Anda di halaman 1dari 26

ANALISIS ITEM

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kumpulan
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah

A
* 10
2
1
5
2
2
2
2
*10
7

*7
4
*8
7

B
3
*9
5
1
*8
6
1
3
1
3
2
*8
6
1
2
3
1
2
1
1
1

2
1
4
*7
4
*8
7
*9
8

1
*9
7
1
3
1
2
2
2
2
1
1
1

C
1
4

4
2
*7
3
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
1
2
*9
8
*10
7
1
1
*8
5
*6
2
1
3
2
1

*10
5

2
*8
7
1
2
*7
5
*8
5
2
1
1
2
2
1
2
2
1

INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI


Pengiraan Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi

Indeks Kesukaran (IK) dan Indeks Diskriminasi (ID)

Item Ujian

Indeks

Aras

Indeks

Aras

Kesukaran

Kesukaran

Diskriminasi

kesukaran

Item dan

(ID)

Item dan

(keputusan)

(keputusan)

1
Pengetahuan

10+ 2
20 =

Sederhana
(Terima)

102
=0.8
(20)

Diskriminasi
positif yang
rendah

0.60

(Tulis item
atau soalan
semula)
2
Pengetahuan

9+5
=0.70
20

Item
Sederhana

95
=0.4
(20)

(Terima)

Diskriminasi
positif yang
rendah
(Tulis item
atau soalan
semula)

3
Pengetahuan

10+ 5
=0.75
20

Item
Sederhana

105
=0.5
(20)

(Terima)

Diskriminasi
positif yang
rendah
(Tulis item
atau soalan
semula)

4
Pengetahuan

8+6
=0.70
20

Item
Sederhana
(Terima)

86
=0.2
(20)

Diskriminasi
positif yang
rendah
(Tulis item
atau soalan
semula)

5
Pengetahuan

7 +3
=0.50
20

Item
Sederhana

73
=0.4
(20)

(Terima)

Diskriminasi
positif yang
rendah
(Tulis item
atau soalan
semula)

6
Pengetahuan

8+7
=0.75
20

Item
Sederhana

87
=0.10
(20)

(Terima)

Diskriminasi
positif yang
rendah
(Tulis item
atau soalan
semula)

7
Kefahaman

10+ 7
=0.85
20

Item Terlalu
Mudah

107
=0.30
(20)

(Ubah suai)

Diskriminasi
positif yang
sederhana
(Ubahsuai
item/soalan
dan cuba
sekali)

8
Sintesis

8+6
=0.70
20

Item
Sederhana

86
=0.2
(20)

(Terima)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

9
Kefahaman

7 +5
=0.60
20

Item
Sederhana
(Terima)

75
=0.2
(20)

Diskriminasi
positif yang
rendah.

(Tulis item
atau soalan
semula)
10
Aplikasi

8+5
=0.65
20

Item
Sederhana

85
=0.3
(20)

(Terima)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

11
Pengetahuan

7 +4
=0.55
20

Item
Sederhana

74
=0.3
(20)

(Terima)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

12
Pengetahuan

8+7
=0.75
20

Item
Sederhana

87
=0.1
(20)

(Terima)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

13
Kefahaman

9+8
=0.85
20

98
=0.1
(20)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

14

Kefahaman

10+ 7
=0.85
20

107
=0.3
(20)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

15
Sintesis

9+7
=0.8
20

Item terlalu
sukar

97
=0.2
(20)

(Ubahsuai)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

16
Pengetahuan

8+5
=0.65
20

85
=0.3
(20)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

17
Pengetahuan

6 +2
=0.40
20

Item
Sederhana

62
=0.4
(20)

(Terima)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

18
Aplikasi

7 +4
=0.55
20

Item
Sederhana
(Terima)

74
=0.30
(20)

Diskriminasi
positif yang
sederhana.
(Ubahsuai

item atau
soalan dan
cuba sekali)
19
Kefahaman

8+7
=0.75
20

Item
Sederhana

87
=0.10
(20)

