik mengekspresikan budaya mereka).

1.8.2 Isu Pendidikan Semasa

Fenomena kepelbagaian budaya dalam situasi di sekolah negara


kita telah membawa pelbagai implikasi kepada proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah, khasnya kepada pelajar.
Implikasi Kepelbagaian Budaya Kepada Pelajar :
Positif

Berpeluang mempelajari kepelbagaian budaya

Membentuk interaksi sosial yang baik

Memperkembangkan bakat

Negatif

Mempunyai masalah dalam kerja kumpulan

Masalah komunikasi dan bahasa

Sukar mewujudkan persefahaman

Wujud perasaan rendah diri dan tidak yakin pada diri sendiri

17

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


1.8.3 Cabaran Kepada Guru
Dalam hal ini, guru mesti memiliki rasa kesungguhan dan
penghayatan yang mendalam ketika melaksanakan upacara/program
untuk menangani isu kepelbagaian budaya yang dianjurkan oleh pihak
kementerian pelajaran/sekolah sehingga boleh menjadi role model kepada
para murid di sekolah.

Antara cabaran kepada guru dalam menangani isu kepelbagaian


budaya di sekolah ialah meningkatkan kesedaran pelajar. Kesedaran yang
hendak diterapkan dalam pemikiran pelajar berbilang kaum di Malaysia
ialah bagaimana :
i.

menerima dan menghargai identiti setiap kaum.

ii.

menghormati perbezaan budaya yang wujud (nilai, adat resam dan


cara hidup).

iii.

menghargai keunikan budaya.

iv.

mempunyai

kemahuan

untuk

berkongsi

persamaan,

sedia

bekerjasama.
v.

bersekutu memajukan bangsa.

1.8.4 Cara Menangani Isu Kepelbagaian Budaya


Jika membincangkan kepelbagaian budaya adalah sangat penting
mengaitkannya dengan Integrasi nasional. Justeru pemahaman integrasi
nasional merupakan inti pati kepada keperluan perpaduan negara.
Integrasi Nasional dalam merujuk kepada Husein Ahmad (2000) dan
Zakaria Abd Wahab (2000) yang merujuk makna integrasi nasional
sebagai sesebuah masyarakat yang bersatu padu yang bercirikan
persefahaman budaya, interaksi sosial, boleh bertoleransi antara kaum,
memahami serta mengiktiraf persamaan dan perbezaan antara kaum. Ciriciri ini adalah merupakan satu asas bagi menentukan wujudnya integrasi
nasional bagi membentuk identiti bangsa Malaysia.
18

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Antara cara-cara yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk
mengatasi masalah kepelbagaian budaya adalah seperti berikut :

Guru hendaklah mengambil daya usaha untuk menunjukkan


kemesraan

Guru

hendaklah

bersedia

melayani

murid-murid

mengikut

kebolehan dan sifat mereka yang berlainan.

Memberi pendedahan murid-murid terhadap kepelbagaian sosio


budaya

Mempelbagaikan kaedah pengajaran

Menggalakkan aktiviti yang melibatkan penglibatan semua murid

Menghormati dan memahami keadaan sosial murid-murid

Guru hendaklah mengadakan suasana demokratik dalam kelas


Memikir
Mengikut pengalaman anda di sekolah, berikan satu contoh situasi
bagaimana guru anda menangani pelajar pelbagai budaya di
dalam kelas anda.

Latihan
Anda

dikehendaki

membentuk

kumpulan

bertiga

dan

melaksanakan tugasan berikut: Mencari maklumat dan membuat


buku skrap/folio bertemakan warisan kesenian pelbagai kaum.

1.9

Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

1.9.1 Definisi
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah banyak
mempengaruhi budaya kehidupan masa kini, khususnya dalam bidang
pendidikan.

Pengaplikasian

teknologi

ini

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran memberikan satu anjakan baru dalam teknik pedagogi guru.


Penggunaan teknologi telah dapat merevolusikan teknik pengajaran guru,
19

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


kaedah murid belajar dan secara keseluruhannya cara pendidikan
dikendalikan sesuai dengan era masa kini.
1.9.2 Isu Pendidikan Semasa
Andaian umum yang menyatakan bahawa sekiranya perkakasan
dan perisian telah tersedia di sekolah, pengintegrasian teknologi maklumat
akan berlaku secara automatik adalah kurang tepat kerana salah satu
penentu utama kejayaan atau kegagalan pengintegrasiannya adalah guru.
Sejauh manakah guru masa kini dapat menerima cabaran untuk
mengaplikasikan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran
dengan berkesan?

Pengaruh TMK melalui internet juga telah memberi pendedahan


kepada pelajar tentang pemerolehan sumber maklumat alternatif seperti
perpustakaan maya selain buku teks atau mengunjungi perpustakaan. Jika
pelajar dididik untuk menggunakan internet secara berkesan, para guru
berupaya melahirkan satu genarasi yang dinamik dan progresif kerana
dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang terkini.

1.9.3 Cabaran Kepada Guru


Cabaran yang dihadapi oleh guru-guru dalam mengintegrasikan
teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran ini boleh dilihat
daripada kesediaan guru yang meliputi tiga aspek iaitu tahap kemahiran,
pengetahuan dan sikap.

Kemahiran Teknologi Maklumat Guru

Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan yang


berkualiti, guru merupakan agen perubahan yang penting. Oleh itu,
penguasaan teknologi maklumat dalam kalangan guru adalah dituntut. Ia
penting

bukan

sahaja

untuk

meningkatkan

keberkesanan

proses

pengajaran dan pembelajaran malah daripada aspek pentadbiran dan


20

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


pengurusan sekolah. Oleh itu, langkah-langkah seperti bengkel dan
kursus berkaitan teknologi maklumat giat dijalankan untuk memantapkan
guru-guru khususnya dalam aspek berkaitan teknologi maklumat. Guru
mesti bersedia untuk memikul cabaran ini.

Pengetahuan Teknologi Maklumat Guru

Pengetahuan serta sikap terhadap komputer adalah dipengaruhi oleh


kekerapan penggunaan komputer. Semakin kerap seseorang individu
menggunakan komputer, tahap pengetahuannya juga akan semakin
meningkat.

Tahap

pengetahuan

teknologi

maklumat

guru

boleh

ditingkatkan melalui kursus-kursus teknologi maklumat. Oleh itu, guru-guru


mesti bersedia mengikuti kursus-kursus teknologi maklumat tersebut dan
sanggup mengorbankan masa untuk diri dan keluarga.

Sikap Guru Terhadap Teknologi Maklumat dalam Pengajaran


dan Pembelajaran

Sikap adalah sesuatu gambaran dalaman individu yang merujuk kepada


kecenderungan untuk berkelakuan positif atau negatif terhadap benda,
situasi, institusi, konsep atau individu lain. Beberapa tinjauan literatur
lepas telah menunjukkan bahawa wujudnya perkaitan yang rapat antara
sikap dengan penggunaan teknologi maklumat dengan pengajaran dalam
bilik darjah (Mohamad Nabzrim & Mohamad Nayan, 1997; Adenan, 1999;
Krishnan et al., 2007). Oleh itu, guru-guru khasnya mereka yang telah
berada dalam zon selesa perlu mengubah sikap terhadap perkembangan
TMK supaya lebih kerap menggunakan TMK dalam bilik darjah.

Perisian Penyampaian Teknologi Maklumat

Perisian penyampaian teknologi maklumat adalah dianggap sebagai satu


alat yang dapat membantu guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran
serta tugas lain. Menurut Chao et al. (2003), seseorang guru yang
kompeten sekurang-kurangnya menguasai kemahiran asas menggunakan
komputer, berkemahiran menggunakan perisian pemproses kata, perisian
pangkalan data, perisian hamparan elektronik, perisian berkaitan statistik,
21

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


grafik, menggunakan teknologi Internet, laman web serta pengetahuan
bagaimana komputer berfungsi. Tetapi sejauh manakah guru-guru dapat
menguasai kemahiran-kemahiran asas tersebut?

Mendidik Pelajar Menggunakan Internet Secara Berkesan

Selain cabaran dari segi kemahiran, pengetahuan dan sikap guru, guru
juga menghadapi cabaran bagaimana hendak mendidik generasi muda
menggunakan internet secara berkesan. Adalah menjadi tanggungjawab
guru untuk memastikan kanak-kanak tidak terdedah kepada pengaruh
negatif internet.
Kesimpulannya,

selain

kemahiran

alatan

produktiviti

iaitu

pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan


data dan Internet, tumpuan kursus dan latihan perlu ke arah kemahiran
lain seperti kemahiran mencari dan memilih maklumat daripada Internet,
pembinaan laman web dan juga mengarang perisian kursus pendidikan
yang sesuai dengan pengajaran subjek.
Akhir

sekali,

yang

lebih

penting

adalah

kebolehan

untuk

menyebatikan kemahiran-kemahiran tersebut dalam pengajaran dan


pembelajaran. Ini kerana matlamat kita adalah untuk menggunakan
teknologi komputer dalam pendidikan secara am dan dalam pengajaran
dan pembelajaran secara khusus. Namun begitu, harus diingat bahawa
teknologi hanya merupakan alat bantu dalam proses pengajaran dan
pembelajaran, ia tidak akan dapat menggantikan kedudukan guru dalam
erti kata yang luas. Pendidikan hari ini adalah untuk kecemerlangan masa
hadapan.
1.9.4 Cara Menangani Isu Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
Usaha Kementerian Pelajaran tidak akan berjaya jika para guru
tidak dibudayakan sepenuhnya akan penggunaan komputer dan TMK.
Pengalaman di negara maju menunjukkan lima keperluan perlu ada jika
22

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Kementerian Pelajaran ingin meningkatkan pendedahan dan penerimaan
guru kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Keperluan itu ialah:

sikap guru dan pelajar mestilah positif dan bersedia untuk berubah.

prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap


dan mencukupi.

tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan


teknologi maklumat mestilah mahir.

peruntukan

wang

mestilah

mencukupi

untuk

menggerakkan

perkembangan TMK.

hubungan interpersonal yang kuat antara guru dan pelajar.

Memikir
Cuba anda fikirkan sejenak, sejauh manakah anda bersedia dari
aspek kemahiran, pengetahuan dan sikap terhadap TMK?
Catatkan refleksi anda dan berkongsi rakan sekelas anda.

Latihan
Bincangkan implikasi positif dan negatif perkembangan teknologi
maklumat

dan

komunikasi

dalam

pendidikan

dengan

menggunakan bentuk grafik yang sesuai.

1.10 Gejala Sosial


1.10.1 Definisi
Gejala sosial merupakan fenomena modenisasi dan kejutan budaya
yang melanda golongan remaja dan belia. Pada zaman remaja, seseorang
itu berdepan dengan satu siri krisis identiti iaitu pembentukan dan
pengembangan identiti diri. Kegagalan untuk mengatasi cabaran itu
membuatkan remaja mengalami krisis kekeliruan. Krisis kekeliruan yang
menguasai diri remaja jika tidak dibendung dan di atasi boleh
menyebabkan gejala sosial. Fenomena ini merupakan salah satu daripada
23

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


ancaman kepada sumber tenaga manusia yang boleh merugikan negara
dalam jangka masa panjang. Oleh itu, segala masalah sosial yang
dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan diatasi supaya ia tidak
terus mewujudkan ancaman besar terhadap pembangunan dan kemajuan
negara.
Gejala sosial adalah sesuatu yang merangkumi pelbagai tingkah
laku negatif di dalam anggota masyarakat yang tidak memberikan faedah
kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan oleh
sesuatu masyarakat, komuniti ataupun negara. Banyak faktor yang
mendorong remaja pada masa kini terlibat dalam gejala sosial yang
kurang sihat ini. Menurut Abd. Rahim (2006), penglibatan remaja dalam
pelbagai gejala sosial berpunca daripada beberapa faktor; antaranya ialah
faktor dalaman diri remaja itu sendiri iaitu dari aspek perkembangan
personaliti, kegagalan fungsi institusi keluarga dan juga pengaruh rakan
sebaya.

Zainal

dan

Sharani

(2004)

pula

menyatakan

pengaruh

persekitaran di sekolah juga menjadi punca keruntuhan akhlak di kalangan


remaja.
1.10.2 Isu Pendidikan Semasa
Pada masa kini, tingkah laku golongan pelajar dan remaja
khususnya semakin mencabar dengan pelbagai masalah. Keruntuhan
moral dalam kalangan pelajar sekolah digambarkan menerusi perlakuan
seks bebas, kehamilan luar nikah, pembuangan bayi, kesalahan juvana,
penagihan dadah, pembakaran sekolah dan sebagainya semakin
meningkat. Kadar penglibatan remaja dalam masalah sosial yang semakin
serius ini semuanya berpunca dari beberapa faktor dalaman dan luaran,
antaranya ialah:

Faktor Ekologi Keluarga

Faktor Ekologi Sekolah

Rakan Sebaya
24

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Media massa/Internet

Modenisasi.
Gejala sosial bukanlah suatu penyakit yang biasa, tetapi ia sudah

menjadi kudis yang semakin bernanah dalam masyarakat. Jika tidak


ditangani dengan segera, gejala sosial ini akan menjadi semakin sukar
untuk diubati. Semua pihak haruslah bekerjasama untuk mengatasi gejala
sosial ini. Guru khusunya memainkan peranan yang penting dalam
mencorakkan masa depan anak-anak muda supaya menjadi remaja dan
belia yang menyumbang kepada kemajuan negara.
1.10.3 Cabaran Kepada Guru
Sejauh manakah para guru bersedia menghadapi cabaran gejala
sosial di kalangan anak murid mereka? Para guru berperanan mengawal
pelajar mereka daripada melakukan gejala sosial. Secara dekat para guru
perlu mendampingi setiap pelajar dan memahami permasalahan mereka.
Para guru harus peka dan bersikap terbuka serta sentiasa memberikan
dorongan kepada pelajar mereka dan ini akan membuka ruang bagi para
pelajar untuk membincangkan dan berkongsi masalah yang dihadapi oleh
mereka. Di samping itu, disiplin sekolah perlu diketatkan. Hubungan erat
antara para guru dengan ibu bapa pelajar perlu ditingkatkan. Pihak
sekolah juga boleh memberikan kaunseling kepada pelajar yang
bermasalah agar pelajar tersebut tidak berasa dirinya dipinggirkan. Semua
usaha yang disebutkan di atas bukanlah perkara yang mudah untuk
dilakukan tetapi memerlukan kasih sayang dan kesabaran yang amat
tinggi daripada insan yang digelar guru.
1.10.4 Cara Menangani Isu Gejala Sosial
Dengan itu, cara-cara untuk menangani gejala sosial dapat
dirumuskan seperti berikut:

25

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Peranan Ibu Bapa

mendidik dan mengasuh anak-anak mereka dengan cara yang betul

meluangkan lebih masa bersama anak-anak mereka

mengamalkan nilai-nilai agama

Peranan Guru

merancang pengajaran dengan mengambil kira perbezaan individu


pelajar

mempelbagaikan strategi dan aktiviti dalam proses pengajaran dan


pembelajaran supaya menarik minat murid

mengaplikasi kemahiran kaunseling dalam proses perbincangan


dengan murid yang bermasalah

memupuk nilai-nilai murni

Peranan Rakan Sebaya

menjadi role model

memberi motivasi

medengar dan memberi sokongan

Peranan Diri Sendiri

mengubah sikap negatif

yakin bahawa mereka mampu melakukan perubahan

dekatkan diri dengan Tuhan

Peranan Polis

penguatkuasaan undang-undang
Memikir
Sebagai seorang guru, adakah anda peka dengan gejala sosial yang
berlaku di sekolah anda? Senaraikan beberapa gejala sosial yang
berlaku di sekolah anda; kenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan
berlakunya gejala sosial tersebut, dan cadangkan cara-cara untuk
menanganinya.
26

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Latihan
Anda dikehendaki membaca artikel pilihan sendiri berkenaan
dengan gejala sosial. Seterusnya hasilkan satu penulisan kritikal
tentang artikel tersebut.

Layari Internet
Sila melayari pautan berikut untuk bacaan tambahan.
1.

http://eprints.utm.my/6169/1/gejala_sosial.pdf

2.

http://eprints.utm.my/12174/1/JEPC-2011-1-007.pdf

1.11 Laporan dan Analisis Berkaitan Pencapaian Pendidikan Negara


1.11.1 Analisis Pencapaian Pendidikan Dalam Negara
Antara matlamat yang hendak dicapai dalam Bidang Keberhasilan
Utama Negara (NKRA) ialah meluaskan akses kepada pendidikan
berkualiti dan berkemampuan. Setiap NKRA, akan dikenal pasti pula KPI
nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. Dengan berpandukan KPI
ini yang mementingkan konsep pencapaian, kepimpinan sekolah di
peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju
kepada

pembentukan

modal

insan.

Dalam

usaha

meningkatkan

pencapaian pendidikan dalam negara, pihak kementerian telah mengiktiraf


66 buah sekolah sebagai status Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)
berdasarkan kecemerlangan dalam bidang akademik dan bukan akademik.
Antara sekolah yang mendapat pengiktiran adalah seperti berikut:

27

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Jadual 1.1 Sekolah yang mendapat pengiktiran
Sekolah
SK.Ulu Lubai,
Sarawak
SK. Zainab 2,
Kelantan
SJK (C) Foon Yew
(2), Johor

SM. Sultan Abdul


Hamid, Kedah
SMK. Aminuddin
Baki, Kuala
Lumpur.

Kejayaan yang dicapai


100% kadar lulus dalam UPSR sejak 2006.
Sekolah luar bandar pertama di Malaysia yang mencapai
status SBT
Tekal antara sekolah terbaik dalam UPSR.
Prestasi cemerlang dalam aktiviti kokurikulum seperti
taekwondo dan pengucapan awam
Tekal antara sekolah terbaik dalam UPSR.
Rekod pencapaian cemerlang dalam pertandingan
akademik peringkat antarabangsa dalam Matematik dan
Bahasa Cina
100% kadar lulus dalam SPM.
Prestasi cemerlang dalam aktiviti kokurikulum seperti
orkestra dan ragbi
100% lulus dalam SPM bagi 5 tahun berterusan.
Rekod cemerlang dalam aktiviti kesukanan antarabangsa,
khususnya renang.

Sumber: Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah


Kecemerlangan,Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2013 2015.

Sebenarnya kejayaan sekolah-sekolah berkenaan adalah hasil


daripada pelbagai program pendidikan yang telah dilaksanakan dalam
sistem pendidikan di negara kita. Untuk mendapatkan maklumat yang
lebih lanjut pencapaian pendidikan dalam negara anda digalakkan
membuat bacaan luas dengan merujuk pengkelasan sekolah yang telah
dilaksanakan oleh pihak kementerian iaitu;
i.

Pendidikan Integrasi

ii.

Pendidikan Inklusif

iii.

Sekolah Kurang Murid

iv.

Sekolah Kluster Kecemerlangan

v.

Sekolah Jalinan Kasih

vi.

Sekolah Dalam Hospital

28

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Perbincangan
Analisis corak pengurusan yang diamalkan di sekolah tempat anda
bertugas. Banding bezakan corak pengurusan sekolah anda dengan
mana-mana Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Bincangkan dapatan ini
dengan pensyarah anda semasa sesi kuliah.

1.11.2 Analisis Pencapaian Pendidikan Peringkat Antarabangsa


Keputusan TIMSS 2011, menunjukkan pelajar-pelajar di Malaysia
gagal mencapai tahap kemahiran minimum dalam Matematik dan Sains.
Keputusan tidak memberansangkan juga dicatatkan oleh pelajar Malaysia
dalam pentaksiran untuk 2009 PISA. Walaupun kedua-dua sistem
pentaksiran itu, TIMSS dan PISA, menunjukkan keputusan pencapaian
pelajar

Malaysia

yang

membimbangkan

pembangunan-pendidikan-malaysia-2013).

(moe.gov.my/en/pelan-

Namun

terdapat

banyak

kejayaan yang cemerlang pelajar dan sekolah di seluruh negara setanding


dengan piawaian antarabangsa. Sebagai buktinya, lihat pencapaian
pelajar-pelajar negara kita dalam jadual di bawah.

