Anda di halaman 1dari 2

Perbezaan Penyelidikan Tradisional Dengan

Penyelidikan Tindakan

Topik

Penyelidikan Formal

Penyelidikan Tindakan

Latihan yang diperlukan oleh


penyelidik

Ekstensif, meluas

Cara sendiri atau dengan rundingan

Matlamat penyelidikan

Pengetahuan yang boleh


digeneralisasikan

Pengetahuan yang diaplikasikan


kepada keadaan spesifik

Kaedah untuk mengenalpasti


permasalahan

Kajian penyelidikan yang lalu

Permasalah atau matlamat yang


sedang dihadapi

Prosedur untuk kajian literatur

Ekstensif, menggunakan sumber


primer

Sepintas lalu, menggunakan sumber


sekunder

Pendekatan persampelan

Rambang atau persampelan


perwakilan

Pelajar atau klien yang ada kaitan


dengan kerja pengkaji

Desain penyelidikan

Kawalan ketat, jangka masa


panjang

Prosedur longgar, boleh ubah


semasa kajian, jangka masa
semasa, kawalan melalui triangulasi

Prosedur Pengkukuan

Penilaian dan ukuran praujian

Ukuran yang mudah atau ujian


piawai

Analisis Data

Ujian statistiks; teknik kualitatif


& kuantitatif

Fokus pada kesignifikanan


praktikal, bukan statistiks;
menyembahkan data mentah

Aplikasi hasil dapatan

Penekanan kepada signifikan teori

Penekanan kepada signifikan


praktikal