Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL
Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat : Sains Sosial dan Kemanusiaan : Sejarah : Pertama : 2008/2009 : Kaedah Pengajaran Sejarah : LSP 4023 : 3 jam : Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No.bilik : : : :

SINOPSIS KURSUS : Kursus ini mendedahkan pelajar kepada kemahiran mengajar yang baik dan berkesan yang dapat didedahkan dalam pendidikan di sekolah. Perbincangan meliputi aspek perancangan guru sejarah dan kaedah-kaedah pengajaran sejarah yang boleh dilaksanakan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada kaedah dan pendekatan dalam pembelajaran dan pengajaran. Melalui kursus ini para pelajar dijangka akan dapat menguasai kemahiran mengelola kelas yang kondusif melalui pelbagai metodologi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Seterusnya, pelajar akan dapat menguasai kemahiran dalam pengajaran sejarah, termaksuklah penggunaan ICT di samping memupuk kemahiran berfikir, nilai-nilai murni serta semangat patriotisme. OBJEKTIF KURSUS : Pada akhir kursus, pelajar diharap dapat: 1. Mengenalpasti kemahiran-kemahiran mengajar yang baik dan berkesan. 2. Menganalisis atau menilai kesesuaian kaedah atau teknik pengajaran di bilik darjah. 3. menguasai kemahiran menyesuai, merekabentuk dan merancang bahan dan kaedah pengajaran sejarah.

4. Menggunakan pelbagai kaedah dalam pengajaran sejarah, termasuklah penggunaan ICT di samping memupuk kemahiran berfikir, nilai-nilai murni serta semangat patriotisme. 5. Membina sikap atau pemikiran terbuka tentang pelbagai kaedah atau teknik pengajaran serta bijak memilih mengubahsuai dan membentuk kaedah alternatif untuk digunakan di dalam bilik darjah. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir kulaih pelajar dapat: 1. Menyatakan pelbagai jenis kemahiran mengajar sejarah. 2. Menganalisis atau menilai kesesuaian setiap kaedah atau teknik pengajaran di bilik darjah. 3. Mengenalpasti kepentingan mengajar Sejarah dan juga setiap perancangan dan persedian guru sejaarh. 4. Menguasai dan merekabentuk bahan bantu mengajar dan kesesuaian penggunaannya di bilik darjah. 5. Memahami konsep dan penggunaan ICT di samping memupuk kemahiran berfikir, nilainilai murni serta semangat patriotisme. 6. Memahami kepentingan penilaian Sejarah dan prosedur perlaksaannya. 7. Merekabentuk suatu pengajaran mikro dan makro berdasarkan sukaatn mata pelajaran Sejarah terkini di dalam bilik darjah. RUJUKAN UTAMA : :.

Abdul Rahim Abdul Rashid. 2000. Model dan Pendekatan Sejarah KBSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahsa dan Pustaka. Abdul Rahim Abdul Rashid. 1989. Strategi Pengajaran Sejarah KBSM. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Haydn. T., Arthur, J. & Hunt, M. 1997. Learning To Teach History In Secondary School. London: Routledge. Joyce, B. Weil, M & Calhoum, E. 2000. Models of Teaching. 6th Edition. Boston: Allyn & Bacon. Omardin Ashaari. 1997. Prinsip Pengajaran Mikro. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. RUJUKAN TAMBAHAN :

Abdul Rahim Abdul Rashid. 1999. Pendidikan Sejarah: Falsafah, Teori dan Amalan. Utusan Publication & Distributors. Sdn. Bhd. Burston, W. H. & Thompson, D. 1967. Studies in the Nature and Teaching of History. London: Routledge & Kegan Paul. Dickinson, A. K. & Lee, P.J. 1978. History Teaching and Historical Understanding. London: Heinemann. Gower, R., Phillips, D. & Walters, S. 1995. Teaching Practise Handbook. Oxford University Press.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2002. Huraian Sukaatn Pelajaran KBSM: Tingkatan 1-5. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Ilmu. Majlis Peperiksaan Malaysia. 1997. Sukatan Pelajaran sejarah STPM. Lello, J. 2001. The Resourceful History Teacher. London: Continuum. Nichol, J. 1991. Teaching History. London: Macmillan. Omardin Ashaari & Yunus Muhamad. 1996. Kaedah Pengajaran Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Bourdillon. H. .1994. Teaching History. London: Routledge. Hariyomo, M. 1995. Mempelajari Sejarah Secara Efektif. Jakarta: Pustaka Jaya Husband. C. 1996. What is History Teaching? Language, Ideas and Meaning in Learning About The Past. Buckingham: Open University Press. Internet: http://www.ppk.kpm.my http://teachers.net/lesson http://www.lessobplanspage.com

KAEDAH PENGAJARAN

:

Kuliah, perbin canagan, projek berkumpulan, pembentangan dan aktiviti penyelesaian masalah.

KAEDAH PENERAPAN KI : Aktiviti/ KI Kuliah Tutorial Tugasan Petunjuk: KOM – Kemahiran berkomunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah. PBPM – Kemahiran Pembelajaran berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran kerja berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran keusahawanan. KOM / / / KBKM PBPM / / / PSK PIM ETIK KU

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan 1 - (Kumpulan) Tugasan 2 - (Individu) Tugasan 3 – (Individu) Pengajaran Mikro Peperiksaan akhir Jumlah PENILAIAN GRED KURSUS UPSI Gred
A AB+ B BC+ C CD+ D F

20% 10% 10% 20% 40% 100%

Julat Markah
80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 – 34

PNG(S/K)
4.00 3.70 3.40 3.00 2.70 2.40 2.00 1.70 1.40 1.00 0

Taraf
Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Lulus Lemah Lulus Lemah Lulus Lemah Gagal

*** Pelajar baru Semester 1 Sesi 2007/2008, Penilaian Gred Kursus yang digunakan adalah seperti berikut : Gred
A AB+ B

Julat Markah
80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69

PNG(S/K)
4.00 3.70 3.40 3.00

Taraf
Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian

BC+ C CD+ D F

60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 – 34

2.70 2.40 2.00 1.70 1.40 1.00 0

Kepujian Lulus Lulus Gagal Boleh Tebus Gagal Boleh Tebus Gagal Wajib Tebus Gagal Wajib Tebus

PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU :
Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran KI Memahami skop RI Aktiviti P & P KI Rujukan

1

Menerangkan rancangan instruksi

Kuliah & perbincangan

KOM

Rancangan Instruksional

2

Tujuan-tujuan mengajar sejarah

Menerangkan tujuan-tujuan mengajar Sejarah.

Kuliah & perbincangan

KOM

Haydn. T., Arthur, J. & Hunt, M.. Learning To Teach History In Secondary School Husband. C. What is History Teaching? Language, Ideas and Meaning in Learning About The Past

3

Perancangan dan Persediaan Guru Sejarah

Menerangkan tentang tujuan perancangan dan persediaan

Kuliah & perbincangan

KOM

Nichol, J. 1991. Teaching History. Orlich, D.C., Harder, R.J,

guru sejarah. Menerangkan tentang kepentingan perancangan dan persedian guru Sejarah. 4 Sukatan Pelajaran Sejarah Menerangkan kandungan Sukatan Sejarah SMA. Menerangkan tentang kandungan sukatan sejarah SMR Menerangkan kepentingan Sukatan sejarah dan prosedur penggunaan 5 Rancangan pelajaran Tahunan dan Harian Menerangkan tentang penggunaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian. Menerangkan tentang caracara membuat Rancangan Tahunan dan Harian Membuat perbandingan klasfikasi antara Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian. 6 Kaedah Mengajar Sejarah Menerangkan tentang sebahagian kaedah pengajaran sejarah yang terkini seperti perbincangan, kumpulan, lakonan dan lain-lain. Kuliah & perbincangan dalam tutorial KOM KBPM Kuliah, perbincangan, tutorial KOM Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian Sukaatn Pelajaran KBSM: Tingkatan 1-5. Kuliah & Tutorial KOM Callahan, R.C & Gibson. Teaching Strategies: A guide to better instruction.

Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian Sukaatn Pelajaran KBSM: Tingkatan 1-5. Majlis Peperiksaan Malaysia. Sukatan Pelajaran sejarah STPM

Kementerian Pendidikan Malaysia. Sukaatn Pelajaran KBSM

http://teachers.net/less on http://www.lessobplans page.com

Birt, D. & Nichol, J Games and simulation in history Eggen, P.D and Kauchak, D.P. Strategies for teachers, teaching content and thinking skills.

