Anda di halaman 1dari 14

Laman ashaario

SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

TAJUK 3

PROSEDUR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN

3.1 Sinopsis

Kursus ini menjelaskan tentang prosedur penyelidikan pendidikan, Menyatakan masalah kajian,
menetapkan objektif kajian, membentuk soalan kajian, membentuk hipotesis kajian, melakukan
tinjauan literatur, merancang reka bentuk kajian, menentukan prosedur persampelan, membina
instrumen kajian, menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian, menentukan
prosedur pengumpulan data,mengumpul data, menganalisis dan menghurai data, membincang
dan melapor hasil kajian.

3.2 Hasil Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat:

1.

Mengenal pasti prosedur penyelidikan pendidikan

2.

Menerangkan prosedur penyelidikan pendidikan

3.

Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman


dalam melaksanakan penyelidikan pendidikan

21

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

3.3 Kerangka Konsep Tajuk 3

Menyatakan masalah kajian

Menentukan prosedur
persampelan

Menetapkan objektif kajian


Membina instrumen kajian
Membentuk soalan kajian

Membentuk hipotesis kajian

Prosedur
Penyelidikan
Pendidikan

Menyatakan kesahan dan


kebolehpercayaan
instrumen kajian

Melakukan tinjauan literatur


Menentukan prosedur
pengumpulan data
Merancang reka bentuk
kajian
Mengumpul data
Membincang dan melapor
hasil kajian

Menganalisis dan
menghurai data

3.4 Prosedur Penyelidikan pendidikan

Penyelidikan

pendidikan

dijalankan mengikut cara yang hampir sama dengan proses

penyelidikan yang saintifik menggunakan langkah-langkah yang sistematik dari pembentukan


permasalahan kajian kepada pengumpulan data hinggalah menghasilkan satu laporan kajian
yang berdasarkan pada analisis kajian yang bertepatan dengan data yang diperolehi.

22

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

3.4.1 Menyatakan masalah kajian


a) Pengenalan
Dalam bahagian ini anda akan memperkenalkan masalah kajian dengan sedikit elaborasi
tentang fokus utamanya, pemboleh ubah yang terlibat dan tujuan kajian. Anda juga harus
mengetengahkan beberapa kajian yang signifikan dalam bidang kajian yang anda pilih. Ia
sepatutnya ditulis sepanjang lebih kurang 200 perkataan.
b)

Latar Belakang Masalah Kajian

Dalam bahagian ini, anda perlu huraikan masalah kajian yang telah anda kenal pasti dan
terangkan kenapa perlunya kajian ini dibuat. Anda juga harus melakarkan keadaan semasa
atau isu-isu yang perlu ditangani, dan terangkan bagaimana kajian anda akan menghasilkan
penyelesaian yang diperlukan atau menjelaskan masalah-masalah yang ada. Di sini anda juga
boleh menjelaskan literatur yang berkaitan dengan kajian anda dan yang menghasilkan
penemuan yang signifikan.
c)

Pernyataan Masalah

Pernyataan masalah boleh ditulis sebagai tujuan am kajian atau dalam bentuk persoalan kajian.
Pada amnya kenyataan ini amat spesifik dan mengandungi variable kajian. Sekiranya anda
menggunakan hipotesis, sebagaimana lazimnya dalam kajian kuantitatif, ia juga perlu anda
nyatakan. Berikut adalah contoh-contoh pernyataan masalah kajian dalam bentuk soalan.
(i)

Apakah keperluan profesional sesuatu kumpulan guru Pendidikan Islam tertentu?

(ii)

Apakah mereka memerlukan kursus pedagogikal, Pemantapan Ilmu Wahyu, kandungan


Pendidikan Islam, pengendalian kelas atau mana-mana kursus lain?

(iii)

Adakah kursus-kursus profesional perlu dibezakan untuk guru-guru berdasarkan kadar


gaji bulanan?

(iv)

Adakah murid-murid yang mengikuti Kelas Fardhu Ain mempunyai keupayaan


kemahiran bacaan, pergerakan dan penghayatan solat lebih baik daripada murid-murid
yang tidak mengikuti Kelas Fardhu Ain?

