Anda di halaman 1dari 1

Alto

Doa Untuk Bangsa

Fanny Kalensang

Andante Maestoso

& 4

4

œ ™

œ

œ j œ œ
œ j œ œ
œ j œ œ

œ j œ œ

4 œ ™ œ j œ œ œ ™ œ j ˙ œ œ œ œ

œ

œ j ˙

œ j ˙
4 œ ™ œ j œ œ œ ™ œ j ˙ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ

œ

4 œ ™ œ j œ œ œ ™ œ j ˙ œ œ œ œ
œ ˙
œ ˙

œ ˙

4 œ ™ œ j œ œ œ ™ œ j ˙ œ œ œ œ
œ ™

œ

œ j œ œ œ
œ j œ œ œ
œ j œ œ œ
œ j œ œ œ
œ j œ œ œ

œ j œ œ œ

Pu - ji dan syu - kur Tu-han a - tas bu-mi In-do - ne
Pu
-
ji dan syu - kur
Tu-han
a - tas bu-mi In-do - ne
-
sia
ber - kat-Mu se-la-
6
&
œ ™
œ ™ œ j ˙
œ j œ œ
œ ™ œ j œ œ
w
œ
œ
œ j œ œ
œ œ
œ
lu
nya-ta me - na - ung-i
ka
- mi.
T'ri - ma-ka-sih
Oh
Tu-han
a - tas ke-mer
12
&
œ ™
œ ™
œ j œ œ
œ ™
œ ™ œ j ˙
œ j œ œ œ
œ j œ œ
œ œ œ œ
œ
w
de - ka-an
cin - ta-Mu yang sem-pur-na
a
-
ba - di
s'la-ma - nya.
Ka - mi me-mo-
18
&
œ
œ ™
œ j œ œ œ
œ
œ
œ
œ ™
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
˙
œ j œ œ
hon
dam-ping - i pe-mim-pin
ka
-
mi
ber - sih-kan ha-ti
me - re-ka
a -
23
&
w
œ ™ œ j œ
œ
œ œ œ #œ œ
œ
™ œ j œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ
œ
œ

gar ja-di te -la - dan.

Han-tar-kan bang - sa

ka-mi meng - ga-pai ci-ta -ci - ta mu-lia, dan

29

&

   

œ œ

œ

œ œ j œ

   

œ œ j ˙

 

œ

J

 

œ

œ œ #œ œ

˙ n˙

œ œ j œ œ

   

ja

- di-kan ka - mi

ga-ram dan

te-rang ba -gi

du -

nia.

Rah-mat-i

ka - mi, Tu-han

35

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙ œ j œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ™
˙
œ j œ
œ
œ
 

ja

-

di

pe - war - ta

 

cin

-

ta

-

Mu

ja

-

di - lah

Ke - ra

-

38

&

 

œ j œ

       
                           
 

œ

   

œ

œ

œ

œ

œ

œ

w

w

w

ja

-

an-Mu

di

bu

-

mi

bang - sa

-

ku.

A

-

min.