Anda di halaman 1dari 22

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM DAMAI

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2015 2017

PERSATUAN ERT/KATERING

Perancangan Strategik Kokurikulum PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA / KATERING

2015 -2017

NAMA KELAB/ PERSATUAN


PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA DAN KATERING
1.0

VISI
Persatuan Ekonomi Rumah Tangga / Katering Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai
gemilang pada tahun 2017

menjadi persatuan sekolah

2.0

MISI
Persatuan ini menyediakan sebagai pemangkin untuk melengkapkan pelajar untuk menjadi insan yang berpotensi dalam
membentuk kerjaya dimasa hadapan

3.0

MATLAMAT
Persatuan Ekonomi Rumah Tangga / Katering Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai diharap akan dapat menjadi wadah
yang berkesan untuk pelajar melaksanakan aktiviti ko-Akademik dan juga mengembangkan kemampuan berorganisasi, serta
menggalakkan kebiasaan untuk berinovasi dalam kalangan belajar serta dapat mencungkil bakat terpendam yang ada kepada
pelajar , digilap dan seterusnya dapat memberi khidmat bakti kepada sekolah dan masyarakat

4.0

OBJEKTIF

1.
2.
3.
4.

Membangun melalui pendidikan di sekolah


Memantapkan kesedaran berorganisasi dalam kalangan pelajar
Membina rasa tanggungjawab, disiplin, setiakawan dan pemupukan nilai-nilai murni berpanjangan
Meningkatkan pengetahuan dan berkemahiran agar kelak berguna kepada masyarakat

5.0

ANALISIS SWOT

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

KEKUATAN
S1 mempunyai sekurang-kurangnya 100% yang bersemangat
S2 - sokongan dari pentadbir
S3 20 % murid yang berminat dan berpotensi
S4 Pengetua yang memberi sokongan padu terhadap aktiviti
S5- Mendapat sambutan yang hebat dari pelajar

KELEMAHAN (W)
W1 kekurangan guru yang mahir dan terlatih/
W2 bilik masih belum mencukupi peralatan yang sempurna
W3 guru penasihat terikat dengan tugas lain di luar sekolah
W4 Kelab baru daibuka pada 2015
W5 80% pelajar terdiri dari pelajar menengah rendah

PELUANG (O)
O1 sokongan padu dari pihak PIBG
02-Sokongan dari Pengetua
O3 Hubungan yang baik dengan NGO, PPD dan JPN

CABARAN/ ANCAMAN (T)


T1 kehadiran pelajar kurang kerana kelas tuisyen yang diadakan
di sebelah petang menyebabkan ramai murid tidak hadir
(ponteng) untuk kegiatan kokurikulum
T2 - kurang dorongan dan sokongan dari ibu bapa / penjaga
terhadap aktiviti
T3 murid kurang semangat berdikari
T4 Masa perjumpaan yang singkat 1 jam tidak banyak
membantu untuk melaksanakan aktiviti memasak
T5 Ruang bilik yang kecil untuk menampung sejumlah pelajar
yang ramai.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM : PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA / KATERING

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM DAMAI 2015 - 2017


HUBUNGAN ANTARA ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGI

ISU-ISU
STRATEGIK

Sebuah
Persatuan
yang Baru
saja
ditubuhkan

Memperban
yakkan
aktiviti yang
sesuai
untuk
pelajar.

MATLAMAT
STRATEGIK

SASARAN
OBJEKTIF

KPI

Kehadiran
Pelajar
dan

1. Meningkatkan
minat pelajar
untuk
berpersatuan

Meningkatkan
Kemahiran
guru
penasihat

2. Meningkatan
prestasi
kokurikulum

Bilangan
individu yang
mendapat
Gred A

3.Meningkatkan
kehadiran
pelajar

Peratus
peningkatan
kehadiran

Meningkatkan
bilangan pelajar
yang aktif

Menyediakan
sijil kepada
pelajar yang
menang

Memastikan
pelajar
menyertai
setiap aktiviti
yang
dilaksanakan

Pencapaian
kehadiran
minima 12 kali

STRATEGI (Initiatif)

TOV

2015

2016

2017

12

15

18

20

ST1 dan ST2 : PTPO1, PTPO2,


PTPO3

10

Memperbanyakkan aktiviti dan


penyertaan dalam pertandingan
peringkat dalaman dan luar untuk
meningkatkan peratus kehadiran