(Terima)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

20
Kefahaman

9+8
=0.85
20

98
=0.10
(20)

Diskriminasi
positif yang
rendah.
(Tulis item
atau soalan
semula)

Analisis Indeks Kesukaran


Indeks kesukaran (IK) digunakan bagi menunjukkan sama ada soalan yang
dibina adalah dalam 3 kategori item iaitu terlalu sukar, item sederhana dan item
mudah. Melalui jadual di atas, didapati bahawa soalan yang dibina terdapat
ketiga-tiga item tetapi item sederhana lebih banyak jika dibandingkan dengan
item mudah. Sebanyak 18 soalan item sederhana kerana mempunyai julat
antara 0.30 0.80. Kategori soalan sederhana ini mampu membantu murid
lemah, sederhana dan murid pandai kerana soalan meliputi tahap pengetahuan
dan kefahaman. Jika dilihat daripada analisa yang dibuat sepatutnya soalan 10
soalan sahaja yang aras sederhana selebihnya aras mudah dan sukar. Soalan
seperti ini tidaklah terlalu mudah atau terlalu sukar untuk dijawab dan sesuai
untuk menguji tahap pengetahuan mengikut aras kemampuan kumpulan para
pelajar yang tertentu.
Soalan pada aras sukar ialah antara kurang daripada 0.30. hanya
terdapat 1 soalan aras sukar. Didapati agak ramai pelajar yang gagal menjawab
soalan ini dengan tepat terutama kumpulan pelajar rendah. Jika mengikut ujian

rujukan norma soalan seperti ini juga agak sesuai untuk digunakan di dalam
ujian kerana ia mampu membezakan pelajar yang rendah keupayaan Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi atau KBAT berbanding dengan murid yang tinggi
keupayaannya. Walau bagaimanapun soalan seperti ini haruslah dibaiki dan
diseimbangkan mengikut aras kemampuan pelajar.
Soalan ujian yang dibina mempunyai pengelasan item yang pelbagai
yang dapat membantu pelajar-pelajar kumpulan sederhana dan lemah menjawab
soalan yang diberikan. Dengan ini semangat untuk belajar dan keyakinan muridmurid akan dapat dipertingkatkan lagi.

Analisis Indeks Diskriminasi


Indeks diskriminasi (ID) digunakan untuk menunjukkan sama ada tiap-tiap
satu soalan atau butiran item itu boleh membezakan pencapaian di antara murid
yang pandai dengan murid yang lemah. Terdapat 4 pembahagian dalam ID iaitu
julat lebih dari 0.40 (diskriminasi positif yang tinggi dan diterima), ID 0.20 hingga
0.40 (bagi indeks diskriminasi positif yang sederhana dan itemperlu diubah dan
dicuba sekali), ID 0 hingga 0.19 (iaitu diskriminasi positif yang rendah dan item
perlu ditulis semula) dan ID yang kurang daripada 0 (diskriminasi negative dan
perlu digugurkan serta diubah aras soalan).
Mengikut kajian, item ujian atau soalan yang baik dan sesuai digunakan
untuk sesuatu ujian biasanya mempunyai ID lebih daripada 0.40. Indeks
diskriminasi hampir kepada 0.40 hingga 1.0 bermakna soalan tersebut baik
untuk Penilaian Rujukan Norma kerana ia dapat membezakan pelajar yang
berpencapaian tinggi dengan pelajar yang berpencapaian rendah. Bagi soalan
yang mempunyai indeks diskriminasi positif menghampiri 0.0 soalan ini
dikatakan tidak sesuai untuk Penilaian Rujukan Norma kerana ia tidak berupaya
untuk membezakan di antara pelajar berkebolehan dengan pelajar yang lemah.
Berdasarkan pengiraan yang dilakukan daripada data yang dikumpul,
terdapat dua daripada empat jenis pentafsiran item atau soalan bagi indeks
diskriminasi yang tersenarai di dalam ujian yang dibina ini iaitu kesemuanya

