Anda di halaman 1dari 23

Bandarnaskah.blogspot.

com

KAMIT
Sandiwara Basa Jawi
Dening: Gusmel Riyadh

perkara nyumbang wis owah dadi utang piutang.

PERHATIAN!
Bila Anda akan mementaskan naskah ini mohon untuk menghubungi penulis
naskah untuk sekedar pemberitahuan.
Penulis: Gusmel Riyadh
Email: melonmanalagi@gmail.com
HP: 085647590085

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

Bandarnaskah.blogspot.com

Dapukan
1. Kamit
: Tukang batu, umure udakara 35 tahun
2. Suli : Bojone Kamit, umure udakara (elok)
3. Mbah Jebrak : Wong iki iso lanang iso wadon, umure wis ngancik 60an
4. Pardi : Tukang ngarit, umure 25 tahun
5. Ginah
: wong wadon Umure 22 tahun
6. Pak Bayan
: kaya umume bayan liyane
7. Kedut
: bocah ora waras
8. Sari : anake Kamit, kelas 1 SMP (nadia)
9. Leginu
: Tukang gawe kandang, umure 25 tahun
10. Tukang Kredit : wong wadon umure 25 tahun

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

Bandarnaskah.blogspot.com

BAGIAN 1
Ing tengah panggung arupa omahe kamit, jejer omahe mbah jebrak lan kios
manuke leginu.. Ing sisih tengen uga perangan wingking omah sing ana
kandhang wedhuse. Menawa ing sisih kiwo ana dalan kampung lan papringan.
Sandiwara iki kawiwitan suara tembang lanang wadon, kairing suara musik sing
kepenak. Sok banter sok alon.
Koor:
Sing koor isa lanang-wadon genti genten, sing wadon kenes, kemayu..
E, dhayohe teka
E, jerengna klasa
E, klasane bedah
E, tambalen jadah
E, jadahe mambu
E, pakakna asu
E, asune mati
E, kelekna kali
E, kaline banjir
E, centelna pinggir
Hahahahaha.
Wayah esuk
Saktengahe suara koor sing munggah medun, ndadak teka kedut, karo bengokbengok..
KEDUT :Mbah! Mbah Jebraaaaak! Mbah! Mbah Jebraaaaak!
MBAH JEBRAK SING LAGI NGGAWA KAYU SAKA NJERO MGOMAH METU
KARO KAGET.
KEDUT: Mbah!
MBAH JEBRAK: Ngapa, ana apa?
KEDUT: Wedhusmu mbah! Wedhusmu..!
MBAH JEBRAK: Heh, Wedhusku kena apa? (Kaget, tiba, kayune morak-marik).
KEDUT: Mbah! Wedhusmu!
MBAH JEBRAK: Piye, Le, piye? Wedhusku piye? (Ngewel, banget kawatir marang
wedhuse)

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

Bandarnaskah.blogspot.com
KEDUT: Wedhusmu ora papa Mbah. Isih ana kandang! Sehat Hahaha (Njoget-njoget,
karo ninggalke Mbah Jebrak, karo ngece-ngece, orang rumangsa salah).
MBAH JEBRAK: O Wedhus!
WAYAH BENGI
NENG NGAREP OMAHE MBAH JEBRAK. MBAH JEBRAK LAGI JAGONGAN
KARO KAMIT. WONG LORO, TUWA ANOM, KATON RUKUN, IBUT
NGLINTHING MBAKO LAN WUR.
KAMIT: Wedhus Mbah. Aku ki wis kawit mbiyen pengin ngingu wedhus.
MBAH JEBRAK: Halah, apa kowe isa ngopeni?
KAMIT: Nek mung ngopenie gampang Mbah. Angger dipakani suket lakya urip tho Mbah.
Sing aku gak isa ki olehe tuku Mbah. Ora ana duit sing tak nggo tuku je..
MBAH JEBRAK: Ora usah kawatir Mit, suk nek wedhusku manak, tak wenehi cempene.
Bayaren murah-murahan wae..
KAMIT: Wah, gelem Mbah, gelem aku. Wis meteng tho Mbah?
MBAH JEBRAK: Kawin we durung Heh..heh..heh..
KAMIT: Ealah Njaluk ududmu neknu.. (Karo nyaut udude Mbah Jebrak).
Pak Darmo olehe mantu kapan tho Mbah?
MBAH JEBRAK: Nek ora kleru suk Setu malem Minggu tho Mit. Lha ngapa?
KAMIT: Ora papa Mbah. Mung ngelu olehe mbalekne sumbangan.
MBAH JEBRAK: Heh..hehheh Bab nyumbang tho Mit. Ora usah digawe mumet Mit.
Kaya aku iki lho. Ana ya nyumbang, nek ora ana ya uwis..
KAMIT: Nyawang omah iki, dadi kelingan pas cilikanku mbah. Bapak Simbok mung
magersari, sakwayah-wayah neng dikon lunga, ya kudu lunga. Beja aku, isih nuku lemahe
Lik Sukidi, sanajan mung sekilan paribasane, duite ya duit utangan, isa tak nggo gawe gubuk
iki.
KAMIT ISIH NYAWANG OMAHE, MBAH JEBRAK WIS KLEBAS-KLEBUS UDUD.
KAMIT: Omah kuwi, sanajan kaya ngapa bentuke tetep dadi jujugan. Paribasan manuk
mabur, wayah sore mesthi balik njujug susuh. Manungsa ya ngono kuwi mbah, esuk lunga,
golek butuh dhewe-dhewe. Ana sing kerja, ana sing sekolah, ana sing butuh ketemu kanca,
butuh ketemu dulur. Ananging nek wancine, mesthi dho bali. Njujug omah. Nyelehne awak,
ngedemke pikir. Leren. Kabeh ketemu neng omah. Kudune nek wis tekan omah, pikiran dadi
ayem, tenang, kepenak. Kuwi nek lumrahe omah mbah! Nanging omah iki kok ora. Angger
mlebu ngomah, pikiran malah dadi bludreg, rasane mung pengin nesu. Uteg malah dadi
umub. Panas..