Membuat perbandingan dengan menjustifikasi kebaikan dan kelemahan kaedah mengajar yang dipilih

Garvey, B. & Krug, M. Models of History teaching in the secondary school. Gunning, D. The Teaching of History. Joyce, B. Weil, M. And Calghoun, E. Models of Teaching. Kuliah, perbincangan & pembentanga n KOM Birt, D. & Nichol, J Games and simulation in history Eggen, P.D and Kauchak, D.P. strategies for teachers, teaching content and thinking skills. Garvey, B. & Krug, M. Models of History teaching in the secondary school. Gunning, D. The Teaching of History. Joyce, B. Weil, M. And Calghoun, E. Models of Teaching. Kuliah, perbincangan, pembentanga n KOM Gower, R. Philips D. And Walters, S. Teaching Practise Handbook. Hydn, T. Arthur, J. And Hunt, M. Learning to Teach History in the Secondary School.

7

Kaedah Mengajar Sejarah

Menerangkan tentang sebahagian kaedah pengajaran sejarah yang terkini seperti perbincangan, kumpulan, lakonan dan lain-lain. Membuat perbandingan dengan menjustifikasi kebaikan dan kelemahan kaedah mengajar yang dipilih

8

Sumber dan Bhana Bantu Mengajar dalam Pengajarn Sejarah

Menerangkan tentang tujuan dan kepentingan penggunaan BBM Membuat perbandingan kebaikan dan kelemahan penggunaan BBM yang dipilih Menerangkan cara-cara membuat BBM terkini

9

Pengurusan bilik darjah sejarah.

Menerangkan tentang tujuan pengurusan bilik darjah.

Kuliah & penganalisisa n sumber

KOM

Gower, R. Philips D. And walters, S. Teaching Practice Handbook. Orlich, D.C., (et.all).

Menerangkan tentang ciri-ciri bilik darjah sejarah yang berkesan. Menerangkan model pengurusan bilik darjah. 10 ICT dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah. Menerangkan tentang kegunaan ICT dalam proses P&P Sejarah. Menerangkan tentang ciri P&P sejarah dengan menggunakan ICT 11 Kemahiran Berfikir dan Nilai dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah Menerangkan tentang kepentingan kemahiran Berfikir dalam P&P sejarah. Menerangkan nilai-nilai yang terdapat dalam sejarah Membuat perbandingan dengan mengambil setiap kelemahan dan kekurangan nilai-nilai yang ada. 12 Penilaian Dalam Pendidikan Sejarah Menerangkan tentang tujuan penilaian dalam pendidikan sejarah Menerangkan prinsip dan prosedur pelaksanaan penilaian. Menerangkan Kuliah & Perbincangan KOM Kuliah & Perbincangan KOM Kuliah, tutorial dan perbincangan. KOM

Teaching Strategies: A guide to better instruction.

Hydn, T. Arthur, J. And Hunt, M. Learning to Teach History in the Secondary School.

Abdul Rahim Abdul Rashid. Model dan Pendekatan Pengajaran Sejarah KBSM. Orlich, D.C., (et.all). Teaching Strategies: A guide to better instruction. Partington, G. The Idea of an historical education.

Garvey, B. & Krug, M. Models of History Teaching in The secondray school. Hydn, T. Arthur, J. And Hunt, M. Learning to Teach History in The Secondary School.

tentang proses dan prosedur perlaksaan penilaian Menerangkan tentang proses pemilihan soalan objektif, struktur esei dalam pendidikan sejarah. 13 Pengajaran Mikro dan Makro Menerangkan prosedur pelaksaan pengajaran Mikro dan Makro. Menarangkan kepentingan pengajaran Mikro dan Makro dalam P&P 14 Kesimpulan Memahami keseluruhan objektif dan tujuan Kursus Perbincangan KOM Kuliah & Perbahasan KOM KBPM Gower, R. Philip, D. & Walters, S. Teaching Practice Handbook, Ch.2 Rudin Salinger dan Omar Ibarhim, Kementerian Asas Pengajaran Melalui Pengajaran Mikro. Omardin Ashaari. Prindip Pengajaran Makro. Semua rujukan