Meningkatkan kehadiran
kokurikulum dengan kerjasama
antara murid ,guru,dan ibu bapa

80

85

90

100

80

85

90

100

ST 3 : PTPO5, PTPO6
Melaksanakan program untuk
meningkatkan bilangan pelajar

Perancangan Strategik Kokurikulum PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA / KATERING


Penglibatan
murid di
peringkat
zon dan
negeri
sekiranya
ada peluang

Memastikan
penglibatan
murid di
peringkat zon
dan negeri
meningkat

1.Meningkatkan
penglibatan
murid dalam
pertandingan
peringkat zon
dan negeri

Meningkatkan
bilangan
penglibatan
murid
diperingkat
zon dan
negeri

Kemenjadia
n pelajar

Memastikan
kemenjadian
pelajar di
peringkat
negeri

1.Memastikan
kemenjadian
pelajar di
peringkat zon

Meningkatkan
kemenjadian

2015 -2017

yang mendapat gred keseluruhan


A

5 org

7 org

8 org

9org

ST4 : PTPO7, PTPO8


Melaksanakan program
pengiktirafan / kursus motivasi
untuk meningkatkan kepimpinan
pelajar

100

80

85

90

PELAN TAKTIKAL

PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA / KATERING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM DAMAI
2015 2017
Srategi : Memantapkan kecemerlangan pengurusan Persatuan
PROGRAM
Mesyuarat
perancangan unit

TANGGUNGJAWAB
PK KOKO/ SU KOKO/
SU SUKAN/
PENYELARAS/

TEMPOH MASA

KOS

2 kali

GURU PENASIHAT/

OUTPUT
Rancangan
rancangan aktiviti
yang akan
dijalankan
sepanjang tahun

AJK PELAJAR
Mesyuarat post
mortem unit

PK KOKO/ SU KOKO/
SU SUKAN/
PENYELARAS
GURU PENASIHAT/
AJK PELAJAR

2 kali

Kajian dan
penilaian prestasi
dan kejayaan
rancangan yang
telah dijalankan
serta plan
penambahbaikan

KPI

Bilangan dan
penglibatan
pelajar dalam
perancangan
aktiviti
kokurikulum

PELAN
KONTEGENSI

Pemantauan
berkala dan
laporan aktiviti
dari s/u setiap
unit di bawah
unit Kokurikulum

PELAN TINDAKAN/ TAKTIKAL


Strategi : Guru penasihat yang kurang mahir dan tidak terlatih
PROGRAM

Kursus Kejurulatihan guru

Kursus kejurulatihan
peringkat Daerah/Negeri

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH MASA

GURU PENASIHAT/

4 hari

AJK PELAJAR

3 malam

GURU PENASIHAT/

4 hari

AJK PELAJAR

3 malam

KOS

RM 500.00

OUTPUT

KPI

Sekurangkurangnya 3
orang jurulatih
atau penasihat
badan
beruniform yang
bertauliah

Bilangan guru
penasihat/
jurulatih yang
mahir dan
terlatih (bersijil)

Sekurangkurangnya 1
orang jurulatih
atau penasihat
badan
beruniform yang
bertauliah

PELAN
KONTEGENSI

Klinik/ Latihan
Dalaman

PELAN TINDAKAN/ TAKTIKAL


Strategi :

Kurangnya kesedaran terhadap pentingnya kehadiran dan markah penglibatan dalam aktiviti kokurikulum di kalangan murid

PROGRAM
Memberi penerangan
kepada murid tentang
kepentingan penglibatan
dalam aktiviti kokurikulum

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH MASA

PK KOKO/ SU KOKO/
SU SUKAN/
PENYELARAS/

Sepanjang Tahun

KOS

GURU PENASIHAT/
AJK PELAJAR

Bengkel Pengurusan Aktiviti

Guru penasihat,

Feb

RM500

AJK persatuan

Memaklumkan pelaksanaan
aktiviti kurikulum kepada ibu
bapa/ penjaga sewaktu
mesyuarat PIBG

PK KOKO/ SU KOKO/
SU SUKAN/
PENYELARAS/
GURU PENASIHAT/
AJK PELAJAR

1 hari

OUTPUT

KPI

PELAN
KONTEGENSI

Kehadiran 100%
murid untuk
kegiatan
kokurikulum

Pelaksanaan
Hukuman/ Denda
untuk kesalahan
ketidak hadiran
mengikut arahan
disiplin sekolah

