Anda di halaman 1dari 22

Dziennik Ustaw Nr 173

10151

Poz. 1037

1037
ROZPORZDZENIE MINISTRA RODOWISKA1)
zdnia 3 sierpnia 2011r.
wsprawie gatunkw zwierzt niebezpiecznych dla ycia izdrowia ludzi
Na podstawie art.73 ust.11 ustawy zdnia 16kwietnia 2004r. oochronie przyrody (Dz. U. z2009r. Nr151,
poz.1220, zpn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje:
Rozdzia 1
Przepisy oglne
1. Rozporzdzenie okrela:
1) gatunki lub grupy gatunkw zwierzt niebezpiecznych dla ycia izdrowia ludzi, zwane dalej zwierztami niebezpiecznymi, zaliczanych do:
a) kategorii I obejmujcej najbardziej niebezpieczne gatunki lub grupy gatunkw zwierzt,
ktre z przyczyn naturalnej agresywnoci lub
waciwoci biologicznych mog stanowi powane zagroenie dla ycia izdrowia ludzi,
b) kategorii II obejmujcej pozostae gatunki lub
grupy gatunkw zwierzt niebezpiecznych;
2) warunki przetrzymywania poszczeglnych gatunkw lub grup gatunkw zwierzt gatunkw niebezpiecznych;
3) sposoby znakowania zwierzt gatunkw niebezpiecznych.
2. 1. Gatunki zwierzt niebezpiecznych, zaliczonych do kategorii I, okrela zacznik nr1 do rozporzdzenia.
2. Gatunki zwierzt niebezpiecznych, zaliczonych
do kategorii II, okrela zacznik nr2 do rozporzdzenia.
Rozdzia 2
Oglne warunki przetrzymywania gatunkw
zwierzt niebezpiecznych
3.1. Zwierzta gatunkw lub grup gatunkw niebezpiecznych, o ktrych mowa w 1 pkt 1, przetrzymuje si w pomieszczeniach z zastosowaniem podwjnych zabezpiecze przed ucieczk:
1) wewntrznych skonstruowanych w sposb zapobiegajcy samodzielnemu wydostaniu si z nich
zwierzt, wszczeglnoci:
a) pojemnikw, terrariw, akwaterrariw, klatek
wewntrz pomieszcze,
1)

Minister rodowiska kieruje dziaem administracji rzdowej rodowisko, na podstawie 1 ust.2 pkt2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw zdnia 16 listopada 2007r.
w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra
rodowiska (Dz. U. Nr216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay
ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz.1664, z2010r. Nr76, poz.489 iNr119, poz.804 oraz
z2011r. Nr34, poz.170 iNr94, poz.549.

b) oddzielnych budynkw, zamknitych pomieszcze, przeznaczonych wcaoci dla zwierzt,


c) klatek i wybiegw, funkcjonujcych jako niezalene pomieszczenia;
2) zewntrznych, wszczeglnoci:
a) zamknitych i uszczelnionych pomieszcze lub
budynkw,
b) ogrodze, bram, furtek, luz,
c) fos.
2. Zabezpieczenia powinny spenia nastpujce
wymagania:
1) konstrukcja powinna uniemoliwia ich otwarcie
przez znajdujce si w nich zwierzta oraz przypadkowe otwarcie przez czowieka;
2) obszar pomidzy zabezpieczeniem wewntrznym
izewntrznym naley zagospodarowa wsposb
umoliwiajcy atwe zlokalizowanie i schwytanie
lub inne unieszkodliwienie zwierzcia, ktre wydostao si poza zabezpieczenie wewntrzne;
3) zabezpieczenia wewntrzne i zewntrzne nie mog mie wsplnego wyjcia na zewntrz, oile nie
s skonstruowane na zasadzie dziaania luzy.
4. 1. Zabezpieczenie zewntrzne powinno uniemoliwia przypadkowe przedostanie si osb postronnych iich kontakt zzabezpieczeniem wewntrznym.
2. Zabezpiecze nie wolno pozostawia otwartych
wczasie, gdy wrodku znajduj si zwierzta niebezpieczne.
3. W chwili otwierania zabezpiecze wewntrznych zabezpieczenia zewntrzne powinny by zamknite.
4. Zabezpieczenie wewntrzne powinno by tak
skonstruowane, eby przed jego otwarciem moliwe
byo wzrokowe zlokalizowanie zwierzt znajdujcych
si wpobliu wejcia.
5. Na zabezpieczeniu wewntrznym, wwidocznym
miejscu, umieszcza si tablic orozmiarze nie mniejszym ni format A5, zczytelnym napisem: UWAGA!
ZWIERZ NIEBEZPIECZNE DLA YCIA I ZDROWIA
LUDZI.
5. W miejscu przetrzymywania zwierzcia niebezpiecznego naley umieci atwo dostpne:
1) informacj zawierajc nazw gatunku w jzyku
aciskim ipolskim, jeeli polska nazwa istnieje;

Dziennik Ustaw Nr 173

10152

2) opis jego oznakowania;


3) instrukcj zawierajc:
a) sposb postpowania w przypadku ucieczki
zwierzcia
niebezpiecznego,
obejmujc
wszczeglnoci metody jego odowienia lub innego unieszkodliwienia,
b) informacj oposiadanym niezbdnym sprzcie
umoliwiajcym schwytanie lub unieszkodliwienie zwierzcia niebezpiecznego w przypadku jego ucieczki,
c) sposb postpowania w razie ukszenia przez
zwierz niebezpieczne w przypadku zwierzcia
jadowitego;
4) sprzt umoliwiajcy schwytanie lub unieszkodliwienie zwierzcia niebezpiecznego w przypadku
jego ucieczki.
Rozdzia 3
Szczegowe warunki przetrzymywania gatunkw
zwierzt niebezpiecznych
6. 1. Szczegowe warunki przetrzymywania
zwierzt zgatunkw lub grup gatunkw niebezpiecznych dla ycia izdrowia ludzi okrela zacznik nr3 do
rozporzdzenia.
2. Warunki, oktrych mowa wust.1, okrelaj niezbdne wyposaenie i wymagania dla zwierzt niebezpiecznych.
3. Wprzypadku przetrzymywania zwierzt niebezpiecznych zwicej ni jednego gatunku lub grup gatunkw warunki okrelone wzaczniku nr3 do rozporzdzenia powinny by spenione dla kadego gatunku lub grupy gatunkw oddzielnie.
Rozdzia 4
Sposoby znakowania zwierzt gatunkw
niebezpiecznych dla ycia izdrowia ludzi
7. 1. Warunkiem przetrzymywania zwierzt krgowych jest ich oznakowanie za pomoc mikroczipa o niezmienialnym i niepowtarzalnym numerze,
odpowiadajcego normom ISO 11784: 1996 (E)
i ISO 11785: 1996 (E), wyprodukowanego do celw
znakowania ywych zwierzt.
2. Wszczepienie mikroczipa jest wykonywane
przez lekarza weterynarii posiadajcego prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, okrelone
wustawie zdnia 18 grudnia 2003r. ozakadach leczniczych dla zwierzt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95,
z 2008 r. Nr 220, poz. 1433 oraz z 2011 r. Nr 106,
poz.622).
3. Miejsce wszczepiania mikroczipa u zwierzcia
niebezpiecznego oraz ograniczenia wynikajce z potrzeby zachowania dobrostanu zwierzt okrela zacznik nr4 do rozporzdzenia.