adalah tergolong dalam diskriminasi positif yang rendah dan diskriminasi positif
yang sederhana. Untuk pentafsiran item atau soalan bagi indeks diskriminasi
positif yang rendah iaitu 0 hingga 0.19 dapat dilihat pada item ujian 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 dan 20. Item soalan 7 dan 18
merupakan soalan yang mempunyai indeks diskriminasi positif yang sederhana.
Secara keseluruhannya daripada 20 item ujian yang dibina, terdapat
beberapa item ujian dan soalan perlu diteliti semula kerana ID positif yang
rendah. Soalan ini tidak sesuai untuk murid yang mempunyai tahap keupayaan
yang tinggi. Soalan tersebut perlu ditulis semula. Selain itu pembinaan ujian ini
menunjukkan tiada diskriminasi negative yang menunjukkan prestasi murid
dalam kalangan skor rendah lebih baik daripada murid kumpulan skor tinggi
yang mana jika terdapat item ujian atau soalan ini, pentadbir ujian perlu
menggugurkan item ujian tersebut dan mengubah aras soalan untuk kesesuaian
sesuatu ujian yang berkesan kepada murid kumpulan skor tinggi dan rendah.

DISTRAKTOR/JAWAPAN YANG TIDAK BETUL


Item
1

Kumpulan
Tinggi
Rendah

A
* 10
2

C
1
4

3
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana
kumpulan.

Item
2

Kumpulan
Tinggi
Rendah

A
1
5

B
C
D
*9
5
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana

kumpulan.
Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana

kumpulan.

Item
3
A

Kumpulan
Tinggi
Rendah

D
* 10
5

1
4
RUMUSAN
Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana

kumpulan.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid
kumpulan R memilih distraktor ini.

Item
4

Kumpulan
Tinggi
Rendah

A
2
2

B
C
D
*8
6
2
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana
kumpulan.

Item
5

Kumpulan
Tinggi
Rendah

A
2
2

B
C
D
1
*7
3
3
2
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid
kumpulan R memilih distraktor ini.

Item
6
A
B

Kumpulan
Tinggi
Rendah

B
C
D
1
1
*8
3
7
RUMUSAN
Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana

kumpulan.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang baik kerana terdapat pilihan daripada kumpulan
tinggi.

Item
7

Kumpulan
Tinggi
Rendah

A
* 10
7

2
1
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana
kumpulan.

Item
8

Kumpulan
Tinggi
Rendah

B
C
D
*8
1
1
6
2
2
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana
kumpulan.

Item
9
A

Kumpulan
Tinggi
Rendah

B
C
D
1
2
*7
2
3
5
RUMUSAN
Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana

kumpulan.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid
kumpulan R memilih distraktor ini.

Item
10

Kumpulan
Tinggi
Rendah

B
3

C
2
2

D
*8
5

RUMUSAN
Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana

kumpulan.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid
kumpulan R memilih distraktor ini.

Item
11

Kumpulan
Tinggi
Rendah

A
*7
4

B
C
D
1
2
2
2
2
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada kumpulan
tinggi.

Item
12

Kumpulan
Tinggi
Rendah

A
*8
7

B
C
D
1
1
1
2
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana
kumpulan.

Item
13
A

Kumpulan
Tinggi
Rendah

C
*9
1

D
1
2

7
RUMUSAN
Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana

kumpulan.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid
kumpulan R memilih distraktor ini.

Item

Kumpulan

14
A

Tinggi
Rendah

*10
7

1
2
RUMUSAN
Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana

kumpulan.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid
kumpulan R memilih distraktor ini.

Item
15
A

Kumpulan
Tinggi
Rendah

B
C
D
*9
1
7
1
2
RUMUSAN
Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana

kumpulan.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana mampu menarik

kumpulan rendah dan tinggi memilih jawapan ini.


Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid
kumpulan R memilih distraktor ini.

Item
16
A

B
C
D
1
*8
1
2
3
5
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Dikatakan baik kerana kumpulan tinggi memilih distraktor ini.