Semua murid wajib


mengetahui
kepentingan kehadiran
serta penglibatan
mereka dalam aktiviti
kokurikulum
Meningkatkan
pencapaian pengurusan
bengkel

Semua ibu bapa/


penjaga wajib
mengetahui
kepentingan kehadiran
serta penglibatan anakanak mereka dalam
aktiviti kokurikulum

PELAN OPERASI 1
Nama Projek
Matlamat

: Kelas motivasi
: Untuk Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum untuk
meningkatkan peratus kehadiran
Objektif
: Mencapai 70% Kehadiran
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan :Februari
Kumpulan sasaran
: Semua ahli kelab

BIL
1.

2.

PROSES KERJA
1.1 Mesyuarat Jawatankuasa
1.2 Menetapkan tarikh
1.3 Membentang kertas kerja
1.4 Pengagihan tugas

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Guru Penasihat

1 kali
/sebulan

Taklimat boleh
disampaikan oleh S/U
Kokurikulum jika GP tiada

Guru Penasihat

Setiap kali
perjumpaan

Penyelaras Kelab
menentukan jika guru
penasihat tiada

Guru Penasihat

2 hari sebelum
aktiviti

Menggunakan Anjung
Selera

Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1Membuat pengumuman kepada semua murid
mengenai
aktiviti dan pertandingan

3.

4.

5.

3.1 Menyediakan tempat perjumpaan

Pelaksanaan program
4.1 Melaksanakan perjumpaan setiap kali
perjumpaan sekurang-kurangnya 45 minit daripada
tempoh perjumpaan
Penilaian dan Pelaporan

1 kali seminggu
Guru Penasihat

Guru Penasihat
5.1 sentiasa dinailai selesai tempoh perjumpaan setiap
minggu

1 kali

PELAN OPERASI 2
Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan sasaran

BI
L
1.

2.

: Bengkel Pengurusan Aktiviti


: Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan.
: Mencapai 70% Kehadiran
: Mei
: Semua ahli kelab

PROSES KERJA

1.5 Mesyuarat Jawatankuasa


1.6 Menetapkan tarikh
1.7 Mesyuarat AJK Induk
1.8 Lantikan AJK Kerja
1.9 Pengagihan tugas
Pembentangan kertas kerja dan tentatif program

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Guru Penasihat

1 kali
/sebulan

Taklimat boleh
disampaikan oleh S/U
Kokurikulum jika GP tiada

Guru Penasihat

Setiap kali
perjumpaan

Penyelaras Kelab
menentukan jika guru
penasihat tiada

2 hari sebelum
aktiviti

Menggunakan Anjung
Selera

3.

3.1 Menyediakan tempat perjumpaan

Guru Penasihat

4.

Guru Penasihat

5.

Pelaksanaan program
4.1 Melaksanakan perjumpaan setiap kali
perjumpaan sekurang-kurangnya 45 minit daripada
tempoh perjumpaan
Penilaian dan Pelaporan

1) Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program
dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan

1 kali seminggu

Guru Penasihat

1 kali

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan


program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 4
Nama Projek
Matlamat

: Kelas /Ceramah Kepimpinan


: Untuk Meningkatkan daya keimpinan pelajar pemimpin persatuan serta melibatkan diri dalam aktiviti
kokurikulum untuk meningkatkan peratus kehadiran
Objektif
: Mencapai 70% Kehadiran
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan : Satu kali/Sebulan
Kumpulan sasaran
: Semua ahli kelab.
BIL

1.

2.

3.

4.

5.

PROSES KERJA
1.1 Mesyuarat Jawatankuasa
1.2 Menetapkan tarikh
1.3 Membentang kertas kerja
1.4 Pengagihan tugas
Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1Membuat pengumuman kepada semua murid mengenai
aktiviti dan pertandingan

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Guru Penasihat

1 kali

Taklimat boleh
disampaikan oleh S/U
Kokurikulum jika GP tiada

Guru Penasihat

Setiap kali
perjumpaan

Penyelaras Kelab
menentukan jika guru
penasihat tiada

Guru Penasihat

2 hari
sebelum
aktiviti

Cukup kawasan dan


bersih

3.1 Menyediakan tempat dan peralatan

Pelaksanaan program
4.1 Melaksanakan Perjumpaan setiap kali perjumpaan
sekurang-kurangnya 45 minit daripada tempoh
perjumpaan
Penilaian dan Pelaporan
5.1 sentiasa dinailai selesai tempoh latihan setiap minggu

Guru Penasihat

Jurulatih

1 kali
seminggu

1 kali

PELAN OPERASI 5
Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan sasaran
BIL

1.