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

Bandarnaskah.blogspot.com
MBAH JEBRAK: Lha mlebu ngomahku apa piye?
KAMIT: Aku lagi mikir mbah. Tentreming urip kuwi dumunung ana neng ngendi mbah?
MBAH JEBRAK: Lha ya embuh.
KAMIT: Apa merga banda pikiran dadi tentrem mbah?
Apa merga bojo ayu ati dadi seneng mbah?
Apa merga jabatan rasa dadi ayem?
MBAH JEBRAK: Lha nek kowe nyawang aku piye Mit?
KAMIT NYEDHAK MBAH JEBRAK
KAMIT: Sampeyan kepenak mbah. Ora ana sing dipikir, ora ana sing digagas. Urip ijen, ora
ana beban!
MBAH JEBRAK: Hehhehheh Lha apa ijol. Kowe manggon kene, aku tak neng
kono?
Mit, umurku wis meh 70 tahun. Pait legine kahanan, aku wis tau ngrasakne Le. Paribasan
telung ndina telung mbengi ora mangan ora turu, aku ya tau nglakoni. Nanging kowe ya ora
ngerti tho, nek aku ya tau nduwe banda sing dipangan pitung turunan ora bakal entek?
KAMIT: Hah! Tenane mbah? Lha endi?
MBAH JEBRAK: Heh.. heh heh
Kabeh tak tinggalke Mit. Kabeh kuwi ora isa gawe tentreming ati. Tentreming ati kuwi ana
neng kene Le.. neng ati. Banda, wanita, pangkat, jabatan kuwi mung titipan. Paribasan
kesenengan sing semu.
KAMIT: Lha ning uripku kok ora tentrem mbah? Sing salah sapa mbah?
MBAH JEBRAK: Ora perlu nyalahke sapa-sapa Le. Urip kuwi lelakon. Lelakone manungsa
kuwi wis ana sing ngatur. Nek manungsa isa nampa apa sing dadi lelakone, uripe bakal isa
tentrem.
KAMIT: Lha aku kok ora isa nampa Mbah?
MBAH KAMIT: Durung Lhe. Merga kowe durung isa nampa kahanan uripmu.
KAMIT: Lha genah ora isa nampa Mbah! Sapa wonge sing isa nampa kahanan kaya ngene!

NALIKA LAMPU MURUP, PANGGUNG NANDHAKE WANCI ESUK, WAYAHE WONG


MANGKAT NYAMBUT GAWE. NALIKA KUWI LEGINU WIS MAGROK NENG KIOS
MANUKE. IBUT GAWE KANDANG MANUK. SULI, BOJONE KAMIT WIS MOLAKMALIK MBUKAKI BUKU CATHETAN WONG NYUMBANG LAN MBOK JEBRAK
LAGI MAKANI WEDHUS.

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

Bandarnaskah.blogspot.com
DUMADAKAN JEDHUL PARDI SOKO SISIH KIWO PANGGUNG SING WIS DANDAN
MLIPIT SAJAK AREP GLIDIG KANTORAN. PARDI KATON KAYA POLISI NGINDHIK
MALING, POLAHE BLINGSATAN LAN NGERTI-NGERTI MLEBU ANA ING KOLAHE
KAMIT. SARI BOCAH WADON ANAKE KAMIT SING DURUNG RAMPUNG ADUS
SAKNALIKA BENGOK-BENGOK. MBALANG CIDHUK KENA SIRAHE PARDI
SULI AREP MUNI-MUNI NANGING WIS KEBACUT PARDI NUGEL KANDHANE.
PARDI: Ngkosik! Ojo muni sik! Mengko wae yen urusanku wis rampung, munio sak
karepmu. Iki urusan ndonya akherat. (PARDI BANJUR MINDHIK-MINDHIK MANEH)
MBAH JEBRAK: Anyak dines, Di?
PARDI: Hus, pitakonmu kok simpen dhisik wae! Opo ora weruh aku lagi ngoyak maling?
SARI: (JEDHUL SIRAHE) Halah! Maling opo
PARDI: (NAPUK NGANGGO TAS) Ora guyon sik, iki kahanane gawat!
ORA LET SUWE, SAKA PANGGUNG BAGIAN MBURI NURUT KARO DALAN
KAMPUNG KATON GINAH MLAKU MEGAL-MEGOL. RASANE ATINE PARDI
SAMSOYO ORA UMUM. SOLAH TINGKAHE MANGKELAKE WONG SING
NONTON.
BARENG TEKAN CEDHAK
GINAH: Monggo, Mbah Jebrak..
MBAH JEBRAK: Monggo, mbak guru..
GINAH: Monggo,. Bu Kamit
SULI: (JUDHES) Monggo.
(GINAH AMUNG MESEM MARANG PARDI)
GINAH METU.
PARDI: Wedyan..!! esemane mbakyu. Walah
SULI: Walah ngrusak ndonya akheratmu?
PARDI: Tenan yen iki.
SARI: Lha kuwi genah mbak Guru Ginah no leh? Jare maling?
PARDI: Maling atiku, cah ayu.
KABEH: Huuuuu