Poz. 1037

4. Mikroczip powinien by wszczepiony wsposb


moliwie jak najbardziej utrudniajcy jego ewentualne przyyciowe usunicie inie powinien by widoczny
przez skr oznakowanego zwierzcia.
5. Mikroczipa nie wszczepia si wtrakcie hibernacji zwierzcia ani wczasie na tyle krtkim przed wejciem wten stan, e uniemoliwiaoby to pene zagojenie si do tego momentu miejsca wszczepienia.
6. Jeeli wymaga tego dobrostan zwierzcia,
wszczeglnoci majc na uwadze stan zdrowia, kondycj lub rozmiary zwierzcia, lekarz weterynarii moe
podj decyzj ooznakowaniu tego zwierzcia wterminie pniejszym ni okrelony wzaczniku nr4 do
rozporzdzenia, wydajc zawiadczenie, wktrym podaje okolicznoci, po zaistnieniu ktrych bdzie mona zwierz oznakowa.
7. Jeeli do chwili przekroczenia wieku lub rozmiaru, oktrych mowa wzaczniku nr4 do rozporzdzenia, zwierz nie zostao oznakowane, znakuje si je
bez zbdnej zwoki.
8. Wprzypadku oznakowania zwierzcia wsposb, o ktrym mowa w art. 66 ust. 5 rozporzdzenia
Komisji (WE) nr865/2006 zdnia 4 maja 2006r. ustanawiajcego przepisy wykonawcze do rozporzdzenia
Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunkw
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
(Dz. Urz. UE L 166 z 19.06.2006, str. 1, z pn. zm.),
uznaje si za speniony warunek, o ktrym mowa
w 7 ust.1.
Rozdzia 5
Przepisy przejciowe ikocowe
9. 1. Jeeli przed dniem wejcia w ycie rozporzdzenia wszczepiono zwierzciu mikroczip winnym
miejscu ni wskazane wzaczniku nr4 do rozporzdzenia, wopisie oznakowania, oktrym mowa w 5
pkt 2, oraz we wniosku o wpis do rejestru, naley
wskaza zastosowane miejsce wszczepienia mikroczipa.
2. Jeeli zastosowany przed dniem wejcia wycie
rozporzdzenia mikroczip nie komunikuje si zczytnikami kompatybilnymi z normami, o ktrych mowa
w 7 ust. 1, lub mikroczipa nie mona odczyta,
wszczeglnoci zpowodu jego uszkodzenia lub przypuszczalnej utraty, naley takie zwierz oznakowa
mikroczipem speniajcym warunki, o ktrych mowa
w 7.
10. Rozporzdzenie wchodzi wycie po upywie
3 miesicy od dnia ogoszenia.

Minister rodowiska: A. Kraszewski

Dziennik Ustaw Nr 173

10153

Poz. 1037
Zaczniki do rozporzdzenia Ministra rodowiska
zdnia 3 sierpnia 2011r. (poz. 1037)

Zacznik nr1

KATEGORIA I NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE GATUNKI LUB GRUPY GATUNKW ZWIERZT,


KTREZPRZYCZYN NATURALNEJ AGRESYWNOCI LUB WACIWOCI BIOLOGICZNYCH
MOGSTANOWI POWANE ZAGROENIE DLA YCIA IZDROWIA LUDZI1)
Lp.

Nazwa polska

Nazwa aciska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1)

PAJCZAKI
PAJKI
xx
xx wszystkie gatunki
xx
atraks
xx wszystkie gatunki
xx
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
omatnikowate
czarna wdowa
karakurt
katipo
SKORPIONY
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

ARACHNIDA
ARANEIDA
Ctenidae
Phoneutria spp.
Hexathelidae
Atrax robustus
Hadronyche spp.
Sicariidae
Loxosceles spp.
Sicarius spp.
Theridiidae
Latrodectus mactans
Latrodectus tredecimguttatus
Latrodectus katipo
SCORPIONES
Buthidae
Androctonus australis
Androctonus bicolor
Androctonus crassicauda
Androctonus liouvillei
Androctonus mauritanicus
Buthus occitanus
Buthus tunetanus
Centruroides elegans
Centruroides griseus
Centruroides infamatus
Centruroides limpidus
Centruroides noxius
Centruroides pallidiceps
Centruroides sculpturatus
Centruroides suffusus
Hottentotta gentili
Hottentotta hottentotta
Hottentotta minax
Hottentotta saulcyi
Hottentotta tamulus
Hottentotta trilineatus
Leiurus quinquestriatus

Wprzypadku wyodrbnienia si albo odkrycia nowego gatunku nalecego do jednostki taksonomicznej objtej rozporzdzeniem, gatunek ten zalicza si do kategorii, do ktrej zosta zaliczony gatunek najbardziej znim spokrewniony.

Dziennik Ustaw Nr 173

1
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.

10154

2
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
GADY
USKONONE
JASZCZURKI
waranowate
waran zKomodo

Poz. 1037

3
Mesobuthus eupeus
Mesobuthus gibbosus
Mesobuthus martensii
Parabuthus granulatu
Parabuthus mossambicensis
Parabuthus transvaalicus
Tityus arellanoparrai
Tityus argentinus
Tityus bahiensis
Tityus brazilae
Tityus cambridgei
Tityus caripitensis
Tityus charreyroni
Tityus costatus
Tityus dasyurus
Tityus dedoslargos
Tityus discrepans
Tityus fasciolatus
Tityus forcipula
Tityus fuehrmanni
Tityus funestus
Tityus ivicnancor
Tityus magnimanus
Tityus mattogrossensis
Tityus monaguensis
Tityus neglectus
Tityus nematochirus
Tityus neoespartanus
Tityus nororientalis
Tityus pachyurus
Tityus perijanensis
Tityus quirogae
Tityus serrulatus
Tityus silvestris
Tityus stigmurus
Tityus surorientalis
Tityus tamayoi
Tityus trinitatis
Tityus trivittatus
Tityus zulianus
Hemiscorpiidae
Hemiscorpius lepturus
Scorpionidae
Nebo hierichonticus
REPTILIA
SQUAMATA
LACERTILIA
Varanidae
Varanus komodoensis

Dziennik Ustaw Nr 173

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

10155

2
WE
mijowate
xx
xx
mija sykliwa
xx
xx
xx
xx
mija gaboska
xx
mija rogatonosa
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx
xx wszystkie gatunki
xx
xx
xx wszystkie gatunki
xx
mija nosoroga
xx
xx
mija iraska
xx
xx
xx
mija turecko-iraska
mija bliskowschodnia
grzechotnikowate
mokasyn meksykaski
mokasyn botny
xx wszystkie gatunki
araraka toplama
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki

Poz. 1037

3
SERPENTES
Viperidae
Adenorhinos barbouri
Bitis albanica
Bitis arietans
Bitis armata
Bitis atropos
Bitis caudalis
Bitis cornuta
Bitis gabonica
Bitis inornata
Bitis nasicornis
Bitis parviocula
Bitis schneideri
Bitis worthingtoni
Bitis xeropaga
Cerastes gasperettii
Cerastes vipera
Daboia spp.
Echis spp.
Eristicophis macmahonii
Macrovipera spp.
Montatheris hindii
Proatheris superciliaris
Pseudocerastes spp.
Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera bornmuelleri
Vipera bulgardaghica
Vipera latifii
Vipera palaestinae
Vipera sachalinensis
Vipera transcaucasiana
Vipera wagneri
Vipera xanthina
Crotalidae
Agkistrodon bilineatus
Agkistrodon piscivorus
Atropoides spp.
Bothriechis aurifer
Bothriechis bicolor
Bothriechis lateralis
Bothriechis marchi
Bothriechis nigroviridis
Bothriechis rowleyi
Bothriechis thalassinus
Bothriopsis spp.
Bothrocophias spp.
Bothropoides spp.