Jadual 2 Contoh terkini pencapaian murid Malaysia pada peringkat antarabangsa

Tahun
Julai
2012

Pertandingan

Pencapaian

8th International Exhibition for


Young Inventors, Thailand
Genius Olympiad 2012
International High School
Project Fair on Environment,
New York
2nd International Folk Song
and Dance Festival, Georgia
5th Asian Schools Badminton
Championship, Hong Kong

Pasukan Malaysia memperoleh pingat


emas bagi rekacipta mereka
Dua orang murid berumur 14 tahun
berjaya mendapat tempat ketiga dalam
pertandingan ini
Pasukan Malaysia seramai 15 orang
memenangi Diploma Emas dan Perak
Pasukan Malaysia seramai 16 orang
pemain memenangi 3 pingat emas, 4
perak dan 9 gangsa
29

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Tahun
Jun
2012

Pertandingan

Pencapaian

The Invention and New


Product Exposition, Amerika
Syarikat

Pasukan Malaysia memenangi pingat


emas dalam kategori reka cipta
pendidikan

4th ASEAN School Games,


Indonesia
Mei
2012
Okt
2011

Julai
2011

Dis
2010

Nov
2009

Pasukan Malaysia seramai 200 orang


atlet memenangi sejumlah 100 pingat;
menduduki tempat ketiga keseluruhan.
English Speaking Union
Seorang murid berumur 17 tahun
International Public Speaking
muncul sebagai pemenang terbaik
Competition, London
Malaysia yang pertama
ASEAN Primary School Sports Sekumpulan 36 orang murid
Olympiad, Indonesia
memperoleh tempat kedua
keseluruhannya; memenangi 6 pingat
emas, 2 perak dan 3 gangsa
nd
52 International
Pencapaian cemerlang murid
Mathematical Olympiad,
Tingkatan 4 dengan mendapat pingat
Belanda
emas pertama Malaysia. 4 orang murid
lain memperoleh keputusan yang turut
membanggakan
nd
42 International Physics
Seorang murid Malaysia memperoleh
Olympiad,
pingat emas dan anugerah khas
Thailand
daripada European Physical Society
International Competitions and 68 orang murid Malaysia memperoleh
Assessments for Schools
94 pingat emas dan menerima pujian
(ICAS)1
pada peringkat antarabangsa
World Robot Olympiad
(WRO),
Korea Selatan

Malaysia, diwakili oleh 3 sekolah,


memperoleh pencapaian yang
cemerlang keseluruhan di Korea
Selatan memenangi tempat kedua
selama dua tahun berturut-turut

SUMBER: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan,


Bahagian Sukan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013 -2025).

30

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Perbincangan
Berdasarkan

keputusan

pentaksiran

TIMSS

dan

PISA,

didapati

pencapaian pelajar negara kita jauh ketinggalan berbanding dengan


negara lain. Namun, pencapaian pelajar negara kita dalam pertandingan
pada peringkat antarabangsa menunjukkan bukti yang sebaliknya.
Bincangkan mengapakah senario ini berlaku?

Rujukan
Department of National Unity and National Integration. (2005). Retrieved from
http:// www.jpnin.gov.my/en/isytihar_krn
Dewey, J. (1996). Democracy and education.
www.gutenberg.org/files/852/852-h/852-h.htm

Retrieved

from

http://

Financial Times Lexicon. (2013). Globalisation Definition from Financial Times


Lexicon. Retrieved from :http://lexicon.ft.com/term?term=globalisation
Kiyao, R. (1981). Democratization of education: A Tanzania case. Retrieved
from http://
unesdoc.unesco.org/images/0004/000466/046603EB.pdf
Collin Dictionary. (2013).
Vyas, M. K. (1993). National integration and the law: Burning issues and
challenges. New Delhi: Deep & Deep Publications.

31

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

TAJUK 2
2.0

GURU DAN PERUNDANGAN

SINOPSIS
Golongan

guru

hendaklah

memastikan

martabat

dan

profesionalisme keguruan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke


semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati. Oleh yang demikian
Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) telah
diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki tangan
kerajaan

yang

lain

dalam

melaksanakan

tanggungjawab

yang

diamanahkan. Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami


sepenuhnya peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 yang telahpun dibuat
pindaannya pada

2002 bagi menjaga nama baik profesin serta

perkhidmatan awam.Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harus


difahami

dengan teliti oleh golongan guru demi menjayakan matlamat

pendidikan negara.
2.1

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat:
i.

Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan pegawai awam


(kelakuan dan tatatertib 1993, pindaan 2002), serta kepentingannya
ketika menjalankan tugas rasmi sebagai seorang penjawat awam.

ii.

Mengetahui

dan

memahami

Akta

Pendidikan

1996

dan

kepentingannya kepada perkhidmatan perguruan.


iii.

Mengetahui dan memahami implikasi peraturan-peraturan dan akta


pendidikan ketika menjalankan tugas rasminya.

32

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


2.2

KERANGKA TAJUK-TAJUK
Guru dan Perundangan

Peraturanperaturan
pegawai awam

2.3

Implikasi
kepada
profesion

Akta Pendidikan
1996

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993


(pindaan 2002)
Pengenalan
Guru ialah penjawat awam yang perlu mematuhi semua etika
penjawat awam sepertimana yang termaktub di dalam Tatakelakuan (code
of conducts) bagi semua penjawat awam seperti yang diperuntukkan di
bawah peraturan 4 Bab D, Perintah Am (Warta kerajaan P.U.(A)395
pindaan 2002). Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej
kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya. Tindakan tatatertib
merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum pegawai awam
yang

didapati

melanggar

mana-mana

peraturan

supaya

dapat

memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa
yang sama dapat dijadikan panduan kepada orang lain. Di antara
peraturan tersebut dan berkaitan dengan tugas seorang guru adalah
seperti di bawah. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993,

(Pindaan) 2002

(P.U.A.246).

yang telah mula

diKuatkuasakan pada 20.6.2002, antara peraturan yang dimasukkan


dalam peraturan ini adalah seperti yang berikut:

Jenis-jenis kesalahan yang membolehkan diambil tindakan


tatatertib.

33

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Jenis-jenis tindakan tatatertib yang boleh diambil terhadap


pegawai yang melakukan kesalahan

Hukuman Tindakan Tatatertib

PERATURAN 3A
Penjawat

awam

wajib

mematuhi

peraturan-peraturan

yang

telah

ditetapkan dan tindakan tatatertib boleh dikenakan kepada pegawai yang


ingkar.
PERATURAN 3B
Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang
diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (PU.A.176)
Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan.
PERATURAN 3C
Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai untuk menjalankan kawalan
dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil
tindakan yang sesuai dengan segera terhadap mana pegawai yang
melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini.
Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal
mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar
mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai
dan tidak bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.
Peraturan 4 (1)
Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat
setianya kepada Yang di- Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan.

Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan


kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang-

34

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara. Antara contoh
pelanggaran peraturan 4(1) adalah seperti berikut:

Bersubahat dengan musuh negara

Membocorkan rahsia Kerajaan.

Memburuk-burukkan

serta

memperkecil-kecilkan

dasar

serta

tindakan Kerajaan.

Menjadi Anggota Jemaah Islamiah

Menyertai Kesatuan Militan Malaysia

Peraturan 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:

membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya

berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan


kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya

berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan


syak yang munasabah bahawa

seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang


boleh memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam

seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha

seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah

seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab

membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau


tekanan luar

membantah atau melawan pegawai atasan

cuai dalam melaksanakan tugasnya

PERATURAN 7:

Sekiranya

Menyalahgunakan Dadah, Perkhidmatan Pegawai


Boleh ditamatkan Atas Kepentingan Awam
[Peraturan 49]

pegawai

mencapai

umur

persaraan

pilihan.

Contoh

pelanggaran peraturan 7 adalah menghisap ganja, morfin, heroin atau


menagih dadah.
35

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

PERATURAN 9 : Menerima/ Memberi Keraian


Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima / memberi keraian
sekiranya keraian itu dapat dengan apa-apa cara mempengaruhi tugas
rasmi kerana ini bercanggah Peraturan 4. Contoh pelanggaran peraturan 9
pula adalah seperti kontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli
lembaga tender seperti [keraian = belanja makan, hotel, tambang bercuti
dan lain-lain].
PERATURAN 11 :

Menyenggara Taraf Hidup Melebihi Emolumen/


Pendapatan Yang Sah.

Seseorang pegawai tidak boleh;

menyenggara taraf hidup melebihi emolumen/ pendapatan yang


sah.

menguasai/memiliki sumber kewangan atau harta yang tak


seimbang atau tak munasabah dengan emolumen/ pendapatan
yang sah.

PERATURAN 12 :

Meminjam Wang/ Menjadi Penjamin Tidak Boleh


Meminjam Wang / Menjadi Penjamin Kepada
Mana-Mana Orang.

PERATURAN 13 : Keterhutangan Kewangan yang Serius


Peraturan 13.(1)Seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa cara
menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan kewangan yang serius.

Seseorang

pegawai

hendaklah

disifatkan

sebagai

berada

dalam

keterhutangan kewangan yang serius jika (a) agregat hutang dan nilai
tanggungan tidak bercagarnya pada bila-bila masa tertentu melebihi 10
kali emolumen bulanannya.
PERATURAN 16 : Tidak Boleh Terlibat Dalam Pasaran Hadapan

36

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


PERATURAN 18 : Penerbitan Buku dan Karya
Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan atau menulis buku,
makalah atau karya lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat. Antara
CONTOH

PELANGGARAN

menulis/menerbit

buku

PERATURAN

dengan

18

menggunakan

adalah

seperti

maklumat

rasmi

terperingkat (rahsia besar, rahsia dan sulit).


PERATURAN 20 : Penyunting Akhbar/Majalah/Jurnal
Seorang penjawat awam adalah tidak boleh menjadi penyunting akhbar/
majalah/jurnal kecuali, penerbitan

Jabatan

Profesional

Pertubuhan sukarela yang tidak bercorak politik

Diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan

PERATURAN 6 : Pakaian
Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah seperti;

Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar

Memakai sarong, seluar pendek dan lain-lain

Rumusan
Guru merupakan seorang penjawat awam yang memegang
amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya oleh kerajaan. Sebagai
penjawat awam, guru perlu menunjukkan darjah profesional yang tinggi
disamping sentiasa bertindak dan

berkelakuan

sepertimana

yang

dikehendaki oleh segala peraturan kelakuan dan tatatertib yang termaktub


di dalam perintah am.

37

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Memikir
KES TATATERTIB PENJAWAT AWAM MENINGKAT 36.2 PERATUS
Utusan Malaysia
16/10/2009
SEREMBAN 15 Okt. - Kes-kes tatatertib melibatkan penjawat awam
atas pelbagai salah laku meningkat sebanyak 36.2 peratus pada tahun
lepas berbanding tahun sebelumnya. Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri
Mohd. Sidek Hassan berkata, sejumlah 3,383 kes tatatertib direkodkan
pada
tahun
lalu
berbanding
2,159
kes
pada
2007.
"Perkhidmatan awam negeri mencatatkan pertambahan paling tinggi
iaitu 57.62 %, pihak PBT 30% dan perkhidmatan awam Persekutuan
27.43%,"jelasnya.
Mohd. Sidek menjelaskan, kes-kes tersebut membabit pelbagai salah
laku seperti tidak hadir bertugas yang melibatkan semua kumpulan
anggota awam. Senario itu memberi gambaran bahawa tahap integriti
dan disiplin penjawat awam semakin menurun. "Peningkatan kes
tersebut boleh ditangani oleh kesedaran meluas di kalangan ketua
jabatan untuk mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai yang
melanggar peraturan," tambahnya.
Pada pandangan anda, apakah punca berlakunya kes-kes tatatertib
yang sedemikian dan bagaimanakah anda sebagai penjawat awam
boleh membantu untuk mengurangkannya. Bincangkan.
2.4

Akta Pendidikan

2.4.1 Akta Pendidikan 1996

merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961.

bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar


dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat
kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.

Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak


1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan.

Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih


relevan daripada Akta Pelajaran 1961.

38

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


2.4.2 Tujuan penggubalan Akta Pendidikan 1996 adalah untuk;

memperluaskan

skop

dan

memperkenalkan

perundangan

mengenai pendidikan.

Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi


generasi muda sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia
sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi.

Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang


pendidikan.

mencakupi perundangan pada tahap prasekolah hingga tahap


pendidikan tinggi termasuk kerajaan dan sawasta.

memperkukuhkan

kedudukan

bahasa

kebangsaan

sebagai

bahasa pengantar utama.

penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui


kurikulum kebangsaan.

menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama.

Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam.

memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan.

mempertingkatkan pendidikan teknikal.

memperkukuhan latihan perguruan.

pendidikan swasta yang lebih sistematik.

memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum.

2.4.3 Antara kandungan Akta Pendidikan 1996

Seksyen 16: telah memberikan kategori kepada sekolah di


Malaysia, tiga kategori iaitu kerajaan, bantuan kerajaan dan
swasta. ini boleh menampung dengan jelas keperluan kelas
tingkatan 6, kelas matrikulasi dan sebagainya.

Seksyen 17(2), memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai


mata pelajaran wajib di semua sekolah.

39

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut


kurikulum kebangsaan melainkan yang dikecualikan.

Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolah menyediakan pelajar


untuk Peperiksaan Awam, melainkan yang dikecualikan.

Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan


menyenggara tadika.

Seksyen

37

dan

seksyen

38

membolehkan

politeknik

mengadakan kursus pengajian atau program latihan bersama


peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana
universiti atau institusi pendidikan lain.

seksyen

47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab

pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil


dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau
institusi pendidikan tinggi lain.

seksyen 40, yang membolehkan Menteri mengadakan kelas


pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah
rendah atau menengah.

Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib


diajar di semua sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5
atau lebih pelajar Islam.

Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam


perlu mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaan terlebih
dahulu.

Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang


menjalankan

program

"twinning"

dan

"lingkage"

hendaklah

mendapat kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu.


Rumusan
Akta Pendidikan merupakan asas kepada Sistem Pendidikan
Kebangsaan yang di dalamnya terkandung segala pekara yang berkaitan
dengan pendidikan Negara yang bertunjangkan falsafah pendidkan
40

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


kebangsaan. Kefahaman seseorang guru tentang kepentingan akta ini
adalah amat mustahak ketika menjalankan tugas sebagai seorang
pendidik supaya selari dengan hasrat, visi dan misi kementerian
pendidikan dan kerajaan amnya.
Memikir
Kaji dan analisis kandungan seksyen-seksyen yang terdapat dalam
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) yang telah diperuntukkan kepada
kumpulan anda. Anda dikehendaki menyatakan implikasi pelaksanaan
seksyen tersebut sama ada terhadap murid-murid, guru-guru,
sekolah, kurikulum atau Sistem Pendidikan Negara.
Latihan 1
Bincangkan mengapakah seorang guru sebagai penjawat awam perlu untuk
mematuhi segala peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan
tatatertib) ketika menjalankan tugas rasminya.
Rehat
Berehatlah seketika sebelum anda memulakan latihan kedua

Latihan 2
Buat perbandingan di antara Akta Pelajaran 1961 dengan Akta
Pendidikan 1996 serta bincangkan implikasinya kepada sistem
pendidikan kebangsaan.
Layari Internet
Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan

41

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Tamat
Selamat Mencuba

2.5

Akta Orang Kurang Upaya (Akta OKU 2008)


Orang

Kurang

Upaya

(OKU)

adalah

sebahagian

daripada

masyarakat. Mereka turut menyumbang kepada pembangunan dan


kemajuan negara. Sehubungan itu, adalah menjadi tangungjawab
kerajaan untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan hidup mereka
turut dijaga.

Akta Orang Kurang Upaya 2008 (Akta OKU 2008) diperkenalkan


berasaskan kepada konsep hak asasi manusia untuk memastikan hak
orang kurang upaya seperti masalah fizikal, penglihatan, pendengaran,
percakapan dan masalah pembelajaran turut sama mempunyai hak
seperti mana orang normal. Akta ini memperuntukkan perihal berkaitan
dengan pendaftaran, perlindungan, pemuliharaan, pembangunan dan
kesejahteraan OKU serta penubuhan Majlis Kebangsaan bagi OKU. Akta
ini telah telah diluluskan oleh parlimen pada 10 Disember 2007 dan
dikuatkuasakan pada 7 Julai 2008. Pihak kerajaan juga menumpukan
kepada dua sasaran utama iaitu kebolehakasesan dan pekerjaan.

2.5.1 Matlamat Akta OKU 2008


Perundangan negara untuk OKU merupakan satu langkah yang
berkesan untuk menyediakan polisi kebangsaan bagi orang kurang upaya.
Langkah ini bukan sahaja bagi melindungi hak asasi bagi OKU tetapi juga
turut menyediakan ruang untuk melaksanakan hak-hak supaya mereka
dapat diintegrasikan ke dalam masyarakat keseluruhannya.

42

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Tafsiran Orang Kurang Upaya (OKU) mengikut akta OKU 2008


adalah termasuk mereka yang mempunyai kekurangan jangka
panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau deria yang
menyebabkan

mereka

menghadapi

pelbagai

halangan

lalu

menyekat penyertaan mereka yang sepenuh dan berkesan dalam


masyarakat.

Akta OKU 2008 digubal untk melindungi hak-hak orang kurang


upaya. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan orang kurang
upaya mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Akta ini turut
memberikan peluang kualiti kehidupan yang lebih baik dengan
menyediakan kemudahan akses kepada perkara berikut:

Tempat dan Perkhidmatan

OKU harus mempunyai hak untuk akses dan menggunakan


kemudahan

awam,

amenity,

perkhidmatan

dan

pembangunan awam yang sama dengan orang normal.

Kerajaan perlu mempastikan kesemua kemudahan awam,


amenitii,

perkhidmatan

dan

bangunan

direka

bentuk

mengikut kesesuaian atau mesra pengguna dengan OKU.

Pengangkutan awam

OKU

harus

mempunyai

hak

untuk

akses

kepada

pengangkutan awam dengan mudah. Kerajaan harus


mempastikan

rekabentuk

pengangkutan

awam

yang

bersesuaian dengan semua orang.

Pendidikan

OKU tidak boleh dikecualikan daripada system pendidikan


umum atas tidak keupayaan, dan kanak-kanak kurang
upaya tidak boleh dikecualikan dari pendidikan pra sekolah,
rendah, menengah dan tinggi termasuk latihan vokasional
serta pembelajaran sepanjang hayat.

43

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Kerajaan dan institusi pendidikan hendaklah menyediakan


material sokongan pengajaran seperti bahasa isyarat dan
Braille.

Pekerjaan

OKU

hendaklah

hendaklah

mempunyai

hak

untuk

mendapat pekerjaan dengan peluang yang saksama.

Majikan

hendaklah

melindungi

hak

OKU

dengan

memberikan kesetaraan dengan orang upaya termasuk


peluang yang sama dan pembayaran untuk kerja yang
sama nilai dengan orang biasa, keadaan kerja yang
selamat dan sihat, daripada gangguan dan memulihkan
ketidakpuasan hati.

Komputer, Maklumat dan Teknologi

Kerajaan dan penyedia perkhidmatan TMK hendaklah


memastikan OKU mempunyai hak untuk akses kepada
TMK atas asas kesetaraan dengan orang upaya.

Kerajaan dan penyedia TMK hendaklah, bagi membolehkan


OKU mempunyai akses sedemikian dengan menyediakan
maklumat, komunikasi dan teknologi yang boleh akses,
bersesuaian

dengan

pelbagai

jenis

ketidakupayaan

mengikut cara yang sesuai dan tanpa kos tambahan.

Kerajaan dan sektor swasta hendaklah menerima dan


memudahkan penggunaan bahasa isyarat Malaysia, Braille,
komunikasi augmentative dan alternative dan semua cara,
kaedah dan format komunikasi boleh akses yang boleh
dipilih oleh orang kurang upaya dalam urusan rasmi.

Kehidupan berbudaya

Orang kurang upaya mesti mempunyai hak untuk akses


kepada kehidupan berbudaya atas asas kesetaraan dengan
orang upaya.

44

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Orang kurang upaya mempunyai hak untuk mengetahui


budaya dan bahasa sendiri, menikmati cara kehidupan
seperti orang biasa, menikmati program televisyen, filem,
teater, muzim, perpustakaan dan pelancongan.

Habilitasi dan rehabilitasi

Penyedia perkhidmatan jagaan kesihatan swasta dan


pertubuhan bukan kerajaan hendaklah mengambil langkah
yang berkesan dan sesuai untuk membolehkan orang
kurang upaya mencapai dan mengekalkan keupayaan
berdikari yang maksimum, keupayaan fizikal, mental, social
dan

vokasional

sepenuhnya

serta

penglibatan

dan

penyertaan sepenuhnya dalam semuaa spek kehidupan.

Sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan hendaklah


mengambi langkah yang sesuai untuk menggalakkan dan
mengukuhkan program rehabilitasi berasaskan komuniti
untuk menyediakan intervensi awal, rehabilitasi danlatihan
bagi orang kurang upaya dalam komuniti mereka sendiri
melalui penyertaan aktif komuniti.

Kesihatan

Kerajaan hendaklah mengambil langkah yang sesuai untuk


memastikan orang kurang upaya mendapat akses kepada
perkhidmatan kesihatan, termasuk rehabilitasi berkaitan
kesihatan

Kerajaan

hendaklah

menyediakan

pakar

terapi

pengucapan,fisioterapidan terapi pekerjaan.

Kerajaan juga hendaklah mencegah dari berlakunya kurang


upaya selanjutnya, imunisasi ,nutrisi dan genetik kaunseling.

Perlindungan kepada Orang Kurang Upaya yang Serius

Kerajaan

hendaklah

menyediakan

perlindungan

dan

sokongan untuk memastikan orang yang mempunyai

45

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


kurang upaya yang teruk mendapat kualiti kehidupan yang
baik selepas kematian penjaganya.

NGO yang berniat untuk menyediakan penjagaan institusi


kepada orang kurang upaya yang serius atau penjaga
kepada orang kurang upaya yang serus haruslah membuat
permohonan untuk mendapatkan insentif bagi menyediakan
penjagaan daripada majlis.

Pertolongan Ketika Kecemasan

Orang kurang upaya mempunyai hak untuk dibantu setara


dengan orang upaya dalam situasi kecemasan dan berisiko
demi

kemanusiaan,

termasuklah

ketika

perang

atau

kemusnahan semulajadi.
2.5.2 Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya
Disamping itu, kerajaan hendaklah menubuhkan Majlis Kebangsaan
bagi Orang Kurang Upaya. Peranan majlis ini adalah seperti berikut:

Majlis akan bekerjasama dengan kerajaan, organisasi dan syarikat


untuk melaksanakan pelan.

Majlis akan memberikan cadangan dan nasihat kepada kerajaan


untuk memajukan meningkatkan sokongan kepada orang kurang
upaya.

Membantu orang ramai mengetahui lebih tentang orang kurang


upaya.

Meningkatkan system pendidikan.

Memperbanyakkan peluang pekerjaan dan ;latihan kemahiran untuk


orang kurang upaya.

Rumusan
Orang Kurang Upaya adalah sebahagian daripada masyarakat kita.
Mereka berhak untuk menikmati pembangunan negara kita dalam semua
aspek seperti pendidikan, perhubungan, TMK, perkhidmatan kesihatan,
46

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


kemudahan awam, keselamatan dan lain-lain. Tanggungjawab kerajaan
dalam membantu Orang Kurang Upaya telah ditunjukkan dalam Akta
Orang Kurang Upaya 2008 dan Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang
Upaya.
2.6

Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997.


Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas), 1997 merupakan satu

usaha kerajaan untuk memastikan pendemokrasian pendidikan dan


kesaksamaan peluang pendidikan dapat diberikan kepada semua
warganegara tanpa mengambilkira latarbelakang, status ekonomi atau
kecacatan seseorang.

2.6.1 Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, berkuatkuasa


pada 1 Januari 1998, memberi tafsiran;
Murid-murid

dengan

keperluan

khas

ertinya

murid

murid

yang

mempunyai cacat penglihatan atau kecacatan pengdengaran atau


masalah pembelajaran.

2.6.2 Manakala Program Pendidikan Khas ditafsirkan sebagai;


a)

suatu program yang disediakan di sekolah khas bagi murid-murid


yang

mempunyai

kecacatan

penglihatan

atau

kecacatan

pendengaran;
b)

suatu program pencantuman di sekolah biasa bagi murid-murid


yang

mempunyai

kecacatan

penglihatan

atau

kecacatan

pendengaran atau mempunyai masalah pembelajaran; dan


c)

satu

program

pendidikan

inklusif

bagi

murid-murid

dengan

keperluan khas yang boleh menghadiri di dalam kelas biasa


bersama-sama dengan murid-murid biasa.
2.6.3 Kelayakan untuk Program Pendidikan Khas
Semua pelajar berkeperluan khas yang boleh dididik dan mampu
mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain boleh
47

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


diterima

bersekolah

sepertimana

yang

disebut

dalam

Peraturan

Pendidikan Khas 1997, Bahagian II 3(2) seksyen 41 dalam akta


Pendidikan 1996.
i.

Bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan, murid-murid dengan


keperluan khas yang boleh

dididik adalah layak menghadiri

program pendidikan khas kecuali bagi murid berikut:


a)

murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan


mental untuk belajar seperti murid biasa, dan

b)

murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau yang


sangat cacat anggotanya atau yang terencat akal yang
berat.

ii.

Seseorang murid dengan keperluan khas adalah boleh dididik jika


dia mampu untuk mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada
bantuan orang lain dan disahkan oleh suatu panel yang terdiri
daripada pengamal perubatan, pegawai daripada Kementerian
Pendidikan dan Pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat,
sebagai berupaya mengikut program pendidikan kebangsaan.
2.6.4 Kurikulum
Dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas, guru-guru boleh
mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran, masa
bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu
mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas.
Rumusan
Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) digubal khusus
untuk memastikan pendemokrasian pendidikan dapat diterjemahkan di
dalam system pendidikan kebangsaan di mana semua warga mempunyai
akses pendidikan tanpa mengira keadaan fizikal serta latar belakang
mereka. Komitmen kerajaan juga dengan jelas dinyatakan di dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 2025 di bawah tajuk
kumpulan berkeperluan khusus khasnya untuk golongan sasar ini.
48

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Penambahbaikan peraturan ini juga dilakukan dari semasa ke semasa
terutamanya dengan pindaan Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan
Khas) 2013 yang telah diwartakan pada 18 Julai 2013 dan digunapakai
pada sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang melaksanakan
pendidikan khas di seluruh negara.
Perbincangan
Dengan merujuk kepada bahan bacaan/laman web, bincangkan
bagaimanakah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
(2013-2025) dan Akta OKU boleh membantu dalam merealisasikan
matlamat pendidikan inklusif terhadap murid berkeperluan khas.

RUJUKAN
Akta Pendidikan 1996; http://ipt.moe.gov.my.
Surat Pekeliling Perkhidmatan, Bil.1 (2008).
Surat pekeliling perkhidmatan, bil.2 (1985).
Surat Pekeliling Ikhtisas bil.5/1998, Akta Pendidikan 1996 dan Peraturanperaturan akta Pendidikan 1996.
Undang-undang Malaysia, Perintah Am, Bab A-G (2006), International Law
Book Service, Petaling Jaya:Selangor.

49

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

TAJUK 3 TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID


3.0

SINOPSIS
Tekanan emosi bukan sahaja wujud dalam kalangan orang dewasa,
malah kanak-kanak juga mengalami tekanan emosi. Kesan tekanan emosi
terhadap kanak-kanak lebih hebat berbanding kesan tekanan terhadap
orang dewasa, kerana kanak-kanak kurang pengalaman dan kurang
kebolehan untuk mengatasi tekanan emosi. Oleh yang demikian, tekanan
emosi dalam kalangan kanak-kanak terutama murid sekolah tidak boleh
dipandang ringan.

3.1

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat:
i.

Menyatakan gangguan emosi dalam kalangan murid.

ii.

Menjelaskan punca-punca gangguan emosi murid.

iii.

Mengenalpasti langkah-langkah bagi menangani masalah


gangguan emosi dalam kalangan murid.

iv.

Menerangkan Hak Asasi Kanak-kanak berdasarkan Konvensyen


Kanak-kanak 1989.

v.
3.2

Menyatakan usaha-usaha melindungi kanak-kanak di Malaysia.

KERANGKA TAJUK

50

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


3.3

TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

3.3.1 Gangguan Emosi dalam kalangan murid


Gangguan emosi merupakan satu situasi yang menunjukkan
seseorang individu mengalami konflik dalaman yang sukar untuk diatasi
olehnya. Kamus dewan bahasa dan pustaka telah memberi maksud
gangguan emosi adalah akibat konflik yang tidak dapat diselesaikan dan
dicirikan dengan keresahan sama ada melalui pertuturan atau perlakuan
tertentu.

Konflik atau gangguan dalaman akan memberi kesan ke atas


tingkah laku seseorang. Gangguan emosi berlaku apabila situasi atau
masalah

yang

dihadapi

melebihi

kebolehan

seseorang

untuk

mengatasinya. Gangguan emosi boleh dialami oleh sesiapa sahaja


termasuk kanak-kanak terutama murid-murid di sekolah.
3.3.2 Tanda-tanda gangguan emosi dalam kalangan murid
Gangguan emosi yang tidak dapat diatasi akan membawa kepada
gangguan pemikiran, pelbagai perubahan tingkah laku seperti ketakutan,
kebimbangan dan kemurungan. Murid yang menghadapi gangguan emosi
dapat dikenalpasti melalui beberapa tanda.
Di antara tanda-tanda gangguan emosi dalam kalangan murid-murid
adalah:

Kurang selera makan

Loya tekak dan sering muntah

Suka menyendiri / mengasing diri

Sering sakit perut/ sakit kepala

Kemurungan

Kelihatan sedih/ kecewa

Kurang keyakinan diri

Kerap menangis tanpa sebab

Kencing malam
51

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Suka menggigit kuku

Cepat marah

Bertindak agresif/ impulsif

Ketakutan dan kebimbangan yang melampau

Kelihatan lesu/ letih dan sering mengantuk

Kerap diserang penyakit

Bertingkah laku ganjil

Perbincangan
Bincangkan dengan rakan sekelas anda langkah-langkah yang boleh
anda laksanakan bagi mengenalpasti murid-murid yang mengalami
gangguan emosi.

3.3.3

Punca Gangguan emosi


Terdapat banyak punca yang menyebabkan gangguan emosi
dalam kalangan murid di sekolah. Punca-punca gangguan emosi murid
boleh dikategorikan kepada faktor kekeluargaan, faktor rakan sebaya, ,
faktor guru, faktor sekolah dan faktor persekitaran masyarakat.
Terri mouro (2004) menyatakan faktor persekitaran sekolah, perstiwa
dalam keluarga, pengaruh rakan sebaya dan lain-lain lagi.
Faktor Kekeluargaan
-

Keadaan keluarga yang kucar kacir, pertengkaran dan


perceraian kedua ibu bapa

Status ekonomi keluarga yang tidak stabil serta masalah


kewangan

hubungan

ahli

keluarga

tidak

rapat,

sering

berlaku

pergaduhan antara adik beradik


-

kurang perhatian, penghargaan dan kasih sayang daripada


ibubapa

penderaan oleh ibu bapa atau penjaga

sikap ibu bapa yang pilih kasih


52

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Faktor rakan sebaya
-

rakan sebaya yang agresif dan sering bergaduh

ejekan dan penghinaan daripada rakan sebaya

ugutan dan buli rakan sebaya

rakan sebaya yang suka menunjuk

disingkir dan tidak diterima oleh rakan sebaya

Faktor Guru
-

guru yang mengamalkan pilih kasih /diskriminasi

gaya dan kaedah pengajaran yang kurang sesuai

kemahiran komunikasi guru

guru yang kasar dan agresif

Hubungan guru murid yang kurang mesra

kepimpinan guru yang autokratik

Faktor sekolah
-

suasana dan persekitaran sekolah tidak kondusif

kurang kemudahan infrustruktur sekolah

sikap pentadbir sekolah

budaya sekolah yang hanya mementingkan kecemerlangan


akdemik

peraturan dan disiplin sekolah yang terlalu ketat

Faktor persekitaran
-

ahli masyarakat yang materialistik

hasad dengki dan prasangka ahli masyarakat

kurang persefahaman dalam kalangan ahli masyarakat

diskriminasi dalam masyarakat


Aktiviti 1
Secara individu, anda dikehendaki membuat nota peta minda
mengenai punca-punca gangguan emosi dalam kalangan
murid .

53

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


3.3.4 Langkah-langkah bagi mengatasi gangguan emosi murid
Gangguan

emosi

dalam

kalangan

murid

tidak

seharusnya

dipandang ringan oleh guru dan ibu bapa. Guru yang profesional dan
bertanggungjawab seharusnya prihatin dan sensitif dengan perubahan
diri murid yang mengalami gangguan emosi. Seterusnya guru perlu
mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membantu murid bagi
mengatasi gangguan emosi tersebut.

Di antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan adalah:

Berbincang

secara

peribadi

dengan

murid

tersebut

untuk

mengenalpasti punca gangguan emosi

Memberi perhatian dan penghargaan yang sesuai kepadanya

Memberi motivasi, dorongan dan sokongan yang positif untuk


meningkatkan keyakinan diri dan konsep kendiri

Merujuk murid tersebut kepada kaunselor sekolah

Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga

Kepimpinan guru dan pentadbir yang demokratik

Strategi dan kaedah pengajaran guru yang pelbagai dapat memenuhi


kehendak dan keperluan murid

Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif

Fikirkan
Bagaimana anda dapat membantu murid yang mengalami gangguan
emosi berpunca daripada tekanan guru di sekolah anda.

54

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


3.4

HAK ASASI KANAK-KANAK

Kanak-kanak merupakan modal insan yang penting kepada


sesebuah negara. Modal insan ini dapat dibangunkan kepada tahap
optimum melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan
kondusif.

Sehubungan itu, perlindungan terhadap kanak-kanak daripada


pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi adalah satu
aspek penting dan hendaklah diberi keutamaan.

Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) pada 20


November 1989 telah menerima pakai Konvensyen Hak Kanakkanak untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak di dunia.
Berdasarkan dokumen konvensyen tersebut, kanak-kanak adalah
diberi perlindungan daripada pengabaian, penderaan, eksploitasi
dan mempunyai hak-hak tertentu. Malaysia telah menerima pakai
konvensyen tersebut.

Berdasarkan konvensyen ini, semua kanak-kanak tanpa mengira


jantina, latar belakang, status sosio-ekonomi,kepercayaan agama
dan kebolehan diiktiraf sebagai individu yang mempunyai hak-hak
asasi untuk membesar dan mendapat perlindung dalam kehidupan
mereka.

3.4.1 Prinsip-prinsip Konvensyen


Konvensyen ini telah menetapkan beberapa prinsip,iaitu;

Tidak ada diskriminasi terhadap kanak-kanak


Semua kanak-kanak tanpa mengira bangsa, warna, jantina, bahasa,
agama, pendapat politik, asal negara, etnik atau masyarakat, harta,
ketidakupayaan, kelahiran atau tarafnya atau ibu bapa/penjaganya
mempunyai hak yang sama.

Kepentingan terbaik bagi kanak-kanak


Pertimbangan utama dalam segala hal ialah kepentingan yang
terbaik bagi kanak-kanak.
55

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Hak untuk hidup dan berkembang


Kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang dalam
semua aspek kehidupan mereka, termasuk aspek jasmani, emosi,
psiko-sosial, kognitif, sosial dan kebudayaan.

Hak untuk Penyertaan


Kanak-kanak hendaklah dibolehkan turut serta secara aktif dalam
segala hal yang melibatkan kehidupan mereka dan bebas untuk
memberi pendapat dan pandangan. Mereka mempunyai hak untuk
didengar dan diambil peduli secara serius.

3.4.2 Definisi Kanak-kanak


Perkara 1- Seorang kanak-kanak diiktiraf sebagai seseorang yang
di bawah umur 18 tahun, melainkan jika undang-undang negaranya
mengiktirafkan umur dewasanya sebelum itu.

3.4.3 Hak Kanak-kanak

Hak kehidupan

Hak Perlindungan

Hak Perkembangan

Hak Penyertaan

Hak Kehidupan
Kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapat keperluan asas
seperti makanan, air bersih, tempat tinggal dan penjagaan kesihatan.
Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak bertanggungjawab memastikan
hak kanak-kanak untuk hidup dipenuhi.

Perkara 6 : Semua kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk


hidup dan negara mempunyai obligasi untuk memastikan kewujudan
perkembangan kanak-kanak tersebut.

56

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Hak Perlindungan
Hak perlindungan ke atas kanak-kanak merangkumi perlindungan
daripada diskriminasi, penderaan dan pengabaian. Ibu bapa atau
penjaga mesti memberi penjagaan dan perlindungan kepada kanakkanak. Kanak-kanak tanpa keluarga atau pelarian harus diberi
perlidungan yang sewajarnya. Di samping itu perlindungan seksual,
fizikal, dan eksploitasi, pengabaian, penyalahgunaan dadah dan
diskriminasi juga merupakan hak kanak-kanak. Negara hendaklah
memberi perlindungan kepada kanak-kanak sekiranya mereka
diabaikan oleh ibu bapa atau penjaga.

Perkara 3: Negara hendaklah memberikan penjagaan secukupnya


kepada kanak-kanak melalui pihak berkuasa tempatan yang
berkaitan sekiranya kanak-kanak tersebut diabaikan oleh ibu bapa
atau penjaga mereka.

Perkara 8: Negara mempunyai obligasi untuk melindungi, dan jika


perlu memantapkan semula aspek asas

identiti termasuk

kerakyatan dan hubungan kekeluargaan.

Hak Perkembangan
Ibu bapa, keluarga kembangan atau penjaga bertanggungjawab
untuk memastikan kanak-kanak berkembang dari aspek jasmani,
mental, emosi, kerohanian, moral dan sosial. Pendidikan harus
diberi kepada kanak-kanak untuk mereka berkembang dengan
lebih optimum.

Perkara 5: Negara mesti menghormati tanggungjawab ibu bapa


atau keluarga kembangan untuk memberi bimbingan kepada
kanak-kanak berdasarkan keupayaan mereka.

57

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Hak Penyertaan
Kanak-kanak juga diberi kebebasan untuk bersuara, memberi
pendapat, bergaul dan

bermain dengan rakan-rakan sebaya.

Pandangan dan pendapat mereka berkaitan dengan hal ehwal


kanak-kanak harus didengar dan diguna pakai. Mereka juga berhak
untuk menyertai aktiviti atau program persatuan dan kelab.

Perkara

12:

Semua

kanak-kanak

mempunyai

hak

untuk

menyuarakan pandangan dengan bebas dalam semua perkara


berkaitan dengan hal kanak-kanak.

Layari Laman Web: http://www.scribd.com/doc/101029420/528konvensyen-Mengenai-Hak-Kanak-kanak-Versi-Bergambar


Baca

dengan

teliti

perkara-perkara

yang

terkandung

dalam

Konvensyen Hak Kanak-kanak tersebut. Kenalpasti hak-hak yang


terkandung di dalamnya. Adakan perbincangan dengan pensyarah
dan rakan sekelas anda.

3.5

HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA


Malaysia telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap
Konvensyen Hak Kanak-kanak,1989 dengan mewujudkan persekitaran,
peluang dan ruang hak-hak kanak-kanak tersebut dapat dilaksanakan.
Di antara komitmen Malaysia terhadap pengiktirafan hak kanak-kanak,
Kerajaan Malaysia telah mengesahkan dan menandatangani Konvensyenkonvensyen berikut:

Konvensyen Hak Asasi Kanak-kanak : 19 Mac 1995


Konvensyen Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap
Wanita: 4 Ogos 1995
Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa 138 (umur minimum
untuk diambil bekerja) : 1997

58

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa 182 ( bentuk buruh


kanak-kanak yang paling teruk) pada 10 November 2000.
Hak kanak-kanak Malaysia sentiasa diberi perhatian oleh pihak

kerajaan. Hak Kanak-kanak Malaysia merangkumi hak yang termaktub


dalam konvensyen Hak Kanak-kanak, 1989 iaitu Hak Kehidupan, Hak
Perlindungan, Hak Perkembangan dan Hak Penyertaan.

Hak kehidupan
Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak di Malaysia mesti menyediakan
keperluan asas untuk kanak-kanak mengikut kemampuan mereka.
Kanak-kanak memerlukan tempat tinggal yang baik dan kondusif.
makanan yang seimbang dan air yang bersih.Ianya dapat menjamin
kelangsungan hidup yang positif dan ceria. Makanan yang seimbang
dan air yang bersih diperlukan untuk kesihatan kanak-kanak untuk
hidup yang positif dan aktif.