23

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

3.4.2 Menetapkan objektif kajian

Pernyataan tujuan spesifik kajian yang disenaraikan sebelum susuatu kajian dijalankan.
Penyenaraian tujuan spesifik kajian ini amat mustahak kepada pengkaji sebab ia membolehkan
pengkaji mengutip data yang sesuai dan jenis alat yang perlu digunakan. Untuk membina item
soal selidik, anda perlu merujuk kepada objektif kajian anda. Dalam konteks yang sama,
semasa menjalankan pemerhatian, temuduga dan analisis dokumen, anda juga dipandu oleh
objektif tersebut.
Berikut adalah contoh objektif kajian tentang seorang guru cemerlang.
Objektif kajian adalah:
1. Mengenal pasti pendekatan guru dalam pengajaran Pendidikan Islam, termasuk strategi
pengajaran dan kaedah serta teknik yang digunakan
2. Mengenal pasti strategi yang digunakan guru dalam bilik j-QAF
3. Memberi penerangan tentang kemahiran bacaan, pergerakan dan penghayatan solat
yang disampaikan dan cara bagaimana ia disampaikan, implisit atau eksplisit.
4. Mendapatkan persepsi murid tentang personaliti guru dan hubungan guru dengan murid.
5. Mendapatkan kadar prestasi pengajaran guru daripada perspektif pemerhati dan murid.
3.4.3 Membentuk soalan kajian
Soalan dan objektif kajian berhubung rapat antara satu sama lain. Soalan kajian ialah soalan
yang dibina berpandukan kepada objektif kajian. Yang mana jawapan kepada soalan ini
membantu pengkaji untk mencapai objektif dan tujuan kajian.
Di bawah diberikan beberapa contoh soalan kajian.
(a)

Apakah strategi pengajaran, kaedah dan teknik yang digunakan guru cemerlang dalam
bilik darjah?

(b) Bagaimana guru mengendalikan pembelajaran Amali Solat dalam bilik j-QAF?
(c)

Apakah kemahiran bacaan, pergerakan dan penghayatan solat dikendalikan secara


implisit atau eksplisit?

24

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

(d)

Adakah persepsi murid terhadap guru mereka sebagai teman, seorang berautoriti,
pemberi informasi atau seorang waris?

(e) Apakah prestasi guru dalam pengajaran yang dinilai oleh pendidik dan murid?

3.4.4 Membentuk hipotesis kajian


Hipotesis ialah satu pernyataan yang dijangka menjadi penyelesaian kepada sesuatu masalah.
Ciri-ciri hipotesis adalah seperti berikut:

Suatu pernyataan yang diramal mempunyai jawapan yang bernilai kepada soalan kajian.

Suatu jangkaan yang mempunyai hubungan antara beberapa variable atau kesan antara
satu variable terhadap variabel lain.

Hipotesis boleh diuji secara spesifik.

3.4.4.1 Perbezaan antara Hipotesis Kajian dan Hipotesis Statistik


Hipotesis kajian adalah pernyataan tentang keputusan yang dijangka, sebaliknya hipotesis
statistik adalah pernyataan tentang andaian bahawa tiada hubungan antara pemboleh ubah
yang dikaji. Andaian tiada hubungan ini perlu dibuat sebab sesuatu kaedah statistik yang
digunakan untuk menguji hipotesis perlu mengandaikan tiada hubungan antara pemboleh
ubah kajian. Contohnya :
Ho : 1 = 2 (hipotesis statistic/nol)
Ha : 1 2 (hipotesis kajian/alternatif)
1 = min populasi 1
2 = min populasi 2
Bagi mana-mana hipotesis nol /statistic yang dibina, perlu wujud hipotesis alternatif /
kajian, sekiranya hipotesis nol ditolak. Jadi terdapat satu set hipotesis. Hipotesis nol biasanya
ditulis dalam bentuk tiada perbezaan .Selain itu, sesuatu hipotesis tidak boleh diuji sekiranya
ukuran pemboleh ubah bersandar tidak bersifat kuantitatif. Data kualitatif yang tidak
menggunakan ukuran dalam bentuk angka tidak dapat di analisis

