Anda di halaman 1dari 5

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PROGRAM : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
SEMESTER 4
KURSUS : UB 2
KOD : WAJ3111

Tajuk dan
Kandungan

Mingg
u

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Kuliah

Jam
Pengurusan
UB:
M1

Amali

Pendaftaran
ahli
dalam
kumpulan
dan Struktur Unit
UB di IPGK
Pengurusan
Folio/
Buku Log / Buku
Catatan
Pakaian Seragam Ahli
UB
Takwim
dan
Rancangan aktiviti
perjumpaan

1. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah


laku yang
dapat dijadikan contoh terbaik dalam aktiviti Unit
Beruniform (CLO2)

TAHUN : 2
KREDIT : 1(0+1) = 30 +10 (40)
Interasi Bukan
Interakasi Bersemuka
Bersemuka
Pembelajar
Lain-lain
an
(Buku Log
Amali
Tutorial
Pentaksi
Kendiri
Tugasan,
ran
(sebelum/
ulangkaji
selepas
dll)
kuliah)
Jam
Jam
Jam
Jam
Jam

Catatan

2
Penerangan/
Taklimat/
Bengkel

1
Buku Log/Folio/
Buku Catatan

1.
2.
3.
4.
5.

TS4;PLO6; PEO3
TS1; PLO4; PEO5
TS9; PLO5; PEO5
TS8; PLO4; PEO5
TS9; PLO6; PEO3

2
Penerangan/
Tunjuk Cara/
Amali/
Tayangan
Video atau
slaid

1
Buku Log/Folio/
Buku Catatan
2
Tugasan1 20%:
Knoting Board
(10 jenis asas
simpulan dan 5
jenis asas
ikatan)

1.TS1; PLO1; PEO1


2. TS1; PLO2; PEO1
3. TS1; PLO1; PEO1
4. TS6; PLO3; PEO4
5. TS1; PLO2; PEO1
6. TS1; PLO6; PEO5
7. TS9; PLO9; PEO5
8. TS3; PLO1; PEO3

2. Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara


berpasukan (CLO1)
3. Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa, agama
dan Negara (CLO2)
4. Bekerjasama dan berinteraksi dalam
kepelbagaian budaya
dan Kepercayaan (CLO2)
5. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara
berterusan (CLO2)

Kemahiran Simpulan
& Ikatan
M2

Jenis-jenis ikatan dan


simpulan
Cara membuat ikatan
dan simpulan
Kegunaan ikatan dan
simpulan

1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan


dengan bidang
yangdipelajari (CLO1)
2. Menghuraikan perkaitan dan kepentingannya
dalam
KBSR (CLO1)
3. Menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan
prosedur yang
berkaitan dengan simpulan dan ikatan (CLO1)
4. Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk
memantau dan
mentaksir pengetahuan dan kemahiran
simpulan dan
ikatan (CLO2)
5. Merancang, mengurus dan melaksanakan

SKEMA TLO
aktiviti simpulan
danIkatan (CLO1)
6. Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara
berpasukan
(CLO2)
7. Bertanggungjawab terhadap pelajar daripada
aspek
keselamatansemasa aktiviti (CLO2)
9. TS9; PLO9; PEO2
10. TS6; PLO3: PEO4

8. Mensintesis maklumat daripada pelbagai


sumber untuk
memperoleh pemahaman yang koheren
tentang teori dan
amalan (CLO2)

9. Membuat muhasabah diri, menerima


kelemahan diri dan
sanggup berubah(CLO2)
10. Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk
menghasilkan
pelbagai projek baharu dalam simpulan dan ikatan
( CLO2)

Kemahiran Kraf
Perkhemahan
M3

Tujuan dan faedah


membuat gejet
Jenis-jenis gejet dan
kegunaannnya

1. Menjelaskan definisi, matlamat, konsep, sejarah


dan falsafah kraf perkhemahan (CLO1)
2. Menghuraikan perkaitan dan kepentingannya
dalam
KBSR (CLO1)
3. Mengaplikasikan pengetahuan berkaitan
dengan kraf
Perkhemahan (CLO1)
4. Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk
memantau dan
mentaksir pengetahuan dan kemahiran (CLO2)
5. Merangkakan dan menjalankan penyelidikan
untuk
penambahbaikan aktiviti kokurikulum (CLO2)
6. Merancang, mengurus dan melaksanakan
aktiviti kraf
Perkhemahan(CLO2)
7. Mengurus masa, emosi dan tekanan secara
berkesan dalam
aktiviti kraf perkhemahan (CLO2)

2
Latihtubi/
Bengkel/
Tunjuk cara/
Amali

1
Buku Log/Folio/
Buku Catatan
2
Tugasan2 20%
Model Gejet
(1 Pintu
Gerbang atau 1
jenis tower)

1. TS1;
2. TS1;
3. TS1;
4. TS6;
5 .TS4;
6. TS2;
7. TS2;

PLO1;
PLO2;
PLO1;
PLO3;
PLO9;
PLO2;
PLO6;

PEO1
PEO1
PEO1
PEO4
PEO4
PEO1
PEO3

SKEMA TLO

Ikhtiar Hidup
M4

Membuat masakan solar


Membuat masakan ala
rimba
Membuat perangkap

1. Menghuraikan aspek-aspek pertolongan cemas


(CLO1)
2. Menghuraikan prosedur pelaksanaan semasa
aktiviti(CLO1)

. Latihtubi/
Bengkel/
Tunjuk cara/
Amali

3. Mengaplikasikan pelbagai pengetahuan dan


kemahiran
dalamikhtiar hidup (CLO2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TS1;
TS1;
TS6;
TS1;
TS9;
TS4;
TS3;

PLO1;
PLO2;
PLO3;
PLO6;
PLO6;
PLO3;
PLO1;

