Anda di halaman 1dari 54

Funkcionalna Anatomija

Uvod Lokomotorni
sistem
Prema knjizi: Funkcionalna anatomija
dr Duko Spasovski
mr Nina Stojadinovi
www.ninastim.com

Osnovni anatomski
pojmovi

elija

Tkivo

Organi

Sistemi organa

osnovna gradivna i funkcionalna jedinica


grae ivih bia, samostalno ispoljava i objedinjuje
ivotne funkcije, oko 200 razliitih vrsta
skup elija sline grae i funkcije, satavljeno
od elije meuelijske supstance i vlakana, 4 osnovne
vrste: epitelno, vezivno, miino i nervno
anatomske celine sastavljene iz razliitih
tkiva koja imaju zajedniku funkciju
skup funkcionalno povezanih
organa: respiratorni, KVS, digestivni, urogenitalni,
endokrini, CNS, lokomotorni
www.ninastim.com

Lokomotorni sistem

I kosti
II zglobovi
III miii

www.ninastim.com

Orjentacione ravni i ose

Frontalna
Sagitalna
Horizontalna

www.ninastim.com

www.ninastim.com

Pitanja

Koji su osnovni anatomski pojmovi?


ta je elija?
ta je tkivo?
ta je organ?
ta je sistem organa?
Nabroj neke sisteme organa?
www.ninastim.com

I KOSTI

www.ninastim.com

www.ninastim.com

I Kosti

vrsti organi od kojih je izgraen skelet


(manji deo je izgraen od hrskavice)
206 kostiju
Tkivo sainjeno od minerala (kalcijum, fosfor)
Zidovi kostiju kompaktno tkivo
Unutranjost kotane gredice (sunerast
izgled)
Suneraste upljine ispunjene: kotanom sri,
vezivnim tkivom, krvnim sudovima i nervima

www.ninastim.com

10

www.ninastim.com

11

www.ninastim.com

12

Funkcije kotanog sistema

Potporni
Zatitni
Odranje oblika tela
Pokret oslonac miiima
Depo minerala
Proizvodnja eritrocita, leukocita,
trombocita (u crvenoj kotanoj sri koja
se nalazi u grudnoj kosti, prljenovima,
karlici i gornjem okrajku butne kosti)
www.ninastim.com

13

Podela kostiju prema


obliku

Duge cevaste kosti (ruke, noge)


Kratke kosti (lice, ruje, noje)
prljenovi nepravilnog oblika

Pljosnate kosti (kosti glave,


lopatica) patela sezamoidna u tetivi

www.ninastim.com

14

Uticaj na kotani sistem


(oblik grau i vrstinu)

Mehanike sile
Metaboliki stimulusi
Hormonalni stimulusi

www.ninastim.com

15

Pitanja
ta je kost?
Koliko ima kostiju u ljudskom
organizmu?
Razlika izmeu zidova i unutranjosti
kosti?
Funkcije kostiju?
Podela kostiju prema obliku?
www.ninastim.com

16

II ZGLOBOVI

www.ninastim.com

18

II Zglobovi
Zglob je spoj dve kosti
Prema pokretljivosti dele se na:
a) Pokretne articulatio

(npr. zglob kuka, kolena, lakta...)

b) Polupokretne

symphysis, sinchondrosis
(npr. preponska simfiza, sternum i 1rebo)

c) Nepokretne
syndesmosis
(npr. kosti lobanje)

suturae, gomphosis,

www.ninastim.com

19

Nepokretni

www.ninastim.com

20

Polupokretni

www.ninastim.com

21

Pokretni

www.ninastim.com

22

Pokretni zglobovi

Okrajci kostiju prekriveni su zglobnom


hrskavicom
Izmeu okrajaka nalazi se zglobna
upljina ispunjena tankim slojem viskozne
tenosti (ovu tenost lui sinovijalna opna
tj unutranji sloj zglobne aure)
Zglob uvruju zglobne veze ligamenti,
najee idu preko spoljnjeg dela kapsule
ali ponekad i unutar nje (npr. koleno, kuk)
www.ninastim.com

23

Zglob kolena

www.ninastim.com

24

Podela zglobova prema obliku


njegovih delova i pokretu koji
omoguavaju

1. Loptasti (rame, kuk)


2. Jajasti, ovalni ili elipsasti (radiokarpalni
zglob)
3. Ravni ili klizei (metakarpalne i
metatarsalne, 2-7 rebra sa sternumom,
sakroilijani zglob...)
4. Tip arke (lakat, koleno, falange)
5. Pivot (radijus i ulna i prljenovi atlas i
axis)
6. Sedlasti (trapezna i prva metakarpalna)
www.ninastim.com

