Anda di halaman 1dari 3

A.

SURAH AL-MAIDAH AYAT 3


hurrimat 'alaykumu almaytatu waalddamu walahmu alkhinziiri wamaa uhilla lighayri
allaahi bihi waalmunkhaniqatu waalmawquudzatu waalmutaraddiyatu
waalnnathiihatu wamaa akala alssabu'u illaa maa tsakkaytum wamaa dzubiha 'alaa
alnnushubi wa-an tastaqsimuu bial-azlaami dzaalikum fisqun alyawma ya-isa
alladziina kafaruu min diinikum falaa takhsyawhum waikhsyawni alyawma akmaltu
lakum diinakum wa-atmamtu 'alaykum ni'matii waradhiitu lakumu al-islaama diinan
famani idthurra fii makhmashatin ghayra mutajaanifin li-itsmin fa-inna allaaha
ghafuurun rahiimun
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang
disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang
ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,
dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga)
mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah
kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan
kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang
siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Surah Al-Maidah kelompok surah ke-5 dalam Al-quran, Termasuk dalam surah
Madaniyah (turun setelah nabi hijrah ke Madinah), Al-Maidah berarti hidangan,
Teridiri dari 120 ayat, Disebut juga Al-uqud artinya perjanjian-perjanjian dan AlMunqiz artinya yang menyelamatkan dan surah Al-maidah ini adalah merupakan
wahyu yang terakhir.
B .SEBAB TURUNNYA
Mandah mengetengahkan di dalam kitab Ash-Shahabah dari jalur Abdullah bin
Jabalah bin Hibban bin Hajar dari ayahnya, kemudian dari kakeknya yang bernama
Hibban. Kakeknya bercerita, "Kami bersama Rasulullah saw. sedangkan aku pada
waktu itu sedang menyalakan perapian di bawah sebuah panci yang berisikan daging
bangkai, kemudian turunlah ayat yang mengharamkan memakan daging bangkai lalu
segera aku tumpahkan panci itu."

C. ISI KANDUNGAN Q.S AL-MAIDAH AYAT 3


1. Menjelaskan tentang makanan yang haram
Almaitatu = Bangkai
waddamu = Darah
waLahmul khinziri = Daging babi
Wama uhilla ligairallahi = Hewan yg disembelih tdk menyebut nama Allah
lmunkhaniqatu = yang tercekik
Walmauquudzatu = yang dipukul
Walmutaroddiyatu = yang jatuh
Wannatiihatu = yang ditanduk
Wama akalassabu = yang diterkam binatang buas
Wamazubiha allan-nusubi = dan yang disembelih untuk berhala
2. Allah mengharamkan mengundi nasib dengan anak panah.
Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah
menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka
akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah
anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing yaitu dengan:
"lakukanlah", "jangan lakukan", sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan
dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan
sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak
panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan
sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak
panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.
3. Jika semua makanan yang haram itu kita konsumsi atau kita makan maka kita
akan termasuk orang yang fasik.
Jawablah pertanyaan di bawah ini !
1. Apa arti Al-Maidah?
2. Berapa jumlah ayat surah Al maidah?
3. Apa yang dimaksud dengan surah madaniyah?
4. Apa arti Walmunkhaniqatu?
5. Sebutkan makanan yang haram dimakan dalam surah Al-maidah ayat 3 !

A. Q.S AL-HUJURAT AYAT 13


Artinya :
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Surah Al-hujurat terdapat dalam alquran surah ke-49. terdiri dari 18 ayat, termasuk
kelompok surah Makkiyah ( turun di kota Mekah), Al-Hujurat artinya bilik-bilik atau
kamar
B. ISI KANDUNGAN Q.S AL-HUJURAT AYAT 13
Allah menciptakan manusia dari laki-laki (nabi Adam) dan seorang perempuan
(Hawa)
Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan
agar saling kenal. Dari saling kenal diharapkan melahirkan sikap saling menghargai,
saling menghormati , saling berbagi dan saling menyayangi satu sama lain.
Orang yang paling mulia bukanlah orang banyak hartanya, tinggi jabatannya dan
lain sebagainya, tetapi dimata Allah orang yang paling mulia adalah orang yang paling
bertaqwa. Hadits Rasulullah Saw. Yang artinya : sesungguhnya Allah tidak melihat
bentuk tubuh dan rupa kamu tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal
perbuatanmu.
Isilah titik-titik soal di bawah ini!
1.

Al-hujurat artinya..........

2.

Surah Al-hujurat turun di kota........

3.

Surah Al-hujurat terdiri dari..........ayat

4.

Hawa diciptakan Allah berasal dari..........

5.

Litaaarafu artinya..........

6.

Allah menciptakan manusia agar saling..........

7.

Ayat yang turun di kota Mekah disebut ayat...........

8.

Manusia yang pertama kali diciptakan Allah adalah...

9.

Qabaala berarti.......

10. Orang yang paling mulia adalah orang yang.........