Anda di halaman 1dari 5

Pengenalan

Abad ke-21 membawa masyarakat dunia ke satu lagi penganjakan fasa kehidupan
baru. Ini meliputi penganjakan daripada masyarakat perindustrian kepada masyarakat
berinformasi,

penggunaan

teknologi

manusia

kepada

penciptaan

teknologi

tinggi,

pemusatan kuasa kepada pengagihan kuasa, konsep hierarki kepada konsep jaringan,
ekonomi tempatan kepada ekonomi antarabangsa dan perancangan jangka pendek kepada
perancangan jangka panjang. Abad ke-21 sering dikaitkan dengan era Teknologi Maklumat
(IT) yang memungkinkan kepantasan dan meminimakan faktor jarak dan masa.
Perkembangan terkini dalam teknologi membawa implikasi kepada kehidupan manusia
sejagat. Seperti yang kita lihat dan rasa, dunia yang luas pada hakikatnya telah dikecilkan
dengan teknologi komunikasi yang canggih dan pantas.
Pada masa kini, dunia pendidikan turut mengalami kesan daripada gelombang arus
globalisasi yang mengajak masyarakat mengubah paradigma ataupun persepsi ke alam
dunia pendidikan. Oleh demikian, kerajaan kini menumpukan ataupun melahirkan modal
insan kelas pertama untuk menghadapi cabaran globalisasi tersebut. Keadaan tersebut
telah menyebabkan perubahan alam pendidikan negara kita. Disebabkan perubahan
tersebut, guru terpaksa mengubah corak pengajaran mereka daripada yang lama untuk
menghasilkan proses kemenjadian pelajar. Disamping ia selari dengan falsafah pendidikan
Negara yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari Jasmani, emosi, rohani dan Intelek.
Cabaran dalam sistem pendidikan perlu diambil kira. Sejajar dengan matlamat
negara untuk melahirkan modal insan kelas pertama dan tahap pendidikan yang bertaraf
dunia kurikulum terus mengalami perubahan dari masa ke semasa. Cabaran dalam
masyarakat pula melihat kepada perspektif masyarakat yang menganggap guru sebagai
sumber maklumat, berpegetahuan, kemahiran dan ketrampilan, sumber kebudayaan dan
ilmu, sumber pemupukan kerpercayaan dan sistem nilai dan sebagainya. Hal ini merupakan
cabaran yang menuntut guru perlu sentiasa bijak dalam memperkayakan ilmu di dada
disamping memenuhi tuntutan Wawasan 2020.
Guru Sains Abad ke-21 dan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran
Menurut kamus dewan, guru merupakan tenaga pengajar, pendidik, dan pengasuh.
Guru dianggap sebagai pengurus kepada kelas yang diajarnya. Guru memainkan peranan
sebagai fasilitator, mentor dan kaunselor sepanjang proses pembelajaran dan pelajaran
(P&P). Dalam abad ke-21, guru memainkan peranan yang lebih berat dengan bebanan
tugas yang semakin bertambah. Guru-guru sains abad ke-21 merupakan guru yang
mempunyai ciri-ciri seperti kaya dengan maklumat terutama dalam sains dan teknologi,

mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi, berfikiran konstuktif, mampu menerapkan nilainilai murni dalam diri pelajar serta mempunyai pengetahuan dan kemahiran industri.
Guru-guru sains abad ke-21 perlu mengorak langkah bagi menggunakan tenaga dan
peluang untuk melengkapkan diri supaya lebih berketrampilan sebagai pemimpin yang
menyampaikan ilmu berasaskan teknologi semasa serta bersedia untuk menguasai dan
menggunakan teknologi maklumat untuk pelbagai bidang dan menjalani urusan harian.
Selain itu, kemahiran berfikir secara konstruktif juga perlu dimiliki oleh guru abad ke-21.
Para pelajar perlu dididik menggunakan daya pemikiran yang beraras tinggi untuk
menghadapi perubahan zaman.
Peranan guru dalam abad ke-21 ialah menerapkan nilai-nilai murni dalam diri setiap
insan yang bergelar pelajar. Pelajar merupakan pelanggan utama kepada guru dan guru
bertindak sebagai agen dalam menyampaikan semua perkara berkaitan kehidupan. Nilainilai murni menitikberatkan perlakuan yang baik dan tidak melanggar norma-norma
masyarakat, bertatasusila dalam perhubungan sesama manusia, makhluk lain dan Tuhan.
Elemen ini sangat penting dalam usaha membudayakan masyarakat bagi mewujudkan
keharmonian sesebuah negara. Dalam perkara ini, guru perlu bertindak sebagai role model
kepada pelajarnya dan masyarakat. Di samping itu, guru abad ke-21 perlu menguasai
pengetahuan dan kemahiran industri. Ini sangat penting bagi melahirkan generasi atau
modal insan untuk pasaran kerja industri yang semakin pesat berkembang. Usaha ini
merupakan sumbangan untuk melahirkan sumber manusia yang menyumbang kepada
tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, berkualiti, serba boleh, dan responsif terhadap
perubahan serta perkembangan industri semasa.
Guru sains abad ke-21 perlu menyediakan pelajar yang mempunyai kebolehan dan
berkemahiran untuk berfikir aras tinggi. Kebanyakkan pelajar mungkin mengamalkan
kemahiran berfikir aras lebih rendah seperti memasukkan nombor ke dalam persamaan,
seperti E = mc2 sebagai satu cara untuk memahami hubungan di antara jisim dan tenaga.
Untuk mendalami kefahaman hubungan itu, guru-guru mungkin bertanya pelajar
menyelesaikan sesuatu soalan yang memerlukan aras tinggi berfikir untuk menjawab.
Schwartz dan Fischer (2006) memberikan beberapa soalan contoh, termasuk mengapa
formula fizik menggunakan jisim dan bukan berat badan. Walaupun pelajar mungkin
mendapati ia agak mudah untuk menggunakan nombor ke dalam persamaan, menangani
soalan-soalan aras tinggi dapat menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam.
Namun begitu, pemikiran peringkat yang lebih tinggi cenderung untuk menjadi masalah
kepada pelajar kerana ia memerlukan mereka bukan sahaja untuk memahami hubungan