25

1. Loptasti

www.ninastim.com

26

pr. Zglob ramena

www.ninastim.com

27

pr. Zglob kuka

www.ninastim.com

28

2. Ovalni ili elipsasti

www.ninastim.com

29

3. Ravni

www.ninastim.com

30

4. Tip arke

www.ninastim.com

31

pr. Zglob lakta

www.ninastim.com

32

5. Pivot

www.ninastim.com

33

6. Sedlasti

www.ninastim.com

34

Pokreti u zglobovima

www.ninastim.com

35

www.ninastim.com

36

www.ninastim.com

37

Renik

Supinacija

Sp rot i
torzija

Pronacija

Un rot i
torzija

Pregibanje Inverzija
Opruanje
Everzija
Odvoenj
Elevacija
e
Depresija
Adukcija
Privoenje Protrakcija
Lat i med
Sp i un
Retrakcija
rotacija
Okretanje
Torzija
Uvrtanje
Lateralno
Medijalno
Cirkumdukcij Kruenje
www.ninastim.com
a
Fleksija
Ekstenzija
Abdukcija

Privoenje i
un rot
Odvoenje i
sp rot
Podizanje
Sputanje
Izvlaenje ka
napred
Uvlaenje ka
nazad
Spoljanje
Unutranje
38

Pokreti glave
(Vratni deo
kime)

Pokreti vilice
Kima (trup)

Laterofleksija desna,
laterofleksija leva
Antefleksija (ili fleksija),
retrofleksija (ili ekstenzija),
rotacija levo, rotacija desno
Elevacija, depresija, protrakcija,
retrakcija
Fleksija, ekstenzija
Laterofleksija,
Torzija

Pokreti ramenog
pojasa

Retrakcija, protrakcija, elevacija,


depresija,

Pokreti u zglobu
ramena

Fleksija, ekstenzija
Abdukcija, adukcija
Sp i un rotacija
Cirkumdukcija

Lakat

Fleksija, ekstenzija

Podlakat

Pronacija, supinacija
www.ninastim.com

39

Zg ake

Radijalna adukcija, ulnarna adukcija


Fleksija, ekstenzija

Pokreti zglobova ruja i


prstiju
Pokreti karlice

Inklinacija (anteverzija), reinklinacija,


bono naginjanje (anterior/posterior
pelvic tilt)

Pokreti u zglobu kuka

Fleksija, ekstenzija
Abdukcija, adukcija
Sp i un rotacija
Cirkumdukcija

Koleno

Fleksija, ekstenzija
Sp i un rotacija

Pokreti u skonom zglobu

Fleksija ekstenzija
Inverzija, everzija

Pokreti zglobova stopala i


prstiju
www.ninastim.com

40

Pitanja
ta je zglob?
Vrste zglobova?
Podela zglobova prema pokretljivosti?
Podela pokretnih zglobova prema
obliku?
Osnovni pokreti u zglobovima?

www.ninastim.com

41

III MIII

www.ninastim.com

43

www.ninastim.com

44

III Miii

Miii su organi sposobni za


stvaranje mehanike sile na osnovu
svoje kontraktilnosti, ima ih oko 650
Vrste miinog tkiva:
Popreno prugasto - skeletni miii
Glatko krvni sudovi, uplji organi
za varenje, disanje, urogenitalni i sl
Srano miino tkivo
www.ninastim.com

45

Skeletni miii

Miino telo i miini pripoji


Miino telo: miina vlakna u snopovima,
izmeu snopova je vezivno tkivo (neki
miii imaju vie veih snopova sa razliitim
mestima pripoja to su onda miine glave
m. triceps brachi, m. quadriceps )
Miini pripoji: na kostima, meumiinoj
pregradi ili fascijama (tetive otpornost na
istezanje i relativno malo trenje)
www.ninastim.com

46

m. Biceps brachi

www.ninastim.com

47

Pravac pruanja miinih


snopova

www.ninastim.com

48

Funkcije miia

Izazivai pokreta agonisti


Pomagai (fiksatori) sinergisti
Koniari (suprotstavljeni) antagonisti

www.ninastim.com

49

www.ninastim.com

50

Imena miia

Prema mestu pripoja tj imenu kosti


Prema funkciji
Prema broju glava
Po obliku

www.ninastim.com

51

Tipovi miine kontrakcije

Koncentrina mii vue svoje pripoje


jedan ka drugom mii se skrauje
Izometrijska mii dri ne da svojim
pripojima da se udalje, nema promene
duine
Ekscentrina mii poputa spoljanja
sila ga savlauje pripoji se udaljavaju
dok se on opire
(izotonusna isti intezitet kontrakcije a skraenje sve
bre, izokinetika brzina pokreta ista a intezitet
kontrakcije se menja)
www.ninastim.com

52

Pitanja

ta su miii?
Vrste miinog tkiva?
Od ega se sastoji mii?
Funkcije miia?
Vrste miine kontrakcije?

www.ninastim.com

53

Valorizacija
Jasno

nejasno
Zanimljivo dosadno
Previe jednostavno previe sloeno
Kontakt: ninasfitnes@gmail.com
www.ninastim.com
Knjige
Vidimo se sutra u 13:30
Hvala na panji
www.ninastim.com

54