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

Bandarnaskah.blogspot.com
PARDI: Ngkosik, aku arep ngencengke perkoro. Mbak Ginah mau dudu Guru lho, Mbah, ojo
kleru.
(PARDI CUCUL KLAMBI KANTORAN)
MBAH JEBRAK: Lha yen dudu guru ki opo? Penyanyi nangnut?
Menthunthung sigrak tengah..aaahhh,
SARI: Kuwi dangdut, Mbah!
SULI: Genah wis chetho ketok mata, gaweane Ginah kuwi opo.
PARDI: Sampeyan ojo gawe perkoro lho, Yu!
SULI: Lha genah adol monggo no leh.
PARDI: Monggo piye?
SULI: Lha kuwi, saben liwat nawake monggo. Monggo, Bu kamit. Monggo Mbok Dhe
Jebrak.
KABEH NGGUYU
SULI: Yen mlaku digawe-gawe, gol megal megol.
SARI: Sayake katutan monggo yake, Mak. Hahaha
PARDI: Sreiiii! Wong ki yen jalaran srei yo pancen koyo ngono kuwi! Apa-apa digunem ala.
Wis, aku arep mergawe dhisik.
SARI: Kok macak bagus temen ki arep nengdi, Lik?
SULI: Arep genti dines, Nduk, aliyan nggon sing diindhik.
MBAH JEBRAK: Lha yen macakmu koyo ngono kuwi sing mbok indhik njur sopo, Di?
KABEH NGGUYU MANEH. PARDI AMUNG MLENGOS
LEGINU: Kang, ojo lali, yen ngarit njur ketemu cacing gedhe-gedhe kui genah bagianku,
ojo dibabati.
PARDI: Ora, Nu. Ora bakal tak babati, nanging cacingmu iku sing bakal tak babat ludes.
PARDI JENGGIRAT NGLUNGANI. SING LIYANE ISIH PODO NGGUYU.
LEGINU: Lenguuusssss!!!
MBOK JEBRAK MLEBU NGOMAH. SULI MBACUTAKE NGGOLEKI CATETAN
JENENG WONG NJAGONG. SARI BUDAL SEKOLAH.

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

Bandarnaskah.blogspot.com
SARI: Mak, budal riyin. Ayo, lik melu ora?
LEGINU: Mbesuk yen makmu sing dadi guru, aku lagi gelem melu.
SARI MANGKAT SEKOLAH. MBAH JEBRAK MLEBU NGOMAH.
LAMPU MATI.

BAGIAN 2
LAMPU MURUP. WANCI SORE. WAYAHE WONG MULIH NYAMBUT GAWE.
LEGINU GAWE KANDANG MANUK. SULI UGA ISIH NGGOLEKI JENENG.
KAMIT MULIH SAKA OLEHE NYAMBUT GAWE. WIS PANCEN SABEN DINANE
YEN NALIKA KAMIT MULIH NYAWANG WONG LORO IKU KAYA WONG SING WIS
KADUNYAN. ORA NGERTI ABOT REPOTE WONG GOLEK SANDHANG PANGAN.
SULI REKA-REKA ORA NGERTI MENAWA. KAMIT TEKA. ORA NGREWES. KAMIT
AMUNG NGELUS DADA SINAMBI NGELA AMBEGAN.
KAMIT MBELU NGOMAH CUCUL BUSANA. KARO SEDELA-DELA NYAWANG
SULI SAKA JENDELA.
KAMIT BANJUR GAWA METU EMBER GEDHE SING ISINE PAKAIAN. DIGAWA
MLEBU MENYANG KOLAH.
MLEBU NGOMAH MANEH. METU GAWA PAKAIAN MANEH.
MBAH JEBRAK METU NGOMAH, JUPUK KAYU.
KAMIT: Sari opo durung mulih ta, Mbah?
MBAH JEBRAK: Mau kayane uwis ki, Mit. Jare kandha arep lungo menyang nggone
kancane ngono. Horok mbok coba takon bojomu to, Le. Genah, bojomu ya ana!
KAMIT: Ora takon karo wong bisu Mbah!
KAMIT MLEBU NGOMAH MANEH, METU GAWA RINSO.
LAN SAKPITURUTE SINAMBI NYAMPAR APA SING BISA DISAMPAR.
ATINE MANGKEL.
SULI MAKJENGGIRAT MLEBU NGOMAH, BANJUR METU LUNGA.
MBAH JEBRAK MLEBU PEKARANGANE KAMIT.
MBAH JEBRAK: Sing sabar ya, Le. Sing kuat atimu.
KAMIT: Kurang sepiro olehku sabar ta, Mbah?
MBAH JEBRAK: Pancen yo ngana kuwi yen wong wadon sing kebacut. Bacut kulina
nyandhang apik, bacut kulina mangan enak, bacut wor-woran karo wong-wong sing duwe
donya

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

Bandarnaskah.blogspot.com
KAMIT : nanging ora nyawang kahanane kaluwargane dewe. Bisa mangan opo ora, bisa
nyandhang opo ora.
Sing tak getuni ki jane yo mung siji mbok, iki lho (NUDING AMPLOP).
Kene sing direwangi rekasa, esuk nganti sore pencilakan tekan ngendi-endi, golek upa sak
gecil. Paribasan sikil kanggo sirah, sirah kanggo sikil, lha kok, ealah.. entek-entekane yo
mung diguwang nggo nyumbang.
MBAH JEBRAK Yen nggo nyumbang ki jenenge lak yo ora diguwang ta, Mit?
KAMIT Kuwi yen sing disumbang wong sing pantes disumbang. Wong sing bener-bener
mbutuhake sumbangan. Wong rekasa, wong kesusahan. Lha, iki?
Iki wong keduwitan kabeh, Mbah, tur dudu wong lagi nandhang susah. Iki wong seneng.
MBAH JEBRAK Seneng piye?
KAMIT Lha yen wong duwe kajab nikahake anak, syukuran, kuwi apa ora wong lagi seneng
jenenge?
Nyumbang kuwi lak tegese bantu ta mbok? Jenenge wong bantu kuwi mestine duwe
samubarang sing turah, mbuh kuwi awujud duit, wektu utawa tenaga. Tur meneh sing
disumbang kuwi lumrahe wong sing lagi kesusahan lan mbutuhake sumbangan. Nanging
upama wong seneng disumbang, yen sing nyumbang kuwi turah bandha, yo karepmu.
MBAH JEBRAK. Hus, ojo ngono kuwi. Wong nyumbang ki kudu lumantaran rasa iklhas
lho.
KAMIT Nah, kuwi! Kuwi sing tak gumunake. Jenenge wong niat syukuran kuwi mesti wis
niat ikhlas bakal metu bandha. Tegese kuwi mampu. Mula kudune yo syukuran sak
mampune. Nanging kenapa kok wong-wong meksa duwe gawe sing ngungkuli kemampuane?
MBAH JEBRAK Sing kepiye kuwi?
KAMIT Lha yo kuwi, paribasane gur duwe duit rong yuto nanging meksa nanggap dangdut
saka adoh kono. Komplit sak penyanyine sing senenge nganggo klambi mlethek-mlethek.
Yen wis ngono njur bandhane saka ngendi?
MBAH JEBRAK Sumbangan
KAMIT Lha yo njagakake sumbangan to? Lha ngono kuwi apa ra malah ngrekasake liyan?
MBAH JEBRAK Rekasa piye?
KAMIT Yo, rekasa sing kudu nyumbang.
LEGINU Lha ya sapa sing ngudokake?
KAMIT Lha yen ora nyumbang opo ora dirasani, digunem, diwales ra disumbang? Iki sing
gawe sengsara. Perkara nyumbang malah owah dadi utang pinutang.
MBAH JEBRAK Kuwi lak wis dadi adat to, Le, wis tradisi.