antara pemboleh ubah yang berbeza tetapi juga bagaimana untuk memasukkan atau
memindahkan pemahaman lama kepada yang baru. Kemahiran berfikir tahap tinggi
mengambil masa untuk membangunkan, dan mengajar mereka secara amnya memerlukan
strategi tertentu. Satu pendekatan yang popular di Finland dan Singapura adalah untuk
mengubah cara pelajar menghabiskan masa mereka di dalam kelas dan kerja rumah di
rumah. Daripada mendengar penerangan guru di sekolah dan melakukan latihan soalan di
rumah pelajar boleh membaca kandungan sebagai kerja rumah dan semasa di
sekolah, guru memberi kerja perbincangan dalam kumpulan bagi memupuk pemikiran aras
tinggi.
Teknologi menawarkan berbagai peluang untuk menyediakan pelajar dengan caracara baru untuk membangunkan kemahiran menyelesaikan masalah, pemikiran kritis dan
kemahiran komunikasi. Oleh itu, guru-guru sains abad ke-21 perlu tahu menggunakan
teknologi bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Melalui teknologi, guru dan pelajar
dapat berkongsi pandangan dengan rakan-rakan, menangani salah faham tentang sesuatu
konsep sains serta bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Contohnya,
terdapat banyak contoh-contoh forum berasaskan web di mana pelajar dan rakan-rakan
mereka dari seluruh dunia boleh berinteraksi , berkongsi, berbahas, dan belajar daripada
satu sama lain. Sebagai contoh, melalui perbincangan dalam program Democracy, pelajar
dari Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, dan Amerika Syarikat berkongsi perspektif mereka
dengan rakan-rakan antarabangsa mengenai topik seperti alam sekitar dan kesihatan
awam. Selain itu, internet juga menyediakan forum untuk pembangunan pelajar terhadap
kemahiran dan pengetahuan abad ke-21. Namun begitu, sesetengah sumber di internet
menyediakan maklumat yang tidak konsisten dan tidak sahih, memberi peluang kepada
pelajar untuk menilai kesahihan sumber-sumber tersebut. Ini memberikan mereka peluang
untuk mengamalkan penapisan maklumat di luar dari sumber-sumber yang tidak boleh
dipercayai dan mensintesis maklumat.

Kreativiti adalah amat berharga dalam ekonomi global kerana inovasi baru boleh
mewujudkan peluang pekerjaan dan mendorong kemajuan sosial dan individu. Oleh itu,
semua guru-guru sains haruslah berusaha bagi membantu pelajar di abad ke-21 untuk
menjadi lebih kreatif. Antara strategi pengajaran bagi menonjolkan kreativiti pelajar ialah
pelajar mendapatkan pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan mereka supaya mereka
lebih bermotivasi secara intrinsik untuk belajar dan menggunakan pengetahuan baru
mereka dengan pemahaman yang kreatif. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran sains
haruslah yang berkaitan dengan pelajar untuk membangunkan kreativiti mereka. Apabila

pelajar-pelajar berfikir secara positif dan melihat kegagalan sebagai pengalaman


pembelajaran , mereka menjadi lebih terbuka untuk membangunkan kreativiti.

