Anda di halaman 1dari 24

PETA KONSEP SUKATAN PELAJARAN BAHASA

MELAYU SEKOLAH RENDAH

RUKUN NEGARA

FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

PENGISIAN
KURIKULUM

SUKATAN
PELAJARAN BAHASA
MELAYU SEKOLAH
RENDAH
SISTEM BAHASA

ORGANISASI
KANDUNGAN

MATLAMAT

OBJEKTIF

RUKUN NEGARA

Kepercayaan kepada Tuhan


Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang

FALSAFAH DAN MATLAMAT KURIKULUM


BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

FALSAFAH KURIKULUM
BAHASA MELAYU
BERTERASKAN FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Melahirkan
warganegara Malaysia
yang berilmu
pengetahuan,
berketerampilan,
berakhlak mulia dan
bertanggungjawab.

Pendidikan di
Malaysia ialah
suatu usaha
berterusan ke arah
memperkembang
potensi individu
secara menyeluruh
dan bersepadu

Melengkapkan
pelajar dengan
keterampilan
bahasa dan
berkomunikasi

Melahirkan insan
yang seimbang dan
harmonis dari segi
intelek, rohani,
emosi dan jasmani.

Mengaplikasikan
bidang yang
merangkumi JERI
menerusi pengajaran
dan pembelajaran
menerusi Kurikulum
Bahasa Melayu

Melahirkan pelajar
berpotensi secara
menyeluruh menerusi
penggunaan bahasa

OBJEKTIF KURIKULUM BAHASA MALAYSIA


Menggunakan SEKOLAH
bahasa
RENDAH
baku yang meliputi
Memupuk minat
Menghargai dan
ejaan , tatabahasa,
membaca
menghayati
kosa serta
sebutan pelbagai bahan sastera
Membaca
sebagai satu
Memperkembang
keindahan bahasa
dan itonansi
yang
dan
bahan bukan sastera dengan
amalan ke arah
imaginasi
, karya
melalui
betul dalammenggunakan
aktiviti
teknik membaca
membina
kreativiti
, pemikiran
sastera
dan karya
mendengar, bertutur,
budaya
kritisbukan
dan sastera.
membaca dan

ORGANISASI KANDUNGAN
KURIKULUM BAHASA

Kemahira
n Bahasa

Pengisia
n
Kurikulu
m

ORGANISAS
I
KANDUNGA
N
KURIKULUM
BAHASA
MALAYSIA
SEKOLAH
RENDAH
Sistem
Bahas
a

Hasil
Pembelajar
an

KEMAHIRAN BAHASA

KEMAHIRAN
MENDENGAR
merujuk kepada
keupayaan murid
mendengar dengan;
-teliti,memahami dan
menghayati secara lisan
(menerusi pengucapan
dan maklum balas.

Kemahiran Membaca
merujuk kepada
keupayaan murid
membaca dengan;
sebutan,itonansi, jeda dan
kelancaran yang betul
berupaya menghayati teks
yang dibaca

KEMAHIRAN
BERTUTUR
merujuk kepada
keupayaan murid
berbicara untuk
beriteraksi dalam;
menyampaikan
maklumat, pendapat,
perasaan serta idea
kritis dan kreatif

Kemahiran Menulis
- Merujuk kepada
keupayaan murid
menulis perkataan dan
ayat serta
mengeluarkan idea
melalui penulisan.
- penggunaan ayat
gramatis ,tanda baca
dan ejaan yang
betul,tulisan yang
jelas,cantik dan kemas.
-Penulisan berunsur
pengetahuan dan
imaginatif.

Ditafsirkan
daripada objektif
kurikulum
bahasa melayu
sekolah rendah

Membantu guru
memilih
kandungan ,
kaedah , sumber
dan prosedur
Membantu guru
pengajaran
membuat pengukuran
dan penilaian
pencapaian murid

HASIL
PEMBELAJ
ARAN

Petunjuk tentang
kemahiran yang
perlu dikuasai
Dapat dicapai
dengan
menggabungjalinkan
oleh murid
kemahiran bahasa ,
sistem bahasa dan
pengisisan kurikulum

Nilai

Kewarganegaraa
n

Penyerapan nilai murni dalam


pendidikan Bahasa Melayu bagi
melahirkan insan yang baik dan
berakhlak mulia.