Item
17

Kumpulan
Tinggi
Rendah

Kumpulan
Tinggi
Rendah

B
C
D
1
*6
2
2
2
2
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Dikatakan baik kerana kumpulan tinggi dan rendah memilih
distraktor ini.

A
1
4

Item
18

Kumpulan
Tinggi
Rendah

A
*7
4

B
C
D
2
1
2
3
1
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid
kumpulan R memilih distraktor ini.

Item
19

Kumpulan
Tinggi
Rendah

A
*8
7

B
C
D
2
1
2
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana
kumpulan.

Item
20

Kumpulan
Tinggi
Rendah

B
C
D
1
1
1
1
RUMUSAN
Dikatakan baik kerana lebih ramai kumpulan rendah memilih

distraktor ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid

kumpulan R memilih distraktor ini.


Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan daripada mana-mana
kumpulan.

A
*9
8

INDEKS KEBOLEHPERCAYAAN
Skala :
Nilai
Kurang 0.20
0.21 0.40
0.41 0.60
0.61 0.80
0.81 1.00

i)

Pengelasan Ujian
Tidak baik
Kurang baik
Sederhana baik
Baik
Sangat baik

Untuk mencari Pi (1-Pi), jadual berikut disediakan

Item

Pi

1 - Pi

Pi (1-Pi)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.60
0.70
0.75
0.70
0.50
0.75
0.85
0.70
0.60
0.65
0.55
0.75
0.85
0.85
0.8
0.65
0.40
0.55
0.75
0.85

0.4
0.3
0.25
0.3
0.5
0.25
0.15
0.3
0.4
0.35
0.45
0.25
0.15
0.15
0.2
0.35
0.6
0.45
0.25
0.15
Pi (1-Pi),

0.24
0.21
0.19
0.21
0.25
0.19
0.13
0.21
0.24
0.23
0.25
0.19
0.13
0.13
0.16
0.23
0.24
0.25
0.19
0.13
4.30

2. Untuk mencari x2, jadual berikut disediakan


Calon
1
2
3

x
20
20
20

min
18.9
18.9
18.9

x -
1.1
1.1
1.1

(x - )2
1.21
1.21
1.21

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
18
18
18
18
17
17
17
x=378

3.

= n
= 378
= 18.9
Maka,
= x2Pi(x - )2
N

18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
Min=18.9

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-0.9
-0.9
-0.9
-0.9
-1.9
-1.9
-1.9
x -

1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.81
0.81
0.81
0.81
3.61
3.61
3.61
23.8

102.34
20

= 5.117
4. Pengiraan Indeks Kepercayaan Ujian Objektif Sains

20
4.30
(1
)
201
5.117
20

= 201

(10.8403)

20
19

(10.8403)

= 0.22 (kurang baik)


Nilai Cronbachs Alpha merangkumi 0 100, dengan nilai yang semakin
mendekati 1.00 menunjukkan ketekalan dan bekolehpercayaan yang tinggi. Nilai
Indeks kebolehpercayaan ujian objektid Sains di Sekolah Kebangsaan Astana
Raja, Kota Negeri Sembilan ini ialah 0.22. dengan ini dapat dinyatakan bahawa
ujian ini mempunyai tahap kebolehpercayaan yang adalah agak rendah.

RUMUSAN
Secara keseluruhannya apabila analisis item selesai di buat didapati
bahawa kertas ujian yang telah dijawab oleh murid-murid tahun 6Bestari di
dapati kurang sesuai dan kurang mengikut tahap kebolehan pelajar. Jika dilihat
daripada pembinaan JSU, kertas ujian itu nampaknya amat sesuai bagi murid
yang berada di tahap rendah, sederhana dan tinggi, tetapi apabila di buat

