Anda di halaman 1dari 8

Tajuk : Munakahat

Bahagian A
Arahan: Tiap-tiap soalan di bawah ini diikuti oleh empat jawapan
pilihan.Pilih satu jawapan yang paling tepat.
1. Antara pernyataan berikut yang manakah bukan tuntutan
perkahwinan?
A. Mendapat keberkatan oleh Allah S.W.T
B. Menghindarkan diri daripada perbuatan zina
C. Dapat mengeratkan hubungan sesame manusia
D. Perasaan kasih saying antara suami dengan isteri dapat
dipupuk
2.
Memberi layanan yang baik dan melindungi keselamatan
ahli keluarga
Member didikan agama yang sempurna
Menjaga maruah dan kasih saying yang ikhlas

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada .


A. Tanggungjawab suami
B. Tanggungjawab isteri
C. Tanggungjawab ibu bapa
D. Tanggungjawab anak
3.
Bertolak ansur dan berunding sebelum membuat keputusan
Mendidik anak-anak dengan sempurna
Member layanan yang saksama kepada semua ahli keluarga
Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Tanggungjawab ibu bapa
B. Tanggungjawab isteri
C. Tangggungjawab suami
D. Tanggungjawab anak

4. Antara yang berikut yang manakah bukan tanggungjawab


isteri?
A. Menyediakan tempat tinggal dan keperluan keluargga
B. Memberikan layanan yang baik kepada suami dan
keluarga
C. Memelihara kehormatan diri dan maruah suami
D. Menjaga harta suami
5. Yang berikut merupakan kepentingan perkahwinan kepada
individu
i Melahirkan zuriat yang sah
ii Memberikan ketanangan hidup
iii Menyemai sikap rajin
iv Menjamin keluhuran peribadi yang tinggi

A. I, ii dan iii
B. I, ii dan iv
C. I,iii dan iv
D. Ii,iii dan iv
6.
Pembubaran ikatan perkahwinan antara suami dengan
yang sah dengan lafaz talak atau seumpama dengannya.
Pernyataan di atas merujik kepada.
A. Talak
B. Fasakh

C. Khuluk
d. zihar

isteri

7. Yang berikut adalah cara pembubaran perkahwinan dalam


Islam,Kecuali
a. Fasakh
c. nusyuz
b. Talak
d. khuluk
8. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengekalkan kerukunan
rumah tangga.
I Memiliki ramai anak
II mengukuhkan ekonomi keluarga
III segera menyelesaikan masalah yang timbul
IV Saling memenuhi keperluan sesame sendiri
a.
b.
c.
d.

I,II dan III


I,II dan IV
I,III dan IV
II,III dan IV

9.
Mengamalkan perintah agama dan menjauhi maksiat
Hormat- menghormati dan seyang menyangi antara
satu sama lain
Berusaha mencari rezeki yang halal untuk berbelanja
mengikut kemampuan
Penyataan di atas adalah merujuk kepada..
a.
b.
c.
d.

Punca keutuhan perkahwinan


Tanggungjawab ahli keluarga
Keluarga yang bahagia
Hikmat perkahwinan

10.
Pembatalan ikatan perkahwinan menurut keputusan kadi
disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi pada masa akad
nikah
Penyataan di atas adalah merujuk kepada.
a. Talak
c. fasakh
b. Khuluk
d. lian

BAHAGIAN B
Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
Soalan 11 hingga soalan 20
Lengkapkan pernyataan berikut.
11.
Setiap pasangan hendaklah menjaga____________ dalam
rumah tangga.
12. Talak,fasakh dan _______________ adalah cara pembubaran
perkahwinan dalam Islam.
13. Perkahwinan dapat menghindarkan diri daripada perkara
_______________.
14. Isteri
yang
_____________
dapat
mengendalikan
tanggungjawab rumah tangga dengan sempurna.
15. Islam
menggalakan
umatnya
berkahwin
untuk
mengembangkan zuriat secara__________________.
16. Institusi kekeluargaan dapat memupuk perasaan kasih
saying dan melahirkan ketenangan _____________________.
17. Khuluk ialah perceraian yang berlaku atas kemahuan
_______________.
18. Fasakh ialah pembatalan ikatan perkahwinan melalui kuasa
_______________.

19. __________________ bertanggungjawab member pendidikan


agama kepada isteri dan anak-anak.
20. Antara tanggungjawab isteri termasuklah memelihara
kehormatan diri dan menjaga ________________ suami.
Soalan 21 hingga soalan 30
Tandakan (
) pada pernyataan yang betul.tandakan
(
x
) pada penyataan yang salah.
21. Suami adalah ketua keluarga (
)
22.
Mendidik anak-anak adalah merupakan tanggungjawab
isteri. (
)
23.
Perkahwinan dapat menghindarkan diri daripada gejala
social. (
)
24.
Seorang isteri bebas membuat keputusan dalam rumah
tangga. (
)
25. Suami yang hendak berpoligami mestilah mendapat
kebenaran mahkamah.
(
)
26. Isteri hendaklah taat pada suami dalam semua perkara.
(
)
27. Anak hendaklah membalas jasa ibu bapa mereka terutama
ketika mereka tua.
(
)
28. Fasakh ialah pembatalan ikatan perkahwinan yang dituntut
oleh suami.
(
)
29. Kurang pendidikan dan penghayatan Islam merupakan
punca keruntuhan perkahwinan.
(
)

Soalan 31 hingga soalan 35

Cara pembubaran Ikatan


Perkahwinan
31.

32.

33.

Cara Mengekalkan kerukunan Rumah tangga

34.

35.

Mengukuhkan
ekonomi keluarga.

Soalan 36 hingga 38
Tuliskan istilah yang betul di dalam ruangan yang disediakan
36. penceraian yang berlaku atas kemahuan isteri dengan
membayar
gantirugi kepada suami.
37. penceraian menuntut keputusan kadi disebabkan tidak
Memenuhi syarat semasa akad nikah.
38. pembubaran ikatan perkahwinan menggunakan lafaz talak
Atau yang seumpama dengannya.

Soalan esei
Arahan : Jawab semua soalan yang berikut.
1. (a) i.
ii.
(b) i.
supaya

Jelaskan maksud perkahwinan menurut syarak.


( 2 m)
Terangkan dua konsep perkahwinan dalam Islam.
(4 m)
Nyatakan dua sebab Islam menuntut umatnya

berkahwin.
(4 m)
ii.
(c)

Jelaskan tiga keistimewaan institusi kekeluargaan.


( 6 m)

Jelaskan dua punca keutuhan kepada perkahwinan.


(4 m)

2.
(a) i.
masyarakat.

Jelaskan dua kepentingan perkahwinan kepada


(4
m)

ii.

(b) i.
( 2 m)
ii.

(c)

Terangkan dua tanggungjawab ibu bapa dalam


mewujudkan keluarga yang bahagia.
(4 m)
Apakah maksud fasakh?
Nyatakan dua syarat yang membolehkan seorang
isteri menuntut fasakh.
( 4 m)

Terangkan dua hikmah Islam membenarkan


pembubaran perkahwinan yang menghadapi masalah.
(4 m)