Dziennik Ustaw Nr 173

10156

Poz. 1037

120. xx wszystkie gatunki

Bothrops spp.

121. mokasyn gadki

Calloselasma rhodostoma

122. xx wszystkie gatunki

Cerrophidion spp.

123. grzechotnik diamentowy

Crotalus adamanteus

124. xx

Crotalus aquilus

125. grzechotnik teksaski

Crotalus atrox

126. grzechotnik meksykaski

Crotalus basiliscus

127. grzechotnik kataliski

Crotalus catalinensis

128. xx

Crotalus culminatus

129. grzechotnik straszliwy (kaskabel)

Crotalus durissus

130. xx

Crotalus enyo

131. xx

Crotalus ericsmithi

132. grzechotnik pospolity

Crotalus horridus

133. xx

Crotalus intermedius

134. xx

Crotalus lannomi

135. grzechotnik kropiaty

Crotalus mitchellii

136. grzechotnik grski

Crotalus molossus

137. xx

Crotalus oreganus

138. xx

Crotalus polystictus

139. grzechotnik parzystoplamy

Crotalus pricei

140. xx

Crotalus pusillus

141. xx

Crotalus ravus

142. grzechotnik pustynny

Crotalus scutulatus

143. xx

Crotalus simus

144. xx

Crotalus stejnegeri

145. xx

Crotalus stephensi

146. xx

Crotalus tancitarensis

147. grzechotnik tygrysi

Crotalus tigris

148. xx

Crotalus totonacus

149. xx

Crotalus transversus

150. xx

Crotalus tzabcan

151. xx

Crotalus vegrandis

152. grzechotnik preriowy (g. zielony)

Crotalus viridis

153. grzechotnik graniopyski

Crotalus willardi

154. xx

Deinagkistrodon acutus

155. xx

Garthius chaseni

156. xx wszystkie gatunki

Gloydius spp.

157. xx

Himalayophis tibetanus

158. xx wszystkie gatunki

Hypnale spp.

159. xx wszystkie gatunki

Lachesis spp.

160. xx wszystkie gatunki

Ophryacus spp.

161. xx wszystkie gatunki

Ovophis spp.

162. xx wszystkie gatunki

Porthidium spp.

163. xx

Peltopelor macrolepis

164. xx wszystkie gatunki

Protobothrops spp.

165. xx wszystkie gatunki

Rhinocerophis spp.

166. xx

Triceratolepidophis sieversorum

167. xx

Zhaoermia mangshanensis

Dziennik Ustaw Nr 173

10157

2
poozowate

168. boomslang
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

Poz. 1037

zdradnicowate
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
mamby wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
koralwki wszystkie gatunki
kobry wszystkie gatunki
kobra krlewska
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
kobry pustynne wszystkie gatunki
we morskie
xx
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx
xx wszystkie gatunki
xx
xx
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx
xx wszystkie gatunki

3
Colubridae
Dispholidus typus
Elapidae
Boulengerina spp.
Bungarus spp.
Dendroaspis spp.
Edichnopsis spp.
Elapsoidea spp.
Hemachatus haemachatus
Hemibungarus spp.
Homoroselaps spp.
Leptomicrurus spp.
Micruroides spp.
Micrurus spp.
Naja spp.
Ophiophagus hannah
Paranaja spp.
Pseudohaje spp.
Pseudonaja spp.
Sinomicrurus spp.
Walterinnesia spp.
Hydrophiidae
Acalyptophis peronii
Acanthophis spp.
Aipysurus spp.
Aspidomorphus spp.
Astrotia stokesii
Austrelaps spp.
Cacophis spp.
Demansia spp.
Denisonia spp.
Drysdalia spp.
Echiopsis spp.
Elapognathus spp.
Emydocephalus spp.
Enhydrina spp.
Ephalophis greyae
Furina spp.
Glyphodon spp.
Hemiaspis spp.
Hoplocephalus spp.
Hydrelaps darwiniensis
Hydrophis spp.
Kerilia jerdonii
Kolpophis annandalei
Lapemis spp.
Laticauda spp.
Loveridgelaps elapoides
Microcephalophis spp.

Dziennik Ustaw Nr 173

10158

Poz. 1037

214. xx

Micropechis ikaheka

215. xx wszystkie gatunki

Notechis spp.

216. xx

Ogmodon vitianus

217. tajpany wszystkie gatunki

Oxyuranus spp.

218. xx

Parahydrophis mertoni

219. xx

Parapistocalamus hedigeri

220. xx

Paroplocephalus atriceps

221. pz dwubarwny

Pelamis platurus

222. xx

Praescutata viperina

223. xx wszystkie gatunki

Pseudechis spp.

224. xx wszystkie gatunki

Rhinoplocephalus spp.

225. xx

Salomonelaps par

226. xx wszystkie gatunki

Simoselaps spp.

227. xx wszystkie gatunki

Suta spp.

228. xx

Thalassophina viperina

229. xx

Thalassophis anomalus

230. xx wszystkie gatunki

Toxicocalamus spp.

231. xx wszystkie gatunki

Tropidechis spp.

232. xx wszystkie gatunki

Vermicella spp.

233. KROKODYLOWE wszystkie gatunki, zwyjtkiem:

CROCODYLIA

kajmana okularowego

Caiman crocodillus

kajmana szerokopyskiego

Caiman latirostris

kajmana akare

Caiman yacare

kajmana karowatego

Paleosuchus palpebrosus

kajmana Schneidera

Paleosuchus trigonatus

krokodyla krtkopyskiego

Osteolaemus tetraspis

aligatora chiskiego

Alligator sinensis

PTAKI

AVES

234. kazuary wszystkie gatunki

Casuariidae spp.

SSAKI

MAMMALIA

NACZELNE

PRIMATES

mapy wskonose zwierzoksztatne

Cercopithecoidea

235. makakowate wszystkie gatunki, zwyjtkiem:

Cercopithecidae

gerez

Colobinae spp.

talapoin

Miopithecus spp.

mapy czekoksztatne

Hominoidea

czowiekowate

Hominidae

236. orangowate wszystkie gatunki


xx

Ponginae spp.
Homininae

237. goryle wszystkie gatunki

Gorilla spp.

238. szympansy wszystkie gatunki

Pan spp.