pengiraan Indeks kesukaran, Indeks Diskriminasi dan Indeks Kebolehpercayaan


rupanya kertas soalan ini banyak yang perlu diubah.
Indeks kesukaran (IK) digunakan bagi menunjukkan sama ada soalan yang
dibina adalah dalam 3 kategori item iaitu terlalu sukar, item sederhana dan item
mudah. Melalui jadual di atas, didapati bahawa soalan yang dibina terdapat
ketiga-tiga item tetapi item sederhana lebih banyak jika dibandingkan dengan
item mudah. Sebanyak 18 soalan item sederhana kerana mempunyai julat
antara 0.30 0.80. Kategori soalan sederhana ini mampu membantu murid
lemah, sederhana dan murid pandai kerana soalan meliputi tahap pengetahuan
dan kefahaman. Jika dilihat daripada analisa yang dibuat sepatutnya soalan 10
soalan sahaja yang aras sederhana selebihnya aras mudah dan sukar. Soalan
seperti ini tidaklah terlalu mudah atau terlalu sukar untuk dijawab dan sesuai
untuk menguji tahap pengetahuan mengikut aras kemampuan kumpulan para
pelajar yang tertentu.
Soalan pada aras sukar ialah antara kurang daripada 0.30. hanya
terdapat 1 soalan aras sukar. Didapati agak ramai pelajar yang gagal menjawab
soalan ini dengan tepat terutama kumpulan pelajar rendah. Jika mengikut ujian
rujukan norma soalan seperti ini juga agak sesuai untuk digunakan di dalam
ujian kerana ia mampu membezakan pelajar yang rendah keupayaan Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi atau KBAT berbanding dengan murid yang tinggi
keupayaannya. Walau bagaimanapun soalan seperti ini haruslah dibaiki dan
diseimbangkan mengikut aras kemampuan pelajar.
Soalan ujian yang dibina mempunyai pengelasan item yang pelbagai
yang dapat membantu pelajar-pelajar kumpulan sederhana dan lemah menjawab
soalan yang diberikan. Dengan ini semangat untuk belajar dan keyakinan muridmurid akan dapat dipertingkatkan lagi.

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah
dan inayah-Nya dapat saya siapkan tugasan Kerja Kursus ini dengan jayanya.

Jutaan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada pensyarah
pembimbing iaitu En. Che Azmi B Harun yang telah banyak bersusah payah untuk
mendidik dan memberi tunjuk ajar kepada saya selama ini walaupun

terpaksa

berdepan dengan pelbagai kesusahan dan kepayahan. Sesungguhnya, jasa puan


tidak dapat saya lupakan sampai bila-bila.

Buat

rakan-rakan,

diberikan.Komitmen

yang

terima

kasih

dihulurkan

di
itu

atas

kerjasama

yang

telah

tidak

terhitung

untuk

saya

membayarnya.Hanya Allah yang Esa sahaja dapat membalas semua kebaikan yang
pernah kalian taburkan.

Buat keluarga tercinta, yang sentiasa berdiri teguh memberi sokongan yang
padu, terima kasih yang tidak terhingga saya rakamkan.Tanpa sokongan dan
dokongan daripada kalian, sudah tentu sukar buat saya untuk meneruskan
perjuangan dalam bidang ini.

Semoga rahmat Allah S.W.T sentiasa bersama kita semua.

RUMUSAN DAN CADANGAN

Perubahan masa menuntut segalanya berubah. Sifat tetap dan anjal sistem pendidikan
menjamin mutu sesuatu sistem akademik. Strategi, kaedah,pendekatan, serta teknik harus
berubah mengikut peredaran zaman.
Tidak semua teknik yang diwujudkan puluhan tahun yang lampau mampu diaplikasi
dengan baik pada hari ini. justeru, guru-guru haruslah kreatif dalam membenihkan idea-idea
baru dalam memastikan proses p&p berjalan dengan baik dan mencapai objektifnya. Antara
perubahan yang dapat dilihat dengan jelas adalah mengenai aspek penggubalan soalan.
Jika sebelumnya soalan digubal mengikut logik, namun kini telah diperkenalkan sistem
yang sistematik iaitu Jadual Spesifikasi Ujian

