Anda di halaman 1dari 12

ANGGARAN DASAR

DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR
DKM MUNIROH ABDULLAH AR RUKBAN

MUQADDIMAH
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam tercurah
kepada Nabi Besar Muhammad Shalallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan Islam sebagai agama yang
haq, sempurna dan diridhai-Nya serta merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dan Dia
telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk menjadi khalifahNya di bumi, agar memakmurkan sesuai dengan kehendak-Nya.

Kehidupan

yang sesuai dengan

fithrah manusia

adalah

kehidupan yang cenderung

kepada kebenaran yang akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan sejati di dunia
dan akhirat. Yang akan mampu menghadirkan karya-karya

kemanusiaan berupa amal

shalih dalam rangka mengabdi kepada Allah dan mengharap keridhaan-Nya semata.

Untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dengan memperhatikan kebahagiaan hidup


di dunia dalam tatanan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah dan dengan
keyakinan bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai dengan pertolongan, taufiq dan hidayahNya, kemudian diikuti dengan usaha-usaha yang terencana, teratur, terus menerus dan
penuh kebijaksanaan, maka dengan nama Allah, kami umat Islam yang terhimpun dalam
Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid menguraikan Anggaran

Dasar

dan Anggaran

Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Dewan Kemakmuran Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban.

Pasal 2
Waktu
Organisasi ini dibentuk dan sahkan pada tanggal 23 Mei 2014 dengan masa kerja untuk
mengemban amanah selama 5 tahun.
Pasal 3
Tempat Kedudukan
Organisasi ini berkedudukan di Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban yang beralamat di Jl.
H. Inan II Kp. Cikumpa RT 02 RW 05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Depok, Jawa Barat.

BAB II
AQIDAH, TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4
Asas
Organisasi ini berasas Islam yang berpedoman kepada Alquran dan As Sunnah.
Pasal 5
Tujuan
Terbinanya umat Islam yang beriman, berilmu dan beramal

shalih

dalam

rangka

mengabdi kepada Allah untuk mencapai keridhlaan-Nya.


Pasal 6
Usaha
a. Melakukan 'amar ma'ruf nahi munkar untuk mengajak manusia ke jalan yang benar.
b. Melakukan aktifitas yang bernafaskan Islam di bidang da'wah, sosial, ekonomi, dan
pendidikan.
c. Memaksimalkan sumber daya manusia dalam rangka mengemban amanah umat untuk
menjadikan masjid sebagai tempat beribadah yang nyaman.
BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 7
Visi
Terwujudnya masyarakat sejahtera lahir batin yang diridhai Allah melalui
kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di Masjid
Pasal 8

Misi
a. Menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah semata.
b. Mengisi abad kebangkitan Islam dengan aktivitas yang islami.
c. Membina pengurus dan jamaah menjadi pribadi muslim yang bertaqwa.
d. Menjadikan masjid tempat merujuk berbagai persoalan masyarakat.
e. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat.
BAB IV
PERANAN, FUNGSI DAN TUGAS
Pasal 9
Peranan
Organisasi ini berperan sebagai sumber daya pembangunan umat Islam.
Pasal 10
Fungsi
Organisasi ini berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan Islam dan umatnya.

Pasal 11
Tugas
a. Organisasi ini bertugas untuk menegakkan syi'ar Islam.
b. Mengajak jamaah untuk selalu giat melakukan shalat berjamaah.

BAB V
KEPENGURUSAN, SYARAT SYARAT PENGURUS,
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERBENDAHARAAN
Pasal 12
Keanggotaan
a. Anggota Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban adalah jamaah
muslim di lingkungan masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban, Kp. Cikumpa Kel. Sukmajaya
yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pengurus yang terdiri atas :

1. Ketua.
2. Sekretaris.

3. Bendahara.
4. Seksi Bidang, terdiri atas :
4.1. Bidang Ubudiyah.
4.2. Bidang Pendidikan & Dakwah.
4.3. Bidang Pembinaan Remaja.
4.4. Bidang Peranan Muslimah.
4.5. Bidang Pembangunan dan Sarana Prasarana.
4.6. Bidang Hubungan Masyarakat dan Pendanaan.
4.7. Bidang Rumah Tangga dan Kebersihan.
4.8. Bidang Keamanan.
b. Setiap anggota Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban memiliki
hak dan kewajiban yang sama, namun berbeda dalam hal fungsinya.
Pasal 13
Syarat Syarat Pengurus
Adapun persyaratan pengurus adalah :
a. Jamaah aktif masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban.
b. Warga muslim yang berdomisili di lingkungan Cikumpa.
c. Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dibidangnya.
d. Amanah, jujur dan dapat dipercaya.
e. Dapat bertugas selama masa 5 tahun.
Pasal 14
Struktur Organisasi
a. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Anggota Pengurus Dewan Kemakmuran
Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban.
b. Kepemimpinan

adalah

amanah

yang

diemban

oleh

Pengurus

dan

harus

dipertanggungjawabkan kepada anggota dalam Musyawarah Anggota.


c. Pengurus dilantik dan disahkan oleh Dewan Penasehat.
Pasal 15
Perbendaharaan
Kekayaan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban diperoleh
dari Infaq dan sumbangan dari jamaah yang halal dan tidak mengikat.

BAB V
DEWAN PENASEHAT
Dewan Penasehat adalah suatu dewan yang bertugas untuk memantau kegiatan harian
pengurus agar dapat berjalan sesuai dengan koridor dan tujuan organisasi.
Adapun fungsi dan tugas Dewan Penasehat adalah :
a. Mengesahkan AD/ART.
b. Melantik pengurus harian DKM Masjid.
c. Memantau kegiatan harian pengurus DKM.
d. Mengevaluasi kegiatan pengurus harian.
e. Menegur pengurus harian bila kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan program kerja
yang dicanangkan.
f.

Bersama-sama pengurus melakukan perubahan dan pengesahan AD/ART bila dipandang


perlu untuk diadakan perubahan.

g. Bersama-sama dengan musyawarah untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah


umat.
h. Memberikan ide dan saran dalam rangka mengembangkan dan memakmurkan masjid.
BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 16
Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan dan penjelasan Anggaran Dasar organisasi hanya dapat dilakukan oleh
Musyawarah Anggota.
Pasal 17
Pembubaran
Pembubaran

dan pergantian kepengurusan dilakukan oleh Musyawarah Anggota atau

Dewan Kemakmuran Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban.


BAB VI
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN
Pasal 18
Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid
Muniroh Abdullah Ar Rukban dimuat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar.
Pasal 19
Pengesahan
Anggaran Dasar ini disahkan dalam Musyawarah Anggota Pengurus Dewan Kemakmuran
Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban dengan Dewan Penasehat pada tanggal 23 Syaban
1435 H / 20 Juni 2014 M di Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban yang beralamat
di Jl. H. Inan II Kp. Cikumpa RT 02 RW 05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Depok,
Jawa Barat.
Ditetapkan di : Depok
H

Pada Tanggal : 23 Syaban 1435

Pengurus,

Dewan Penasehat,

Nursamsi, S.Pd.
Ketua Harian DKM

Supriyono
Ketua Dewan Penasehat

ANGGARAN RUMAH TANGGA


DKM MASJID MUNIROH ABDULLAH AR RUKBAN

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Anggota
Jamaah Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban yang telah memenuhi syarat-syarat
keanggotaan dapat menjadi anggota organisasi ini.

Pasal 2
Syarat-syarat Keanggotaan
Setiap umat Islam warga Cikumpa Sukmajaya yang telah menjadi penduduk
tetap dan mendaftarkan diri sebagai jamaah.

Pasal 3
Status Anggota
a. Jamaah Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban terdiri dari :
1. Jamaah biasa, ialah warga Cikumpa, Sukmajaya.
2. Jamaah kehormatan, ialah jamaah yang diangkat oleh Pengurus atas
kebijakan tertentu.
b. Status keanggotaan gugur apabila meninggal dunia, mengundurkan diri,
diberhentikan oleh Pengurus, atau tidak lagi menjadi warga Cikumpa,
Sukmajaya.
Pasal 4

Hak Anggota
a. Jamaah berhak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus.
b. Jamaah berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau
pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus.
c. Jamaah biasa berhak mengikuti Musyawarah Jamaah, memiliki hak bicara, hak
suara, memilih, dan dipilih.
d. Jamaah kehormatan berhak mengikuti Musyawarah Jamaah dan hanya memiliki
hak bicara.
e. Jamaah yang diberhentikan berhak menuntut keadilan dalam Musyawarah
Jamaah.
Pasal 5
Kewajiban Anggota
a.