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

Bandarnaskah.blogspot.com
KAMIT Adat yen nekak gulu opo yo becik dibacutake? Sing penak tambah penak, sing
rekasa soyo sengsara.
Contone yo koyo awake dewe iki. Wong raduwe-duwe tenan nanging kepeksa nyumbang
merga wis tau disumbang. Direwangi utang kono utang kene gur arep kanggo mbalekake
olehe nyumbang. Kamangka sing duwe gawe cetha sugih mblegedhu.
LEGINU Nah, ngono kuwi jenenge nguyuhi segara, lha yo to, Kang?
MBAH JEBRAK Nguyahi! Nguyuhi lambemu kuwi.
KAMIT Adat mbiyen ki dak kira ora nganti kaya ngene iki. Mbiyen ananing nyumbang kuwi
kanggo nglestarekake upacara adat tradisi ben ora mandeg. Nanging upacarane kang sak
lumrahe. Ora nganggo sing-sing tetek bengek kaya jaman saiki.
Mbiyen upacara penganten nganggo slametan, tangga teparo podo urun beras yen duwene
beras, jagung yen duwene jagung. Kuwi yo sak pawihe, sak kuate. Upacarane ringkes miturut
kemampuane sing duwe gawe, ora perlu ngoyoworo. Lha saiki yen ra nganggo bukak sithik
jos jare ora gayeng.
LEGINU Yo genah to kang, wong duwe gawe yo kudu gayeng.
KAMIT Kowe yo melu udu?
LEGINU Aku urun joged wae. Mergane yen ora eneng sing njoged yo meksa ra gayeng.
KAMIT Ngono kuwi jenenge melu keplok ora tombok.
LEGINU AREP MULIH
MBAH JEBRAK
Dingaren temen, Nu. Yah mene gage le arep mulih.
LEGINU
Arep nguyuhi segara sik ...
LEGINU LUNGO.
PARDI MULIH SAKA NGARIT, KEDUT NUTUTI.
KEDUT Hayo, kowe mesti telik sandine wong londo. Yen ora kenopo kowe dlusap dlusup
neng galengane Mbah Marto? Mesti kowe arep melu mateni Mbah Marto. Kongkonane
londho yo kowe.
PARDI Janji ra minggat saka kene, tak sikat untumu!
KEDUT Lik, lik Kamit, iki aku nyekel telik sandine londho. Deweke duwe senjata api.
Uireng!
Mau nggo nembaki wit lomboke Mbah Marto. Mesti mau wis nyebar racun. Ben Mbah Marto
mati.
PARDI Kowe tak racuni kene sisan piye?

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

10

Bandarnaskah.blogspot.com
KEDUT Tiarap! Kabeh tiarap, pistole arep metu meneh!
Tulung! Tulung!
Mbah Bayan! Tulung! Ono mungsuh tekan kene!
PARDI Minggat ora?!
KEDUT Titenono len.. Tak kandhake Sailermun. Dengan kekuatan bulan akan
menghukummu!
KEDUT LUNGO.
PARDI MLEBU KOLAHE KAMIT. METU MANEH TRUS BALI NDADAN MLIPIT
NGANGGO KLAMBI KANTORAN.
MBAH JEBRAK Haiyah, priyayine sajak wis siap ngadhang widadari
Mbok pisan-pisan diruh-ruhi ngono to, Di. Seprono seprene wanine kok gur mesam-mesem
wae, kapan tekan tembunge jal.
PARDI Ha yo kareping ati yo ngono to, Mbah. Nanging cangkeme iki sing durung tekan.
KAMIT Lha opo tak silihi cangkemku piye?
PARDI Ojo! Wegah! Cangkemu amis.
KAMIT AREP MBALANG, NANGING DISTOP PARDI.
PARDI Ngkosik! Kae gal owes mudun widadarine.
MBAH JEBRAK Tenan, Di. Yen saiki kowe wani ngeruh-ruhi kowe entuk mangan sego
tumpang neng nggonku.
PARDI Tenan, Mbah?
MBAH JEBRAK Tenin!
KABEH MELU NYAWANG GINAH SING MLAKU SAKA KADOHAN. PARDI
ANCANG-ANCANG AREP NGERUH-RUHI GINAH.
DUMADAKAN MBUH SAKA NGENDI PARANE KEDUT NJEDUL NENG CEDHAK
BAGOR ISI SUKET OLEHE SING NGARIT PARDI.
KEDUT Ganja iki mesti! Tenan, iki ganja. Arep dicemplungke nang sumurmu, Lik Kamit!
Ben kabeh sing ngombe banyu sumurmu dadi mendem trus modar sedanten. Iki pengkhianat
negoro.. Sailermuuuuuuuun!!!
MLAYU LUNGO, DIOYAK PARDI
PARDI Wooo lha cempeeee!! Heh, ojo lungo! Mandeg! Tak sikat untumu!
LAMPU MATI