Hak Perlindungan
Kanak-kanak di Malaysia merupakan aset yang sangat berharga
untuk masa depan Negara. Oleh yang demikian, kanak-kanak di
Malaysia sangat dilindungi dari sebarang unsur-unsur negatif seperti
penderaan, pengabaian, ekploitasi dan penghambaan. Perlindungan
akan diberikan kepada kanak-kanak yang didera samada fizikal,
emosi atau seksual. Isu-isu penderaan, pencabulan, pengabaian
oleh penjaga dan eksploitasi merupakan fenomena yang berlanjutan
dan perlu dibenteras. Kerajaan Malaysia memandang isu-isu ini
sebagai suatu bencana dan ancaman kepada pembangunan Negara.
Pihak yang melakukan penderaan, pengabaian dan eksploitasi ke
atas kanak-kanak akan dikenakan hukuman yang berat.

59

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Hak Perkembangan
Selaras dengan aspirasi Konvensyen Hak Kanak-kanak, Malaysia
memberi perhatian yang serius dalam perkembangan holistik kanakkanak yang melibatkan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Ibu
bapa mesti menyediakan pendidikan formal kepada kanak-kanak
dengan menghantar mereka ke sekolah dan pendidikan tidak formal
seperti ilmu agama dan nilai moral. Minat membaca dan kecintaan
kanak-kanak terhadap ilmu pengetahuan perlu dipupuk sejak dari
kecil demi memastikan kanak-kanak berkembang secara menyeluruh
dan seimbang dari pelbagi aspek.

Hak Penyertaan
Kanak-kanak di Malaysia diberi hak untuk bergaul dan bermain
dengan rakan sebaya dengan bebas tanpa sekatan. Melalui bermain
mereka dapat berinteraksi dengan rakan sebaya seterusnya dapat
meningkatkan kemahiran social mereka. Mereka boleh bergaul
bebas tanpa mengira bangsa, keturunan, warna kulit, agama dan
sebagainya. Kanak-kanak di Malaysia tidak dihalang untuk menyertai
dan menjadi ahli persatuan dan kelab.

3.6

USAHA-USAHA DALAM MELINDUNGI KANAK-KANAK


Dalam usaha untuk memastikan kanak-kanak di Malaysia mendapat
perlindungan yang sewajarnya, beberapa usaha telah dilaksanakan dan
beberapa akta perundangan telah dibentuk, di antaranya;

3.6.1 Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 (Akta 468)


Akta ini berkaitan dengan pemuliharaan dan perlindungan ke atas
kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dari penderaan, pengabaian,
eksploitasi dan penghambaan.
60

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Seksyen 2 berkaitan dengan kanak-kanak yang memerlukan
perlindungan sekiranya :

Kanak-kanak yang berkemungkinan besar dicedera atau dianiaya


dari aspek fizikal, emosi dan seks.

Penjaga kanak-kanak tidak layak / mengabaikan atau tiada


keupayaan untuk menjaga dan memelihara kanak-kanak dengan
sewajarnya.

Penjaga kanak-kanak telah melakukan pengabaian atau tidak


sanggup menjaga dan menyediakan keperluan yang mencukupi
untuk kanak-kanak.

Tiada penjaga yang sanggup untuk

menjaga atau kanak-kanak

ditinggalkan oleh penjaganya, tiada orang lain layak untuk


menjaganya.

Pengabaian dilakukan ke atas kanak-kanak yang memerlukan


pemeriksaan, siasatan atau rawatan.

Kanak-kanak berkelakuan yang boleh mencederakan dirinya atau


orang lain atau tiada orang lain yang sanggup menjaga dan
memperbaiki keadaan.

Terdapat

pertelingkahan

kanak-kanak

dengan

penjaga

atau

petelingkahan antara penjaganya. Pertelingkahan menyebabkan


hubungan kekeluargaan terjejas dan menyebabkan gangguan
emosi kanak-kanak.

Kanak-kanak terlibat dengan mana-mana kesalahan dalam Bab XVI


Kanun Keseksaan.

3.6.2

Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 ( Akta 308)

Akta ini berkaitan dengan pendaftaran, penawalan dan pemeriksaa


taman-taman asuhan kanak-kanak.

Akta ini memberi perlindungan kepada kanak-kanak berumur di


bawah 4 tahun.

61

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Akta ini memberi jaminan kepada kesihatan, keselamatan dan


pendidikan kanak-kanak bawah 4 tahun.

Kawalan, pengawasan dan pemeriksaan dapat dilaksanakan


dengan penguatkuasaan pendaftaran taman-taman asuhan kanakkanak ini.

Pihak berkaitan berhak masuk dan memeriksa taman-taman


asuhan demi kesihatan, keselamatan dan pendidikan kanak-kanak.

3.6.3

Akta Pengangkatan anak angkat 1952 (Akta 257)

Bagi

melindungi

kanak-kanak

daripada

didera,

diabai

dan

dieksploitasi,

Akta ini dibentuk untuk mengawal selia urusan pengambilan anak


angkat serta menjamin kebajikan kanak-kanak .

Peruntukan undang-undang dalam akta ini adalah sebagaimana


dikanunkan dalam Ordinan mengangkat anak 1960.

3.6.4

Akta Kanak-kanak 2001 (Pindaan 2002)

Akta Kanak-kanak 2001 (pindaan 2002) berkuat kuasa pada 1 Ogos


2002 merupakan gabungan tiga undang-undang terdahulu iaitu
Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991, Akta Perlindungan Wanita
dan Gadis 1973 dan Akta Mahkamah Juvenil.

Ianya

merupakan

undang-undang

yang

berkaitan

dengan

pemeliharaan, pelindungan dan pemulihan kanak-kanak demi


menjaga kebajikan dan kepentingan kanak-kanak.

Antara perkara penting yang diketengahkan oleh Akta ini adalah


tugas dan tanggungjawab ibu bapa atau penjaga dalam memelihara
kesejahteraan kanak-kanak, tanggungjawab untuk memaklumkan
kes-kes penderaan kanak-kanak, penubuhan Mahkamah Bagi
Kanak-kanak, prosedur perbicaraan, hukuman dan sebagainya.

Istilah kanak-kanak menurut akta ini adalah mereka yang berumur


kurang daripada 18 tahun.
62

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Akta ini memperuntukkan tugas dan tanggungjawab undangundang ibu bapa atau penjaga untuk mengambil berat keadaan
anak-anak mereka.

Di samping itu, akta ini mengenakan tugas kepada ahli-ahli


keluarga kanak-kanak untuk memaklumkan kepada pelindung jika
mereka mempunyai alasan-alasan yang munasabah bahawa
kanak-kanak itu telah dicederakan dari segi fizikal atau emosi akibat
teraniaya, terabai, terbuang atau terdedah, atau teraniaya dari segi
seks.

Rasional ahli-ahli keluarga kanak-kanak dikenakan tugas untuk


memaklumkan tentang kemungkinan seseorang kanak-kanak itu
didera adalah kerana mereka merupakan antara pihak yang dekat
dengan kanak-kanak tersebut. Mereka ini juga berkemungkinan
besar mengetahui kenapa seseorang kanak-kanak itu didera.

Jika seseorang kanak-kanak dituduh atas apa-apa kesalahan, maka


Mahkamah bagi kanak-kanak hendaklah memerintahkan supaya
ibu dan bapa kanak-kanak tersebut hadir ke mahkamah kecuali
Mahkamah berpuashati bahawa adalah tidak munasabah untuk
mengehendaki kehadiran mereka

Akta ini juga

memperuntukkan bahawa sekiranya mana-mana

orang yang mempunyai tugas pemeliharaan seorang kanak-kanak,


menganiaya, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanakkanak itu atau menyebabkan atau membenarkan kanak-kanak itu
dianiaya,

diabai,

dibuang

atau

didedah

hingga

mungkin

menyebabkan kecederaan fizikal atau emosi atau seksual, maka


orang berkenaan telah melakukan satu kesalahan di bawah
seksyen 31 Akta Kanak-kanak 2001.

Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu dianggap mengabaikan


kanak-kanak itu jika tidak menyediakan kepada kanak-kanak
berkenaan makanan, pakaian, rawatan perubatan atau pergigian,
penginapan atau pemeliharaan yang mencukupi sekiranya beliau
63

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


berupaya mempersediakan perkara-perkara di atas dan maka
hukuman yang berat boleh dikenakan iaitu denda tidak melebihi RM
10,000.00 atau penjara tidak melebihi sepuluh tahun atau keduaduanya. Selain itu, mahkamah juga boleh memerintahkan orang
berkenaan menyempurnakan bon kelakuan baik.

3.6.5

Program Pencegahan dan pemulihan kanak-kanak


Pasukan pelindung dan pusat aktiviti kanak-kanak telah ditubuhkan
di

peringkat

negeri

dan

daerah

yang

bertujuan

memberikan

perkhidmatan kepada keluarga atau kanak-kanak yang terdedah kepada


keganasan, seksual, penderaan dan sebagainya.

3.6.6

Penubuhan Pasukan Mengesan Penderaan Kanak-kanak


Pasukan ini ditubuhkan di hospital-hospital daerah dan negeri untuk
menyelia dan memantau kes-kes penderaan dan pengabaian kanakkanak yang dirujuk di hospital.

3.6.7

Penglibatan kanak-kanak dan Pelan Tindakan Negara


Kanak-kanak di Malaysia diberi hak bersuara dan memberi
pendapat. Suara kanak-kanak didengar melalui penglibatan mereka
dalam penilaian Pelan Tindakan Negara Pertama dan merangka Pelan
Tindakan Negara Kedua. Elemen-elemen dalam Konvensyen Hak
Kanak-kanak telah diambil kira dalam merangka Pelan Tindakan Negara
Kedua.
Perbincangan
Bincangkan dengan rakan sekelas anda usaha-usaha yang
telah dilaksanakan untuk memenuhi hak perkembangan
kanak-kanak di Malaysia

64

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Latihan
1. Malia, seorang murid tahun 4 Melor yang aktif dan ceria di dalam kelas
dan diluar kelas. Tetapi sejak akhir-akhir ini, Malia didapati sering
termenung dan murung. Pencapaian dalam pelajarannya juga semakin
merosot. Apakah masalah yang dihadapi oleh Malia dan huraikan
langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru bagi membantu
Malia untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Malia.

2. Cikgu Ahmad mendapati seorang muridnya, Jazli suka membuli,


mengejek dan mengacau rakan-rakan di kelas. Setelah disiasat, Cikgu
Ahmad mendapati Jazli tinggal di kawasan setinggan dan bapa
merupakan

seorang

buruh

binaan.

Ibunya

bekerja

di

kilang

berhampiran dengan rumahnya.


Kenal pasti punca tingkah laku Jazli dan bincangkan hak kanak-kanak
yang tidak diperolehi oleh Jazli.
Rujukan
Lori Lite, (2014). Stress Free Kids: A Parent's Guide to Helping Build Self-Esteem,
Manage Stress, and Reduce Anxiety in Children, Massachuset, USA,
Adam Media.
Marion, M. (2003). Guidance of young children, 6th Ed. Columbus, Ohio:
Merrill/Prentice-Hall.
Robert J. Haggerty, (1996).Stress, Risk, and Resilience in Children and
Adolescents: Processes, Mechanismes and Interventions, Cambridge, UK,
Cambridge University Press.
See Ching Mey dan Lee Siew Siew , (2005). Kemurungan Di kalangan pelajar:
Satu Kajian Kes , Jurnal Pendidik dan Pendidikan,Jil. 20, 113129
http://www.heartmath.org/free-services/downloads/helping-children-managestress.html
http://pubs.ext.vt.edu/350/350-054/350-054_pdf.pd
http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID
65

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

TAJUK 4 TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN GURU


4.0

SINOPSIS
Tanggungjawab guru kini kian mencabar bukan sahaja melalui
profesion keguruan itu sendiri tetapi juga dari masyarakat yang telah
meletakkan harapan yang tinggi terhadap guru dan sekolah. Justeru,
kestabilan emosi guru sangat diperlukan untuk mengelakkan sebarang
tekanan dalam melaksanakan amanah yang telah ditetapkan. Sewajarnya
seseorang guru mempunyai keupayaan untuk menjalankan semua
tanggungjawab yang diberi tanpa sebarang tekanan. Ini kerana guru
mempunyai peranan yang penting untuk membangunkan modal insan
yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
Sehubungan itu, sangatlah penting seseorang guru mengurus tugas dan
tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka tanpa stres dan
tekanan. Sekiranya guru gagal mengurus emosi dan stres yang dihadapi,
maka sukarlah baginya untuk membentuk modal insan sebagaimana yang
diharapkan melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan.

4.1

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat:
i.

Mengenal pasti punca-punca stres dan burnout

ii.

Menghuraikan tanda-tanda stres dan burnout

iii.

Membincangkan implikasi burnout kepada individu khususnya guru.

iv.

Membezakan antara stres dan burnout

v.

Membincangkan langkah-langkah mengatasi tekanan emosi dalam


kalangan guru.

66

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


4.2

KERANGKA TAJUK

Tekanan Emosi Dalam


Kalangan Guru

Stres

4.3

Burn Out

Langkah-Langkah
Pengurusan Tekanan Emosi

STRES

4.3.1 Konsep Stres


Stres adalah satu penyakit yang sering dikaitkan dengan kesihatan
mental dan kerap menyerang masyarakat pada masa kini.

Dari sudut

bahasa stres membawa maksud tekanan di mana tekanan ini adalah fitrah
kehidupan (Harunsani,2004 dalam Mohd Taib dan Hamdan 2006).
Menurut Mohd Salleh (1994) stres adalah reaksi fizikal dan mental
seseorang akibat sesuatu situasi yang menyebabkan ketidakselesaan
dalam hidup.

Ketidakselesaan ini boleh memberi dua kesan berbeza

kepada individu iaitu sama ada kesan positif atau negatif. Stres pada
kadar rendah adalah positif kerana ia boleh menggerakkan individu untuk
mencapai apa yang ingin dicapai.

Sebaliknya stres pada kadar tinggi

boleh mendatangkan kemudaratan seperti kemerosotan kesihatan atau


perhubungan.

Di Malaysia masalah stres dalam kalangan guru memang hebat


dibincangkan dan banyak kajian yang telah dijalankan untuk mengkaji
aspek ini. Mengikut Kyriacou (2000) stres guru ialah pengalaman guru
terhadap emosi yang tidak diingini seperti tekanan, kekecewaan,
kebimbangan, kemarahan dan kemurungan akibat daripada tugasnya
67

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


sebagai seorang guru. Bebanan tugas guru dan perubahan yang berlaku
dalam sistem pendidikan adalah antara faktor yang menyumbang kepada
masalah stres dalam kalangan guru.
4.3.2 Jenis-Jenis Stres
Mengikut Cockburn (1996) terdapat lima jenis stres yang dialami
oleh guru iaitu;
Stres here and now
Stres here and now didefinisikan sebagai stres yang wujud pada
sesuatu masa atau ketika. Contohnya; ketika peperiksaan, pertengkaran
atau ketika berlaku kemalangan.
Stres anticipation
Stres anticipation merujuk kepada situasi di mana guru bertindak
balas terhadap sesuatu perkara yang dijangkakan. Contohnya; apabila
guru baharu dilantik untuk menjadi guru kelas dan terpaksa berjumpa
dengan ibubapa dalam perjumpaan PIBG.

Sebagai guru baharu yang

tiada berpengalaman, situasi ini boleh menimbulkan perasaan stres


anticipation.

Stres imaginatif
Stres imaginatif wujud apabila individu akan berimaginasi tentang
sesuatu yang menakutkan atau negatif.

Sebagai contoh; anda tinggal

bersendirian di rumah dan anda mendengar pelbagai bunyi di luar.


Secara tidak langsung anda akan mula mengandaikan bahawa terdapat
pencuri di luar yang sedang mencuba untuk menceroboh rumah anda.

Stres Reaktif
Stres reaktif ialah stres yang wujud akibat daripada peristiwa atau
pengalaman lampau.

Ia berlaku secara semulajadi.


68

Contohnya ialah

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


apabila seseorang individu baharu sahaja kehilangan orang yang
disayangi.

Proses mengimbas semula pengalaman lampau ini akan

menyebabkan stres reaktif berlaku.

Stres Negatif
Stres negatif ialah sesuatu yang memuncak dalam tempoh masa
sama ada hari, minggu, bulan atau tahun.

Ia boleh disebabkan satu

punca sahaja seperti masalah kewangan atau rumah tangga.

4.3.3 Punca-Punca Stres


Menurut Faizah dan Mazlan (2010), Punca stres kehidupan
merangkumi lapan faktor iaitu :

Gaya Hidup
a.

Disiplin pemakan yang tidak sihat.

b.

Gemar berbelanja menggunakan kad kredit walaupun ada kalanya


barangan yang dibeli tidak diperlukan.

c.

Tidak dapat membezakan antara waktu bekerja dengan waktu


berehat bersama sama keluarga.

d.

Kurang melakukan senaman bagi menjaga kesihatan diri.

e.

Tidak dapat menyusun ritma tidur yang sistematik.

Kewangan
a.

Mempunyai masalah disiplin kewangan yang teruk.

b.

Sifat individu yang tidak pernah merancang sebelum berbelanja.

c.

Gaji yang tidak mencukupi untuk menampung kehidupan peribadi


dan keluarga.

d.

Perancangan kewangan yang buruk.

e.

Kerap terganggu dengan masalah kewangan.

69

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Personaliti.
a.

Sukar untuk melahirkan perasaan gembira.

b.

Tabiat terlalu banyak bercakap daripada mendengar.

c.

Kerap tergesa-gesa untuk menyiapkan sesuatu kerja.

d.

Kerap mengambil keputusan tanpa berfikir secara rasional.

e.

Mudah marah walaupun terhadap perkara-perkara yang remeh dan


kecil.

Spiritual.
a.

Tidak redha terhadap apa yang telah berlaku ke atas diri sendiri.

b.

Mudah menyalahkan orang lain.

c.

Sukar untuk berasa tenang apabila menghadapi sesuatu masalah


atau dugaan hidup.

d.

Sukar menjalinkan hubungan persahabatan.

e.

Kurang bersabar dalam menghadapi sesuatu keadaan terutamanya


yang melibatkan perkara-perkara yang sukar.

Peristiwa Hidup
a.

Berasa diri tidak berguna. Keadaan ini berlaku akibat sikap yang
terlalu melihat kelemahan diri dan aspek negatif berbanding aspek
yang positif.

b.

Seseorang yang mempunyai kenangan pahit yang sentiasa


membelenggu kehidupan.

c.

Berasa Tuhan tidak adil terhadap dirinya.

d.

Kerap berasa kesunyian. Keadaan ini telah membuatkan individu


itu merasa bosan dan stres.

e.

Masalah sejarah perpisahan yang telah membuatkan diri merana


dan sentiasa mengalami stres.

70

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Persekitaran
a.

Berasa lemas dan sesak kerana terlalu ramai anggota keluarga


tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah.

b.

Mempunyai masalah dengan jiran.

c.

Individu yang berasa bilik tidur tidak selesa dan tidak sesuai untuk
dijadikan tempat berehat.

d.

Mempunyai masalah dengan suasana kehidupan keluarga yang


bising dan menyebabkan fikiran seseorang kusut.

e.

Berasa tempat tinggal sekarang terlalu sesak dan tidak selesa.

Perhubungan
a.

Mempunyai masalah untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja.

b.

Berasa rakan-rakan sukar untuk mendengar luahan perasaan yang


hendak dikongsi.

c.

Mempunyai masalah sukar berasa gembira apabila bersama rakan.

d.

Berasa orang yang rapat dengan anda sukar untuk memahami diri
anda.

e.

Mempunyai sikap tidak selesa apabila bergaul dengan masyarakat


setempat.

Pekerjaan
a.

Mempunyai sikap suka melambat-lambatkan kerja.

b.

Mempunyai masalah dengan kawalan pelajar semasa mengajar.

c.

Berasa jadual waktu mengajar yang diberikan kepadanya adalah


membebankan.

d.

Berasa kurang dihargai oleh pihak sekolah.

e.

Seseorang yang beranggapan bahawa dasar


membebankan dan terlalu banyak perubahan dilakukan.

71

pelajaran

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


4.3.4 Tanda-Tanda Stres
Psikologikal
Ciri-ciri Psikologikal

Mudah berasa bimbang, tertekan, keliru dan mudah meradang.