PENGISIAN KURIKULUM

Unsur patriotisme
diserapkan dalam pnp
dalam mengutamakan
pemupukan semangat cinta
dan taat kepada tanah air.
Melahirkan warganegara
yang ada komitmen
terhadap bangsa dan negara

Ilmu

Kemahiran
Bernilai Tambah

Peraturan
Sosiobuday
a

Pengetahuan
merangkumi
pelbagai
bidang ;
- sains,geogr
afi,sejarah
dll.

Laras

Peribahas

Peribahasa
Bahasa Kiasan
Simpulan Bahasa
Tatabahas
Perumpamaan
aPepatah
Morfolog
Perbilangan

Kemahiran Berfikir
Pembelajaran Kontekstual
Kajian Masa Depan
Kemahiran Teknologi Maklumat
Dan Komunikasi
Kemahiran Belajar Cara Belajar
Kecerdasan Pelbagai
Pembelajaran Konsturktivisme

Kesantunan

Sistem Ejaan
Kosa
Kata
Intonansi Mengikut Pola keselarasan vokal
Pola umum
Sebutan
Ejaan kata pinjaman
SISTEM

istlah
Jenis ayat
Ejaan
kata dasar
dan
Bahasa
Melayu
BAHASA
Susunan ayat
kata pinjaman
Baku

HURAIAN RINGKAS PERKAITAN ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DENGAN


SUKATAN PELAJARAN KBSR BAHASA MELAYU (2003)
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (SPBM) merupakan satu dokumen yang menjadi panduan guru
bagi melaksanakan pengajarannya. Dalamnya terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan isi
kandungan bahasa Melayu dan hala tuju yang hendak dicapai. Aspek itu merangkumi matlamat dan
objektif pengajaran bahasa Melayu, pengisian kurikulum, kandungan bahasa, sistem bahasa dan
Kemahiran Bernilai Tambah. Aspek-aspek ini menjadi panduan kepada guru dalam pengajarannya.
Tujuannya agar pengajaran bahasa Melayu antara sekolah adalah seragam, terkawal dan
bersistem.

Menurut Kamus Dewan, maksud falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap
sebagai ilmu tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Falsafah juga didefinisikan sebagai
kebijaksanaan atau hikmah menggunakan akal fikiran untuk mengetahui kebenaran yang hakiki.

Dasar yang digubal dalam suatu sistem pendidikan perlu merujuk kepada asasnya iaitu falsafah
pendidikan. Falsafah menjadi teras kepadasistem pendidikan kerana terkandung pendidikan yang
digunakan, ciri yang hendak dicapai, kaedah pelaksanaan pendidikan yang akan digunakan, cirri
yang hendak dibentuk dalam diri individu yang menerima pendidikan dan liputan yang terangkum
dalam sistem pendidikan. Menurut Abdul Fatah Hasan, falsafah pendidikan merupakan suatu
sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal tentang
pendidikan dan pengajaran yang patut dilaksanakan di sekolah atau di dalam bilik darjah.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun.
Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di
dalam atau di luar institusi pendidik.

Penggubalan semula Falsafah Pendidikan Negara yang dahulunya hanya dikenali sebagai Falsafah
Pendidikan, menyebabkan berlakunya keperluan untuk mengkaji semula keseluruhan system dalam
pendidikan kebangsaan. Kesinambungan daripada perubahan ini, maka terhasilnya Kurikulum
Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983. Kurikulum ini
digubal bagi memastikan setiap murid diberi peluang untuk mendapatkan kemahiran, pengetahuan,
nilai, sikap dan amalan kehidupan yang diperlukan.

Falsafah KBSR ialah memberi pendidikan yang bercorak pendidikan asas dengan penegasan
terhadap kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. KBSR turut memberi penekanan
terhadap perkembangan individu secara menyeluruh dan seimbang dari aspek JERIS serta
pemupukan dan perkembangan bakat seseorang individu itu.
Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai pula ialah:
I.

Murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan

sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan.