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

11

Bandarnaskah.blogspot.com

BAGIAN 3
LAMPU MURUP.
BALI WAYAH ESUK MANEH. KAYA ADATE, SULI NGETUNGI AMPLOP, MBAH
JEBRAK MAKANI WEDHUS, SARI ADUS.
LEGINU LAGI TEKA, NYANGKING KANDANG.
LEGINU Yu, wis lebon durung?
SULI Durung duwe duit.
LEGINU Galo wonge arep teka mrene.
SULI Walah, lha kok mruput temen.
SULI GAGE LE NGUKUTI AMPLOP. DILEBOKAKE NGOMAH BANJUR DELIK ANA
KOLAH. SARI BENGOK.
SULI Ssst, menengo. Ana gendruwo!
SARI Aku wedi mak.
PARDI TEKA, MINDHIK-MINDHIK NGANTI TEKAN KOLAH. BANJUR MLEBU.
PARDI KAGET BENGOK BANTER. SULI MELU BENGOK ORA KALAH BANTER.
SULI Kere!
SARI Owalah, tak kira gendruwo, jebule kere. Tiwas aku kaget.
PARDI (ISIH GEMETERAN) Tak kira wewe gombel manak, Yu.
PARDI MBACUTAKE NIATE. KAYA ADATE. NGINDHIK GINAH SING AREP
MANGKAT MERGAWE.
MBAH JEBRAK Sega sambel tumpang durung tembus lho!
PARDI Tenangno pikirmu, Mbah. Dina iki tak wanek-wanekake, tenan!
GINAH NJEDUL UGA KAYA ADATE, MLAKU MEGAL MEGOL.
GINAH Monggo, Mbah Jebrak.
MBAH JEBRAK Monggo, Mbak Guru.
GINAH Monggo, Mas Pardi
PARDI (MADHEP NANG MBAH JEBRAK)
Waduh, Mbah. Ngeruh-ruhi aku (BUNGAH, CENGINGISAN)

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

12

Bandarnaskah.blogspot.com

MBAH JEBRAK Yo diwales to, Di!


DURUNG NGANTI PARDI MALES, GINAH WIS LUNGO. TUKANG KREDIT TEKA
NENG CEDHAKE PARDI. PARDI NGIRA KUWI GINAH.
TANGANE TUKANG KREDIT NDEMOK PUNDAKE PARDI. PARDI SAMSAYA
CENGINGISAN.
PARDI Aku kudu piye iki, Mbah?
MBAH JEBRAK Kontrol, Di. Kontrol, Di.
TANGANE PARDI NDEMOK TANGANE TUKANG KREDIT. BARENG PARDI
NOLEH.
PARDI+TUKANG KREDIT Hiyaaaaaaaa!
PARDI Cempe.
TUKANG KREDIT Tengu.
PARDI Haiyah, tengu sakmene gedhene?
TUKANG KREDIT Lha opo ana cempe sing ayune kaya ngene?
Halah, Mbuh. Aku arep ketemu, Yu Suli!
Yu, Yu Suli!
(MARANG PARDI) Yu Suli ana Ngendi?
PARDI Mbuh, ora weruh. (MACAK AREP NGARIT, BANJUR LUNGO)
TUKANG KREDIT (MARANG LEGINU) Yu Suli ana ngendi, Kang?
LEGINU MENENG WAE. MALAH REKA-REKA NGGOLEKI NENG KLAMBINE.
TUKANG KREDIT Wong kenthir!
(MARANG MBOK JEBRAK) Budhe, Napa sumerep Yu Suli?
MBAH JEBRAK Wah, pangapunten. Kawit enjang kok dereng ketingal nggih?
(OMONGAN KARO AWAKE DEWE) Dosa siji.
TUKANG KREDIT Daleme suwung niku.
MBAH JEBRAK Tindakan mbok menawi, Bu.
Dosa loro.
TUKANG KREDIT Tindak dateng pundi nggih?
MBAH JEBRAK Pangapuntenipun, Bu. Lha badhe kersa punapa to?

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

13

Bandarnaskah.blogspot.com
TUKANG KREDIT Kula saking bank, BuDhe. Punika sampun wancinipun lebon.
MBAH JEBRAK Mangke sonten punapa kados pundi? Piyambake saweg tindakan
kadosipun.
Dosa telu
TUKANG KREDIT O, Nggih menawi mekatin titip weling kemawon Mbah. Nyuwun
tulung panjenengan sanjang dateng Yu Suli, bilih kula mangke badhe sowan mriki malih.
Matur Suwun Mbah. Pareng
MBAH JEBRAK O, Nggih, Monggo-monggo.
TUKANG KREDIT AREP LUNGO NANGING KRUNGU SUARA ANA ING KOLAH.
TUKANG KREDIT NYEDAKI NANGING
DUMAKAN KEDUT NJEDUL SAKA SISIHE KOLAH.
KEDUT Dor! Dor! Awas! Ampun ndemok banyu mriki, banyu mriki mpun kena racun.
Mengke yen sampeyan ngombe saged modar jalaran gerah sakwetawis wekdal. Mpun mang
minggat mrika! Kula amanke ndisik!
Kula mpun angsal kekuatan saking Sailermun, kok.
TUKANG KREDIT Wong gendheng! (BANJUR LUNGO)
KEDUT Gendheng opo salak, mlaku timik-timik. Monggo enggal minggat yayi!
(MARANG LEGINU) Lik, mau telik sandine londho wis tekan kene durung?
Aku wis nggowo senjata nuklir saka newyork afganistan arep tak tembak cengele!
Lik kandangmu pringe morak-marik glo!
LEGINU Pringe nek ora morak-marik yo ora dadi kandang! Kene tak lebokne kandang!
(KARO MBUKAK KATHOK)
KEDUT Gemang!! Gemang! Aja! Aja! Tulung Sailermuunn!! (LUNGO)
KAMIT DENGAREN ISIH ESUK WIS MULIH.
KAMIT Esuk-esuk kok ramene ngungkuli pasar. Ana apa ta Nu?
LEGINU Apa-apa ana, Kang. Gari milih. Sing genah dina iki lakone gayeng.
SULI KARO SARI METU SAKA KOLAH. SULI MLEBU NGOMAH.
SARI Bapak yahmenten kok sampun kondur? Napa mboten nyambut damel?
KAMIT
Bapak lagi wae entuk rejeki, Nduk. Iki gilo wis entuk sarapan. Kana dimaem njero kana!
SARI
Asyik..! Mak, Bapak ngasta sarapan!