DRAPIENE

CARNIVORA

kotowate

Felidae

239. wielkie koty wszystkie gatunki


xx

Pantherinae spp.
Felinae

240. gepard

Acinonyx jubatus

241. jaguarundi

Puma yaguarondi

242. kuguar (puma)

Puma concolor

Dziennik Ustaw Nr 173

10159

Poz. 1037

1
2
3
243. hienowate wszystkie gatunki, zwyjtkiem:
Hyaenidae
protela
Proteles cristatus
asicowate
Mustelidae
244. rosomak
Gulo gulo
245. arirania (wydra olbrzymia)
Pteronura brasiliensis
246. ratel
Mellivora capensis
247. niedwiedziowate wszystkie gatunki
Ursidae spp.
xx
Eupleridae
248. fossa
Cryptoprocta ferox
249. petwonogie wszystkie gatunki, zwyjtkiem:
Pinnipedia
foki pstrej
Phoca largha
foki pospolitej
Phoca vitulina
foki szarej
Halichoerus grypus
nerpy, foki obrczkowanej
Phoca hispida
250. TRBOWCE wszystkie gatunki
PROBOSCIDEA spp.
NIEPARZYSTOKOPYTNE
PERISSODACTYLA
251. tapiry wszystkie gatunki
Tapiridae spp.
252. nosoroce wszystkie gatunki
Rhinocerotidae spp.
PARZYSTOKOPYTNE
ARTIODACTYLA
253. w pimowy
Ovibos moschatus
254. gaur
Bos gaurus
255. baw kafryjski (b. afrykaski)
Syncerus caffer
256. hipopotam nilowy
Hippopotamus amphibius
257. hipopotam karowaty
Hexaprotodon liberiensis
258. mieszace gatunkw zwierzt, ktrych co najmniej 1 przodek nalea do gatunku uwzgldnionego
wpozycjach 1257
O b janienia:
Gatunki zwierzt zostay pogrupowane wwysze jednostki systematyczne wnastpujcy sposb:
wielkimi literami, czcionk pogrubion wyrniono nazwy GROMAD,
wielkimi literami, czcionk zwyk wyrniono nazwy RZDW,
maymi literami, czcionk pogrubion wyrniono nazwy nadrodzin, rodzin ipodrodzin.
Nazwy aciskie gatunkw irodzajw wyrniono dodatkowo czcionk pochy.
xx brak nazwy polskiej

Dziennik Ustaw Nr 173

10160

Poz. 1037
Zacznik nr2

KATEGORIA II POZOSTAE GATUNKI LUB GRUPY GATUNKW ZWIERZT NIEBEZPIECZNYCH DLA YCIA
IZDROWIA LUDZI1)
Lp.

Nazwa polska

Nazwa aciska

PAJCZAKI

ARACHNIDA

PAJKI

ARANEIDA

omatnikowate

Theridiidae

1.

xx

Latrodectus hasselti

2.

xx

Latrodectus variolus

SKORPIONY

SCORPIONES

3.

1)

xx

Buthidae

xx

Androctonus afghanus

4.

xx

Androctonus aleksandrplotkini

5.

xx

Androctonus amoreuxi

6.

xx

Androctonus baluchicus

7.

xx

Androctonus dekeyseri

8.

xx

Androctonus eburneus

9.

xx

Androctonus finitimus

10.

xx

Androctonus gonneti

11.

xx

Androctonus hoggarensis

12.

xx

Androctonus maelfaiti

13.

xx

Androctonus maroccanus

14.

xx

Androctonus sergenti

15.

xx

Androctonus togolensis

16.

xx

Hottentotta alticola

17.

xx

Hottentotta arenaceus

18.

xx

Hottentotta asimii

19.

xx

Hottentotta buchariensis

20.

xx

Hottentotta caboverdensis

21.

xx

Hottentotta conspersus

22.

xx

Hottentotta finneganae

23.

xx

Hottentotta flavidulus

24.

xx

Hottentotta franzwerneri

25.

xx

Hottentotta jabalpurensis

26.

xx

Hottentotta jalalabadensis

27.

xx

Hottentotta jayakari

28.

xx

Hottentotta judaicus

29.

xx

Hottentotta khoozestanus

30.

xx

Hottentotta lorestanus

31.

xx

Hottentotta mesopotamicus

32.

xx

Hottentotta niloticus

33.

xx

Hottentotta pachyurus

34.

xx

Hottentotta pellucidus

35.

xx

Hottentotta penjabensis

36.

xx

Hottentotta polystictus

37.

xx

Hottentotta rugiscutis

Wprzypadku wyodrbnienia si albo odkrycia nowego gatunku nalecego do jednostki taksonomicznej objtej rozporzdzeniem, gatunek ten zalicza si do kategorii, do ktrej zosta zaliczony gatunek najbardziej znim spokrewniony.

Dziennik Ustaw Nr 173

1
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

10161

2
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Poz. 1037

3
Hottentotta salei
Hottentotta saxinatans
Hottentotta scaber
Hottentotta schach
Hottentotta socotrensis
Hottentotta songi
Hottentotta stockwelli
Hottentotta zagrosensis
Leiurus abdullahbayrami
Leiurus jordanensis
Leiurus nasheri
Leiurus savanicola
Tityus aba
Tityus abudi
Tityus acananensis
Tityus adisi
Tityus adrianoi
Tityus ahincoi
Tityus altithronus
Tityus anasilviae
Tityus androcottoides
Tityus anduzei
Tityus angelesae
Tityus anneae
Tityus antioquensis
Tityus apiacas
Tityus asthenes
Tityus atriventer
Tityus bahoruco
Tityus barquisimetanus
Tityus bastosi
Tityus bellulus
Tityus betschi
Tityus birabeni
Tityus blanci
Tityus blaseri
Tityus boconoensis
Tityus bolivanus
Tityus breweri
Tityus cachipalensis
Tityus caesarbarrioi
Tityus canopensis
Tityus carabobensis
Tityus carinatoides
Tityus cerroazul
Tityus charalaensis
Tityus chilensis
Tityus clathratus
Tityus columbianus

Dziennik Ustaw Nr 173

1
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

10162

2
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

135. xx

Poz. 1037

3
Tityus confluens
Tityus crassimanus
Tityus cuellari
Tityus culebrensis
Tityus cylindricus
Tityus demangei
Tityus dinizi
Tityus dorae
Tityus duacaensis
Tityus dulceae
Tityus dupouyi
Tityus ebanoverde
Tityus ecuadorensis
Tityus elii
Tityus elizabethae
Tityus elizabethebravoi
Tityus engelkei
Tityus estherae
Tityus evandroi
Tityus exstinctus
Tityus festae
Tityus filodendron
Tityus florezi
Tityus footei
Tityus gaffini
Tityus gasci
Tityus gonzalespongai
Tityus guaricoensis
Tityus imei
Tityus indecisus
Tityus insignis
Tityus intermedius
Tityus irapaensis
Tityus isabelceciliae
Tityus ivani
Tityus jeanvellardi
Tityus julianae
Tityus juliorum
Tityus jussarae
Tityus kaderkai
Tityus kalettai
Tityus kuryi
Tityus lancinii
Tityus lokiae
Tityus longidigitus
Tityus lourencoi
Tityus lutzi
Tityus macrochirus
Tityus maimirensis

Dziennik Ustaw Nr 173

1
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

10163

2
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

184. xx

Poz. 1037

3
Tityus manakai
Tityus maniapurensis
Tityus marajoensis
Tityus maranhensis
Tityus martinpaechi
Tityus matthieseni
Tityus maturinensis
Tityus melanostictus
Tityus melici
Tityus metuendus
Tityus michelii
Tityus microcystis
Tityus mongei
Tityus mucusunamensis
Tityus munozi
Tityus neblina
Tityus neibae
Tityus nelsoni
Tityus obispoi
Tityus obscurus
Tityus obtusus
Tityus ocelote
Tityus osmanus
Tityus oteroi
Tityus ottenwalderi
Tityus pampanensis
Tityus paraguayensis
Tityus parvulus
Tityus paulistorum
Tityus pictus
Tityus pintodarochai
Tityus pittieri
Tityus pococki
Tityus portoplatensis
Tityus potameis
Tityus prancei
Tityus proseni
Tityus pugilator
Tityus pusillus
Tityus quiriquirensis
Tityus quisqueyanus
Tityus ramirezi
Tityus raquelae
Tityus rebieri
Tityus riocaurensis
Tityus rionegrensis
Tityus riverai
Tityus roigi
Tityus rojasi

Dziennik Ustaw Nr 173

1
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

220.