Timbulnya perasaan kecewa, marah dan kebencian.

Emosi terlalu sensitif dan sangat pasif.

Memendam perasaan, menarik diri dan kemurungan.

Kurangnya komunikasi yang berkesan.

Timbulnya perasaan tidak mahu bergaul dan suka mengasingkan


diri.

Rasa bosan dan tiada kepuasan kerja.

Keletihan pada mental, penurunan fungsi intelektual dan kehilangan


tumpuan.

Kehilangan sifat spontaneity dan kreativiti.

Menurunya rasa harga diri.

Tingkah laku
Ciri-ciri Tanda Tingkah Laku

Suka melengah-lengahkan kerja, mengelak bekerja dan suka


ponteng kerja.

Menurunnya prestasi dan produktiviti kerja.

Meningkatnya penggunaan alkohol, penyalahgunaan dadah dan


bahan-bahan terlarang.

Kerap menunjukkan tingkah laku sabotaj dalam pekerjaan.

Tabiat makan yang melampau dan peningkatan berat badan.

Tingkah laku makan yang tidak normal sebagai bentuk penarikan


diri dan kehilangan berat badan dengan tiba-tiba dan kemungkinan
hal berkombinasi dengan tanda-tanda kemurungan.

Meningkatnya tingkah laku berisiko tinggi, termasuk cuai dalam


memandu dan berjudi.
72

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Meningkatnya tingkah laku agresif, vandalisme dan jenayah.

Menurunya kualiti hubungan dengan keluarga dan rakan.

Membunuh diri atau cuba membunuh diri.

Tanda Fizikal
Ciri-ciri Tanda Fizikal

Meningkatnya denyutan jantung, tekanan darah dan


kecenderungan mengalami penyakit kardiovaskular.

Meningkatnya rembesan hormon stres (contohnya, adrenaline dan


nonadrenaline)

Mengalami masalah gangguan gastrointestinal termasuklah irritable


bowel syndrome, radang dinding usus besar dan ulser.

Meningkatnya kecederaan dan kemalangan pada tubuh badan

Keletihan fizikal dan berkemungkinan mengalami sindrom keletihan


yang kronik.

Gangguan pernafasan, termasuklah gangguan keseluruhan


bahagiannya.

Gangguan pada kulit.

Sakit kepala, sakit pada bahagian bawah punggung dan


ketegangan otot.

Rosaknya fungsi imunisasi badan, termasuklah mempunyai risiko


tinggi untuk menghidapi kanser.

Rumusan
Stres boleh menjejaskan banyak aspek kehidupan individu. Bagi
mengelakkan stres

individu itu perlu mengenal pasti situasi yang

menimbulkan stres dan bagaimana individu itu boleh mengendalikannya.


Lebih banyak seseorang itu memahami tentang dirinya,
pengendaliannya akan lebih baik.

73

maka

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


4.4

BURNOUT DALAM KALANGAN GURU

4.4.1 Konsep Burnout

Burnout diperkenalkan oleh Freudenberger (Wood, 2000). Burnout


didefinisikan sebagai satu keadaan yang disebabkan oleh depersonalisasi,
keletihan dan suatu pencapaian yang semakin menurun.

Keadaan ini

menunjukkan keletihan dari segi emosi, mental, fizikal yang disebabkan


stres yang melampau dan berpanjangan. Keadaan ini akan menyebabkan
seseorang individu menjadi hilang minat dan motivasi untuk terus
melaksanakan kewajipan serta tugas dalam kehidupan seharian.
4.4.2 Implikasi Burnout
Burnout akan menyebabkan individu jadi :
-

pemarah

bersifat sinis

lemah semangat

berasa tidak berguna

berasa tidak berupaya

kurang daya produktivitinya


Pernahkah anda mengalami keadaan-keadaan seperti tersebut?
Jika ya, anda mungkin tergolong dalam kalangan mereka yang
mengalami burnout.
Bincang secara berpasangan langkah-langkah untuk mengelakkan
diri daripada mengahadapi burnout.

Kesan terakhir yang lebih teruk adalah individu tidak boleh


berfungsi dengan baik lagi.

Tanda fizikal
rasa letih sepanjang masa, imuniti rendah, perubahan masa tidur dan
cara pemakanan, sakit kepala, sakit belakang dan otot.
74

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Tanda tingkah laku
menarik diri daripada tanggungjawab, mengasingkan diri daripada orang
lain, menangguhkan tugas dan mengambil masa yang lama untuk
menyempurnakannya, menggunakan bahan ubat atau alkohol untuk
menangani masalah, memindahkan kekecewaan kepada orang lain,
mengabaikan tugas, datang kerjalewat tetapi balik awal.

Tanda emosi
berasa diri gagal, ragu-ragu pada diri sendiri, kurang motivasi, tidak
berupaya, kurang berpuas hati, mengasingkan diri, imej semakin negatif
dan sinis.

4.4.3 Punca-Punca Burnout Guru

Selepas membaca bahagian ini anda akan tahu punca-punca yang


menjadikan seseorang itu burnout.

Antara punca-puncanya:
-

berasa tidak dihargai walaupun telah bekerja dengan penuh komitmen

mengalami stres dalam tempoh yang panjang.

Kehendak pelanggan melebihi keupayaan guru, contohnya tekanan


memenuhi target peperiksaan sangat tinggi sedangkan jumlah guru
kurang).

kurangnya

budaya

mentor misalnya

guru-guru

baru

biasanya

memerlukan bimbingan daripada rakan yang lebih senior. Namun


budaya membimbing kurang dilaksanakan akibat setiap guru dibebani
oleh pelbagai tugasan perkeranian.
-

tiada pengiktirafan dan ganjaran, ekspektasi tugas yang tidak jelas,


suasana kerja yang tidak bersistematik.

75

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


-

dari segi sosial kerja yang terlalu kuat tanpa rehat, tiada masa untuk
bersosial, diberi tugas yang banyak tanpa bantuan, tidak cukup tidur
dan kurangnya sokongan.

personaliti guru sendiri juga menjadi penyebab kepada burnout.

4.4.4 Perbezaan Di antara Stres Dan Burnout


Jadual 4.1 Perbezaan di antara Stres dan Burnout
STRES

BURNOUT

Penglibatan diri yang keterlaluan


Menyebablkan perasaan cemas dan
hiperaktif
Kehilangan tenaga
Mengakibatkan kegelisahan
Kecederaan secara fizikal
Mungkin menyebabkan maut terlalu
awal

Pelepasan dari melibatkan diri


Menghasilkan ketidakupayaan dan
berputus asa
Kemerosotan motivasi dan harapan
Mengakibatkan pengasingan dan
kemurungan
Terhiris perasaan
Mungkin menyebabkan perasaan
seperti hidup tidak bermakna

4.4.5 Cara-Cara Mengatasi Burnout


Peningkatan

profesionalisme

dalam

pengurusan

stres

dilaksanakan. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah:


-

bengkel pengurusan masa

bengkel pengurusan stress

bengkel pengurusan kewangan

latihan rekreasi dan pemakanan

peningkatan tahap ketahanan diri

membentuk budaya saling memahami

membentuk suasana kerja yang kondusif

meningkatkan kecerdasan emosi guru

sambutan perayaan mengikut kaum yang terdapat di sekolah.

76

perlu

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Rumusan

Dengan membaca modul ini sedikit sebanyak membantu anda lebih


memahami

konsep

burnout,

tanda-tandanya,

punca-punca

yang

menyebabkan burnout, serta cara-cara mengatasinya. Guru yang


berkesan adalah guru yang dapat menangani masalah sendiri dan dapat
terus

melangkah

dengan

melaksanakan

tanggungjawab

dengan

cemerlang serta membahagiakan diri sendiri.

4.5

LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN TEKANAN EMOSI

Berikut ialah langkah-langkah menangani stres :

Uruskan Masa Dengan Efektif


Urusan atau rutin harian memerlukan jadual atau rancangan.
Pastikan kita mempunyai masa untuk diri sendiri dan masa untuk
melakukan aktiviti yang dapat mengurangkan tekanan. Lakukan
aktiviti yang paling penting terlebih dahulu.

Elakkan Mengambil Dadah atau Alkohol


Dadah atau alkohol hanya sekadar menghilangkan simptom
tekanan dan apabila berhenti mengambilnya, stres pasti akan
kembali.

Rehat Seketika
Ketika melakukan sesuatu kerja pastikan kita berhenti rehat
seketika untuk meminimumkan tekanan. Lakukan regangan,
berjalan atau buat panggilan kepada rakan. Apabila kembali untuk
menyambung kerja, pastikan anda dapat lakukan kerja itu dengan
lebih efektif.

77

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Kurangkan Gangguan
Ketika melakukan kerja yang penting, pastikan anda tidak
diganggu. Contohnya matikan bunyi telefon, tutup pintu bilik atau
pergi ke suatu tempat yang orang lain tidak dapat mencari anda.

Makan Makanan yang menyihatkan


Elakkan mengambil makanan yang tinggi lemak, gula dan sodium.
Sekiranya bercadang untuk keluar sepanjang hari, pastikan anda
mengambil dan makan makanan yang menyihatkan. Jika tidak, ia
akan menyebabkan tahap tenaga menjadi rendah.

Lakukan Meditasi
Meditasi adalah senaman yang bagus dan menyihatkan. Ini
termasuklah bernafas

dalam-dalam yang dapat meningkatkan

kerehatan pada otot-otot tubuh. Jangan lupa juga untuk


mengimaginasikan suasana yang menenangkan fikiran.

Berfikiran Positif dan Belajar Mengawal Ketakutan


Elakkan daripada menumpukan kepada perkara atau fikiran
negatif. Sebaliknya fokus dan katakan kepada sesuatu yang
positif mengenai diri sendiri setiap hari. Jangan buang masa
dengan berasa bimbang mengenai sesuatu perkara yang tidak
dapat diubah atau dicapai.

Dapatkan Nasihat
Meminta pertolongan, nasihat dan pandangan tidak bermakna
anda lemah. Terdapat banyak sumber yang dapat membantu
anda menyelesaikan stres. Jadi ambil peluang untuk menemui
atau mendengar nasihat oleh pakar motivasi atau kaunselor.

78

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Belajar Katakan 'TIDAK'
Jangan sesekali rasa bersalah untuk mengatakan tidak.
Melakukan dan menambah projek atau kerja lain ketika sibuk
akan menyebabkan anda bertambah tertekan. Berbincanglah
dengan penyelia anda jika menghadapimasalah berkaitan kerja.

Dapatkan Tidur yang Cukup


Tidurlah

sekurang-kurangnya

jam

sehari.

Walau

bagaimanapun seseorang akan mengalami masalah tidur apabila


mereka terlalu stres memikirkan dan menyiapkan kerja yang
bertimbun.

Lakukan Senaman
Aktiviti fizikal adalah cara terbaik untuk menangani tekanan. Cara
ini akan merembeskan endorphin dan memberikan kesegaran
secara semulajadi. Teknik pengurusan tekanan paling mudah dan
boleh dilakukan di mana-mana. Bernafas dengan cepat akan
meningkatkan tindak balas tekanan. Bernafaslah dalam-dalam dan
perlahan.
Rumusan
Secara keseluruhannya, gejala stres adalah suatu lumrah yang
tidak boleh kita elakkan. Hal ini kerana stres adalah suatu tekanan yang
boleh memberikan manfaat kepada seseorang, namun stres juga adalah
punca kepada kegagalan dalam hidup. Sekiranya stres ini tidak dibendung
dan dihadapi dengan waras maka gejala yang tidak sihat akan menyerang
diri dan mengakibatkan kemudaratan. Oleh itu, pendekatan mudah yang
diberikan penekanan di atas terhadap cara-cara menangani stres dapatlah
membantu kita dalam meneruskan hidup untuk mencari nafkah dan
sebagainya dengan lebih baik dan sistematik.

79

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Rujukan
Cockburn, A. (1996). Teaching under pressure: Looking at primary teachers
stress. London:Falmer Press
Kyriacous, C. & Sutcliffe, J. (1978a). A model of teacher stress. Educational
Studies, 4,hlmn 1-6
Mohd

Salleh Lebar (1994)


Asas Psikologi Perkembangan.
Lumpur:Publications and Distributors Sdn. Bhd.

Kuala

Mohd Taib Dora dan Hamdan Abd Kadir (2006) Mengurus Stres Selangor: PTS
Wood

80

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

TAJUK 5
5.0

SINOPSIS
Negara sedang menuju ke arah mencapai matlamat Wawasan
2020 sebagai sebuah negara maju menurut acuan sendiri. Sehubungan
dengan itu, sudah menjadi tugas pendidik yang bertindak sebagai
pelaksana pendidikan untuk menyiapkan diri menghadapi gelombang
inovasi dalam pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan selaras
dengan perkembangan global dan dunia tanpa sempadan. Seorang guru
masa kini perlu bijak dalam menangani semua perubahan yang berlaku
dalam sistem pendidikan, bijak mengenalpasti dan mengaplikasi pelbagai
strategi dan kaedah yang inovatif dalam pendidikan, mahir dalam
menggunakan semua jenis teknologi dalam pengajaran dan mampu
menyesuaikan diri dalam perubahan teknologi tersebut. Seseorang guru
masa kini juga perlu mahir dalam merancang reka bentuk resos yang
inovatif serta mampu menggunakan pelbagai reka bentuk pentaksiran dan
penilaian yang terkini serta inovatif. Diharap dengan kemampuan guru
mendepani semua perubahan dalam sistem pendidikan masa kini akan
mampu meletak Malaysia sebaris dengan negara-negara yang maju pada
tahun 2020.

5.1

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat:
i.

Menerangkan inovsi dan perubahan dalam pendidikan.

ii.

Mengenal pasti pelbagai strategi pengajaran inovatif dalam


pendidikan.

iii.

Mengaplikasi strategi inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran.

iv.

Menghuraikan pelbagai cara penggunaan teknologi dalam


Pengajaran.

v.

Mengenal pasti ciri-ciri dalam perkembangan persekitaran


pembelajaran.
81

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


vi.

Menyesuaikan dan menyediakan diri dengan perubahan.

vii.

Menjelaskan perkembangan ciri-ciri reka bentuk resos dalam


pendidikan.

viii.

Merancang dan merangka reka bentuk resos yang inovatif.

ix.

Mengemukakan reka bentuk pentaksiran dan penilaian yang


inovatif.

5.2

KERANGKA TAJUK
INOVASI DAN PERUBAHAN
DALAM PENDIDIKAN

STRATEGI
PENGAJARAN
INOVATIF

5.3

PENGGUNAAN
TEKNOLOGI
DALAM
PENDIDIKAN

PERKEMBANGAN
PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN

REKABENTUK
RESOS

REKABENTUK
PENTAKSIRAN
DAN PENILAIAN
YANG INOVATIF

STRATEGI PENGAJARAN INOVATIF

5.3.1 Pembelajaran Berasaskan Projek (Project Based Learning / PBL)


Definisi PBL
Proses pembelajaran ini

berfokuskan tugasan berdasarkan isi

pelajaran yang melibatkan kutipan dan analisis data serta penyediaan


satu laporan yang lengkap dan betul secara holistik. Pelajar dapat melalui
pengalaman belajar yang kompleks berdasarkan situasi sebenar terhadap
permasalahan autentik yang memerlukan pemikiran kritis. Proses
pembelajaran

pelbagai

sumber

maklumat, menentukan dan mengurus sumber, masa dan

bahan

pembelajaran.

memerlukan

Pelajar

pelajar

mempunyai
82

mengaplikasi

autonomi

dalam

membina

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


pembelajaran masing-masing dan rasa tanggungjawab dalam diri mereka
akan turut meningkat.

Rajah 5.1

Ciri ciri PBL

Rajah 5.2

Langkah langkah PBL

83

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Kriteria Pemilihan projek PBL
Projek perlu menarik dan bermafaat serta dapat membina
kemahiran baru, namun masih berfokus kepada aktiviti pembelajaran
bukannya pentaksiran .
Contoh aktiviti PBL: Pembelajaran dalam bilik darjah
Uniform Sekolahku

Peranan Guru dalam PBL

Membantu pelajar mengenali strategi pembelajaran yang sesuai

Terapkan kaedah inkuiri menjana hipotesis, membuat ramalan


dan menyelesaikan masalah

Pastikan pelajar mempunyai pengetahuan tentang projek yang


hendak dijalankan

Alat pengukuran informal

Aplikasi teknik pengurusan mutakhir

Wujudkan suasana pembelajaran dan penerokaan

Menarik perhatian murid-murid terhadap satu-satu topik yang


khusus

Apakah kelebihan PBL ?

Memberi peluang kepada pelajar menjana idea mengenai topik


tugasan yang dijalankan.

Mengajar mereka untuk menerima dan menghormati perbezaaan


individu.

Menggalakkan mereka untuk sedia menanggung risiko dalam


berkongsi idea dan pandangan masing-masing.

Menunjukkan bahawa sumbangan idea mereka dihargai.

84

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


5.3.2 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)
Konsep PBM

Pembelajaran

berasaskan

masalah

disokong

oleh

konsep

pembelajaran secara kendiri bagi memudahkan para pensyarah dan


pelajar melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efektif.
PBM merangkumi cabaran kepada keadaan penyelesaian masalah
sebenar berkaitan topik yang dibincangkan, melibatkan penggunaan akal
dan fikiran yang kritikal serta menyeluruh, kemahiran meyelesaikan
pemasalahan yang berkaitan, memenuhi keperluan dan disiplin kerja
atau tugasan, pembelajaran kendiri, gerak kerja berpasukan dan
menguasai kemahiran komunikasi, serta bertanggungjawab dan gigih
dalam menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan.

Apakah kemahiran yang diperoleh daripada PBM?


Hasil daripada pendekatan pengajaran berasaskan masalah,
pelajar akan dapat :
i.

belajar menyelesaikan masalah berdasarkan realiti permasalahan


yang sebenar.

ii.

menguasai kemahiran pemikiran aras tinggi (high order thinking


skills).

iii.

kemahiran menyelesaikan masalah.

iv.

kemahiran mencari maklumat dari pelbagai bidang pengajian.

v.

kemahiran pembelajaran secara kendiri (Self-Directed Learning


Skills).

vi.

kemahiran bekerja secara berkumpulan.

vii.

menguasai kemahiran berkomunikasi yang berkesan.

85

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Rajah 5.3

Ciri- Ciri PBM

Langkah-langkah Pembelajaran Berasaskan Masalah


i.

Kemukakan masalah

ii.

Jelaskan hasil pembelajaran

iii.

Sediakan persekitaran pembelajaran yang selamat

iv.

Sediakan bimbingan & strategi coaching apprenticeship dan


scaffolding

v.

Sediakan

resos

pembelajaran

(modul

pembelajaran,

pengayaan/ pemulihan, multimedia)


vi.

Debriefing

vii

Penilaian secara berkumpulan dan individu

Latihan
Cadangkan tiga aktiviti PBL
i. _____________________________________
ii. _____________________________________
iii. _____________________________________
86

sumber

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


5.3.3 Pembelajaran Elektronik
Konsep pembelajaran elektronik
Dimensi pembelajaran secara kolaboratif melalui perbincangan atau
interaksi secara bersemuka dapat dilanjutkan dan diperluas lagi secara
dalam talian selari (synchronous) atau tidak selari. Melalui pendekatan ini
juga, pelajar mempunyai masa pembelajaran yang lebih anjal untuk
berinteraksi sesama mereka atau dengan pensyarah. Pelajar dapat
menjimatkan masa dalam proses pengukuhan fakta perbincangan melalui
carian maklumat di internet tanpa perlu meninggalkan sesi perbincangan
dalam talian. Infostruktur ICT dalam aspek e-pembelajaran, terdiri
daripada tiga komponen utama iaitu perkakasan komputer (sistem server,
sistem rangkaian dan komputer pengguna), perisian serta aplikasi epembelajaran dan pelbagai kategori pengguna (pengajar, pelajar, pereka
bentuk

pengajaran,

pembangun

kandungan

dan

staf

Pendekatan Pembelajaran Elektronik

Online learning

Technology based learning

Web based training

Computer based training

Technology enhanced learning

Computer supported collaborative learning

Bentuk Penyampaian pengajaran dan Pembelajaran


i.

Cetak seperti jurnal, artikel, rencana, majalah, e-book

ii.

Video seperti klip video, rakaman video, siaran satelit

iii.

Audio seperti rakaman audio dan podcast

87

teknikal).