25

secara statistik. Jadi

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

hipotesis kajian tidak perlu dibina, tetapi persoalan kajian perlu dijawab secara deskriptif tanpa
bukti berbentuk angka.
3.4.5 Melakukan tinjauan literatur
John Creswell (2008) mendefinisikan tinjauan literatur sebagai ringkasan artikel bertulis yang
diambil daripada jurnal, buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang memberi gambaran
tentang maklumat pada masa lalu dan kini. Menyusun literatur sesuai dengan topik kajian.
Tinjauan literatur juga sesuai dengan dokumen yang diperlukan oleh suatu penyelidikan.
Tinjauan literatur perlu dibuat untuk membolehkan penyelidik memperolehi kefahaman
yang mendalam berkaitan masalah kajian. Tinjauan literatur juga boleh memberi maklum
kepada penylidik sama ada kajian sudah dilakukan oleh penyelidik terdahulu atau sebaliknya.
Langkah-langkah membuat tinjauan literatur:
a. Kenalpasti kata kunci
b. Dapatkan sumber literatur yang pelbagai
c. Menilai secara kritikal
d. Susun bahan literatur
e. Tuliskan tinjauan literitur

3.4.6 Merancang reka bentuk kajian


Reka bentuk kajian ialah rancangan bagaimana sampel kajian dibahagikan kepada kumpulankumpulan, apakah rawatan (jika ada) yang diberikan kepada kumpulan-kumpulan ini serta
apakah data dan bagaimanakah data ini dikutip. Terdapat 8 rekabentuk kajian yang biasa
digunakan dalam kajian pendidikan. Bentuk kajian adalah sama ada kuantitatif, kualitatif atau
kadang-kadang gabungan antara kedua-duanya.
1. Rekabentuk Kajian Kuantitatif

Eksperimen

Kuasi-Eksperimen

Korelasi

Tinjauan

26

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

2. Rekabentuk Kajian Kualitatif

Teori grounded

Etnografi

Naratif

Kajian Kes

3. Rekabentuk Kajian Gabungan Kuantitatif & Kualitatif

Kaedah Bercampur

Kajian Tindakan

3.4.7 Menentukan Prosedur Persampelan


Langkah pertama dalam menulis penyelidikan akademik menyediakan draf cadangan
penyelidikan, yang merupakan ringkasan sistematik atau dokumen yang terdiri daripada lakaran
kasar penyelidikan anda akan menjalankan. Cadangan penyelidikan yang lengkap biasanya
mengandungi maklumat tentang masalah penyelidikan, soalan penyelidikan, kajian literatur,
metodologi penyelidikan dan senarai rujukan.

Mengapa Menulis Cadangan Penyelidikan


Satu cadangan penyelidikan adalah pelan kajian yang terdiri daripada rangka kerja konsep
penyelidikan, tujuan dan objektif penyelidikan, soalan penyelidikan dan hipotesis, kepentingan
penyelidikan dan batasan, kajian literatur dan kajian terdahulu serta alat penyelidikan dan
kaedah analisis data.
Penyelidik akan menjalankan penyelidikan berdasarkan cadangan ini, dengan hasil akhir
menjadi kertas kertas penyelidikan, disertasi, tesis atau projek. Dengan penyediaan cadangan
penyelidikan penyelidik akan dapat mengenalpasti masalah isu dikaji dan menyatakan satu set
soalan yang perlu dijawab dalam penyelidikan.
Kajian literatur yang berkaitan kepada masalah penyelidikan (ini menunjukkan status
pengetahuan akademik dalam bidang), dan mengenal pasti kawasan-kawasan yang masih
belum diselidiki atau telah tidak ditangani oleh penyelidik. Menghasilkan hipotesis (jawapan
yang diramalkan untuk soalan penyelidikan, jika berkenaan); Membina metodologi penyelidikan
sepadan untuk menguji hipotesis atau menjawab soalan-soalan penyelidikan; Membina reka

27

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

bentuk penyelidikan dan wajar teknik pengumpulan data; Mengenalpasti prosedur data yang
sesuai.

