Anda di halaman 1dari 13

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: Jabatan Bahasa Melayu

(S)KEKUATAN:
% Kelulusan BM meningkat
berterusan
Seorang guru BM mempunyai
pengalaman lebih 15 tahun
Semua guru BM berbudaya kerja positif
Kehadiran murid melebihi 95%
Sokongan penuh pentadbir

(W)KELEMAHAN:
Masih terikat dengan acara sekolah
perdana yang mempunyai sistem
peperiksaan termina
Sekitar 10% murid kurang jelas
tentang visi diri

(O)PELUANG:
Ibu bapa mementingkan pelajaran anakanak mereka
Sokongan kewangan daripada PIBG
Pihak PPD dan PIBG sering bekerjasama
Majoriti pelajar mudah dibentuk dan
diurus

Strategi SO

Strategi WO

(C)CABARAN:

Strategi SC

Dalaman

Luaran

Kekangan masa PdP


Pelajar terpaksa menyiapkan PBS 4
mata pelajaran serentak
Pelajar tiada akses ICT
Sukatan Pelajaran yang luas

1. Meningkatkan pencapaian BM
dengan kerjasama semua pihak
2. Mewujudkan suasana PdP yang
menyeronokkan, kreatif dan
bertonggakkan visi sekolah dan citacita pelajar

5. Memastikan PdP dijalankan dengan


berkesan melalui perkongsian
kemahiran dan pengalaman dalam
kalangan guru

3. Meningkatkan pencapaian semua A


melalui pengiktirafan dan insentif
oleh PIBG
4. Meningkatkan peratus lulus melalui
program yang dirancang
Strategi WC
Janakan strategi yang sesuai jika ada

BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1.

EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)

PEMBELAJARAN MURID

(Meningkatkan pembelajaran murid)

GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH

(Memperkasa guru dan pemimpin sekolah)

TRANSFORMASI KEMENTERIAN

(Mentransformasi Kementerian)

STRUKTUR SISTEM

(Mengupaya struktur sistem)

SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)

Kurikulum dan Pentaksiran

(TS1)

6. Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian

(TS3)

Profesiensi Bahasa

(TS1)

7. Produktiviti Sumber

(TS3)

Kualiti Sekolah

(TS1)

8. Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta

(TS4)

Kualiti Guru

(TS2)

9. Laluan Pendidikan

(TS4)

Kualiti Pengetua/Guru Besar

(TS2)

10. Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

SEBELAS ANJAKAN
1

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan

Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran

Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit


11 Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

PELAN STRATEGIK JABATAN BAHASA MELAYU PPU SMK KOTA SAMARAHAN


TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PSS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sek SMK Kota Samarahan
Bidang /Unit Kurikulum Tingkatan Enam (Pra U)/ Bahasa Melayu
TERAS
STRATEGIK
(Berdasarkan 4 teras
strategik)

ISU-ISU
STRATEGIK
(Huraian isu/masalah tentang
BK atau fungsi organisasi)

STRATEGI
(Berdasarkan 11 anjakan PPPM
atau fungsi organisasi/SWOC)

PELAN TINDAKAN
(Berdasarkan 25101inisiatif atau
pelan tindakan di JPN/PPD)

KPI
(Pernyataan indikator yang
boleh diukur)

SASARAN
TOV

2014

2015

2016

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*


Meningkatkan
peratus lulus
dan cemerlang
dalam mata
pelajaran
Bahasa Melayu
STPM

Peratus lulus belum


cemerlang secara
kualiti dan kuantiti

Meningkatkan peratus
lulus secara kualiti dan
kuantiti melalui
program-program
peningkatan akademik

Bengkel Menjawab Soalan

Peratus murid yang


mendapat gred A
dan A- belum
memuaskan

Meningkatkan
pencapaian kualiti gred
melalui pengiktirafan
dan insentif oleh PIBG

Latih tubi topikal


berterusan sepanjang
penggal

JPS/SJK-PSS/01
Peningkatan
peratus lulus
sekurang-kurangnya
5%

48%

53%

58%

63%

Peratus
peningkatan pelajar
mendapat gred A
dan A- sekurangkurangnya 2%

21%

23%

25%

27%

PELAN TAKTIKAL JABATAN BAHASA MELAYU PPU SMK KOTA SAMARAHAN


TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-NKRA Pra Univertsiti, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JADUAL 2
JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan
Bidang /Unit Kurikulum / Jabatan Bahasa Melayu PPU
Strategi

Memantapkan pengurusan panitia dan proses PdP menerusi bimbingan dan kaedah pengajaran yang lebih kreatif
secara berterusan

Bi
l

Program/Projek

1 Gerak Gempur

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Meningkatkan
peratus lulus
cemerlang(A, A-)

GMP

2 Latih tubi Topikal


(MODUL)

Menguasai teknik
menjawab dengan
betul

GMP

3 Kelas Tambahan

Menguasai konsep
penting

4 Kerja Rumah Terancang

Mendedahkan
pelajar terhadap
format sebenar

5 Cermah Teknik Menjawab


Kertas Peperiksaan BM

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

Peningkatan peratus
lulus cemerlang

21%

23%

90%

95%

A-

April-Mei
Ogos-Oktober

Tiada

Jan-Mac
Jun-Ogos

Tiada

GMP

April-Mei
Ogos-Sept

Tiada

Peningkatan gred
purata

GMP

Mac
Sept

Tiada

Peningkatan
pengetahuan terhadap
format

50%

100%

April &
Oktober

PIBG

Peningkatan peratusan
pelajar yang menguasai
teknik menjawab BM

50%

100%

Mengukuhkan teknik - GMP


menjawab kertas
- Penceramah
peperiksaan BM
Undangan
- Kaunselor

Peningkatan peratus
lulus

PELAN OPERASI JABATAN BAHASA MELAYU PPU SMK KOTA SAMARAHAN


TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Nama Program
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan

SMK Kota Samarahan


Kurikulum Jabatan Bahasa Melayu

Meningkatkan peratus lulus dan peratus cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu
Gerak Gempur
April-Mei & Ogos- September

Semua Pelajar Tingkatan 6


Guru Mata Pelajaran

i.
ii.
iii.