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Ciri ciri Pembelajaran Elektronik
i.

mengikut kadar kendiri pelajar

ii.

mengikut kehendak atau keperluan pelajar

iii.

memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran

iv.

Capaian lebih mudah dan luas

v.

Perlukan kemahiran komputer dan internet

5.3.4 Pembelajaran Berasaskan Laman Sesawang (PBLS)


Konsep PBLS
PBLS menggunakan gabungan streaming video, penerangan
berbantukan

power

penyampaian

lain

point,
dalam

penerangan
proses

audio

dan

penyampaian-

pengajaran

dan

pembelajaran.

Pembelajaran lebih luas dan kaya dengan sumber pembelajaran yang


pelbagai dengan pautan laman berkaitan serta audio dan video. Maklumat
pembelajaran, pentaksiran dan perkongsian idea serta pandangan
menjadi lebih mudah, pantas dicapai dan dapat disebarkan melalui
paparan menerusi laman sesawang.
Fungsi PBLS dalam 7 aplikasi

5.4

i.

Pengumuman real time

ii.

Teks, html, spread sheet, video, powerpoint, fail audio

iii.

Buku gred real time

iv.

Pautan luar (External links)

v.

Ruang perbincangan maya (Chat rooms)

vi.

Kuiz automatik

vii.

E-mel

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN

5.4.1 Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran


Penggunaan teknologi dalam P&P telah dapat meningkatkan kualiti
pengajaran. Kewujudan teknologi maklumat dan teknologi multimedia

88

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


telah memberi kesan yang kuat hingga merubah kaedah dan teknik
pengajaran tersebut. Antaranya ialah :

i.

media tayang seperti powerpoint, video, filem dan papan interaktif.


Penggunaan multimedia dalam pengajaran banyak membantu guru
untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang.
Internet dalam pengajaran penggunaan emel, blog, portal dan

ii.

laman sesawang memberi ruang untuk guru membimbing dan


mengukuhkan pembelajaran.
iii.

Perpustakaan Maya - E-jurnal dan e-buku. Perpustakaan maya


membolehkan pelajar mengakses pengkalan data (database) untuk
mendapatkan maklumat.
Web-based learning Bahan P&P dengan mudah boleh dipaparkan

iv.

di laman sesawang. Dengan cara tersebut maklumat mudah


diakses oleh pelajar.
Pembelajaran secara atas talian (On-line learning) Kewujudan

v.

rangkaian pendidikan yang berkesan membolehkan pendidikan


jarak jauh dilakukan.
vi.

Penggunaan ICT dalam P&P -Pendekatan terbaik yang sebenarnya


ialah penggunaan ICT sesuai dengan keperluan murid, serta dapat
membuahkan hasil yang diharapkan dalam jangka masa yang
munasabah (PPK, 2001).

5.4.2 Impak Teknologi Dalam Pengajaran


1.

Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran.

2.

Penggunaan alat ICT sebagai alat bantu mengajar proses


pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan.

3.

Proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan


lebih mudah, ringkas dan padat.

4.

Pelajar tidak mudah berasa jemu dan bosan.

5.

Proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan


suasana pembelajaran yang menyeronokkan.
89

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


6.

Guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran

7.

Mempertingkatkan

kualiti

pengajaran

dengan

menggunakan

pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT.


8.

Membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dan


pengetahuan terkini dengan lebih cepat serta efisen.

Buat Nota
Membuat rujukan / carian lanjutan kepada konsep teknologi dalam
pengajaran.

Perbincangan
Cuba kongsikan pengalaman anda dalam penggunaan pelbagai
teknologi dalam pengajaran

5.5

PERKEMBANGAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Memikir
Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan perkembangan
persekitaran pembelajaran?

Guru pada hari ini berdepan dengan pelajar yang dikenali sebagai
generasi internet. Mereka lebih selesa dengan dunia internet dan cekap
serta pantas menguasai kemahiran dalam pelbagai unsur baharu dalam
internet. Maka persekitaran pembelajaran juga perlu berubah daripada
bilik darjah formal kepada bilik darjah maya, seterusnya akan mengubah
persekitaran pembelajaran kepada pembelajaran personal.

90

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Layari Internet
Adakah anda pernah mendengar tentang istilah Personalised Learning
Environment (PLE), Virtual Learning Environment, Intelligent Learning
Environment (ITL) dan Open Learning Environment (OLE). Cari
maklumat dan fahamkannya.

91

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Jadual 5.1 Perbandingan PLE, VLE, ILE dan OLE
Personalised
Learning
Environment
Pembelajaran
berlaku secara online
dalam pelbagai
bentuk pilihan pelajar
---------------------------Pembelajaran
formal dan informal
boleh berlaku
---------------------------Maklumat isi
pelajaran diperoleh
melalui pelbagai
media perisian
---------------------------Pelajar sendiri yang
menentukan arah
dan halatuju
pembelajarannya
---------------------------Interaksi sosial
berlaku melalui
penggunaan
pelbagai media dan
perisian sosial
---------------------------Word processor,
E-mel, Audio,
Weblog,
Photo Sharing
Service,
Web browserFirefox, windows,
Instant messaging
skype dll.

Virtual Learning

Intelligent Learning

Open Learning

Environment

Environment

Environment

Pembelajaran berlaku

Situasi penyelesaian

Satu pendekatan

secara online

masalah

pembelajaran yang

sepenuhnya atau

----------------------------

memberi fleksibiliti dan

secara gabungan

Konstruktivisme

pilihan kepada pelajar

(online dan pertemuan

-----------------------------

terhadap apa, bila,

formal) dikenali

Discovery learning

kadar, di mana, dan

sebagai blended

bagaimana mereka

------------------------------

belajar

Pelajar perlu berdaftar

-------------------------------

------------------------------

e-learning

Maklumat dan aktiviti

-------------------------------

pembelajaran

menggalakkan

dimuatkan dalam

pemikiran yang

portal pembelajaran

berbeza dari pelbagai

dan papan buletin

perspektif

------------------------------

-------------------------------

Kawalan dibuat melalui

menyediakan

Learning Management

pembelajaran sendiri

System (LMS) dan

dan memberikan

Virtual Learning

autonomi kepada

Environment

pelajar

------------------------------

-------------------------------

Tiada interaksi sosial

Media elektonik
(pangkalan data,
tutorial komputer,
video dll), media cetak
(buku teks, artikel
jurnal), atau manusia
(pakar, ibu bapa, guru,
rakan sebaya)

92

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Latihan
Dapatkan maklumat lanjut melalui internet ciri-ciri yang
membezakan persekitaran pembelajaran maya dan persekitaran
pembelajaran personal.

Rehat

5.6

REKA BENTUK RESOS

5.6.1 Konsep Reka Bentuk Resos


Rekabentuk resos digunakan untuk membangunkan pelbagai jenis
bahan pengajaran dan pembelajaran menggunakan resos tradisional
seperti bahan bercetak, bahan 2-D dan 3-D ataupun resos terkini seperti
bahan berbantukan komputer melalui pelbagai media audio-visual,
pengaksesan maklumat, pembelajaran secara online dan jaringan sosial.

Tujuan Reka Bentuk Resos

Mendorong murid menanam sifat berdikari sewaktu meneroka


bidang ilmu.

Pembelajaran berpusatkan murid.

Menggunakan konsep Pembelajaran Masteri.

Meningkatkan

kualiti

serta

keberkesanan

sistem

pendidikan

keseluruhannya.

Bahan pengajaran berbantu komputer di pasaran adalah kurang


sesuai dan tidak menepati objektif Falsafah Pendidikan Negara
kerana pakar komputer yang menghasilkan bahan P&P tidak mahir
dalam aspek pedagogi.

93

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Jenis Reka
Bentuk Resos

Berasaskan
Teknologi ICT

e-buku

e-majallah

Bukan
Berasaskan
Teknologi ICT

e-portfolio

Bahan 2-D

Blogs and
Forums

Bahan 3-D

Rajah 5.4

Jenis reka bentuk resos

Model Reka Bentuk Resos


1. Model Berorientasikan Bilik Darjah
Guru merancang pelajaran untuk satu atau dua waktu dan
menyediakan reka bentuk

pengajaran

sebelum

masuk

ke

bilik

darjah. Contoh-contoh model RP beroreintasikan bilik darjah adalah model


Gerlach dan Ely (1980), model ASSURE (1996), model Kemp (1985) dan
model Dick dan Reiser (1989).
2. Model Berorientasikan Produk
Contoh model yang berorientasikan produk adalah model Van
Patten (1989), model Leshin, Pollock dan Reigeluth (1990) dan model
Bergman dan Moore (1990).

94

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


3. Model Berorientasikan Sistem
Contoh model

yang berorientasikan

sistem adalah

model

IDI

(1973), model IPISD (1975), model Dick dan Carey (1979), model
Diamond (1989) dan model Seels dan Glasgow (1990).
Peringkat Reka Bentuk Resos
Untuk memastikan pengajaran yang baik dapat dilaksanakan, reka
bentuk

resos

pengajaran

yang

sesuai

haruslah

dipertimbangkan.

Peringkat reka bentuk resos ialah:


1.

Analisis Murid - Merangkumi tiga perkara iaitu ciri-ciri umum,


kompentensi khusus peringkat masuk dan gaya pembelajaran. Ciriciri

umum

meliputi

umur,

tahap,

tingkatan

dan

latar

belakang sosioekonomi.

2.

Nyatakan Objektif - Menyatakan objektif dapat membantu guru


dalam merancang resos pengajaran. Pemilihan kaedah, media dan
bahan

adalah

berdasarkan

kebolehan

murid,

dan

objektif

pengajaran. Oleh kerana kebiasaanya setiap kelas terdiri daripada


murid pelbagai kebolehan, berkumpulan dan pengajaran secara
kelas. Justeru penggunaan media dan bahan perlulah pelbagai.

Pada peringkat

ini terdapat

beberapa langkah yang perlu

dipertimbangkan antaranya adalah seperti berikut :

beri gambaran awal tentang bahan yang akan digunakan

penyediaan bahan

sediakan persekitaran yang sepadan untuk pengajaran yang


menggunakan bahan yang dipilih

sediakan murid menerusi set induksi atau pernyataan objektif

sediakan pengalaman pembelajaran supaya pengajaran dapat


dilaksanakan dengan berkesan dan diingati oleh murid.
95

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

3.

Penglibatan murid -

Aktiviti

yang

boleh dijalankan

untuk

melibatkan murid ialah seperti latih tubi, latihan, kuiz dan


sebagainya. Guru juga boleh melibatkan murid dalam kaedah
berkumpulan.
4.

Penilaian - Nilai dan semak adalah penting untuk melihat


keberkesanan sesuatu perkara serta untuk menyediakan langkahlangkah

untuk

meningkatkan

keberkesanannya.

Penilaian

meliputi pencapaian murid berdasarkan kemahiran, sikap dan


objektif.
Ciri-Ciri Rekabentuk Resos

Kos yang berpatutan (boleh juga guna bahan terbuang)

Mempunyai identiti kebangsaan

Menepati arahan dan kurikulum

Bersesuaian dengan pencapaian murid

Hiasan berpada dan ketepatan teknik

Kelebihan Reka Bentuk Resos

Mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran

Guru dan murid boleh mengakses maklumat daripada pelbagai


Sumber

Sumber maklumat mudah diperolehi

Menjimat masa

Pengurusan dan pengemaskinian bahan yang lebih bersistematik

Murid dan guru tidak jemu

96

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


5.7

REKA BENTUK PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN YANG INOVATIF


Konsep Penilaian
Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai
kuantitatif bagi menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam
pembelajaran. Ia sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi
membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan
memberikan maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran atau
sikap. Ia merangkumi aspek pengujian dan pengukuran.
Tujuan Penilaian
i.

Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar .

ii.

Membantu

guru

membuat

perbandingan

antara

pelajar

dengan pelajar mahupun antara satu kelas dengan kelas


yang lain.
iii.

Membuat perbandingan pencapaian pelajar dalam subjek


tersebut dengan subjek lain.

iv.

Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dengan yang


rendah pencapaiannya.

v.

Membantu guru melakukan pengayaan dan pemulihan.

vi.

Membolehkan guru menilai bahan dan teknik serta kaedah


pengajaran.

vii.

Meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.

Pentaksiran Pembelajaran
Tujuan pentaksiran adalah untuk memastikan pembelajaran berlaku
seperti yang dirancang selain membantu guru merancang aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran dapat memberikan manfaat
kepada guru dan murid dalam bentuk maklum balas bagi meningkatkan
pengajaran dan pembelajaran.

97

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Perkembangan Dalam Pentaksiran Pembelajaran
A. Pentaksiran Prestasi
Menilai perkembangan pembelajaran pelajar secara langsung apa
yang dapat dibuat, bagaimana proses dan pengalaman pembelajaran.
Proses ini menilai keupayaan pelajar dalam melakukan sesuatu atau
menggunakan sesuatu kemahiran dalam menghasilkan sesuatu yang
baharu. Pentaksiran dibuat melalui pemerhatian terhadap apa sebenarnya
dialami dan dihasilkan oleh pelajar. Pentaksiran prestasi juga dikenali
sebagai pentaksiran autentik.

Kelebihan pentaksiran prestasi.


i.

Merekod apa yang diketahui dan dilakukan oleh pelajar

ii.

Menilai keupayaan pelajar berfikir, membuat analisis, sintesis dan


Penilaian

iii.

Memudahkan guru membuat pentaksiran secara individu


berdasarkan pemerhatian secara berterusan.

iv.

Memudahkan guru merancang pengajaran berdasarkan keupayaan


pelajar.

v.

Memudahkan pihak sekolah, ibu bapa dan sebagainya memperoleh


maklumat terperinci tentang pembelajaran pelajar.

vi.

Memudahkan guru mengurus pengajaran dan pembelajaran


dengan lebih bermakna.

Komponen-komponen pentaksiran prestasi:


i.

Senarai semak perkembangan

ii.

Portfolio pembelajaran

iii.

Laporan pembelajaran

Ciri-ciri pentaksiran prestasi


i.

Pelajar terlibat dalam aktiviti berbentuk autentik

ii.

Tugasan akan jadi lebih bermakna, berbentuk aplikasi kemahiran,


98

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


pengetahuan dan integrasi KBKK.
iii.

Bagi mendapatkan tugasan yang baik, penggunaan bahasa dan


laras bahasa yang betul perlu digunakan

iv.

Dua bentuk tugasan prestasi iaitu berasaskan projek dan


berasaskan produk

v.

Penekanan diberikan terhadap kedalaman pemahaman dalam


melaporkan tugasan

Tugas guru dalam pentaksiran prestasi


i.

Tentukan matlamat tugasan

ii.

Sediakan hasil pembelajaran yang eksplisit

iii.

Sediakan tugasan berdasarkan keadaan sebenar (real world)

iv.

Sediakan langkah pelaksanaan tugasan yang lengkap bagi


membimbing pelajar.

v.

Bina pentaksiran dalam tugasan iaitu dalam bentuk kontekstual

vi.

Guna borang penilaian agar pentaksiran dilakukan dengan adil dan


tepat.

B. Pentaksiran Berasaskan Portfolio


Portfolio

ialah

satu

bentuk

bukti

proses

perkembangan

pembelajaran. Penyediaan portfolio merupakan antara keperluan dalam


pentaksiran prestasi. Penyediaan portfolio yang sistematik mengandungi
ciri-ciri berikut:
CRADLE iaitu:
Collecting - mengutip
Reflecting - refleksi dan catatan jurnal
Assessing - penaksiran
Documenting - mendokumentasi
Linking - perkaitan
Evaluating penilaian

99

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Ciri-ciri Portfolio yang sistematik
i.

Komprehensif: Pengumpulan data yang tepat dan pelbagai

ii.

Terancang dan sistematik: Mengandungi perancangan yang baik


sebelum dilaksanakan.

iii.

Bermaklumat: Maklumat yang dimasukkan mestilah yang bermakna


kepada guru.

iv.

Dibuat khusus: Menepati tujuan dan matlamat penyediaannya.

v.

Autentik: Maklumat yang dimasukkan berkait rapat dengan tugasan


autentik pelajar.

Prosedur pentaksiran portfolio


i.

Kenal pasti tujuan dan fokus

ii.

Rancang isi

iii.

Reka bentuk analisis

iv.

Sediakan tatacara penyampaian

v.

Kenal pasti prosedur pengesahan

vi.

Laksanakan model pentaksiran

C. Pentaksiran Kendiri
Pentaksiran kendiri melibatkan pelajar menilai diri sendiri; apa yang
telah dipelajari dan bagaimana dia mempelajarinya. Pelajar akan
memantau

perkembangan

dan

kemajuan

pembelajaran

berdasarkan objektif dan hasil pembelajaran.

Langkah-langkah pentaksiran kendiri:


i.

Membuat refleksi pengalaman yang lalu

ii.

Mengingat semula apa yang telah berlaku

iii.

Menggambarkan semula idea yang telah dipelajari

iv.

Menyimpan rekod tindakan yang telah diambil

v.

Menentukan hala tuju akan datang

100

mereka

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Strategi pentaksiran kendiri
i.

Modeling - menggunakan hasil kerja yang baik sebagai contoh.

ii.

Kemahiran menyoal secara berfokus - pelajar diminta membina


soalan untuk mendapatkan maklumat tambahan.

iii.

Pengurusan grafik - bentuk visual yang dapat membantu pelajar


menstruktur pemikiran mereka dalam bentuk diagram.

iv.

Membuat refleksi pembelajaran- catatan jurnal tentang apa yang


dialami.

v.

Penilaian rakan sebaya - maklum balas daripada rakan sebaya.

vi.

Senarai semak - untuk mentaksir sikap pelajar, tingkah laku dan


tindakan pelajar semasa proses pembelajaran.

vii.

Portfolio digital penggunaan ICT dalam pentaksiran pembelajaran.

viii.

Aplikasi teknik pentaksiran bilik darjah - menggunakan pelbagai


aktiviti penaksiran untuk pembelajaran.

D. Pentaksiran Berasaskan Komputer


i.

Pentaksiran ini merupakan pentaksiran yang disediakan, ditadbir


dan disemak oleh komputer.

ii.

Terdapat perisian khas untuk kegunaan guru.

iii.

Pentaksiran pembelajaran lebih menarik dan boleh mendapat


maklum balas secara langsung

iv.

Prestasi pelajar akan ditentukan oleh program komputer


berdasarkan aras kesukaran soalan

v.

Electronic votting system membolehkan guru membuat


pentaksiran selepas pengajaran dan pembelajaran selesai

vi.

Tahap penguasaan pembelajaran pelajar dapat diukur dengan


cepat dan tindakan susulan dapat dibuat.

101

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Fikirkan
Bagaimanakah pentaksiran masa kini yang inovatif berbeza
dengan penaksiran tradisional?

Tamat

Rujukan

Jarvela, S. (2006). Personalised Learning? New Insights into Fostering Learning


Capacity. Persinalising Education ISBN-92-64-03659-8 OECD 2006.

Mohd Izham Mohd Hamzah & Noraini Atan (2007). Tahap kesediaan guru Sains
dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer dalam
proses pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Teknologi. 46(E) Jun 2007;
45-60.

102

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

TAJUK 6
6.0

PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN


PENDIDIKAN

SINOPSIS
Inovasi dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan
mempunyai matlamat untuk menghasilkan modal insan yang kreatif dan
inovatif. Sebagai pendidik, guru harus memahami peranan dan bersedia
dalam menghadapi perubahan ini. Mereka seharusnya memahami
kepentingan inovasi dan mengadaptasikannya dalam rutin harian. Ini
adalah kerana inovasi dan perubahan akan memberi impak dalam setiap
aspek program pendidikan yang dilaksanakan. Perubahan ini juga akan
meningkatkan kualiti modal insan guru yang dihasilkan. Sebagai
panduannya, Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia akan mengawal hala tuju
perubahan yang berlaku.

6.1

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat:
i.

Menjelaskan kepentingan inovasi dan perubahan pendidikan


kepada negara

ii.

Menganalisis ciri-ciri pengurusan inovatif dan strategi perubahan

iii.