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

14

Bandarnaskah.blogspot.com

SULI METU SAKA OMAH. MAKJENGGIRAT LUNGA GAWA BUNGKUSAN.


SARI Lho? Mak? Make ajeng teng pundi?
(MARANG KAMIT) Pak?
KAMIT Owalah Gusti, apa meneh kae sing arep didol?
KAMIT MLEBU NGOMAH. BALI METU MANEH.
KAMIT Gusti Allah, paringana sabar
Apa-apa entek ludes, gur arep dingo mburu gengsi. Yo wis kaya ngono kuwi tekone mak mu,
Nduk.
SARI Pak?

BAGIAN 4
WAYAH AWAN. LEGINU ISIH NENG KIOS KANDANG. MBAH JEBRAK ANA NJERO
OMAH.
SULI METU SAKA OMAH BARENG KARO KAMIT. SULI AREP MANGKAT JAGONG.
KAMIT Mbok ora usah mangkat wae to, Mak. Duite kanggo liyane.
SULI Kae bekakas sing tuku aku dewe. Dadi yen tak dol yo duite tak nggo sak karepkarepku dewe!
KAMIT Mbok yo ora mburu gengsimu dewe. Kowe apa ora nyawang, Sari ki wis wayahe
ragat akeh. Sedela ngkas munggah SMA. Ragate mlebu SMA kuwi ora sithik.
SULI Bab sekolah anak kui lak urusane wong lanang. Aku yo ramelu cawe-cawe!
Bu Darmo iki wong penting. Mbiyen nalika sepasarane Sari Bu Darmo nyumbang satus ewu.
Lha yen aku ra mbalekake njur raiku tak dokok ngendi?
KAMIT Bu Darmo kuwi lak wong sugih mblegedhu, tur meneh apa ya butuhe dewe mung
jagong? Saiki isa jagong, sesuk mangan apa?
SULI Sesuk ya golek meneh!
KAMIT Sing golek sopo? Kowe yo isa golek? Lak yo isamu mung adol bekakas ta? Yen wis
entek gusis jur arep adol apa? Adol awak?
SULI Yo ben!
KAMIT Wong wedok ora aturan! (AREP NAPUK SULI NANGING MBAH JEBRAK
BENGOK)

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

15

Bandarnaskah.blogspot.com
MBAH JEBRAK Aduh biyung!!!! Iki ana apa ta elae! Awan-awan kok nanggap bratayuda
ana apa ta genahe??
SULI Wis patenono aku sisan, Kang!
MBAH JEBRAK Ngkosik, iki ana apa ta?
KAMIT Wis ben, Mbok. Sabar kuwi ana watese. Wong wedok yen ora iso diatur ben tak
rampungane saiki!
MBAH JEBRAK Nu, Kamit gocek ana!
LEGINU NGGOCEKI KAMIT.
LEGINU Sareh, Kang. Sareh, Kang
KAMIT Ora isa! Kudu ana sing mati!
MBAH JEBRAK Nyebut le, Nyebut le!!
SULI Patenono aku kang!
KEDUT Ngkosik!
Siji tambah siji piro?
SULI + KAMIT Loro!
KEDUT Loro tambah loro?
SULI + KAMIT
Papat!
KEDUT Gendera Indonesia apa?
SULI + KAMIT Abang Putih
KEDUT Lagu kebangsaan Indonesia apa?
SULI + KAMIT Indonesia Raya!
KEDUT
Sila ketiga Pancasila apa?
SULI + KAMIT
Persatuan Indonesia!
KEDUT
Pekik perjuangan apa?

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

16

Bandarnaskah.blogspot.com
SULI + KAMIT Merdeka!
KEDUT Baleni!
SULI + KAMIT Merdeka!
KEDUT Baleni!
SULI + KAMIT Merdeka!
KEDUT
Nah, wis. Bar. Mupakat.
KEDUT NYALAMI SULI KARO KAMIT. SULI KARO KAMIT BINGUNG.
MBAH JEBRAK Wis, saiki karepmu cah. Dikandhani wong waras ora nggugu, nanging
didikte cah gendheng malah manut.
Wis terus-terusna wae. Aku ra melu cawe-cawe. Yen nekad kok bacutake yo tegese ora ono
bedhane kowe kabeh kare cah gendheng kae. Yen ana sing mati layato dhewe, ndhudhuko
jugangan dewe. Urugen dewe. Ndongaa dhewe! Pitung dinanen dhewe! Patangpuluh
dinanen dhewe!
MBAH JEBRAK MALAH MUNI-MUNI BANJUR MLEBU NGOMAHE DEWE.
SULI LUNGO KLEPAT.
KAMIT MLEBU NGOMAH.
LEGINU NDANDANI KANDANG, NANGING DUMADAKAN PARDI TEKA KAYA
ADATE. GAGE LE AREP NGINDIK.
LEGINU Owalah, Kang, Kang. Sampeyan kok yo ra jeleh-jeleh to, Kang?
PARDI Ngene iki jenenge tresno sak modare, Nu.
LEGINU Lha yen carane kaya sampeyan kuwi, mbok nganti modar to yen kecandak.
PARDI Halah, ngertimu ki opo bab wong wadon?
LEGINU Woooo, kene ki yo jelas juara no! Wong den baguse iki wis tahu ngasak tekan jagat
manca.
PARDI Ngopo? Golek wong wadon?
LEGINU Ora! Ngarit!
Yo golek wong wadon to!! Iki sing dirembug ki bab apa coba?
PARDI Iyo, iyo piye?
LEGINU Aku ki wis ngambah jagat manca, ketemu wong wadon manca warna.
PARDI Kuwi wong wadone ora wuto ta?

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

17

Bandarnaskah.blogspot.com

LEGINU Ha, iki! Iki sampeyan takon opo ngajak gelut?