Sebagai

contoh, apabila pelajar diminta untuk memikirkan masalah saintifik dan mereka bentuk
eksperimen mereka sendiri , mereka perlu menggunakan pemahaman mereka daripada
asas pengetahuan dan kreativiti untuk menghasilkan suatu persoalan yang menarik dan
pelan yang berjaya.

Guru juga boleh terus meningkatkan kreativiti pelajar dengan

menggalakkan , mengenal pasti , dan membantu pelajar untuk mengembangkan pemikiran


positif bagi membangunkan kreativiti mereka. Galakan yang konsisten daripada guru juga
penting bagi membantu pelajar untuk membangunkan kreativiti mereka sendiri. Oleh itu,
guru-guru sains abad ke-21 haruslah menggunakan pelbagai strategi bagi menambah
kreativiti pelajar mereka.
Pada abad ke-21 ini, antara kelemahan sistem persekolahan formal ialah terdapat
had kepada kemahiran dan nilai-nilai yang pelajar boleh belajar di sekolah. Oleh itu, guruguru abad ke-21 perlu mengajar mereka bagaimana untuk belajar sendiri. Untuk berbuat
demikian, pelajar perlu menyedari dan faham bagaimana mereka belajar. Guru-guru boleh
membangunkan keupayaan metakognitif pelajar dengan menggalakkan mereka untuk
memeriksa dengan jelas bagaimana mereka berfikir. Contohnya, dalam perbahasan sains,
guru-guru mungkin bertanya pelajar untuk menyediakan hujah-hujah mereka sendiri dan
bersedia untuk menangkis hujah-hujah pasukan-pasukan lain dengan cara yang terancang.
Kemudian, para pelajar boleh menulis refleksi bagaimana persediaan hujah-hujah mereka
dapat membantu untuk menang. Guru juga boleh mengukuhkan metakognitif pelajar dengan
memberikan model jawapan daripada guru itu sendiri dan meminta pelajar untuk membuat
refleksi mengenai model jawapan tersebut. Di Singapura dan Shanghai,

guru sains

meminta pelajar untuk menyelesaikan masalah di papan hitam dan tidak menjangkakan
semua pelajar untuk mendapatkan jawapan yang betul. Tujuannya adalah untuk melihatkan
usaha mereka di papan hitam untuk membantu pelajar memahami masalah dan untuk
mengembangkan kefahaman sains mereka , bukannya memberi tumpuan kepada jawapan
semata-mata. Satu cara yang berkesan untuk memotivasikan pelajar ialah guru-guru memuji
pelajar atas usaha mereka dan bukan atas kecerdasan mereka. Oleh itu, kemahiran belajar
sendiri amat penting pada abad ke-21 dan guru-guru sains harus mencari jalan untuk
memperbaiki kemahiran ini di kalangan pelajar.
Penutup
Perkembangan dunia aspek ekonomi, sosial, politik dan teknologi seharusnya
menjadi indikator asas kepada sistem pendidikan dan persekolahan untuk memenuhi
keperluan tenaga manusia yang berteraskan keilmuan yang berkualiti, asas nilai dan moral

yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, memelihara perpaduan rakyat sebagai


bangsa Malaysia, dan manusia yang bertaraf dunia. Para pendidik adalah wahana yang
boleh menentukan corak manusia yang mampu menghadapi alaf baru, abad ke-21. Sistem
pendidikan yang terbaik akan menghasilkan pelajar yang cemerlang dan membentuk modal
insan

yang

berahlak

mulia.Guru

sememangnya

membentuk

modal

insan

yang

terbilang,cemerlang dan gemilang.


Kelahiran guru-guru sains yang berfikiran serta bermotivasikan abad ke- 21 mampu
membawa pendidikan negara maju seiring dengan matlamat negara untuk menjadi sebuah
negara maju mengikut acuan sendiri. Ciri-ciri guru sains abad 21 sememangnya perlu
diterapkan dalam guru-guru sains Malaysia pada hari ini tanpa mengabaikan nilai-nilai
insaniah bagi memastikan sistem pendidikan Malaysia mampu maju dari pelbagai aspek.
(1504 patah perkataan)
Rujukan
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran
Malaysia (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.
Al-Munsyi (1995), "TQM Dalam Pendidikan." Dewan Masyarakat.
Roblyer, M.D.,Edwards,J.&Harrilak, M.A.(1997). Integration Educational Technology into
Teaching.New Jersey:Prentice Hall.
Schooley, C. (2002, October). Future Direction in the K-12 Education Technology Services.
Giga Information Group, Inc.
Wan Mohd.Nor bin Wan Daud. (2003). Budaya ilmu: Satu penjelasan. Singapura: Pustaka
Nasional.
Tajul Ariffin Mohd. Noordin & Nor Aini Dan (1992). Pendidikan dan wawasan 2020. Kuala
Lumpur : Arena Ilmu Sdn. Bhd.

Anda mungkin juga menyukai