221.
222.
223.
224.

2
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx wszystkie gatunki zwyjtkiem:
xx
xx
xx wszystkie gatunki zwyjtkiem:
xx
GADY
USKONONE
JASZCZURKI
waranowate
waran papuaski (w. krokodylowy)
waran paskowany (w. leny)
waran wielki
helodermowate wszystkie gatunki

10164

Poz. 1037

3
Tityus romeroi
Tityus rondonorum
Tityus rufofuscus
Tityus rugosus
Tityus rusmelyae
Tityus sabinae
Tityus sanarensis
Tityus sanfernandoi
Tityus sarisarinamensis
Tityus sastrei
Tityus septentrionalis
Tityus shiriana
Tityus simonsi
Tityus soratensis
Tityus strandi
Tityus surimeridensis
Tityus sylviae
Tityus tayrona
Tityus tenuicauda
Tityus thelyacanthus
Tityus tucurui
Tityus uniformis
Tityus unus
Tityus uquirensis
Tityus urachichensis
Tityus urbinai
Tityus uruguayensis
Tityus vaissadei
Tityus valerae
Tityus venamensis
Tityus ventuarensis
Tityus walli
Tityus wayuu
Tityus yerenai
Hemiscorpiidae
Hemiscorpius spp.
Hemiscorpius lepturus
Scorpionidae
Nebo spp.
Nebo hierichonticus
REPTILIA
SQUAMATA
LACERTILIA
Varanidae
Varanus salvadorii
Varanus salvator
Varanus giganteus
Helodermatidae spp.

Dziennik Ustaw Nr 173

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.

2
WE
mijowate
xx wszystkie gatunki
xx
mija karowata
xx
mija rogata
xx
xx
xx
mija ebrowana
xx
mija zygzakowata
xx
xx
xx
xx
mija kaukaska
mija iberyjska
xx
xx
xx
xx
xx
xx
mija armeska
xx
mija hiszpaska
mija kowa
grzechotnikowate
mokasyn miedziogowiec
araraka rogata (. Schlegela)
grzechotnik rogaty
grzechotnik skalny
grzechotnik kalifornijski
xx
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
grzechotniczki wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
xx wszystkie gatunki
poozowate
xx
xx
xx
xx
xx
xx

10165

Poz. 1037

3
SERPENTES
Viperidae
Atheris spp.
Bitis heraldica
Bitis peringueyi
Bitis rubida
Cerastes cerastes
Vipera altaica
Vipera albicornuta
Vipera anatolica
Vipera aspis
Vipera barani
Vipera berus
Vipera darevskii
Vipera dinniki
Vipera ebneri
Vipera eriwanensis
Vipera kaznakovi
Vipera latastei
Vipera lotievi
Vipera magnifica
Vipera monticola
Vipera nikolskii
Vipera orlovi
Vipera pontica
Vipera raddei
Vipera renardi
Vipera seoanei
Vipera ursinii
Crotalidae
Agkistrodon contortrix
Bothriechis schlegelii
Crotalus cerastes
Crotalus lepidus
Crotalus ruber
Crotalus triseriatus
Cryptelytrops spp.
Parias spp.
Popeia spp.
Sistrurus spp.
Trimeresurus spp.
Tropidolaemus spp.
Viridovipera spp.
Colubridae
Boiga irregularis
Rhabdophis subminiatus
Rhabdophis tigrinus
Elapomorphus lemniscatus
Philodryas olfersii
Tachymenis peruvianus

Dziennik Ustaw Nr 173

10166

1
2
271. xx
zdradnicowate
272. xx wszystkie gatunki
273. xx wszystkie gatunki
274. mije grzebice wszystkie gatunki
KROKODYLOWE
275. kajman okularowy
276. kajman szerokopyski
277. kajman akare
278. kajman karowaty
279. kajman Schneidera
280. krokodyl krtkopyski
281. aligator chiski
SSAKI
NACZELNE
mapy szerokonose
czepiakowate
282. wyjce wszystkie gatunki
283. muriki wszystkie gatunki
284. weniaki wszystkie gatunki
mapy wskonose zwierzoksztatne
makakowate
285. gerezy wszystkie gatunki
xx
286. talapoiny wszystkie gatunki
SZCZERBAKI
287. mrwkojad olbrzymi (m. wielki, m. trjpalczasty)
DRAPIENE
psowate
288. wilk
289. wilk grzywiasty
290. cyjon
291. likaon
kotowate
xx
292. rysie wszystkie gatunki
293. mormi (kot zoty azjatycki)
294. badia
295. karakal
296. NIEPARZYSTOKOPYTNE wszystkie gatunki zwyjtkiem:
tapirw
nosorocw
osa domowego
konia domowego
PARZYSTOKOPYTNE
297. pekari wszystkie gatunki
298. yrafy wszystkie gatunki
krtorogie
xx

Poz. 1037

3
Xenodon severus
Elapidae
Aspidelaps spp.
Calliophis spp.
Atractaspididae spp.
CROCODYLIA
Caiman crocodillus
Caiman latirostris
Caiman yacare
Paleosuchus palpebrosus
Paleosuchus trigonatus
Osteolaemus tetraspis
Alligator sinensis
MAMMALIA
PRIMATES
Platyrrhini
Atelidae
Alouatta spp.
Brachyteles spp.
Lagothrix spp.
Cercopithecoidea
Cercopithecidae
Colobinae spp.
Cercopithecinae
Miopithecus spp.
XENARTHRA
Myrmecophaga tridactyla
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus
Chrysocyon brachyurus
Cuon alpinus
Lycaon pictus
Felidae
Felinae
Lynx spp.
Pardofelis temminckii
Pardofelis badia
Caracal caracal
PERISSODACTYLA
Tapiridae spp.
Rhinocerotidae spp.
Equus asinus
Equus caballus
ARTIODACTYLA
Tayassuidae spp.
Giraffidae spp.
Bovidae
Alcelaphinae

Dziennik Ustaw Nr 173

10167

Poz. 1037

299. gnu wszystkie gatunki

3
Connochaetes spp.

300. bawolce wszystkie gatunki

Alcelaphus spp.