2.

3.

: Program INOVASI dalam masakan


: Untuk meningkatkan kemahiran ahli kelab dalam kemahiran Memasak
: Mencapai peratus kehadiran dan sekurang-kurangnya gred C dalam penilaian kokurikulum
: Setiap minggu sepanjang tahun
: Semua ahli kelab

PROSES KERJA
1.1 Mesyuarat Jawatankuasa
1.2 Menetapkan tarikh
1.3 Membentang kertas kerja
1.4 Pengagihan tugas
Kenal pasti kumpulan sasaran
1.1 Membuat pengumuman kepada semua murid mengenai
aktiviti dan pertandingan

TANGGUNGJAWAB

5.

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1 kali

Taklimat boleh
disampaikan oleh S/U
Kokurikulum jika GP tiada

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Setiap kali
perjumpaan

Penyelaras kELAB
menentukan jika guru
penasihat tiada

2 hari
sebelum
aktiviti

Cukup kawasan dan


bersih

3.1 Menyediakan tempat dan peralatan


Guru Penasihat

4.

TEMPOH

Pelaksanaan program
4.1 Melaksanakan Latihan keusahawanan setiap kali
perjumpaan sekurang-kurangnya 45 minit daripada
tempoh perjumpaan

Guru Penasihat

Penilaian dan Pelaporan


5.1 sentiasa dinailai selesai tempoh latihan setiap minggu

Guru Penasihat

1 kali
seminggu

1 kali

PELAN OPERASI 6
Nama Projek
Matlamat

: Pertandingan Masakan
: Untuk meningkatkan keyakinan dan daya saing dalam menyertai peringkat pertandingan yang lebih
tinggi.
Objektif
: Meingkatkan bilangan ahli yang hadir minimum 12 kali
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan : Sekurang-kurangnya sekali setahun
Kumpulan sasaran
: Semua ahli kelab
BIL

1.

PROSES KERJA
1.1 Mesyuarat Jawatankuasa
1.2 Menetapkan tarikh
1.3 Membentang kertas kerja
1.4 Pengagihan tugas

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Guru Penasihat

1 kali

Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Membuat pengumuman kepada semua ahli
mengenai aktiviti dan pertandingan

Guru Penasihat

Awal Tahun

3.

3.1 Menyediakan tempat dan peralatan

Guru Penasihat

1 minggu sebelum
program

4.

Pelaksanaan program
4.1 Melaksanakan Latihan Inovasi setiap kali perjumpaan
sekurang-kurangnya 45 minit daripada tempoh
perjumpaan
4.2 melatih pelajar bagaimana menajamkan kemahiran
dalam perekaan
4.3 Melatih pelajar bagaimana mendapatkan markah dalam
pertandingan

Guru Penasihat

Setiap kali
perjumpaan

Guru Penasihat

Setiap kali
perjumpaan

2.

5.

Penilaian dan Pelaporan


5.1 sentiasa dinailai selesai tempoh latihan setiap minggu

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Taklimat boleh
disampaikan GP

Menentukan syarat
pertandingan

PELAN OPERASI 57
Nama Projek
Matlamat
Objektif

: Pertandingan /Pertunjukan Fesyen Tradisional


: Untuk meningkatkan kemahiran ahli kelab.
: Mencapai kejayaan di peringkat zon dan mendapat gred A dan sekurang-kurangnya semua ahli
mendapat markah penglibatan pencapaian Peringkat Sekolah
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan : Sekali sepanjang tahun
Kumpulan sasaran
: Semua ahli kelab

BIL

1.

2.