3.4.8 Membina Instrumen Kajian


Secara umumnya instrumen kajian ialah apa saja alat, atau cara atau

kaedah untuk

memperolehi dan mengumpul data kajian. Membina instrumen kajian adalah dengan cara
mereka / cipta sendiri oleh pengkaji berdasarkan soalan-soalan kajian dan membuat ubahsuai
daripada instrumen kajian pengakaji terdahulu dan menggunakan instrumen standard yang
sedia ada. Instruman Kajian Kuantitatif menggunakan borang soal-selidik (BSS), pelbagai jenis
ujian dan Senarai semak
Tujuan Kajian & Reka Bentuk Kajian Kuantitatif ialah:
1. Mencipta persepsi, pendapat atau trend masyarakat terhadap sesuatu isu.
Contoh: Persepsi murid PISMP terhadap kepentingan kajian. ( Reka bentuk kajian Jenis
Tinjauan ( Survey )
2. Mengkaji keberkesanan rawatan. Contoh: Keberkesenan kaedah pembelajaran koperatif
( Reka bentuk kajian jenis Eksprimen) Nota : Persampelan rawak
3. Mengkaji keberkesanan rawatan. Contoh: Keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif
(Reka bentuk kajian jenis Kuasi- Eksperimen) Nota: Persampelan tidak rawak
4. Mengkaji hubungan antara pembolehubah (Reka bentuk kajian jenis Korelasi ) Contoh:
Hubungan antara Kaedah Amali Solat dengan penguasaan bacaan dalam solat .
REKA BENTUK EKSPERIMEN
Ciri-ciri utama:
1. Peserta-peserta dipilih dan diagihkan secara rawak kepada kumpulan eksperimen dan
kumpulan kawalan.
2. Sesuatu intervensi diaplikasikan kepada satu atau lebih kumpulan.

28

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

3. Akibat (outcomes ) diukur pada akhir eksperimen - boleh menentukan sebab dan akibat
dalam kajian.
4. Prosedur direkabentuk supaya menangani ancaman terhadap kesahan.
5. Statistik digunakan untuk membuat perbandingan
Contoh 1
Tajuk Kajian: Gaya belajar dalam kalangan murid Tahun 6 di sekolah daerah Kinta Utara.
Latar Belakang Kajian
1. Pencapaian akademik adalah penting untuk hala tuju dan masa depan murid
2. Murid tidak tahu memilih gaya belajar yang sesuai dengan diri mereka dan suka
mengamalkan gaya pembelajaran pada saat-saat sebelum peperiksaan bermula.
3. Kajian berbentuk tinjauan yang dijalankan ini adalah untuk mengkaji gaya pembelajaran yang
diamalkan oleh murid-murid Tahun 6 di sekolah daerah Kinta Utara dan hubungannya dengan
pencapaian akademik berdasarkan empat model / gaya pembelajaran yang diasaskan oleh
Dunn dan Dunn (1978) dalam:a) Stimulus Persekitaran
b) Stimulus Emosi
c) Stimulus Fisiologi
d) Stimulus Sosiologi
4. Kajian ini menggunakan soal selidik berskala 4 mata sebagai instrumen kajian.

3.4.9 Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian


Kesahan dan kebolehpercayaan instrument amat penting
instrumen

daripada

terdedah

dari

kecacatan.

29

bagi mempertahankan kejituan

Semakin

tinggi

nilai

kesahan

dan

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

kebolehpercayaan maka semakin jitu data-data yang diperolehi bagi menghasilkan kajian yang
baik dan berkualiti.

1. Kesahan Instrumen Soal Selidik (Kuantitatif).


Kesahan didefinisikan sebagai ketepatan (appropriateness), kebenaran (truthfulness),
bermakna (meaningfulness) dan kebolehgunaan (usefulness) instrumen yang membolehkan
data-data diinferenkan. Kesahan juga bermaksud ; persetujuan antara dua percubaan untuk
mengukur trait yang sama secara maksimum dengan kaedah yang berlainan. Biasanya bagi
instrumen soal selidik, seseorang penyelidik akan menggunakan teknik Criterion Related
Evidence untuk mengumpulkan bukti (collecting evidence) terhadap kesahan instrumen melalui
sekumpulan pakar rujuk (expert judgement). Dengan itu penyelidik akan melantik beberapa
orang pakar untuk mengesahkan instrumen kajian.