301. xx wszystkie gatunki

Damaliscus spp.

xx

Bovinae

302. anoa

Anoa depressicornis

303. banteng

Bos javanicus

304. nilgau

Boselaphus tragocamelus

305. eland

Taurotragus oryx

xx

Hippotraginae

306. oryksy wszystkie gatunki

Oryx spp.

307. xx wszystkie gatunki

Hippotragus spp.

oraz
308. mieszace gatunkw zwierzt, ktrych co najmniej 1 przodek nalea do gatunku uwzgldnionego
wpozycjach 1307, zwyjtkiem tych, ktrych co najmniej 1 przodek nalea do gatunku wymienionego
wzaczniku nr1 do rozporzdzenia
O b janienia:
Gatunki zwierzt zostay pogrupowane wwysze jednostki systematyczne wnastpujcy sposb:
wielkimi literami, czcionk pogrubion wyrniono nazwy GROMAD,
wielkimi literami, czcionk zwyk wyrniono nazwy RZDW,
maymi literami, czcionk pogrubion wyrniono nazwy nadrodzin, rodzin ipodrodzin.
Nazwy aciskie gatunkw irodzajw wyrniono dodatkowo czcionk pochy.
xx brak nazwy polskiej

Dziennik Ustaw Nr 173

10168

Poz. 1037
Zacznik nr3

SZCZEGOWE WARUNKI PRZETRZYMYWANIA ZWIERZT ZGATUNKW


LUB GRUP GATUNKW NIEBEZPIECZNYCH1)
1. Szczegowe warunki przetrzymywania:
1) pojemniki, terraria, akwaterraria powinny by wykonane ze szka klejonego (nierozsypujcego si po
rozbiciu) lub tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury, metalu, drewna, innych trwaych
materiaw, albo zich poczenia;
2) cz osiatkowana lub okratowanie terrarium, akwaterrarium, klatki, wybiegu powinny by dopasowane
do rozmiarw zwierzcia, uniemoliwiajce jego ucieczk, wykonane z:
a) materiaw nierdzewnych, oczka siatki nie wiksze ni 5 mm x 5 mm,
b) drutu nierdzewnego ogruboci nie mniejszej ni 2 mm, oczka siatki nie wiksze ni 25 mm x 25 mm,
c) drutu nierdzewnego ogruboci nie mniejszej ni 3 mm, oczka siatki nie wiksze ni 40 mm x 40 mm,
d) kraty zprtw stalowych orednicy nie mniejszej ni 5 mm,
e) kraty zprtw stalowych orednicy nie mniejszej ni 12 mm;
3) w pomieszczeniu, w ktrym znajduje si pojemnik, terrarium, akwaterrarium lub klatka, wszystkie
przewody wentylacyjne, kanay instalacyjno-kanalizacyjne, wejcia do pomieszcze sanitarnych
i pomocniczych, okna, drzwi i inne otwory powinny by zabezpieczone tak, aby zwierz, ktre ucieko
zpojemnika, terrarium, akwaterrarium albo klatki, nie mogo wydosta si poza to pomieszczenie;
4) konstrukcja pomieszczenia, w ktrym zwierz jest przetrzymywane, powinna umoliwia obsug
zwierzcia bez bezporedniego kontaktu;
5) terrarium lub pomieszczenie, w ktrym bezporednio przebywa zwierz, powinno by co najmniej
dwudzielne, umoliwiajce czasow izolacj zwierzcia wwybranej czci;
6) zwierz przetrzymywane na wybiegu powinno posiada wybieg co najmniej dwudzielny, umoliwiajcy
czasow izolacj zwierzcia wwybranej czci;
7) czci dziaowe pomieszczenia oraz ogrodzenie wybiegu powinny by wykonane zksztatownikw lub
rur metalowych, grubociennych, o rednicy nie mniejszej ni 15 cm, lub z innego wytrzymaego
materiau; elementy wypeniajce ramy ogrodze ustawione po skosie;
8) wejcie do terrarium albo innego pomieszczenia, wktrym przebywa zwierz, powinno prowadzi przez
luz lub zamykany korytarz;
9) wejcie na wybieg lub do klatki powinno prowadzi przez luz;
10) pomieszczenie lub klatka powinny by bezporednio poczone zwybiegiem zewntrznym;
11) elementy dzielce wpomieszczeniach, wszczeglnoci oddzielajce pomieszczenia dla zwierzt od luzy
czy korytarzy, powinny by wykonane zprtw lub rur stalowych, drewnianych bali lub innych materiaw
oduej wytrzymaoci;
12) ogrodzenie o podwyszonej trwaoci powinno by zbudowane w szczeglnoci z grubych bali, siatki
zdrutu nierdzewnego ogruboci nie mniejszej ni 3 mm, oczkach siatki nie wikszych ni 40 mm x 40mm
igsto ustawionych supkw;
13) ogrodzenie wybiegu powinno by wysokie na co najmniej:
a) 1,5 m,
b) 2 m,
c) 4 m,
d) 3 m oraz posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci ukonie wywinitego w kierunku wntrza
wybiegu pasa grnej krawdzi siatki oszerokoci co najmniej 1 m;
14) pomieszczenie lub wybieg powinny posiada osiatkowanie lub okratowanie take od gry;
15) klatka lub wybieg powinny by postawione na podmurwce zagbionej wpodou co najmniej 1,5 m lub
winny sposb skutecznie zabezpieczone przed przekopaniem si zwierzcia pod ogrodzeniem;
16) wybieg powinien by zabezpieczony, wszczeglnoci dodatkowym ogrodzeniem lub rowem, tak aby nie
byo moliwoci podejcia do klatki lub ogrodzenia na odlego poniej:
a) 1,5 m,
b) 3 m.
2. Niezbdne wyposaenie iwymagania, jakie powinien speni posiadacz zwierzcia niebezpiecznego:
1) terrarium przenone lub klatka transportowa, dopasowane rozmiarem i wytrzymaoci do wielkoci
posiadanego zwierzcia;
1)

Warunki, oktrych mowa wzaczniku 3, nie dotycz warunkw przetrzymywania zwierzt wogrodach zoologicznych,
w odniesieniu do ktrych zastosowanie maj przepisy rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 10 grudnia 2003 r.
wsprawie bezpieczestwa ihigieny pracy wogrodach zoologicznych (Dz. U. z2004r. Nr4, poz.26), oraz warunkw przetrzymywania zwierzt chorych ileczonych worodkach rehabilitacji zwierzt.