PROSES KERJA
1.1 Mesyuarat Jawatankuasa
1.2 Menetapkan tarikh
1.3 Membentang kertas kerja
1.4 Pengagihan tugas
Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Membuat pengumuman kepada semua murid mengenai
aktiviti dan pertandingan

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Guru Penasihat

1 kali

Taklimat boleh
disampaikan oleh S/U
Kokurikulum jika GP tiada

Guru Penasihat

Setiap kali
perjumpaan

Penyelaras Kelab
menentukan jika guru
penasihat tiada

Guru Penasihat
AJK program

2 hari
sebelum
aktiviti

Cukup kawasan dan


bersih

Guru Penasihat

1 kali
seminggu

Guru Penasihat

1 kali

AJK program
3.

4.

5.

3.1 Menyediakan tempat dan peralatan

Pelaksanaan program
4.1 Melaksanakan Pertandingan antara kelas mengikut
Tingkatan
Penilaian dan Pelaporan
5.1 sentiasa dinailai selesai tempoh latihan setiap minggu

Sekurang-kurangnya
semua pelajar mendapat
markah penglibataan
peringkat sekolah

PELAN OPERASI 8
Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan sasaran

BIL

1.

2.

: Kelas membuat Roti/Kek/biskut


: Untuk meningkatkan keyakinan ahli kelab.
: Meningkatkan kemahiran dan ilmu masakan dalam diri pelajar
: Sekali sepanjang tahun
: Semua ahli kelab

PROSES KERJA
1.5 Mesyuarat Jawatankuasa
1.6 Menetapkan tarikh
1.7 Membentang kertas kerja
1.8 Pengagihan tugas
Kenal pasti kumpulan sasaran
2.2 Membuat pengumuman kepada semua murid mengenai
aktiviti dan pertandingan

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Guru Penasihat

1 kali

Taklimat boleh
disampaikan oleh S/U
Kokurikulum jika GP tiada

Guru Penasihat

Setiap kali
perjumpaan

Penyelaras Kelab
menentukan jika guru
penasihat tiada

Guru Penasihat
AJK program

2 hari
sebelum
aktiviti

Cukup kawasan dan


bersih

Guru Penasihat

1 kali
seminggu

Guru Penasihat

1 kali

AJK program
3.

4.

5.

3.1 Menyediakan tempat dan peralatan

Pelaksanaan program
4.1 Melaksanakan Pertandingan antara kelas mengikut
Tingkatan
Penilaian dan Pelaporan
5.1 sentiasa dinailai selesai tempoh latihan setiap minggu

Sekurang-kurangnya
semua pelajar mendapat
markah penglibataan

PELAN OPERASI 9
Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan sasaran

BIL
1.

2.

3.

4.

5.

: Aktiviti jualan
: Untuk meningkatkan keyakinan
: Mencapai kemahiran memimpin suatu organisasi dengan baik
: Semasa Minggu Keusahawanan
: Semua ahli

PROSES KERJA
1.1 Mesyuarat Jawatankuasa
1.2 Menetapkan tarikh
1.3 Membentang kertas kerja
1.4 Pengagihan tugas
Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Membuat pengumuman kepada ahli kelab yang
terlibat
3.1 Menyediakan peralatan, buku laporan aktiviti, borang
kehadiran dan borang Penilaian Kokurikulum.
Pelaksanaan program
4.1 Ajk Induk sentiasa dibimbing oleh Guru Pebasihat(GP)
dari segi kemahiran kemaskini fail
4.2 GP membimbing AJK dan senior untuk mengendalikan
suatu perjumpaan
4.3 AJK induk diminta membimbing pelajar junior(pelapis)
berkenaan dengan sistem fail dan aspek kepimpinan.
Penilaian dan Pelaporan
5.1 sentiasa dinailai selesai tempoh latihan setiap minggu

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Guru Penasihat

1 kali

Guru Penasihat

Awal Tahun

Guru Penasihat

Awal Tahun

Guru Penasihat

Setiap kali
perjumpaan

AJK Tertinggi

Jurulatih

Setiap kali
perjumpaan

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Taklimat boleh
disampaikan GP

Sasaran AJK
Tertinggi
Buku Laporan Aktiviti
disediakan oleh Unit
Kokurikulum sekolah

PELAN OPERASI 10
Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan sasaran

BIL

1.

2.

3.

4.

5.

: Kem Kepimpinan
: Untuk meningkatkan keyakinan dan kemahiran kepimpinan suatu organisasi
: Mencapai tahap kepimpinan cemerlang
: Sekurang-kurangnya sekali setahun
: AJK Tertinggi

PROSES KERJA
1.1 Mesyuarat Jawatankuasa
1.2 Menetapkan tarikh

Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Membuat pengumuman kepada semua ahli mengenai
aktiviti

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Guru Penasihat

1 kali

Guru Penasihat

Awal Tahun

3.1 Menyediakan tempat dan peralatan

Pelaksanaan program
4.1 Melapor diri dan pembayaran yuran penyertaan
4.2 menghadirkan diri dan mengikuti sepenuhnya aktiviti
program yang dianjurkan

Penilaian dan Pelaporan


5.1 dinilai selesai tempoh program

AJK Pelaksanana
Kem Kepimpinan
Pelajar

1 minggu
sebelum
program

Jurulatih /
fasilitator program

Sekurangkurangnya 2
hari 3 malam

Peserta Kem
Kepimpinan

Seminggu
selepas
program

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Taklimat boleh
disampaikan GP

Jurulatih menentukan
syarat pertandingan

CARTA GANTT PELAKSANAAN AKTIVITI PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA DAN KATERING 2015
Bil
1

Program
Mesyuarat Agong/Lantikan AJK 21/1

2
3
4

Majlis Silatulahim ahli persatuan


Pertandingan (1):Kreatif Menghidang 28/1
Kelas membuat Roti 1 4/2 :Bersama Chef

5
6

Kelas membuat Roti 2 4/2 : Pelajar


Pertandingan Inovasi (2): Penghasilan roti
Memasak kuih tradisional: Bersama Chef
Menghasilkan kuih tradisional
Kem Kepimpinan
Pelantikan Jkuasa Pertandingan/Pertunjukan
Fesyen Show
Persediaan Pakaian
Latihan Cat-walk

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jualan Minggu Teknik Dan Vokasional


Pertandingan Penghasilan Buku Skrap
Aktiviti Kelab 2015)
Pertandingan Menghasilkan Power Point
Pertandingan dan Jualan Cup-Cake

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

16
17

Lawatan ke Hotel Katering UiTM Shah Alam


Penilaian Kokurikulum

18

Hari Anugerah KOkurikulum

19

Majlis Perpisahan

20

Mesyuarat Agong

RANCANGAN TAHUNAN DAN PERUNTUKAN MASA

AKTIVITI PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA DAN KATERING 2015


Bil

Minggu
/
Perjum
paan
1

Topik

Mesyuarat Agung
Persatuan/
Kelab
(60 minit)

Objektif
1. Melatih pelajar untuk mengendalikan
mesyuarat / perjumpaan.
2. Memupuk semangat kerjasama dalam
kalangan pelajar.
3. Meningkatkan kemahiran
berkomunikasi dalamkalangan
pelajar.
4. Mengenal pasti dan melantik AJK
yang berkelayakan.

1. Majlis Silatulahim
ahli persatuan
2. Pertandingan
mendekorasi dan
mengubah
hidangan
(60 minit)

1. Menyusun
2. Mengubah hidangan
3. Tujuan memupuk budaya merancang,
berbincang dan bekerja dalam satu
pasukan dalam melaksanakan
sesuatu kerja.
4. Mewujudkan budaya bersaing dalam
suasana yang sihat.

Kelas membuat Roti


4/2 :Bersama Chef
(60 minit)
- Pertandingan
membuat roti kreatif

- Tujuan memupuk budaya merancang,


berbincang dan bekerja dalam satu
pasukan dalam melaksanakan
sesuatu kerja.
- Mewujudkan budaya bersaing dalam
suasana yang sihat.

Aktiviti
1. Penerangan guru tentang perjalanan
kelab/persatuan.
2. Perlantikan AJK kelab.
3. Perbincangan tentang aktivitidan isu-isu
berkaitan.
4. Perbincangan tentang
kebajikan ahli.
5. Penerangan tentang tugas dan
tanggungjawab AJK kelab.
1. Penerangan
2. Tunjuk cara
3. Amali
- 3 hadiah disediakan untuk:
Johan
Naib Johan
Tempat ketiga
Hadiah berbentuk Hamper
1. RM 50
2. RM 40
3. RM 30
1. Penerangan
2. Tunjuk cara
3. Amali
-

Hadiah di sediakan SDA -

Masa
(Minit)
10
10
20
10
10
10
15
25
10

10
35
15

Perancangan Strategik Kokurikulum PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA / KATERING