Kesahan Instrumen Temu Bual Dan Pemerhatian (Kualitatif)


Bagi kajian penyelidikan yang menggunakan pendekatan kualitatif melalui temu bual,
pemerhatian dan dokumen dalam usaha pengkaji untuk mengumpulkan sebanyak mungkin
maklumat atau data, penggunaan teknik triangulasi itu sendiri telah dapat memperkukuhkan
kesahan kajian. Penggunaan teknik triangulasi (soal selidik, temu bual dan pemerhatian) yang
digunakan secara serentak dalam sesuatu kajian hendaklah dibuat dalam bentuk equivalent
form (kriteria dan konstruk item yang sama dalam pelbagai jenis instrumen).
Penggunaan teknik triangulasi seperti pungutan data-data yang diperoleh melalui
sumber dokumen bukan sahaja boleh menyokong dan menambahkan bukti daripada pelbagai
sumber lain, tetapi juga menolong mengesahkan maklumat yang didapati daripada temu bual
dan pemerhatian. Kesahan dalam kajian berbentuk kualitatif (penggunaan temu bual,
pemerhatian dan dokumen sebagai instrumentasi) tidak hanya tertumpu kepada hasil kajian
tetapi keseluruhan proses penyelidikan.
Bagi seseorang penyelidik yang menggunakan kaedah survey, maka kesahan dalaman
(internal validity) dan kesahan kriteria (criteria validity) digunakan serentak bagi maksud
membuat kesalahan kepada instrumen temu bual. Kesahan dalaman dilihat daripada aspek
manipulatif kawalan dalam hubungan variabel-variabelnya. Dengan itu, teknik morale ballot dan
cross-checking digunakan kedua-duanya serentak bagi memperkukuhkan nilai kesahan
terhadap data, khususnya dalam temu bual. Atas saranan ini, biasanya penyelidik akan

30

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

menggunakan dua orang informan (seorang lelaki dan seorang wanita) bagi setiap kajian bagi
tujuan temu bual.
Manakala kesahan kriteria dalam temu bual dicapai melalui menemu bual individu yang
benar-benar memiliki pengetahuan dan maklumat terhadap bidang kajian pengkaji. Biasanya
bagi tujuan ini pula, penyelidik akan menemu bual beberapa orang informan dalam lokasi kajian
yang berlainan asalkan sama ciri dan sifatnya. Manakala kesahan dalam pemerhatian dibuat
melalui teknik kesahan konstruk (construct validity) iaitu dengan cara mengkategorikan
peristiwa-peristiwa yang diperhatikan kepada beberapa kelompok (clusters) bagi variabel yang
dikehendaki, kemudian membandingkan pemerhatian yang lalu dengan pemerhatian sekarang.

Tujuan penyelidik membuat kesahan instrumen adalah bagi menjamin kesahan item-item
(instrumen) agar bersifat ;

i.

Defensibiliti (dapat dipertahankan hasil kajiannya tepat dan berguna)

ii. Accuracy (ketepatan menjawab persoalan kajian)


iii. Appropriatetness (kesesuaian relevan dengan tujuan kajian)
iv. Meaningfulness (bererti memberi makna terhadap data melalui skor)
v. Usefulness (kebolehgunaan mampu membuat keputusan berhubung dengan
apa yang cuba dicari atau dihasilkan kerana keputusan dari penilaian tersebut
boleh

menyediakan

maklumat

yang

bermakna

mengenai

tajuk

dan

pembolehubah yang hendak diukur untuk menginferenkan data kajian).

3.4.12 Menganalisis dan menghurai data

Biasanya alat kajian kuantitatif akan menghasilkan data yang besar saiznya. Sebagai
pengkaji, anda bertanggungjawab untuk mengolah data itu kepada format yang sesuai dengan
kaedah analisis data dan boleh ditafsir kemudiannya.
Anda perlu mengolah data kepada kategori, peratus, min dan sisihan piawai. Berikut
adalah Iangkah-Iangkah dalam analisis data:

31

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

(a) Fasa pra-analisis


(b) Fasa pengurangan saiz data
(c) Fasa paparan data
(d) Fasa pengesahan data
(e) Fasa dapatan

Dalam fasa pra-analisis, segala penjelasan tentang variabel kajian hendaklah dibaca
dan difahami, dikemaskini, dan disempurnakan. Anda mesti yakin yang pemboleh ubah
penting/utama dilabel dengan betul mengikut jenis atau kategori. Mereka hendaklah disusun
tertib mengikut keperluan teori analisis.