Penyediaan kertas soalan STPM Sebenar(2000-2013)


Pelaksanaan
Penilaian

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penyelaras Mata Pelajaran

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JABATAN BAHASA MELAYU PPU SMK KOTA SAMARAHAN


TAHUN 2014

Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Nama Program
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan

SMK Kota Samarahan


Kurikulum Jabatan Bahasa Melayu

Menguasai Teknik Menjawab dengan Betul


Latih Tubi Topikal
Jan-Mac & Jun-Ogos

Semua Pelajar Tingkatan 6


Guru Mata Pelajaran

i
ii.
iii.

Penyediaan kertas soalan topikal(Mengikut Bab/Tajuk)


Pelaksanaan
Penilaian

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Pemantauan

Penilaian
Penambah- baikan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penyelaras Mata Pelajaran

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JABATAN BAHASA MELAYU PPU SMK KOTA SAMARAHAN


TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Nama Program
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SMK Kota Samarahan


Kurikulum Jabatan Bahasa Melayu

Menguasai Konsep Penting


Kelas Tambahan
April-Mei & Ogos-September

Semua Pelajar Tingkatan 6


Guru Mata Pelajaran

i.
ii.
iii.

Penyediaan bahan untuk kelas tambahan


Pelaksanaan
Penilaian

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambah- baikan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penyelaras Mata Pelajaran

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JABATAN BAHASA MELAYU PPU SMK KOTA SAMARAHAN


TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Nama Program
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan

SMK Kota Samarahan


Kurikulum Jabatan Bahasa Melayu

Meningkatkan peratus lulus dan peratus cemerlang dalam STPM


Kerja Rumah Terancang
Mac & September

Semua Pelajar Tingkatan 6


Guru Mata Pelajaran

i.
ii.
iii.

Penyediaan kertas soalan


Pelaksanaan
Penilaian

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Pemantauan

Penilaian
Penambah- baikan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penyelaras Mata Pelajaran

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JABATAN BAHASA MELAYU PPU SMK KOTA SAMARAHAN


TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Nama Program
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan

SMK Kota Samarahan


Kurikulum Jabatan Bahasa Melayu

Mengukuhkan teknik menjawab soalan


Ceramah Teknik Menjawab Soalan
April & Oktober

Semua Pelajar Tingkatan 6


Guru Mata Pelajaran

i.
ii.
iii.
iv.

Penyediaan Kertas Kerja


Mengesahkan persetujuan penceramah dan tempat
Pelaksanaan
Penilaian

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Pemantauan

Penilaian
Penambah- baikan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penyelaras Mata Pelajaran

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan
Bidang/Unit Kurikulum Jabatan Bahasa Melayu PPU

Bi
l
1

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Penilaian
Keberkesanan Program

Cadangan
Penambahbaikan

Gerak Gempur

April Mei
Ogos - Sept

Setiap akhir
gerak gempur

Peningkatan peratus lulus


cemerlang(A,A-)

Latih Tubi
Topikal

Jan Mac
Jun - Ogos

Setiap akhir
tajuk/bab

Kelas
Tambahan

April Mei
Ogos - Sept

Setiap kali
kelas
tambahan
diadakan

Peningkatan jumlah
pelajar menguasai teknik
menjawab dengan betul
Peningkatan jumlah
pelajar yang menguasai
kosep penting

Pembelian buku set soalan


tahun-tahun lepas (20052010)
Latihan esei dan bacaan
kritis dan analitis
diperbanyakkan
Wajib kepada kumpulan
pelajar yang lemah(markah
30% ke bawah)

Kerja Rumah
Terancang

Mac dan
Sept

Selepas kerja
rumah

Program

Peningkatan jumlah
pelajar yang menguasai

Catatan
Set soalan tahun 2011terkini akan difotostat
Markah dicatat setiap
kali tamat
perbincangan
Kehadiran dicatat

Ceramah
Teknik
Menjawab
Soalan

April dan
Oktober

terancang
dihantar

format peperiksaan

Selepas
ceramah
berakhir

Jumlah pelajar yang


memahami teknik
menjawab meningkat

Nama Penilai:

Kekerapan pendedahan
teknik menjawab akan
dipertingkat

Tandatangan Penilai:

Penceramah JU
Bahasa sekitar Kuching

Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2013-2016

Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Matlamat/Objektif
Meningkatkan peratus
lulus dan cemerlang
dalam mata pelajaran
Bahasa Melayu STPM

JADUAL 5
JPS/SJK-PS5/05

VISI

MISI

SMK Kota Samarahan


Kurikulum: Jabatan Bahasa Melayu PPU
Sasaran Prestasi
KPI
TOV 2014 2015 2016

Peningkatan peratus
lulus sekurangkurangnya 5%

Peratus mendapat
gred A meningkat

48%

53%

58%

63%

21%

23%

25%

27%

Inisiatif/Tindakan
2013
i. Gerak Gempur
ii. Latih Tubi
iii. Kelas Tambahan
iv. Kerja Rumah
Terancang
v. Ceramah Teknik
Mejawab Soalan
Gerak Gempur

90%

21%

2014

Prestasi Sebenar
2015 2016
Catatan

Peningkatan gred
purata

C-

C+

B-

Kelas Tambahan

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan: