Anda di halaman 1dari 11

Tutorial 5 :

Proses Merancang Tindakan


(Model Lewin 1946 & Laidlaw
1992)

Disediakan Oleh :
Alice Ngu Li Ging
Jumaiah Bt Abdul
Nur Arif Shah B. Ramli
Shobana A/P Prabhakaran

TAJUK

Kaedah KMKI (Kerusi Muzik Dan Kad


Imbasan) Dapat Meningkatkan
Penguasaan Kemahiran Mengeja Dan
Menulis Perkataan Suku Kata Tertutup
Murid Prasekolah

Penyataan :
Pada minggu kedua praktikum, saya mendapati terdapat dua orang murid
yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran mengeja dan
menulis perkataan suku kata tertutup.
Murid tersebut ialah Syamil dan Adam.
Masalah ini dikenal pasti semasa saya melaksanakan aktiviti mengeja
berdasarkan gambar rangsangan di hadapan kelas.
Kedua-dua murid ini didapati tidak dapat mengeja dan membatangkan suku
kata dengan betul dan kerap kali melakukan kesilapan yang sama.

MENGENA
L PASTI
MASALAH

MEMBUAT
REFLEKSI
TERHADA
P
TINDAKAN

MENGUMP
UL DATA

MERANCA
NG
TINDAKAN

MELAKSANA
KAN
TINDAKAN

RAJAH 1 : Proses Penyelidikan Tindakan Model Kurt Lewin (1946)

MengenalPastiMasalah :
Bagi mengenal pasti sesuatu masalah, saya terlebih dahulu
perlu mengetahui isu-isu yang timbul daripada refleksi
pengajaran dan pembelajaran (PdP).

Contoh :
Melalui pemerhatian, saya telah memilih untuk mencuba
meningkatkan kemahiran mengeja dan menulis perkataan suku kata
tertutup.

Merancang / Melaksana :
Pada peringkat merancang, saya telah membuat perancangan untuk
menjalankan kajian dan menentukan kaedah intervensi yang sesuai
bagi masalah yang dipilh.
Kaedah / Teknik

Permainan Kerusi Muzik dan Kad


Imbasan

Carapelaksana
an

Langkah1
Guru akan memberikan arahandengan jelas
terlebih dahulu kepada murid dan meminta
murid untuk menyusun beberapa buah kerusi
mengikut arahan guru.
Langkah 2
Muzik akan dimainkan oleh guru dan setiap
murid perlu bergerak mengelilingi kerusi
sepanjang muzik dimainkan. Muzik akan
dihentikanpadabila-bilamasamengikut
kehendak guru dan murid perlu segera
mendapatkan tempat duduk.

Kaedah /
Teknik

Permainan Kerusi Muzik dan Kad Imbasan

Carapelaksana
an

Langkah 3
Murid yang tidak mendapat tempat duduk di atas
kerusi akan diberikan tugasan oleh guru bersesuaian
dengan tahap kemahiran murid tersebut.
Langkah 4
Murid tersebut akan diberikan satu sampul yang
mengandungi kad imbasan atau kad bergambar
yangberkaitandenganperkataanyang
mengandungi suku kata tertutup.
Langkah 5
Murid tersebut seterusnya diminta untuk mengeja
dan menyebutkan semula perkataan yang terdapat
pada kad gambar tersebut.
Langkah 6
Murid kemudiannya diminta untuk menulis semula
perkataan
tersebutpadaruanganjawapanyang
disediakan oleh guru. Murid kemudiannya dibimbing
oleh
guru
untuk
membina
satu
frasa
mudahberkaitan
perkataanyang
telahditulis
sebagai pengukuhan.

Kaedah /
Teknik

Permainan Kerusi Muzik dan Kad Imbasan

Carapelaksana
an

Langkah 7
Langkah 2 hingga Langkah 6 diulang sehingga
muncul pemenang bagipermainan tersebut.

Lagu Yang
Digunakan

Sebarang jenis lagu yang difikirkan dapat menarik


minat murid.

Bahan Bantu
Belajar

Komputer riba, pembesar suara,sampul kertas, kad


bergambar, kad manila

Mengumpul Data :
KAEDAH PENGUMPULAN DATA

1. Ujian Lisan
2. Senarai Semak
3. Ujian Pra dan Pos

MEMBUATREFLEKSI / TINDAKAN SUSULAN :


Bagi peringkat membuat refleksi analisis terhadap instrumen
yang ditadbir dilakukan bagi mendapatkan hasil dapatan kajian.
Contoh :
Saya juga turut menilai dan membuat refleksi kembali tentang
kekuatan dan kelemahan yang ada pada kaedah kaedah KMKI yang
telah

dilaksanakan.

Seterusnya,cadangan

penambahbaikan

akan

dirancang berdasarkan maklum balas yang diperoleh dalam dapatan


kajian bagi melihat sejauh mana objektif yang telah dinyatakan
tercapai.

Sekian,
Terima kasih atas
perhatian anda

Anda mungkin juga menyukai