Pemprosesan Data
Seperti yang dinyatakan dalam topik lepas, data dikutip dan dikemaskan melalui
prosidur berikut:
(a) Surat memohon kebenaran membuat kajian hendaklah dihantar kepada pentadbir sekolah
berserta dengan surat kebenaran daripada Kementerian Muridan.
(b) Selepas mendapat kebenaran dari pengetua, satu temu janji hendak dibuat dengan guru
kelas untuk membincang jadual waktu bagi anda melakukan kajian. Maklumat latar belakang
kelas juga perlu diketahui sebelum memulakan kajian.
(c) Apabila sampel telah dikenal pasti, borang soal-selidik / inventori diedarkan dan meminta
mereka yang berkenaan mengisikannya.
d) Sebelum analisis dibuat, data mentah yang diperoleh itu hendaklah diproses terlebih dahulu
untuk mendapatkan latar belakang subjek kajian, misalnya, peratus murid mengikut jantina,
tahap sosioekonomi ibu baps, jumlah gaji dan lokasi sekolah.
(e) Data daripada alat kajian, seperti soal-selidik / inventori, perlu diubah kepada skor variabelvariabel kajian. Ini biasanya dibuat dengan menggunakan pengiraan, seperti mengira jumlah
atau min item-item tertentu untuk mengira skor bagi variabel "sikap". Jika nilai skor diperoleh
secara manual, maka semakan ketepatan harus dilakukan.

32

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

(f) Selepas semua maklumat tentang latar belakang subjek kajian dan semua skor variabel
kajian diperoleh, pengkaji boleh mula menganalisis data kajian untuk menjawab soalan-soalan
dan/atau hipotesis-hipotesis kajian.

3.4.13 Membincang dan melapor hasil kajian


Sekiranya seseorang itu ingin menulis dengan gaya yang jelas, lebih baik ia mempunyai
pemikiran yang jelas juga; dan sekiranya seseorang itu ingin menulis dengan gaya yang terpuji,
biarlah dirinya sendiri mempunyai pemikiran yang terpuji. (Johann Wolfgang von Goethe).
Dalam membincangkan hasil kajian, kita wajib menyemak keputusan secara kritikal. Menurut
Akhiar dan Shamsina (2011) kita juga harus menanya beberapa soalan kepada diri kita sendiri
iaitu:
- Adakah kriteria yang telah dipilih menunjukkan kualiti isi kandungan yang sah? Adakah kita
telah meninggalkan mana-mana kriteria penting atau telah memasukkan kriteria yang tidak
berkenaan?
- Sekiranya kita menjalankan rawatan (treatment) dan membuat perbandingan antara kumpulan
atau masa, maka soalan berikut perlu ditanyakan:
Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan, berkaitan isi kandungan
sebelum dan selepas rawatan?
Selain tindakan rawatan adakah syarat serupa bagi setiap kumpulan (contohnya, arahan,
tahap keupayaan)?
Adakah perkara lain telah berlaku selain rawatan yang dirancang, yang boleh mempengaruhi
dapatan kajian?
Adakah terdapat perbezaan motivasi antara kumpulan sebelum atau semasa kajian
dijalankan?

Di Institut Pendidikan Guru (IPG), penulisan laporan penyelidikan akur dengan format/gaya
mengikut American Psychological Association (APA).

33

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

Aktiviti perbincangan

Penyelidikan didefinisikan sebagai pemerolehan fakta-fakta secara sistematik melalui


proses pengumpulan, penganalisisan dan pentafsiran sesuatu keputusan ( Khalid,
2003). Terangkan 4 sebab mengapa penyelidikan dijalankan?

Soalan OLL

Bagaimanakah cara untuk menyatakan masalah kajian dalam penyelidikan pendidikan?

34