1. Memasak kuih
tradisional

3. Pertandingan
memasak kuih
tradisional

1. Mesyuarat
/Lantikan
AJK pertandingan/
Pertunjukan Fesyen
Show
(60 minit)

Jualan minggu tekwok


(60 minit)

- Tujuan memupuk budaya merancang,


berbincang dan bekerja dalam satu
pasukan dalam melaksanakan
sesuatu kerja.
- Mewujudkan budaya bersaing dalam
suasana yang sihat.
- Memilih pemenang bagi pertandingan

Semperna majlis perasmian pembukaan


mata pelajaran ERT di sekolah ini dan
persembahan pada Minggu Teknik Dan
Vokasional

15
Pertandingan Individu
Hadiah disediakan

Menanam sikap keusahawanan


dalam diri pelajar
2. Pertandingan gerai jualan terbanyak.
3. Pertandingan gerai jualan tercantik

Hadiah di sediakan SDA -

Mendedahkan pelajar dengan


aktiviti-aktiviti katering
2. Memberi pelajar informasi atau
input yang berguna berkenaan
kerjaya di dalam bidang katering

10
35
15

10
35
15

Menceria dan mencantikkan bilik


Masakan

1.

15
35

1.

Aktiviti keceriaan
(60 minit)

Lawatan ke Hotel
Katering UiTM
(1 hari)

Hadiah di sediakan SDA -

2015 -2017

1. Mengemas bilik
2. Membersih, menyusun dan
menyimpan alatan.
3. Menceriakan bilik
1.
2.
3.
4.

10
35
15

Taklimat bersama pelajar.


Bertolak ke UiTM
Aktiviti bersama Chef
Bertolak balik ke sekolah.

20

Perancangan Strategik Kokurikulum PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA / KATERING


9

10

13

14

11

13

15

1. Pertandingan
membuat buku
skrap
(60 minit)

1. Pertandingan
mengaising Cup
kek
(60 minit)

Pertandingan
menghasilkan power
point

1. Jamuan Akhir
Tahun
(60 init)

1. Supaya pelajar dapat memberi


tumpuan terhadap segala aktiviti
yang dijalankan semasa lawatan.
2. Melatih pelajar melaksanakan
dokumentasi.
3. Sebagai satu instrument
tambahan dalam menyediakan
pemarkahan kepada palajar bagi
meningkatkan markah koko.
- Tujuan memupuk budaya merancang,
berbincang dan bekerja dalam satu
pasukan dalam melaksanakan sesuatu
kerja.
- Mewujudkan budaya bersaing dalam
Suasana yang sihat & Memilih pemenang
bagi pertandingan.
- Tujuan memupuk budaya merancang,
berbincang dan bekerja dalam satu
pasukan dalam melaksanakan sesuatu
kerja.
- Mewujudkan budaya bersaing dalam
Suasana yang sihat & Memilih pemenang
bagi pertandingan.
1. Merapatkan hubungan silaturrahim
antara guru dan pelajar.
2. Mewujudkan semangat kerjasama di
antara pelajar untuk menjayakan
sesuatu program.
3. Memberi pendedahan dan
pengalaman kepada pelajar dalam
mengendalikan majlis jamuan

2015 -2017

1. Pelajar akan membuat catatan


semasa membuat lawatan ke UiTM
2. Pelajar juga akan mengambil gambar
bagi menyediakan domumentasi bagi
menyediakan buku skrap
pertandingan.

60
90
30

Hadiah di sediakan SDA 1. Bekerjasama dengan Persatuan


Kemahiran Hidup dalam
melaksanakan aktiviti ini.

Hadiah di sediakan - SDA -

Mendokumentasikan aktiviti
persatuan mengikut cara tersendiri

Hadiah di sediakan - SDA -

60
60
60
15
60
45
60

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Persiapan tempat.
Hidangan makanan.
Bacaan doa.
Ucapan guru penasihat
Jamuan makan.
Mengemas dan membersihkan
tempat.
21

Perancangan Strategik Kokurikulum PERSATUAN EKONOMI RUMAH TANGGA / KATERING

2015 -2017

Di sediakan oleh
HAJAH KU MAHANI BINTI KU MAT DESA
(Ketua Penasihat Persatuan Ekonomi Rumah Tangga / Katering)
SMK Alam Damai

22

Anda mungkin juga menyukai