Menyatakan contoh-contoh pengurusan inovatif dan strategi


perubahan

6.2

KERANGKA TAJUK

103

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


6.3

Pengenalan
Inovasi dan perubahan akan berlaku dari semasa ke semasa.
Matlamat akhirnya adalah untuk menyumbang kepada perubahan
organisasi, perkembangan dan pembangunan negara. Dalam konteks
pendidikan, setiap unit atau individu dalam organisasi pendidikan harus
bergerak dan sedia berubah dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan

Dalam topik ini, perbincangan akan memfokuskan pada aspek


inovasi dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam pendidikan.
Perubahan yang berlaku ini adalah untuk menyediakan modal insan yang
berkualiti dan mampu bersaing pada peringkat global. Sebagai golongan
pendidik, bagaimanakah anda sebagai guru harus mengadaptasikan
perubahan yang berlaku ini ?
6.4

Kepentingan Inovasi dan Perubahan Pendidikan


Menurut Noriati (2010) inovasi diertikan sebagai suatu cara atau
pendekatan terkini dalam melaksanakan sesuatu yang bermanfaat dalam
kehidupan manusia. Matlamat inovasi menjadikan kehidupan manusia itu
lebih baik yang mendorong ke arah peningkatan produktiviti. Manakala
perubahan pula merujuk kepada masyarakat yang mengalami globalisasi
perlu sentiasa melakukan perubahan dalam pendidikan sebagai suatu
keperluan bagi memastikan amalan yang diguna pakai relevan dan
diterima (Swenson, 1997 dalam Noriati).

Jika dilihat pada hari ini perkembangan yang berlaku dalam bidang
Teknologi Maklumat adalah begitu pantas. Penggunaan komputer riba
telah menjadi suatu keperluan, manakala desktop dianggap ketinggalan
zaman. Konsep dunia tanpa sempadan telah menular dalam dunia
pendidikan. Pelajar hari ini boleh mendapatkan pelbagai maklumat dan

104

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


data dari perpustakaan maya. Jelaslah bahawa matlamat inovasi pada
hari ini akan menghasilkan perubahan yang positif iaitu;

Mampu melahirkan sebuah masyarakat dan negara kreatif.

Menjadikan pengajaran lebih menarik kerana menggunakan bahan


bantu mengajar yang pelbagai & kreatif

Dapat mengembangkan bakat & potensi pelajar.

Penyampaian nilai-nilai P&P dapat dijalankan dengan berkesan.

Meningkatkan

kualiti

pendidikan

dan

dapat

meningkatkan

kecekapan tenaga pendidik.

Menjana idea kreatif pelajar seterusnya dapat menarik minat pelajar


untuk belajar
Sebagai penegasannya,

kaji dan bincangkan ucapan yang

dikemukakan di bawah.
......adalah menjadi satu keperluan untuk kita melonjakkan
kecemerlangan sistem pendidikan negara, menjadikannya relevan bukan
sahaja untuk memenuhi tuntutan semasa, malahan membina keupayaan
(capacity building) untuk mendepani cabaran masa depan.
(Ucapan YAB Dato Seri Hishamuddin Tun Hussien (2007),Menteri
Pelajaran Malaysia)

6.5

Strategi Pengurusan Inovasi Dan Perubahan


Pengurusan perubahan membawa maksud sesuatu yang berubah
daripada sedia ada kepada yang baharu. Anda pasti mendengar frasa
hari ini sepatutnya lebih baik daripada semalam. Dalam merealisasikan
sesuatu perubahan, kita sering mengharapkan perubahan itu berlaku
berbanding berusaha keras untuk merealisasikannya. Kadang-kala dalam
kalangan kita lebih suka mengekalkan status quo sahaja sedangkan dunia
semakin berubah. Kita seharusnya menerima perubahan-perubahan ini
dengan senang hati demi kecemerlangan.

105

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Dalam bidang pendidikan khususnya, perubahan akan terus
berlaku kerana bidang pendidikan itu adalah dinamik. Kurikulum sentiasa
sahaja mengalami perubahan dan penambahbaikan dari semasa ke
semasa. Misalnya, amalan MS ISO 9000 yang suatu ketika dahulu hanya
diamalkan dalam sektor korporat kini mula digunakan dalam organisasi
pendidikan. Begitu juga dengan penggunaan ICT dalam pembelajaran dan
pengisian markah secara online mula diperkenalkan di sekolah-sekolah.
Kalau kita renung dari mula kita bersekolah hingga kini terlalu banyak
perubahan yang berlaku.
6.5.1 Strategi Perubahan
Antara strategi perubahan yang berlaku dalam organisasi ialah:

Strategi Kekuasaan

Pihak pentadbir akan menggunakan autoriti formal dan kawalan untuk


memaksa ahli-ahli di bawahnya mematuhi segala peraturan yang telah
ditetapkan.

Misalnya, penguatkuasaan waktu masuk kerja dan balik.

Pelbagai kaedah digunakan seperti kad perakam waktu atau cap jari
(thumb print). Bagi memastikan peraturan ini diikuti, konsep ganjaran dan
tindakan disiplin diamalkan.

Strategi Pujukan

Dalam melaksanakan strategi ini, seorang ketua harus memiliki kemahiran


interpersonal bagi menyakinkan kumpulan sasaran atau ahli-ahlinya.
Setiap perubahan yang ingin dilakukan perlu dirancang dengan teliti dan
dapat diterima oleh mereka. Misalnya, amalan penjimatan penggunaan
kertas atau elektrik dalam organisasi. Memang tidak ada paksaan untuk
melakukannya. Jadi, kejayaan dan pengamalan budaya ini bergantung
kepada sejauh mana seorang ketua sebagai agen perubahan berjaya
mempengaruhi orang bawahannya.

106

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Strategi Pendidikan Semula

Sebagai ketua, beliau harus mendorong kumpulannya melakukan refleksi


atau berfikir sejenak tentang tindakan yang telah diambil dan sejauhmana
tindakan tersebut menemukan kejayaan dan kegagalan. Sebagai contoh,
kita ambil kes yang sama seperti di atas. Ahli kumpulan harus membuat
refleksi tentang implikasi mengamalkan budaya penjimatan kertas atau
elektrik kepada organisasi itu sendiri. Banyak baik atau buruk ?

Strategi Memudah Cara

Dalam kes ini kumpulan sasaran

akan menentukan rancangan yang

dipilih oleh mereka dan agen perubahan akan menyediakan sumbersumber yang diperlukan. Tindakan ini adalah untuk memastikan bahawa
tiada sebarang halangan kepada kumpulan sasaran untuk meneruskan
perubahan yang dirancang. Contohnya, guru di kelas Pendidikan Khas
Masalah Penglihatan memilih untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran berbantukan komputer untuk kemahiran menulis; maka
pihak sekolah hendaklah berusaha mendapatkan kemudahan tersebut.

Analisis strategi pengurusan inovasi dan perubahan yang berlaku di


sekolah tempat anda bertugas. Analisis strategi yang kerap diamalkan
dengan menggunakan Plus, Minus dan Interesting.

6.6

Adaptasi Pelbagai Inovasi dan Perubahan Pendidikan


Seiring dengan perubahan masa pelbagai inovasi dan perubahan
telah berlaku dalam sistem pendidikan di negara kita. Program yang
dianggap sesuai pada masa dahulu, kini dilihat sudah tidak relevan lagi
dengan perkembangan semasa. Dalam usaha membentuk rakyat yang
mampu berdaya saing, maka dasar yang baru perlu diadaptasi dalam
sistem pendidikan di negara kita. Amalan adaptasi itu merangkumi aspekaspek berikut:

107

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


6.6.1 Latihan Perguruan
Pembentukan modal insan guru bergantung yang berkualiti
bergantung kuat pada sistem latihan perguruan. Antara perubahan dalam
latihan perguruan ialah menaik taraf Maktab Perguruan kepada Institut
Pendidikan Guru.

Perubahan dari Maktab Perguruan ke Institut Perguruan

Pada tahun 2004 27 nama maktab perguruan dan 1 English


Language Teaching Centre telah ditukar kepada Institut Pendidikan
Guru selepas dinaik taraf.

Pada tahun 2005 Jemaah Menteri telah meluluskan 27 Maktab


Perguruan dinaik taraf kepada Institut Pendidikan Guru (IPG) yang
boleh menganugerahkan ijazah Sarjana Muda Perguruan dan B.Ed.
pada 13 Julai 2005

Pada tahun 2006 pengisytiharan naik taraf Maktab Perguruan


kepada Institut Pendidikan Guru. Pengisytiharan ini membolehkan
IPG melaksanakan Program Pensiswazahan Guru seperti Program
Pensiswazahan

Guru

Sekolah

Rendah

(PGSR),

latihan

praperkhidmatan kepada guru sekolah rendah melalui Kursus


Perguruan Lepasan SPM (KPLSM) seperti Program Ijazah Sarjana
Muda Perguruan (PISMP) dan B.Ed TESL.

Pada tahun 2009 Y.A.B Menteri Pelajaran, Dato Hishamuddin Tun


Hussein telah mengisytiharkan secara rasmi semua Institut
Perguruan di Malaysia dikenali dengan nama Institut Pendidikan
Guru Malaysia (IPGM)
Dari aspek pengurusan berlaku pemisahan fungsi antara IPGM

dengan BPG. IPGM akan memberi fokus kepada latihan praperkhidmatan


manakala BPG akan menumpukan fokus kepada urusan latihan dalam
perkhidmatan. IPGM juga diletakkan di bawah penyeliaan terus KPM
manakala BPG kekal di bawah penyeliaan TKPPM (Profesional Keguruan).
108

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) Dengan Kepujian
Program ini dibuka kepada bakal-bakal guru ini terdiri yang
daripada pelajar Kursus Perguruan Lepasan SPM (KPLSPM). Pelajar ini
dipilih oleh BPG berdasarkan beberapa temu duga dan ujian. Pelajar yang
lulus peringkat persediaan sahaja akan ditawarkan untuk menyambung
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di IPG.

PISMP adalah satu program latihan perguruan praperkhidmatan


untuk melatih guru sekolah rendah yang berijazah di bawah sistem
pendidikan kebangsaan. Program ini menawarkan 15 kursus di 27 buah
IPGM. Program ini mula ditawarkan pada ambilan Jun 2005 kepada 2000
orang pelajar. Mereka dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama
tiga semester di IPG yang ditetapkan sebagai prasyarat untuk mengikuti
program PISMP. Secara rasminya kohort pertama program PISMP ini
bermula pada ambilan Januari 2007. Para pelajar akan dianugerahkan
ijazah dengan kepujian setelah mengikuti pengajian sekurang-kurangnya 8
semester di IPGM

Matlamat program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah


yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan
ketrampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.
Sepanjang tempoh pengajian, pelajar-pelajar ini akan didedahkan dengan
kurikulum yang akan membentuk insan guru yang mempunyai ciri-ciri
seperti berikut:

Bersifat

dinamik,

relevan,

futuristik,

responsif,

holistik,

dan

bersepadu.

Konsep the personhood of teachers dan pendekatan humanistik


akan diberi fokus.

109

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani


cabaran sebagai pendidik.

Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning)


dan pengalaman klinikal (clinical experience).

Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.


Kurikulum Pendidikan Guru yang digubal turut mengutamakan

kemahiran insaniah dan pelbagai kemahiran yang lain. Perspektif global


berkaitan dengan pendidikan juga diambil kira seperti Education For All
(EFA), Education for International Understanding (EIU), Education for
Sustainable Development (ESD), dan juga empat tonggak pendidikan
UNESCO (Pillars of Education). Fokus hasil pembelajaran yang hendak
dicapai sepanjang selama empat tahun pengajian adalah dari segi:

Etika Profesional

Pengetahuan dan Kefahaman

Kemahiran Intelek

Kemahiran Praktikal

Kemahiran Kebolehpindahan

Penghayatan dan Amalan Nilai


Layari Internet
Bagi memahami dengan lebih jelas program ini, anda diminta merujuk
Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan
Kepujian atau layar laman web
http://www.edu.my/download/panduan_pismp.pdf
Perbincangan
Bandingbezakan bentuk latihan perguruan yang anda alami dengan
Program PISMP pada hari ini.

110

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


6.6.2 Program Pensiswazahan Guru
Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR)
Mesyuarat

Jawatankuasa

Pembangunan

Staf

Kementerian

Pelajaran bertarikh 5 Februari 2007 telah meluluskan program PGSR di


IPG menggunakan mod Latihan Pensiswazahan Berasaskan Sekolah
(LPBS) dengan syarat guru mengikuti pengajian di IPG pada hujung
minggu atau cuti semester tanpa meninggalkan sekolah; mendapat gaji
penuh; tidak dikenakan yuran pengajian dan dianugerahkan Sarjana Muda
Pendidikan di akhir pengajian. Program PGSR merupakan satu saluran
utama untuk guru bukan siswazah meningkatkan taraf pendidikan ke
peringkat ijazah pertama. Ijazah yang diperoleh membolehkan mereka
dilantik ke gerd DG 41.

Layari Internet
Bagi memahami dengan lebih jelas program ini, anda diminta merujuk
Buku Panduan Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR)
MOD

KURSUS

DALAM

CUTI

atau

layar

laman

web

http://www.edu.my/uploaded/ModulPGSR/PRA3105.pdf.

Program Pensiswazahan Guru (PPG)


Pihak KPM bersama-sama dengan Unit Perancangan Ekonomi
(EPU), Jabatan Perdana Menteri telah mencadangkan supaya semua guru
yang layak akan disiswazahkan dalam tempoh RMKe-10 (2011-2015)
melalui

Program

Pensiswazahan

Guru

(PPG).

BPG

telah

dipertanggungjawabkan untuk menjadi urus setia pada peringkat KPM


bagi pelaksanaan program tersebut.
Mesyuarat Pengurusan KPM Bil. 16/2010 pada 29 September 2010
telah meluluskan Cadangan Pelaksanaan PPG di bawah RMKe-10.
Sasaran KPM adalah untuk memastikan bahawa 60% guru sekolah
111

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


rendah dan 90% guru sekolah menengah adalah terdiri daripada guruguru siswazah menjelang tahun 2015. Semua PPLD yang berumur di
bawah 47 layak memohon dan mengikuti PPG. Dianggarkan jumlah guru
yang akan mengikuti program ini hampir 100,000 orang yang terdiri
daripada 8,686 orang guru sekolah rendah dan 91,171 orang guru sekolah
menengah.
PPG mendapat tajaan biasiswa dengan ikatan kontrak dan
menggunakan mod pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Tempoh
pengajian akan memakan masa antara tiga tahun setengah hingga empat
tahun. Pelajar-pelajar program ini ditempatkan di Institut Pendidikan Guru
Kampus (IPGK) 40%, Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) 40% dan
Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) 20%. Penganugerahan ijazah
akan diberikan oleh institusi pengajian masing-masing.
Layari Internet
Bagi memahami dengan lebih jelas program ini, anda diminta merujuk
Buku Panduan Program Pendidikan Secara Jauh Di Peringkat Ijazah
Pertama bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
(PPLD) atau rujuk
http://apps.moe.gov.my/kdp/ppg2013/permohonan/template/BUKU_GA
RIS_PANDUAN_PPG2013.pdf

6.6.3 Kurikulum Transformasi


Dalam bahagian perbincangan akan berfokus pada Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang telah dilaksanakan pada tahun
2011. Transformasi kurikulum sekolah rendah merupakan penyusunan
semula dan penambahbaikan kurikulum persekolahan rendah sedia ada.
Tujuan transformasi adalah untuk memastikan murid dibekalkan dengan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa

112

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


bagi menghadapi cabaran abad ke-21.Secara ringkas bentuk KSSR ini
dapat dirumuskan seperti berikut:

Hasrat KSSR berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan


Dasar Pendidikan Kebangsaan. KSSR juga mengguna pakai empat
tonggak pendidikan UNESCO, iaitu belajar untuk mengetahui
(learning to know), belajar untuk bertindak (learning to do), belajar
untuk hidup bersama (learning to live together) dan belajar untuk
membentuk peribadi (learning to be).

Prinsip

KSSR

berasaskan

prinsip

KBSR

iaitu

pendekatan

bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, pendidikan


saksama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup.

Konsep tunjang yang diperkenalkan dalam KSSR, merupakan satu


bentuk pengklasifikasian bidang ilmu, kemahiran dan nilai. Konsep
ini berfokus kepada pembentukan modal insan yang seimbang dari
segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

Memberi penekanan kepada 4M iaitu kemahiran membaca, menulis,


mengira

dan

menaakul.

Pada

Tahap

I,

pengajaran

dan

pembelajaran menekankan penguasaan asas 4M. Pada Tahap II,


penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran
4M.

Diorganisasikan dalam bentuk modular dengan mengelompokkan


mata pelajaran dalam kumpulan tertentu yang dikenali sebagai
Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif.

Penambahbaikan Kurikulum Pendidikan Khas yang melibatkan tiga


cabang utama iaitu Masalah Pembelajaran, Masalah Penglihatan
dan Masalah Pendengaran.

Dalam memantapkan kualiti pelaksanaan KSSR, elemen yang


baharu telah ditambah iaitu Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan,
serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

113

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

KSSR digubal dalam bentuk pernyataan Standard. Kandungan dan


Standard Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam suatu
tempoh dan tahap persekolahan.

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) merupakan


transformasi daripada sistem yang menumpukan kepada ujian
pencapaian dan peperiksaan kepada sistem yang lebih holistik.
Komponen

PBS

dalam

sistem

pentaksiran

kebangsaan

merangkumi:

Pentaksiran Sekolah

Pentaksiran Pusat

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

Pentaksiran Psikometrik

Perbincangan
Pelaksanaan KSSR masih dianggap pada peringkat pemulaan. Sebagai
seorang pelaksana dasar di sekolah, bincangkan sejauh manakah
kurikulum ini dapat membentuk murid-murid yang seimbang ?

6.6.4 Sekolah Berprestasi Tinggi


Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) ditakrifkan sebagai sekolah yang
mempunyai etos, watak, identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah
dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya
kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional
yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya
saing di persada antarabangsa. Rasional penubuhan SBT adalah untuk
mengangkat

kualiti

sekolah-sekolah

terbaik,

menghasilkan

murid

cemerlang dan merapatkan jurang antara sekolah dalam sistem


pendidikan di Malaysia.
Pemilihan sekolah untuk pengiktirafan SBT akan dilaksanakan oleh
Jawatankuasa Pemilihan SBT yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah
114

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Pelajaran Malaysia (KPPM). Proses pemilihan SBT akan melalui tiga
proses saringan. Untuk memahami proses saringan itu, anda diminta
merujuk

laman

web

berikut:

http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam/pekeliling/1288585406.pdf.
Selepas melepasi proses saringan, pihak kementerian telah menetapkan
kriteria yang diambilkira dalam pengiktirafan SBT iaitu:

Menunjukkan trend pencapaian akademik yang menaik bermula


dengan Take Off Value (TOV) sekurang-kurangnya 80% dalam
peperiksaan awam.

Pencapaian Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) atau


instrumen yang setaraf dengannya sekurang-kurangnya 90% dalam
semua dimensi

Menerima pelbagai anugerah di peringkat kebangsaan dan


antarabangsa.

Berjaya

melahirkan

personalities)

yang

personaliti-personaliti
menerajui

unggul

kepimpinan

negara,

(towering
negeri,

organisasi dan komuniti.

Menjadi penanda aras dan contoh bagi sekolah-sekolah lain dari


dalam

dan

luar

negara

dengan

menggunakan

piawaian

antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and


Science Study (TIMSS) dan Programme for International Student
Assessment (PISA).

Wujud permuafakatan yang jitu antara sekolah dengan masyarakat.

Mempunyai jaringan yang aktif dengan sekolah-sekolah sama ada


di dalam negeri atau pada peringkat antarabangsa.

Membina jaringan dengan institusi pendidikan tinggi sama di dalam


dan di luar negara dalam pemindahan kredit, kajian tindakan
bersama, perkongsian kemudahan dan prasarana.

115

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Ciri-Ciri Sekolah Berprestasi Tinggi

Pemimpin Sekolah di SBT mempunyai akauntabiliti dan kredibiliti


dalam pengurusan sekolah. Mereka mempunyai autonomi dalam
membuat keputusan: memilih kurikulum dan kaedah pengajaran,
proses pemilihan serta penempatan semula guru. Pihak pentadbir
juga harus menyediakan perancangan strategik dalam menentukan
hala tuju sekolah pada sesi tahun berkenaan.

Guru Sekolah di SBT seharusnya boleh menyampaikan maklumat,


mempunyai akauntabiliti dan kredibiliti dalam proses pengajaran
dan pembelajaran di sekolah. Penggunaan kaedah pengajaran
yang

berteraskan

ICT

dan

hands-on.