Dziennik Ustaw Nr 173

10169

Poz. 1037

2) worek lniany lub zinnego materiau opodobnej lub wikszej wytrzymaoci, dopasowany do wielkoci
posiadanego zwierzcia;
3) pseta irkawice umoliwiajce chwytanie ibezpieczn obsug jadowitych bezkrgowcw;
4) rkawice skrzane lub z innego materiau o podobnej lub wikszej wytrzymaoci, z mankietem co
najmniej do poowy przedramienia;
5) poskrom (lasso na kiju) lub przeduona pseta (chwytak), dopasowane do rodzaju i rozmiarw
posiadanego zwierzcia;
6) kij ofiologiczny lub inny sprzt umoliwiajcy unieruchomienie ipodniesienie zwierzcia;
7) siatka na kiju zmetalow okrg obrcz, dopasowana rozmiarem do posiadanego zwierzcia;
8) sie do poskramiania;
9) bosak elektryczny lub paralizator;
10) posiada zawart umow z najblisz caodobow lecznic weterynaryjn lub lekarzem weterynarii,
majcym zgod Wojewdzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie, przetrzymywanie
istosowanie rodkw psychotropowych inarkotycznych, posiadajcym urzdzenie do jego aplikacji na
odlego imogcym poda rodek farmakologiczny czasowo unieruchamiajcy zwierz;
11) okulary ochronne;
12) zastawa zdrewna lub materiau oporwnywalnej wytrzymaoci, orozmiarach co najmniej 1,5 m x 1,5m;
13) zestaw do naganiania: drgi co najmniej 3 m dugoci, sieci, zastawy;
14) koo ratunkowe;
15) wprzypadku wy gatunkw jadowitych, dla ktrych jadu istnieje surowica, naley posiada:
a) dawk (lub dawki) odpowiedniej dla gatunku surowicy zaktualnym terminem wanoci, wystarczajc
na co najmniej 48 godzin po ukszeniu, przechowywan wwymaganej temperaturze,
b) surowic, przechowywan w lodwce, oznakowanej w widoczny sposb napisem SUROWICE
PRZECIWJADOWE,
c) instrukcj stosowania surowicy (wprzypadku jej posiadania), dawkowanie, czstotliwo podawania,
a kopia tego dokumentu powinna znajdowa si take przy instrukcji, o ktrej mowa w 5 pkt 3
rozporzdzenia;
16) wprzypadku zwierzt gatunkw jadowitych:
a) przy instrukcji, o ktrej mowa w 5 pkt 3 rozporzdzenia, powinna znajdowa si lista osb
uprawnionych do opieki nad tymi zwierztami, zawierajca informacj o ich roku urodzenia oraz
przyblionej aktualnej masie ciaa zdokadnoci do 5 kg,
b) instrukcja, oktrej mowa w 5 pkt3 rozporzdzenia, powinna zawiera wszczeglnoci spis objaww
poukszeniowych ispecyfik dziaania jadu,
c) w instrukcji, o ktrej mowa w 5 pkt 3 rozporzdzenia, naley zamieci informacj o najbliszych
placwkach medycznych, ktre mog udzieli pomocy wprzypadku ukszenia, ich telefony alarmowe,
dokadne adresy oraz najszybszy sposb dojazdu, przy czym co najmniej jedna z tych placwek
powinna by czynna caodobowo.
3. Cz osiatkowana albo okratowanie terrarium, klatki, wybiegu, dopasowane do rozmiarw zwierzcia,
uniemoliwiajce jego ucieczk, oktrych mowa wust.1 pkt2, mog by wykonane take zinnych materiaw
otakiej samej lub wikszej wytrzymaoci.
4. Dopuszcza si odstpstwo od warunkw, oktrych mowa wust.2 pkt16, jeli wodlegoci do 20 km od
miejsca hodowli znajduje si czynna ca dob placwka medyczna, ktra dysponuje dawk surowicy,
o ktrej mowa w ust. 2 pkt 16 lit. a, i ktra jest powiadomiona o hodowli, przy czym w takim przypadku
placwk t naley wskaza winstrukcji, oktrej mowa w 5 pkt3 rozporzdzenia.
5. Warunki, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, dla poszczeglnych gatunkw lub grup gatunkw zwierzt
niebezpiecznych, wodniesieniu do ktrych naley je speni, zawiera ponisza tabela:
Tabela
Gatunek lub grupa gatunkw

Lp.

Szczegowe warunki przetrzymywania


zwierzcia

nazwa polska

nazwa aciska

ust.1

ust.2

1
1.

pajczaki

Arachnida

pkt1, pkt2 lit. a, pkt3

pkt1, pkt3, pkt16

2.

waranowate

Varanidae

pkt1, pkt2 lit. c, pkt3,


pkt5

pkt2, pkt4, pkt5

3.

helodermowate

Helodermatidae

pkt1, pkt2 lit. b, pkt3,


pkt5

pkt1, pkt4, pkt5,


pkt16

Dziennik Ustaw Nr 173

10170

Poz. 1037

4.

mijowate
zdradnicowate

Viperidae
Elapidae

pkt1, pkt2 lit. a, pkt3

pkt2, pkt5, pkt6,


pkt11, pkt15,
pkt16

5.

grzechotnikowate

Crotalidae

pkt1, pkt2 lit. a, pkt3

pkt1, pkt2, pkt5,


pkt6, pkt15, pkt16

6.

poozowate

Colubridae

pkt1, pkt2 lit. a, pkt3

pkt2, pkt5, pkt16

7.

mije grzebice
we morskie

Atractaspididae
Hydrophiidae

pkt1, pkt2 lit. a, pkt3

pkt2, pkt5, pkt6,


pkt15, pkt16

8.

krokodylowe

Crocodylia

pkt1, pkt2 lit. c, pkt5,


pkt8, pkt13 lit. b

pkt1, pkt5, pkt12

9.

kazuary

Casuariidae

pkt2 lit. b, pkt5, pkt8,


pkt10, pkt11, pkt13
lit.b

pkt1, pkt4, pkt8

10.

czepiakowate
makakowate

Atelidae
Cercopithecidae

pkt2 lit. c, pkt5, pkt8,


pkt10, pkt14

pkt1, pkt4, pkt7

11.

czowiekowate

Hominidae

pkt2 lit. e, pkt5, pkt8,


pkt10, pkt14

pkt1, pkt8, pkt10

12.

mrwkojad olbrzymi
(m. wielki, m. trjpalczasty)

Myrmecophaga
tridactyla

pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,


pkt10, pkt13 lit. b

pkt1, pkt4, pkt7

13.

wilk

Canis lupus

pkt2 lit. c, pkt6, pkt9,


pkt13 lit. d lub pkt14,
pkt15, pkt16 lit. a

pkt1, pkt4, pkt5,


pkt8

14.

likaon

Lycaon pictus

pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,


pkt9, pkt13 lit. a,
pkt15, pkt16 lit. a

pkt1, pkt4, pkt5,


pkt7

15.

cyjon
wilk grzywiasty

Cuon alpinus
Chrysocyon brachyurus

pkt1, pkt4, pkt5,


pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,
pkt9, pkt13 lit. a, pkt16 pkt7
lit. a

16.

wielkie koty

Pantherinae

pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,


pkt9, pkt13 lit. c lub
pkt14, pkt16 lit. a

17.

gepard
jaguarundi
kuguar (puma)

Acinonyx jubatus
Puma yaguarondi
Puma concolor

pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,


pkt1, pkt4, pkt7
pkt9, pkt14, pkt16 lit. a

18.

rysie

Lynx spp.

pkt2 lit. c, pkt6, pkt9,


pkt14, pkt15, pkt16
lit.a

19.

mormi (kot zoty azjatycki)


karakal

Pardofelis temminckii
Caracal caracal

pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,


pkt1, pkt4, pkt7
pkt9, pkt14, pkt16 lit. a

20.

badia

Pardofelis badia

pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,


pkt9, pkt13 lit. b lub
pkt12, pkt14

21.

hienowate

Hyaenidae

pkt1, pkt4, pkt7


pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,
pkt9, pkt10, pkt13 lit. b
lub pkt14, pkt15, pkt16
lit. a