PARDI Mbok, menowo.
LEGINU Dadi, ngene, ana bebasan jodo iku ana ing astane Gusti Allah. Lha, berarti yen aku
ro sampeyan ora usaha yo tetep neng Astane Gusti Allah. Ya ta?
PARDI Iya,iya bener. Lha nanging apa sing tak lakoni iki yo wujud usaha ki?
LEGINU Wis ana hasile?
PARDI Lha wingi nyatane wis gelem ngeruh-ruhi?
LEGINU Klerune sampeyan yo nggon kono kuwi. Kuwi iwak sing lagi ngambu umpane.
Dadi ngoyak wong wadon kuwi ibarate wong mancing. Wales diuncalke, ojo kesusu disendal.
Di enteni, ditarik alon-alon. Di ulur ditarik diulur maneh, yen wis kecanthol lagi disendal sing
banter. Genah kecekel kuwi!
PARDI MRAKTEKAKE NGANGGO GAGANG PANCING.
Dadi diulur, ditarik, Diulur maneh ditunggu sik. Wis nyantol durung yo?
ORA LET SUWE..
PARDI Wah ketoke nyanthol, Nu?
LEGINU Coba ditarik, Kang!
PARDI Hiyaaaa!
SAKA KALI NJEDUL TUKANG KREDIT SING BUBAR NGISING.
LEGINU SAYA KEPINGKEL-PINGKEL.
PARDI Bener kandamu, Nu. Tarik ulur tarik ulur trus nyanthol Lha nanging kok sing
kecanthol cempe?
LEGINU KARO PARDI CEKAKAKAN
TUKANG KREDIT Yu Suli ana ora?
LEGINU Heh! Ssstt!! Ngkosik-ngkosik! Tak kandani. Iki lagi wae bar ana perang brata
yuda.
PARDI Hah sapa?
LEGINU Kang Kamit karo Yu Suli. Mau geger!
TUKANG KREDIT
Sampeyan opra gawe-gawe, to kang?

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

18

Bandarnaskah.blogspot.com
LEGINU Wani kethokan gulu! Iki yu Suli lunga, mbuh minggat nang ngendi. Kang Kamit
ana njero ngomah. Nanging isih durung sareh. Opo kowe gelem ngggugah macan turu?
TUKANG KREDIT Wah, njur piye iki Kang? Lha utange Yu Suli wis tekan wancine.
Kepoloku yo wis ngoyak-oyak, iki wis meh entek sasi.
LEGINU Wis manuto aku. Sesuk wae mrene meneh. Timbang melu kena godo rujak pala
kowe!
TUKANG KREDIT Walah Yo wis yen ngono Kang. Tak bali sesuk wae.
TUKANG KREDIT LUNGO.
LAMPU MATI. NANGING LAMPU BOLAM OMAH BAJUR URIP, NANDHAKAKE
WAYAH BENGI.

BAGIAN 5
WAYAH BENGI. ANA WONG LORO DANDAN IRENG-IRENG. SAKA AWAKE KETOK
YEN KUWI WONG WADON. NGINDHIK KANDHANG WEDHUSE MBAH JEBRAK.
JEBULE MALING WEDHUS.
MBAH JEBRAK KRUNGU SWARA WEDHUSE BANJUR TANGI METU.
MBAH JEBRAK Sapa ya kuwi?
Yongalah Gusti Allah! Ana Maling cah! Iki piye? Iki piye?
WONG-WONG BANJUR TEKA NUTHUKI KENTHONGAN KARO BENGOKI
MALING.
LAMPU MATI.

BAGIAN 6
WAYAH AWAN. KABEH ANA ING OMAHE KAMIT. KEJABA GINAH KARO KEDUT.
ANA ING KONO UGA ANA BU BAYAN. SULI NANGIS MBENGUNGUNG
DIRUBUNG WONG PIRANG-PIRANG.
MBAH JEBRAK NANGIS MISEK-MISEK.
Kok ya tegelmu nganti semono to nduk?
SULI Dudu aku Mbah
MBAH JEBRAK Marang sedulur kowe iso maleh maling, ilang elingmu.
SULI Aku ora nyolong Mbah

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

19

Bandarnaskah.blogspot.com
MBAH JEBRAK Pancen ora nyolong, nanging jupuk. Jupuk barang sing dudu duweke. Opo
to abote nembung? Kapan aku tahu ora entuk mbok silihe? Yen pancen duwe aku karo kowe
opo kurang nyah-nyoh?
Kowe wis tak anggep anakku dewe nduk, Aku ora ngiro yen caramu males koyo ngene iki..
SULI Mbah..
MBAH JEBRAK Dadi pancen bener kandhane Kamit, nyumbang kuwi kudune mung sak
pawihe, sak mampune. Ora sah mekso, ora perlu ngoyoworo. Nyumbang kuwi sing nglantari
rasa lkhas, dudu nepsu. Ora nggo mburu gengsi
SULI Aku ra trimo yen iki, Mbah!
Aku nyumbang nggo duit2ku dewe. Yen kepekso adol aku yo adol bekakasku dewe!
Aku ra nyolong!
KAMIT Mak! (mentheleng)
PAK BAYAN Sampun-sampun! Mboten usah rame. Mboten sekeca menawi dimirengaken
tiyang kathah. Monggo dipun musyawarahaken kemawon. Menawi Bu Suli menika pancen
saestu lepat kula nyuwun puhak kulawarga legowo, nglilaken bilih bu Suli kedah nglampahi
paukuman.
KAMIT Kula dherek kemawon menapa ingkang dados kersanipun Pak Bayan. Menawi panci
lepat, sanadyan menika garwa kula, ikhlas piyambake dipun ukum cara adat.
SULI Aku ora luput, Kang! Aku ora nyolong!
KAMIT Wis rasah selak maneh. Wis cukup anggonmu ngisin-isinake kulawarga kene!
SULI Saestu, Pak Bayan. Sanes kula!
PAK BAYAN Menawi mekaten, monggo kita beta sesarengan kemawon wonten kontor
polisi. Samangke kersanipun ingakang berwenang ingkang mutusaken.
KEDUT DUMADAKAN TEKA.
KEDUT Gara-gara
Gara-gara ana carita, ing desa Madukara kene.
Ana prawan manak wedus. Banjur, Bapake sapa?
Hahaha
Iki carita dudu sembarang carita
Banjur piye?
Mas Pardi, Lik Leginu..
Nek kowe pengin ngerti sejatine kedadeyan iki,
Enggal mara-a neng kana, neng omahe mbak Ginah!
Kae, apa kae!
PARDI LAN LEGINU MLAYU NENG OMAHE YU GINAH
LET SEDELA TEKA MANEH KARO NGGLANDANG YU GINAH