( JSU ). JSU banyak

membantu

memudahkan urusan serta memastikan soalan yang digubal adalah memfokuskan ke arah
mencapai objektif pembelajaran.
Secara keseluruhannya apabila analisis item

selesai di buat didapati

bahawa kertas ujian yang telah dijawab oleh murid-murid tahun 6Bestari di
dapati kurang sesuai dan kurang mengikut tahap kebolehan pelajar. Jika dilihat
daripada pembinaan JSU, kertas ujian itu nampaknya amat sesuai bagi murid
yang berada di tahap rendah, sederhana dan tinggi, tetapi apabila di buat
pengiraan Indeks kesukaran, Indeks Diskriminasi dan Indeks Kebolehpercayaan
rupanya kertas soalan ini banyak yang perlu diubah.
Indeks kesukaran (IK) digunakan bagi menunjukkan sama ada soalan yang
dibina adalah dalam 3 kategori item iaitu terlalu sukar, item sederhana dan item
mudah.

Melalui jadual di atas, didapati bahawa soalan yang dibina terdapat

ketiga-tiga item tetapi item sederhana lebih banyak jika dibandingkan dengan
item mudah.

Sebanyak 18 soalan item sederhana kerana mempunyai julat

antara 0.30 0.80.

Kategori soalan sederhana ini mampu membantu murid

lemah, sederhana dan murid pandai kerana soalan meliputi tahap pengetahuan
dan kefahaman. Jika dilihat daripada analisa yang dibuat sepatutnya soalan 10
soalan sahaja yang aras sederhana selebihnya aras mudah dan sukar. Soalan
seperti ini tidaklah terlalu mudah atau terlalu sukar untuk dijawab dan sesuai
untuk menguji tahap pengetahuan mengikut aras kemampuan kumpulan para
pelajar yang tertentu.
Soalan pada aras sukar ialah antara kurang daripada 0.30.

hanya

terdapat 1 soalan aras sukar. Didapati agak ramai pelajar yang gagal menjawab
soalan ini dengan tepat terutama kumpulan pelajar rendah. Jika mengikut ujian
rujukan norma soalan seperti ini juga agak sesuai untuk digunakan di dalam
ujian kerana ia mampu membezakan pelajar yang rendah keupayaan Kemahiran

Berfikir

Aras

keupayaannya.

Tinggi

atau

KBAT

berbanding

dengan

murid

yang

tinggi

Walau bagaimanapun soalan seperti ini haruslah dibaiki dan

diseimbangkan mengikut aras kemampuan pelajar.


Soalan ujian yang dibina mempunyai pengelasan item

yang pelbagai

yang dapat membantu pelajar-pelajar kumpulan sederhana dan lemah menjawab


soalan yang diberikan. Dengan ini semangat untuk belajar dan keyakinan muridmurid akan dapat dipertingkatkan lagi.

Penilaian atau

pengujian memerlukan

beberapa proses sistematik dari awal hingga akhir. Dengan adanya langkah-langkah yang
sistematik akan terbentuknya satu set ujian yang berkualiti. Ini adalah kerana memberi ujian
adalah sebahagian dari proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam menjalankan ujian,
guru mestilah mengenal pasti soalan-soalan yang dibina menepati semua objektif
pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Oleh itu setiap guru mestilah mempunyai pengetahuan yang secukupnya dalam
bidang pembinaan ujian agar murid atau pelajar dapat menguasai kemahiran yang
dipelajari dengan lebih berkesan, dan item yang dibina bersesuaian dan mencabar
kebolehan murid agar dapat mencambahkan daya pemikiran mereka.

REFLEKSI
Alhamdullilah, dengan segala limpah dan kurniaNya dapatlah saya menyiapkan tugasan
SCE 3111 Penilaian dalam Pengajaran Sains. Ribuan terima kasih diucapkan kepada
pensyarah pembimbing iaitu n. Che Azmi B Harun yang telah banyak membantu dengan
membimbing dan berkongsi idea bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Sesungguhnya
penerangan dan bimbingan yang diberikan telah memberikan kefahaman kepada saya dan
seterusnya dapat menyiapkan tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan.
Oleh kerana kami di sekolah hanya terus membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
dengan hanya berpandukan kepada sukatan pelajaran dan melihat kepada kebolehan aras
murid iaitu mudah, sederhana dan tinggi.