Menjaga nama baik Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban dan jamaahnya.

b.

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Pengurus.

c.

Mentaati peraturan organisasi yang berlaku.

BAB II
ORGANISASI
Pasal 6
Musyawarah Jamaah

a.

Musyawarah Jamaah berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan

tertinggi dan
b.

dilaksanakan lima tahun sekali.

Musyawarah Jamaah bertugas untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan

amanah, menetapkan Program Kerja, Bagan dan Struktur Organisasi,


menetapkan pedoman-pedoman organisasi maupun memilih Pengurus periode
berikutnya.
c.

Musyawarah Jamaah Luar Biasa (MJLB) dapat dilakukan atas permintaan

sekurang-kurangnya dua per tiga anggota.


Pasal 7
Peserta Musyawarah Jamaah
Peserta Musyawarah Jamaah adalah seluruh jamaah biasa dan luar biasa
ditambah dengan undangan khusus.
Pasal 8

Badan Pengurus

a. Kepengurusan organisasi disebut dengan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid


Muniroh Abdullah Ar Rukban. Selanjutnya dapat disebut dengan Pengurus.
b. Formasi Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara
dan tiga orang Anggota.
c. Struktur Pengurus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jamaah.
d. Masa jabatan (periode) Pengurus adalah lima tahun. Selambat-lambatnya satu
bulan setelah masa kepengurusannya habis Pengurus harus menyelenggarakan
Musyawarah Jamaah.
e. Ketua Umum Pengurus tidak boleh dijabat tiga kali berturut-turut oleh orang
yang sama.
Pasal 9
Anggota Pengurus

a. Anggota Pengurus dipilih dan disahkan Ketua Umum yang merangkap Ketua
Formatur dengan dibantu dua orang Anggota Formatur yang dipilih dalam
Musyawarah Jamaah.
b. Reshuffle Anggota Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Kemakmuran
Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban dengan menerbitkan Surat Keputusan.
Pasal 10
Badan Pengawas

a. Untuk mengawasi dan mengarahkan Pengurus dalam mengemban amanah


organisasi dibentuk Majelis Syura.
b. Majelis Syura dipilih dan dilantik dalam Musyawarah Jamaah.
c. Susunan Majelis Syura terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan
tiga orang anggota.
d. Majelis Syura berwenang untuk menanyakan dan memeriksa suatu
permasalahan kepada Pengurus.
e. Majelis Syura berhak memberi nasehat, saran dan usul kepada Pengurus baik
diminta maupun tidak.
BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 11

Wewenang Pengurus

a. Pengurus berhak memimpin dan mewakili kepentingan organisasi sesuai dengan


fungsinya.
b. Pengurus berhak menggunakan fasilitas dan potensi organisasi dengan cara
yang benar.
c. Pengurus berhak mendirikan, memilih dan melantik baik lembaga maupun
pengurus di bawah koordinasinya dengan mempertimbangkan suara dan
kemaslahatan jamaah.
Pasal 12
Tanggung Jawab Pengurus

a. Pengurus bertanggungjawab kepada jamaah untuk melaksanakan Program Kerja


yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Jamaah.
b. Pengurus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam forum
Musyawarah Jamaah.
BAB IV
IDENTITAS

Pasal 13
Identitas
a. Lambang dan identitas organisasi lainnya ditetapkan dalam Musyawarah Jamaah.
b. Lambang organisasi Dewan Kemakmuran Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban adalah
Gambar Kubah Masjid berwarna abu-abu dengan tulisan MABRUK berwarna hijau.
BAB V
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN
Pasal 14
Aturan Tambahan

a. Anggaran Rumah Tangga merupakan penjelasan dari Anggaran Dasar Dewan


Kemakmuran Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban.

b. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dimuat dalam
peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 15
Pengesahan
Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Musyawarah Anggota Pengurus Dewan
Kemakmuran Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban dengan Dewan Penasehat pada tanggal
23 Syaban 1435 H / 20 Juni 2014 M di Masjid Muniroh Abdullah Ar Rukban yang
beralamat di Jl. H. Inan II Kp. Cikumpa RT 02 RW 05 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya
Depok, Jawa Barat.
Ditetapkan di : Depok
H

Pada Tanggal : 23 Syaban 1435

Pengurus,

Dewan Penasehat,

Nursamsi, S.Pd.
Ketua Harian DKM

Supriyono
Ketua Dewan Penasehat