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

20

Bandarnaskah.blogspot.com
PAK BAYAN Niki wonten nopo to mbak Ginah? Kok malah dadi tambah ruwet lho..
GINAH Inggih Bu, kula ngaku lepat.
KEDUT
Nah, lak tenan to? Sapa bapakne bu?
GINAH Wedhus menika sanes anak kula!
PARDI Lha malah dudu anake, wah, penculikan iki!
PAK BAYAN Sik-sik niki jane enten nopo to bu Ginah?\
KEDUT Kulo dikandani sailermoon yen bu Ginah manak wedus..!!
PARDI Heh.. kowe meneng! Saliormoon sailormonn kekrek lambemu
GINAH Inggih kulo ngaku lepat mpun nyolong wedhuse Mbokdhe jebrak!
PARDI Waduh! Mbok yo sing dicolong kuwi aku wong ono wong baguse koyo ngene kok
yo pilih wedhus to mbakyuuuu!!!
Loro ati aku! Loro ati aku!
SULI Lha dalah! Rak tenan to? Aku wis ngiro! Iki Wong wadon ora bener! Wong wadon
ayu-ayu kok bakat nyolong!
GINAH Kula kepeksa Bu, Kangge nyumbang!
KABEH nyumbang?
GINAH Inggih, Bu, rencang kantor kulo gadhah damel. Kulo kedah nyumbang, kedah
tumbas sandhangan enggal, tumbas niki tumbas niku..
PAK BAYAN: Lha olehmu nyolong apa ya mbok tuntun dhewe?
GINAH Mboten, kula kenkenan mas Genjik kaliyan Mas Gudel
LEGINU Wah, lagi iki ana kedadeyan, wedus dituntun genjik lan gudel
PARDI Hahahaha
Wah, tenang mbah Jebrak! Genjik lan Gudel sesuk tak cangkinge neng kelurahan!
PAK BAYAN Nyumbang kuwi pancen apik. Gawe entenge liyan kuwi tumindak sing
prasaja. Nanging aja kabeh banjur dietungke nganggo duit. Isa nyumbang pikiran, ya pikirane
sing disumbangke. Isa nyumbang tenaga, ya tenagane sing disumbangke. Isa nyumbang
beras, woh-wohan, palawija, lan apa wae sing isa disumbangke kuwi becik. Nanging
nyumbang kuwi ya nganggo paugeran. Ora oleh ngangsa, ora oleh ngluwihi wates
kemampuane. Agama uga nganjurake babagan mau tho?
KAMIT Nggih Pak Bayan. Njur niki pripun angsale ngrampungke masalah niki?

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

21

Bandarnaskah.blogspot.com

PAK BAYAN Apike, menawa kabeh iki isa dirampungke kanthi kekeluargaan, ya
dirampungke kanthi kekeluargaan wae. Mbah Jebrak, kae gandeng wedhusmu ya wis bali
utuh, lan Mbak Ginah ya wis ngakoni salahe, nek mbok apura piye?
MBAH JEBRAK Nggih Pak Bayan, mboten napa-napa, angger Mbak Ginah mboten
mbaleni tumindake malih.
PAK BAYAN Piye Mbak Ginah?
GINAH Inggih, Mbah, kula khilaf, kula klenthu. Kula mboten ajeng mangsuli malih.
PARDI Aja mbok baleni meneh ya! Wong wadon kok nyolongan. Sapa sing gelem karo
kowe nek ngono kuwi?
GINAH Inggih mas..
PAK BAYAN Ya uwis. Syukur nek kabeh isa nampa kahanan ini. Iki isa kanggo pelajaran
awake dhewe kabeh. Gandeng wis rampung, aku tak bali sik ya.
Mbak Ginah, sakmenika badhe wonten acara wonten pundi?
GINAH Mboten wonten Pak Bayan. Kersane pripun?
PAK BAYAN Nek ora ana, ngga ngancani aku, arep golek klambi neng pasar Rebo. Ana sing
nesu ora iki mengko?
GINAH Purun Pak Bayan. Mboten wonten ingkang nesuk Pak Bayan. Kula tasih legan.
PAK BAYAN Ya uwis, ayo mangkat. Prawan karo duda, ya pantes wae.. Hehehe
BARENG PAK BAYAN LAN GINAH LUNGA, PARDI UJUG-UJUG MEH SEMAPUT,
NANGIS-NANGIS KARO GOJEKAN CAGAK.
PARDI Huahua hua Pak Bayan! Dik Ginah!
PARDI DIRIH-RIH WONG AKEH. SEMAPUT DADI LAYATAN!
KEDUT Ya ngene ki caritane. Sandiwara ing dukuh Madukara.
Ana lelakon, wong nyumbang dadi gegeran
Merga kabeh nabrak paugeran
Oalah, menungsa-menungsa.
Lha ana crita liyane, Pak Bayan sing duda entuk perawan!
Hahaha nasibmu apik Pak Bayan..
Lha sapa kae, nangis mberung-mberung?
Oalah, Mas Pardi tho?
Mas Pardi Mas Pardi
Apik bebudenmu mas. Aja kuwatir, Gusti ora sare..
Bakal entuk gantine mas..
Hahaha

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

22

Bandarnaskah.blogspot.com
(TUKANG KREDIT TEKA, NYEKEL TANGANE PARDI, KARO MENEHI KEMBANG
MAWAR. PARDI MUNG MANUT, LINGSEM, SENENG BANJUR MESEM)
Ya, elinga, sakbeja-bajane wong lali, isih beja sing eling kalawan waspada.

MUSIK KEPRUNGU KEPENAK


DESA MADUKARA DADI AYEM TENTREM..
TAMAT.

KAMIT Sandiwara Basa Jawi Dening Gusmel Riyadh

23