Setelah mengkaji sukatan, kami terus akan

membuat kertas soalan tanpa mengambil kira langkah-langkah yang perlu ada dalam
pembinaan JSU yang sebenarnya. Jadi secara tidak langsung saya dan rakan saya berasa
agak kekok dan mengambil masa yang lama terutama untuk melihat kembali waktu interaksi
setiap tajuk yang dirancangkan untuk membina kertas ujian.

Namun setelah mendapat

bantuan dan pertolongan juga pencerahan dari pensyarah kami dan juga rakan-rakan
seunit, maka akhirnya dapatlah saya membina JSU dengan mengambil kira langkahlangkah yang perlu ada.
Tugasan penilaian dan pentaksiran ini merupakan tugasan subjek major saya pada
Semester 6. Tugasan ini adalah berkaitan dengan proses penilaian dan pentaksiran dalam
pengajian sains. Alhamdulillah bersyukur kerana di sekolah saya memang terlibat
sepenuhnya dalam mengajar sains murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Jadi tidaklah sukar
bagi saya untuk memahami dan membuat analisa ujian kerana sepanjang perkhidmatan
saya memang saya terlibat sepenuhnya dan membuat kertas ujian.
Tugasan pertama saya ialah mencari maklumat bagi mengenalpasti

apakah

konsep

pentaksiran, Taksonomi Bloom, Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ), jenis dan kaedah penilaian,
pembinaan item ujian serta penilaian kemahiran proses sains dan sikap saintifik dalam
pengajaran dan pembelajaran sains serta setiap perkataan yang perlu di bina pengurusan
grafik, diantaranya kesahan, kebolehpercayaan, ciri-ciri item yang baik dan sebagainya.
Daripada maklumat yang diperolehi kami perlu mentafsirkan semula ke dalam bentuk

pengurusan grafik. Secara tidak langsung apabila maklumat perlu di tafsir kedalam bentuk
yang lain, saya perlu membaca setiap maklumat yang diperolehi, ini bermakna banyak
maklumat baru yang berkaitan dengan penilaian dan pentaksiran yang saya perolehi.
Ia meliputi,konsep pentaksiran, Taksonomi Bloom, Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), jenis dan
kaedah penilaian, pembinaan item ujian serta penilaian kemahiran proses sains
dan sikap saintifik dalam pengajaran dan pembelajaran sains.
Situasi pada hari ini, guru disekolah tidak lagi diberikan kuasa untuk

menggubal

soalan bagi ujian sumatif dan ujian bulanan (UB). Ini kerana Majlis Guru-Guru Besar (MGB)
telah ditauliahkan untuk mengeluarkan soalan ujian dan guru tidak lagi membina soalan
ujian seperti dulu. Oleh itu hanya guru-guru yang mempunyai pengalaman sahaja
mempunyai kemahiran dalam membina item soalan dan ujian yang standard. Kemudian,
kebanyakan guru baru atau guru yang ada di sekolah ketika ini bukan dari kalangan guru
yang mempunyai kepakaran dalam membina item soalan. Kita dapat lihat dari segi pro dan
kontranya, yang mana membina item ujian merupakan satu kepakaran yang sangat teliti. Ini
kerana, bermula dari membina JSU, kemudian merangka bentuk soalan yang perlu diteliti
setiap item yang dibina.
Pembinaan item ujian merujuk kepada aras Taksonomi Bloom bagi mengenalpasti
tahap soalan, aras soalan dan standard soalan yang dibina. Pembinaan item ujian haruslah
selari dengan JSU yang dibina. Tidak semestinya soalan harus menjadi terlalu mudah dan
terlalu sukar untuk dijawab oleh murid. Asalkan soalan tersebut mampu menguji tahap
keupayaan murid dalam berfikir sudah cukup untuk menjadikan soalan tersebut adalah
soalan yang baik. Peperiksaan semester dan ujian bulanan yang dijalankan di sekolah
adalah salah satu contoh item pengujian yang baik. Item pengujian yang baik haruslah
meliputi setiap aspek yang ingin dinilai. Tidak semestinya ia merujuk kepada satu tahap
iaitu pengetahuan dan pemahaman sahaja.
Pelbagai variasi bentuk soalan membentuk satu pengelasan yang mana kita dapat lihat
hasilnya kelak, samada ia harus