Mereka

seharusnya

membangunkan potensi yang pada murid-murid bukan sahaja pada


peringkat sekolah atau negeri tetapi sehingga ke peringkat
antarabangsa.

Murid di SBT harus mampu menyediakan sasaran tahunan bagi


peningkatan diri sendiri. Mereka diberi kuasa autonomi untuk
pembelajaran kendiri, mengendali dan menguruskan diri dan aktiviti
sekolah.
Perbincangan
Sila layari
http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam/pekeliling/1288585406.pdf.
Berdasarkan maklumat tersebut, laksanakan aktiviti perbincangan
bersama-sama dengan pensyarah anda tentang implikasi SBT kepada
pemimpin sekolah, guru dan murid-murid.

6.6.5 Sekolah Bestari


Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka
semula secara menyeluruh dari segi amalan pengajaran, pembelajaran,
pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar bagi menghadapi ledakan
116

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


zaman maklumat. Sekolah Bestari berkembang dengan pembentukan staf
yang profesional, sumber yang bertambah dan pentadbiran yang cekap.
Ini membolehkan sekolah menyesuaikan diri dengan keadaan yang kian
berubah. Secara ringkasnya ciri-ciri di Sekolah Bestari ialah

Proses pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan pelajar,


kesinambungan

dan

reflektif.

Kurikulum

di Sekolah

Bestari

dirancang supaya bermakna, mempunyai tanggungjawab sosial,


holistik, global dan terbuka. Amalan ini menggalakkan pembelajaran
holistik,

membenarkan

kanak-kanak

maju

mengikut

tahap

pencapaian masing-masing dan mengambil kira keupayaan, minat


dan keperluan pelajar yang berbeza-beza.

Sistem penilaian fleksibel ini akan membenarkan pelajar dalam satu


kelas fizikal untuk belajar pada aras yang berlainan dalam mata
pelajaran yang sama. Pelajar akan dibenarkan terus ke aras yang
lain dalam mata pelajaran yang berlainan pada bila-bila masa.
Dengan cara ini, pelajar kurang cerdas, yang biasanya diabaikan
akan diberi perhatian yang sewajarnya.

Guru digalakkan untuk membina kemahiran sosial pelajar dan


menerap moral dan etika yang baik serta nilai patriotisme.
Penggunaan teknologi maklumat sebagai alat akan membolehkan
penyimpanan data dan memudahkan pentadbir untuk mendapatkan
semula data yang banyak.

Pemantauan sistematik kemajuan pelajar akan mengingatkan


sekolah tentang perlunya tindakan susulan bagi pelajar pintar dan
yang kurang pintar. Penilaian berasaskan unsur dan rujukan kriteria
tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang
prestasi pelajar. Penilaian juga menggunakan bahan pengajaran
dan pembelajaran konvensional dan elektronik yang sesuai dengan
strategi pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai.

117

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Layari Internet
Bagi memahami dengan lebih jelas Konsep Sekolah Bestari anda
diminta merujuk laman web
http://www.scribd.com/doc/71317341/Sekolah-Bestari
6.7

Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

6.7.1 Latar belakang


Bagi

memastikan

kualiti

pendidikan

di

institusi

pendidikan

meningkat secara berterusan pihak Jemaah Nazir Sekolah (JNS) telah


memperkenalkan
Pendidikan

suatu

(STKP).

mekanisme
Selepas

iaitu

dua

Standard

Tinggi

pelaksanaannya

Kualiti
berlaku

penambahbaikan pada STKP. Kini, STKP dikenali sebagai Sistem Kualiti


Pendidikan Malaysia (SKPM). Pelaksanaan standard ini memberi
peruntukkan kepada Ketua Nazir Sekolah memastikan taraf pengajaran
yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan (an
adequate standard of teaching is developedand maintain in educational
institutions).Pelaksanaan SKPM Sekolah diperincikan dalam tiga
dokumen iaitu:

SKPM 1 : Pernyataan Standard (PS)

SKPM 2 :Instrumen Pemastian Standard (IPS)

SKPM 3 :Rancangan Pemajuan Sekolah

6.7.2 Prinsip-prinsip SKPM


SKPMSekolah diolah berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

Sekolah berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara


terancang berasaskan potensinya.

Sekolah bertanggungjawab memperkembangkan potensi individu


secara

menyeluruh

selaras

dengan

Falsafah

Pendidikan

Kebangsaan.

Kepimpinan sekolah memainkan peranan yang sangat penting


dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan.
118

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Kemenjadian murid dalam bidang akademik, kokurikulum dan


pembangunan sahsiah adalah petunjuk utama kepada kejayaan
sekolah menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi.

Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan ditadbir urus


berdasarkan teori dan amalan pengurusan berkesan.

Proses pendidikan di peringkat mikro hendaklah berteraskan teori


pembelajaran, kaedah pembelajaran berkesan dan berpandukan
pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan.

Perancangan dan proses membuat keputusan program-program


pendidikan berasaskan maklumat dan fakta yang tepat.

Program-program yang dianjurkan oleh Jabatan dan Bahagian


Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri,
Pejabat Pelajaran Bahagian dan Pejabat Pelajaran Daerah
merupakan usaha-usaha yang selari dengan matlamat SKPM.

Sekolah berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan


mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan.
Layari Internet
Bagi memahami dengan lebih jelas Konsep SKPM anda diminta merujuk
laman web http://www.scribd.com/doc/3227456/-SKPM-standard-kualitipendidikan-malaysia

Memikir
Setelah mengkaji dan memahami konsep SKPM, bagaimanakah anda
merealisasikan hasrat ini semasa aktiviti pengajaran ?

6.8

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(PPPM)

6.8.1 Latar belakang


Pada

Oktober

2011,

Kementerian

Pendidikan

Malaysia

melancarkan kajian semula sistem pendidikan negara secara menyeluruh


dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
119

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


yang baharu. Tujuan utama kajian semula ini dibuat dalam konteks
standard pendidikan antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan
aspirasi negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi
keperluan abad ke-21, dan peningkatan harapan ibu bapa serta
masyarakat terhadap dasar pendidikan negara.
6.8.2 Objektif
Pelan ini dibangunkan dengan tiga objektif khusus, iaitu:
1.

Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan


Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada
pendidikan, meningkatkan standard (kualiti), merapatkan jurang
pencapaian (ekuiti), mengukuhkan perpaduan dalam kalangan
murid, serta mengoptimumkan kecekapan sistem.

2.

Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan
sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan
datang.

3.

Menggariskan
komprehensif

transformasi
merangkumi

sistem

pendidikan

perubahan

penting

yang
dalam

Kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan


tinggi masyarakat, serta mencetus dan menyokong transformasi
perkhidmatan awam.
6.8 3 Aspirasi Sistem Pendidikan
1.

Akses
100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada
prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020.

2.

Kualiti
Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa dan PISA dalam tempoh 15 tahun.

3.

Ekuiti
50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar - luar bandar,
sosioekonomi, gender) menjelang 2020.
120

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


4.

Perpaduan
Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan
nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

5.

Kecekapan
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

6.8.4 Aspirasi terhadap Murid


Pelan
berasaskan

Pembangunan
aspirasi

Pendidikan

alsafah

Malaysia

Pendidikan

(PPPM)

Kebangsaan

adalah

ke

arah

menyediakan pendidikan seimbang untuk setiap murid. Pelaksanaan


pelan ini adalah merujuk kepada

sistem pendidikan yang berprestasi

tinggi bagi membina kemahiran khusus dan atribut kepada murid sebagai
persediaan menghadapi cabaran pembangunan ekonomi dan globalisasi.
PPPM ini telah menggariskan enam ciri-ciri utama yang menjadi
asas aspirasi bagi setiap murid di negara ini.
Setiap murid akan mempunyai

Kemahiran
Memimpin

Kemahiran
Dwibahasa

Kemahiran
Berfikir

Etika dan
Kerohanian
Kerohanian

Identiti
Nasional

Pengetahuan

sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Rajah 6.1

Aspirasi murid
121

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Pengetahuan

Di peringkat paling asas, setiap kanak- kanak perlu menguasai


sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi
setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains.
Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh
tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan
geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan
kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.

Kemahiran Berfikir

Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang


kehidupan mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan
pembelajaran

sepanjang

hayat)

untuk

membolehkan

mereka

menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu.


Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk
penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang
diberi

perhatian,

menyebabkan

murid

kurang

berupaya

untuk

mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks


akademik.

Kemahiran Memimpin

Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk


memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat
penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid
mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal
dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri
kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi
empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi,
dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.

122

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Kemahiran Dwibahasa

Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa


kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris

sebagai

bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap


minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan
persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia
dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu,
Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain
sebagai bahasa tambahan.

Etika dan Kerohanian

Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap
murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan
dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak
membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam
situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem
pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang
dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.

Identiti Nasional

Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara,


diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan
berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama
atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri
setiap murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi
aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti
nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat
diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar

123

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


memahami

dan

menerima

kepelbagaian,

tetapi

juga

menghayati

kepelbagaian.

Perbincangan
Buat perbincangan dalam kumpulan mengenai langkah-langkah yang
boleh dilaksanakan oleh guru di sekolah bagi memenuhi ciri-ciri utama
aspirasi setiap murid.

6.8.5 Sebelas Anjakan Utama Untuk Mentransformasi Sistem Pendidikan


Negara
Kementerian telah mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan
bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat
Malaysia. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurangkurangnya satu daripada lima keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti,
ekuiti, perpaduan, dan kecekapan. Kualiti menjadi fokus utama merentasi
semua anjakan kerana kualiti merupakan dimensi penting yang perlu
diberikan perhatian segera. Sebahagian daripada anjakan ini merupakan
perubahan strategi dan hala tuju pendidikan. Anjakan yang lain
merupakan perubahan pelaksanaan dalam cara Kementerian dan sekolah
melaksanakan dasar sedia ada. Sama ada perubahan bersifat strategi
atau pelaksanaan, semuanya menggambarkan anjakan daripada amalan
semasa. Sebelas anjakan tersebut adalah :
Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidika berkualiti
bertaraf antarabangsa.
Anjakan 2: Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa
Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari
bahasa tambahan.
Anjakan 3: Melahirkan rakyat yang menghayati nilai.

124

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Anjakan 4: Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion
pilihan.
Anjakan 5: Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di
setiap sekolah.
Anjakan 6: Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan
penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
Anjakan 7: Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di
Malaysia.
Anjakan 8: Mentransformasi kebolehandan keupayaan penyampaian
Kementerian.
Anjakan 9: Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, dan sektor swasta
secara meluas.
Anjakan 10:Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
Anjakan 11:Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam
secara langsung.
Layari Internet
Dengan
merujuk

laman

web

http://www.moe.gov.my/v/pelan-

pembangunan-pendidikan-malaysia-2013-2025

anda

dikehendaki

membuat nota peta minda mengenai anjakan utama transformasi sistem


pendidikan negara.

Rehat

6.8.6 Urutan Anjakan Transformasi


Berdasarkan keperluan membina kebolehan dan keupayaan sistem
pendidikan negara, Kementerian telah menyusun transformasi yang akan
dilaksanakan dalam tiga gelombang; gelombang satu, gelombang dua dan
gelombang tiga.
125

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Rajah 6.2 Gelombang transformasi

Gelombang 1 (2013-2015)

Kementerian memberi penekanan kepada menambah baik sistem


dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program.
Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan akan diberikan kepada kaedah
peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kemahiran guru
sedia ada di dalam sistem, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah
dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua/guru
besar, dan meningkatkan kadar literasi (bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif).
Kementerian juga akan mengukuhkan dan memberi pengupayaan kepada
pegawai di peringkat negeri dan daerah untuk meningkatkan kualiti
sokongan yang diberikan kepada kumpulan barisan hadapan ini bagi
membantu semua sekolah. Menjelang akhir Gelombang 1, Kementerian
akan memastikan semua guru, pengetua/guru besar dan sekolah
126

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Antara
inisiatif Kementerian dalam Gelombang 1 adalah:

Meningkatkan standard pengajaran melalui bimbingan guru


secara khusus terutamanya dalam mata pelajaran teras (Bahasa
Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains).

Mereka bentuk semula soalan peperiksaan supaya lebih


menjurus kepada soalan kemahiran berfikir aras tinggi.

Mengukuhkan kualiti pendidikan STEM melalui pengukuhan


kurikulum, pengujian dan latihan guru, dan penggunaan model
pembelajaran pelbagai mod (blended learning).

Melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)


Bahasa Malaysia SJK yang direka bentuk untuk murid yang
bahasa ibundanya bukan bahasa Malaysia.

Mengukuhkan penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris


melalui pengujian dan latihan semula guru, memperluas LINUS,
dan menyediakan sokongan pemulihan serta model pembelajaran
pelbagai mod (blended learning).

Melaksanakan

1BestariNet

ke

semua

sekolah

untuk

mengintegrasi ICT dalam pembelajaran harian.

Melaksana Program Transformasi Daerah dengan tumpuan


kepada sekolah berprestasi rendah termasuk murid berkeperluan
khusus untuk memacu prestasi sekolah.

Merombak IPG dan latihan praperkhidmatan dan meningkatkan


standard kemasukan bagi guru baharu.

Mewujudkan pembimbing pengetua/guru besar yang berdedikasi


untuk sekolah Band 5,6 & 7 dan mengukuhkan kriteria pemilihan
untuk pemimpin sekolah bagi meningkatkan kualiti kepimpinan
sekolah.

127

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Mentransformasi Kementerian dengan meletakkan pemimpin


terbaik untuk menerajui jawatan penting di JPN dan PPD bagi
meningkatkan prestasi sistem penyampaian.

Meningkatkan enrolmen prasekolah dan sekolah menengah


melalui kempen galakan enrolmen, lebih pelibatan ibu bapa, dan
program vokasional yang lebih baik.

Mengukuhkan praktikum dalam program vokasional melalui


peningkatan kerjasama dengan sektor swasta.

Gelombang 2 ( 2016-2020)

Dalam tempoh Gelombang 2, Kementerian akan melaksanakan


perubahan struktur sistem pendidikan negara untuk mempercepatkan
perjalanan perubahan (rancangan untuk semua inisiatif akan bermula
semasa Gelombang 1). Perancangan ini melibatkan pergerakan kesemua
410,00 guru dan 10,000 pengetua/guru besar kepada pakej kerjaya
baharu, penstrukturan semula Kementerian, JPN dan PPD untuk
menjajarkan dengan peranan yang direncanakan menerusi Gelombang 1,
dan memperkenalkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah dan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang disemak semula dalam usaha
menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai
untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini.

Melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)


dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) semakan
semula bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran
setanding dengan standard antarabangsa.

Menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM melalui


kempen dan kerjasama.

128

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Merintis pilihan program untuk meningkatkan pendedahan


kepada bahasa Inggeris, dan mengukuhkan penyediaan bahasa
tambahan dalam usaha menambah baik penguasaan kemahiran
bahasa secara menyeluruh.

Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus


seperti kumpulan peribumi dan kumpulan minoriti lain, pintar cerdas,
dan berkeperluan khas.

Memacu inovasi ICT khususnya untuk pembelajaran jarak jauh


dan pembelajaran terarah kendiri.

Meningkatkan bimbingan dan sokongan kepada guru bagi


penambahbaikan penyampaian pengetahuan, kemahiran, dan nilai
merentasi semua aspek kurikulum dan kokurikulum.

Meningkatkan kompetensi dan kemajuan berdasarkan prestasi


serta memantapkan laluan kerjaya guru untuk mencergaskan
semula profesion keguruan.

Mengukuhkan

bahagian

utama

Kementerian,

menyusun

semula peranan Kementerian, JPN dan PPD untuk meningkatkan


kapasiti dan keupayaan pelaksanaan.

Memperoleh

akreditasi

antarabangsa

dan

memantapkan

kurikulum program matrikulasi sebagai persediaan murid ke


universiti.

Memperluas pilihan pendidikan vokasional melalui perjanjian


pelaksanaan dengan pembekal pendidikan vokasional swasta.

Gelombang 3 (2021-2025)

Pada permulaan Gelombang 3, semua sekolah, guru dan


pengetua/guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard
minimum. Oleh itu,

Kementerian akan memberikan tumpuan kepada


129

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


meningkatkan keluwesan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan
rakan setugas bagi pembangunan kecemerlangan profesional.

Kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada


model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model
kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Matlamat
Kementerian adalah untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan
kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan
pencapaian yang lebih tinggi.

Meningkatkan

inovasi

dan

pilihan

bagi

meningkatkan

penguasaan kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa


Inggeris secara berterusan dan menyediakan lebih banyak pilihan
untuk mempelajari bahasa tambahan.

Melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan


berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan
standard pembelajaran secara berterusan.

Memupuk budaya kecemerlangan profesional keteladanan


rakan

setugas,

iaitu

guru

dan

pemimpin

sekolah

saling

membimbing, berkongsi amalan terbaik, dan memastikan rakan


setugas mempunyai kebertanggungjawaban memenuhi standard
profesional.

Mempertingkat pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi


dari segi pelaksanaan kurikulum dan pengurusan kewangan bagi
kebanyakan sekolah yang layak, sekiranya tidak kepada semua
sekolah.

Memperkasa Kementerian dan menginstitusikan transformasi


melalui pengukuhan kemajuan kerjaya pegawai Kementerian.

Mengkaji semula penstrukturan sekolah untuk menentukan


sekiranya wujud keperluan untuk mengoptimumkan laluan dan
pilihan persekolahan.
130

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)

Memikir
Cuba fikirkan, apakah
pendidikan ini kepada :
Murid

Guru

Pemimpin sekolah

Ibu bapa

impak

pelaksanaan

transformasi

sistem

Rumusan
Inovasi dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan
mempunyai matlamat untuk menghasilkan modal insan yang kreatif dan
inovatif. Sebagai pengurus dan pendidik, mereka harus memahami
peranan dan bersedia dalam menghadapi perubahan ini. Hal ini
disebabkan inovasi dan perubahan akan memberi implikasi dalam setiap
aspek program pendidikan yang dilaksanakan. Perubahan ini juga akan
meningkatkan kualiti modal insan guru yang dihasilkan. Sebagai
panduannya, Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia akan mengawal hala tuju
perubahan yang berlaku.

Rujukan
Abdullah Sani bin Yahaya. (1997). Mengurus Sekolah. Kuala Lumpur : PTS
Profesional Publishing Sdn. Bhd.
Abdul Sukor Abdullah. (Jun 2004). Kepimpinan Unggul Tonggak Pengurusan
Pendidikan Cemerlang. Jurnal Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan
14(01). IAB, Genting Highlands : Pp 18 20
Ishak Sin. (2003). Gaya Kepimpinan Transformasi dan Pengajaran: Gaya
manakah yang diperlukan Oleh Pengetua. Jurnal Pengurusan Dan
Kepimpinan Pendidikan. 02(13). IAB. Genting Highlands. Pp 01 11.
Kamaruddin Hj. Husin.(1994). Asas Pendidikan III: Perkembangan dan
Perlaksanaan Kurikulum. Kuala Lumpur: Longman.

131

(EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA)


Kementerian Pendidikan Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan2006-2010.
http://www.moe.gov.my/tayang.php?laman=home&bhs=my.Tarikh capaian
17 hb Februari 2007
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1981). Kurikulum baru sekolah rendah:
Matlamat, rasional, bidang pelajaran dan strategi pengajaran dan
pembelajaran. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (1993). Falsafah Pendidikan Negara.
http://www.moe.gov.my/tayang.php?laman=falsafah&bhs=my.
Tarikh
capaian 18hb Februari 2007.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (1993). Misi Pendidikan Negara
http://www.moe.gov.my/tayang.php?laman=misi&bhs=my. Tarikh capaian
18hb Februari 2007.
Kurikulum Baru Sekolah Rendah. (1986).
Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Buku

Panduan

Am.

Kuala

Mohamed Nor. (1990). Asas-Asas Pendidikan: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur:


Flo Enterprise.
Mohd Salleh Lebar. (2002). Perancangan pendidikan: Peringkat sekolah dan IPT.
Kuala Lumpur. Utusan Publication dan Distributor Sdn. Bhd.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, (2013), Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Pusat Perkembangan Kurikulum. (2000). Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah:Pendidikan Moral.
Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran
Malaysia
http://www.moe.gov.my/v/pelan-pembangunan-pendidikanmalaysia-2013-2025

132