22.

rosomak
ratel

Gulo gulo
Mellivora capensis

pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,


pkt9, pkt10, pkt14,
pkt15, pkt16 lit. a

23.

arirania, wydra olbrzymia

Pteronura brasiliensis

pkt1, pkt4, pkt7


pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,
pkt9, pkt10, pkt13 lit. b
lub pkt14, pkt15, pkt16
lit. a

24.

niedwiedziowate

Ursidae

pkt1, pkt8, pkt10


pkt2 lit. e, pkt5, pkt8,
pkt9, pkt10, pkt13 lit. b
lub pkt14, pkt15, pkt16
lit. a

pkt1, pkt4, pkt7,


pkt10

pkt1, pkt4, pkt5,


pkt8

pkt1, pkt4, pkt7

pkt1, pkt4, pkt7

Dziennik Ustaw Nr 173

10171

Poz. 1037

25.

fossa

Cryptoprocta ferox

pkt2 lit. d, pkt5, pkt8,


pkt9, pkt13 lit. b lub
pkt14, pkt15, pkt16
lit. a

pkt1, pkt4, pkt7

26.

petwonogie

Pinnipedia

pkt5, pkt8, pkt10

pkt1, pkt8, pkt13,


pkt14

27.

trbowce

Proboscidea

pkt4, pkt5, pkt7,


pkt10, pkt13 lit. c,
pkt16 lit. b

pkt9, pkt10

28.

tapiry

Tapiridae

pkt5, pkt6, pkt8,


pkt10, pkt11, pkt12,
pkt13 lit. b, pkt16

pkt1, pkt10, pkt12

29.

nosoroce

Rhinocerotidae

pkt5, pkt6, pkt8,


pkt10, pkt11, pkt12,
pkt13 lit. b, pkt16 lit. a

pkt1, pkt10, pkt13

30.

nieparzystokopytne
pozostae gatunki

Perissodactyla

pkt5, pkt8, pkt10,


pkt11, pkt12, pkt13
lit.b, pkt16 lit. a

pkt1, pkt10, pkt13

31.

w pimowy

Ovibos moschatus

pkt4, pkt5, pkt6, pkt7,


pkt10, pkt13 lit. b,
pkt16 lit. a

pkt1, pkt10, pkt13

32.

gaur
baw kafryjski
(b. afrykaski)

Bos gaurus
Syncerus caffer

pkt4, pkt5, pkt7,


pkt10, pkt13 lit. b,
pkt16 lit. a

pkt1, pkt10

33.

hipopotam nilowy

Hippopotamus
amphibius

pkt4, pkt5, pkt7,


pkt10, pkt13 lit. b,
pkt16 lit. a

pkt10

34.

hipopotam karowaty

Hexaprotodon
liberiensis

pkt5, pkt10, pkt11,


pkt13 lit. a, pkt16 lit. a

pkt1, pkt12

35.

pekari

Tayassuidae

pkt5, pkt8, pkt10,


pkt11, pkt13 lit. alub
pkt14, pkt15, pkt16
lit.a

pkt1, pkt5, pkt12

36.

yrafy

Giraffidae

pkt5, pkt8, pkt10,


pkt11, pkt13 lit. c,
pkt15, pkt16 lit. a

pkt10, pkt13

37.

gnu
bawolce
xx
anoa
banteng
nilgau

Connochaetes spp.
Alcelaphus spp.
Damaliscus spp.
Bubalus depressicornis
Bos javanicus
Boselaphus
tragocamelus
Taurotragus oryx
Oryx spp.
Hippotragus spp.

pkt5, pkt8, pkt10,


pkt11, pkt12, pkt13
lit.b, pkt15, pkt16 lit. a

pkt1, pkt10, pkt13

eland
oryksy
xx
38.

wymagania jak dla


mieszace zwierzt gatunkw wymienionych
wzacznikach oraz zwierzt gatunkw wymienionych gatunkw
krzyowanych
wzacznikach zinnymi zwierztami

O b janienia:
Nazwy aciskie gatunkw irodzajw wyrniono czcionk pochy.
xx brak nazwy polskiej

wymagania jak dla


gatunkw
krzyowanych

Dziennik Ustaw Nr 173

10172

Poz. 1037
Zacznik nr4

MIEJSCE WSZCZEPIANIA MIKROCZIPA UZWIERZCIA NIEBEZPIECZNEGO ORAZ OGRANICZENIA


WYNIKAJCE ZPOTRZEBY ZACHOWANIA DOBROSTANU ZWIERZT

Grupa gatunkw
Lp.
nazwa polska

1)

nazwa aciska

Miejsce podskrnego
wszczepiania mikroczipa
uzwierzcia
niebezpiecznego

Ograniczenia dotyczce
wszczepiania mikroczipa1)

1.

jaszczurki

Lacertilia

okolica ldwiowa,
po lewej stronie ciaa

po przekroczeniu 20 cm, aprzed


przekroczeniem 25 cm dugoci
ciaa mierzc bez ogona

2.

we

Serpentes

lewa strona karku lub


grzbietu, w1/51/3
dugoci ciaa mierzc
od przodu

po przekroczeniu 45 cm, aprzed


przekroczeniem 50 cm dugoci
ciaa mierzc bez ogona, jednak
nie wczeniej ni 7dni po
wykluciu

3.

wie

Testudines

lewa, przednia strona


karku

po przekroczeniu 10 cm, aprzed


przekroczeniem 12 cm dugoci
karapaksu mierzonej wosi
symetrii wia wlinii prostej

4.

krokodylowe

Crocodylia

lewa, przednia strona


karku

po przekroczeniu 20 cm, aprzed


przekroczeniem 25 cm dugoci
ciaa mierzc bez ogona

5.

kazuary

Casuariidae

unasady szyi, nad


lewym stawem
barkowym

pomidzy 60 a90 dniem


odwyklucia

6.

petwonogie

Pinnipedia

lewa strona nasady


tylnej petwy

pomidzy 30 a60 dniem


odurodzenia

7.

trbowce

Proboscidea

lewy fad skrny przy


nasadzie ogona, okoo
5cm na lewo od ogona

pomidzy 60 a90 dniem


odurodzenia

8.

pozostae ssaki

podstawa lewego ucha

pomidzy 30 a90 dniem


odurodzenia, ale nie wczeniej
nipo osigniciu przez zwierz
0,5kg masy ciaa

Grny wiek lub rozmiar, do ktrego naley oznakowa zwierz, wyznacza moment, od ktrego zwierz zgaszane do rejestru lub wpisane do rejestru powinno by oznakowane mikroczipem.

Dziennik Ustaw i Monitor Polski s dostpne w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrw


Redakcja: Rzdowe Centrum Legislacji Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego,
al. J.Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56
Skad, druk i kolporta: Centrum Usug Wsplnych Wydzia Wydawnictw i Poligrai,
ul. Powsiska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52, faks 22 694-60-48
www.wydawnictwa.cuw.gov.pl
e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl
Toczono z polecenia Prezesa Rady Ministrw w Centrum Usug Wsplnych Wydzia Wydawnictw i Poligrai,
ul. Powsiska 69/71, 02-903 Warszawa
Zam. 2137/W/C/2011

ISSN 0867-3411

Cena 5,20 z (w tym VAT)