merangkumi semua aspek, sebahagian atau khusus

kepada satu aspek sahaja. Item pengujian yang baik harus mempunyai ciri-ciri seperti
keakuran, ketepatan dan kejelasan serta kesesuaian. Ia bukanlah satu pembinaan yang
mana mengikut sedap, tetapi ia adalah satu penghasilan item yang kita sebutkan
sebagai item yang baik.
Milagros 1981, ( dipetik dari Raminah, 1991 ) yang menegaskan bahawa: Ujian adalah
suatu cara untuk mendapatkan contoh perlakuan yang diperlihatkan oleh murid

di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperoleh daripadanya
akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. Jadi, sebagai seorang
guru, kefahaman dalam menentukan apakah matlamat sebenar dalam melakukan
proses pentaskiran melalui ujian adalah satu

perkara

yang

harus dilaksanakan

dengan teliti. Tidak semestinya item ujian yang mudah adalah yang tidak baik dan item
ujian yang sukar adalah yang baik. Hakikatnya, pembinaan item soalan yang menepati
matlamat pentaksiran yang sebenar adalah yang lebih baik .
Situasi penilaian di sekolah sedang dan bakal berubah. Merujuk kepada proses
pelaksanaan

kurikulum

baru

iaitu

Kurikulum Sepadu Sekolah Rendah

( KSSR ) yang mana sedang dijalankan sejak 3 tahun yang lalu. Ketika ini, murid tahun
tiga, dua dan satu menggunakan penilaian individu bagi setiap aktiviti yang mereka lakukan.
Contohnya, pada hari tersebut guru melakukan aktiviti membaca dan selepas itu guru
akan menilai pengajaran mereka pada hari tersebut untuk dimasukkan kedalam data
murid. Perangkaan KSSR adalah bertujuan untuk menilai murid melalui potensi kendiri
dari semasa ke semasa. Ia adalah penilaian

yang berterusan dan merangkumi

keseluruhan aspek yang ingin dinilai. Guru berperanan sebagai pendidik dan kemudian
sebagai panel penilai murid. Daripada penilaian dapatlah guru merangka strategi untuk
membantu

murid yang lemah atau menambah baik

pembelajaran. Selain itu, guru dapat melihat

perkembangan

kualiti
yang

pengajaran
murid

dan

tampilkan

semasa dalam sesi penilaian.

Pada pandangan saya, proses pentaksiran dan penilaian yang dijalankan


merupakan satu proses yang menjadi medium untuk guru melihat hasil pengajaran
dan pembelajaran

yang

telah

disampaikan.

Namun, bagi

melaksanakan

satu

pentaksiran dan penilaian, pelbagai aspek yang harus diambil kira bagi memastikan ia
tidak terpesong dari landasan yang kita rencanakan.
berbicara

berkenaan

menyatakannya. Saya

pentaksiran
juga

dan

berasa

penilaian,

Kini saya telah jelas apabila


maka

saya

mampu

untuk

bertuah kerana pendedahan yang sebegini

memberikan nilai tambah kepada saya untuk mengetahui lebih dekat lagi berkenaan
penilaian dan pentaksiran di sekolah. Semoga, apa yang telah saya pelajari ini akan
membantu saya dalam pembinaan JSU yang akan saya bina pada masa akan datang.
Saya berharap, agar saya dapat menggunakan ilmu yang saya perolehi ini untuk
digunakan pada m a s a a k a n d a t a n g .

Sekian, terima kasih