PEO1
PEO1
PEO1
PEO5
PEO5
PEO3
PEO3

4. Menunjukkan ciri-ciri kepimpinan dan bekerja


secara
kumpulan semasa aktiviti ikhtiar hidup (CLO2)
5. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam
aspek
bimbingan dan kebajikan semasa aktiviti
(CLO2)
6. Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam
pengajaran
dan pembelajaran ikhtiar hidup (CLO2)
7. Mensintesis maklumat daripada pelbagai
sumber untuk
memperoleh pemahaman yang koheren
tentang teori &
amalan ikhtiar hidup (CLO2)

Pengembaraan dan
AsasPandu Arah
M5

Tujuan
Peraturan & persediaan
Prosedur pengembaraan
Membaca peta topo
&kegunaan kompas
Mengesan Tanda /
Simbol
Laporan Pengembaraan

1. Menjelaskan akauntibiliti, bidang tugas,


keselamatan,
programdan logistik dalam pengelolaan
pengembaraan
(CLO1)

2
Amali
Pengembaraa
n

1. TS1; PLO1; PEO1


2. TS7; PLO7; PEO2

2. Mengintepretasikan bahan yang relevan untuk


meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan ( CLO2)

3. Menjelaskan kepentingan keselamatan


terhadap
kemudahanm Peralatan (CLO1)
4. Menghuraikan prosedur pelaksanaan semasa
aktiviti (CLO1)
5. Menghuraikan kepentingan personel yang
berkelayakan,
perlindungan insuran dan pihak berkuasa yang
berkaitan
(CLO1)

3. TS9; PLO9; PEO3


4. TS1; PLO1; PEO1
5. TS7; PLO7; PEO2
6. TS1;PLO2; PEO1
7. TS5; PLO1; PEO1
8. TS1; PLO9; PEO5
9. TS9; PLO9; PEO5
10. TS4; PLO3; PEO3
11. TS3; PLO1; PEO3

SKEMA TLO
6. Menjelaskan prosedur penulisan laporan yang
berkaitan
(CLO1)
7. Mengaplikasikan pelbagai pengetahuan dan
kemahiran
(CLO2)
8. Menunjukkan ciri-ciri kepimpinan dan bekerja
secara
kumpulan (CLO2)
9. Bertanggungjawab terhadap pelajar terhadap
aspek
keselamatan, bimbingan dan kebajikan (CLO2)
10. Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam
pengajaran
dan pembelajaran (CLO2)
11. Mensintesismaklumat daripada pelbagai
sumber untuk
memperoleh pemahaman yang koheren tentang
teori &
amalan (CLO2)

Amali Perkhemahan
Unit Beruniform /
Kursus Manikayu
(KMK Pkt 1)
(3 hari 2 malam)
M6

M15

Pengurusan & Persiapan


Perkhemahan
Kebudayaan
Khidmat Komuniti

1. Menjelaskan akauntibiliti, bidang tugas,


keselamatan,
program dan logistik dalam pengelolaan
perkhemahan
(CLO1)
2. Menghuraikan aspek-aspek pertolongan
cemas(CLO1)
3. Menghuraikan prosedur pelaksanaan semasa
aktiviti(CLO1)
4. Menghuraikan kepentingan personel yang
berkelayakan,
perlindungan insuran dan pihak berkuasa yang
berkaitan
(CLO1)
5. Mengaplikasikan pelbagai pengetahuan dan
kemahiran
(CLO2)
6. Merancang penyediaan kertas kerja (CLO1)
7. Menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan dan
bekerja secara
kumpulan (CLO2)
8. Bertanggungjawab terhadap pelajar terhadap
aspek

20
Amali
Perkhemahn:
Asas
Perkhemahan
,
Kebudayaan
dan
Khidmat
komuniti

3
Buku Log/Folio/
Buku Catatan

1. TS1; PLO1; PEO1


2. TS1; PLO1; PEO1
3. TS1; PLO1; PEO1
4. TS7; PLO7; PEO2
5. TS5; PLO1; PEO1
6. TS1; PLO2; PEO1
7. TS1; PLO9; PEO5
8. TS9; PLO9; PEO5
9. TS4; PLO3; PEO3
10. TS3; PLO1; PEO3
11. TS1; PLO2; PEO2

SKEMA TLO
keselamatan, bimbingan dan kebajikan (CLO1)
9. Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam
pengajaran
dan pembelajaran (CLO2)
10. Mensintesis maklumat daripada pelbagai
sumber untuk
memperoleh pemahaman yang koheren tentang
teori &
amalan (CLO2)
11. Menjelaskankan kepentingan kebudayaan unit
beruniform
dalam merentasi kurikulum (CLO1)
12. Menjelaskan penggabungjalinan mata
pelajaran lain dalam
Kebudayaan (CLO1)
13. Menghuraikan peranan unit beruniform
berteraskan
akademik (CLO1)
14. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui aktiviti
fizikal dan
interaksi variasi kaum dan etnik (CLO2)
15. Mempamerkan komitmen kepada
kecemerlangan,
akauntibiliti, integriti, bertanggungjawab dan
empati untuk
melaksanakan tugas (CLO2)
16. Menjelaskan kepentingan keselamatan
terhadap kawasan
danPersekitaran (CLO1)
17. Menghuraikan prosedur pelaksanaan semasa
aktiviti
khidmat Komuniti (CLO1)
18. Menjelaskan prosedur penulisan laporan yang
berkaitan(CLO1)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TS5;
TS7;
TS4;
TS7;
TS7;
TS7;
TS7;

PLO2;
PLO6;
PLO6;
PLO6;
PLO3;
PLO6;
PLO2;

PEO1
PEO2
PEO5
PEO3
PEO1
PEO1
PEO1