II.
Murid dapat menguasai kemahiran asas bahasa iaitu kemahiran bertutur, membaca dan
menulis dalam bahasa pengantar sekolah rendah iaitu Bahasa Melayu.
III.
Melalui KBSR, pembinaan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai nilai
kemanusiaan dan kerohanian yang berlandaskan RUKUN NEGARA dapat dipupuk dikalangan
murid. Yang keempat, murid dapat bergaul, menghargai hak dan kebolehan orang lain serta
mempunyai semangat kerjasama dan toleransi. Dan yang kelima, murid dapat menambahkan ilmu
pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar.

KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi, bidang kemanusiaan dengan
persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. Bidang komunikasi pada asasnya terdiri
daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran Bahasa iaitu Bahasa
Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris serta matapelajaran Matematik. Bidang Kemanusiaan dan Alam
Sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu Kerohanian, Nilai dan Sikap serta Komponen
Kemanusiaan dengan Alam. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah matapelajaran
Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri
individu terdiri daripada komponen Kesenian dan Reakreasi yang mengandungi matapelajaran
Muzik, Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas,
maka Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas, maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan
KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek
intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai nilai estetika dan sosial selaras dengan
falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan
kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan
bersistematik. Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan
yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan
bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum
Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara. Pada peringkat ini, Bahasa Melayu
diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi
membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan, seperti kata pepatah
Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya.

I.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas
berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6.
Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur), membaca,
dan menulis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. ( Abdullah
Hasan,1996).

II.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula, mengandungi perincian,

penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Di dalam Huraian Sukatan
Pelajaran ini, dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur,
membaca, menulis, tatabahasa, penjodoh bilangan, peribahasa, dan perbendaharaan kata yang
sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki,2003).

III.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C)

dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di
SJK(C) dan (T). Oleh itu, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak
berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian, senarai kemahiran berbahasa, contohcontoh peribahasa, tatabahasa, dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan.

IV.

Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan, dan guru-guru tidak seharusnya

terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Sekiranya didapati ada di antara cadangancadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah, guru-guru boleh mengubah dan
menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid.

Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan
Negara, adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa
Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia. Dengan ini barulah kita
dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai
roh dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. Jika ia mempunyai kaitan, kita telah pun berada di
jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia. Cuma beberapa
pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan
pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
Menurut kandungan Sukatan Pelajaran, setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Melayu di sekolah rendah, murid-murid dapat:
a.
b.

Mendengar, memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari;
Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa

yang sesuai dan bertatasusila; Membaca


c.
untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan;
d.
Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan
dan hiburan
e.
Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul;
Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ), matlamat serta
ciri-ciri KBSR itu sendiri, saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan
Negara. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang
berterusan. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal, KBSR sememangnya menggalas
tugas yang amat berat. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. KBSR akan

memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang
diinginkan. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus
berkembang hingga ke akhir hayat nanti. Oleh itu, KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu
membaca, menulis dan mengira. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat,
segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan,
1996). KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses
pengajaran dan pembelajarannya. Dengan ini, Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan
insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani akan tercapai.
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian
ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada
pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Selain itu, dalam
seminggu hari persekolahan akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan. Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya
pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga
boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan.
Seterusnya, unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sehubungan dengan itu, KBSR
menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal. Melalui ciri ini
pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru. Secara tidak langsung hasil
kretiviti pelajar akan terus digilap dan dihargai. Oleh itu, maka lahirlah generasi yang mampu
memberi sumbangan dalam pelbagai bidang.

KESIMPULAN
Dalam era globalisasi yang kian mencabar dan melalui arus-arus modenisasi, konsep
pembangunan modal insan amat ditekankan sebagai satu usaha menjadikan negara kita,
Malaysia maju, yakni setaraf dengan negara-negara luar. Ini termasuklah demi pembangunan
sejagat dalam bidang sains dan teknologi berdasarkan acuan sendiri serta selari dengan
hasrat Wawasan 2020 yang pernah diwar-warkan oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr.
Mahathir Mohamad satu masa dahulu. Kita amat bertuah kerana tidak lama dahulu iaitu pada
tahun 1988, tergubalnya sebuah garis panduan yang diberi nama Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Ini kerana oleh sebab falsafah inilah yang membentuk sistem pendidikan
Negara seterusnya melahirkan anak-anak Malaysia yang berjaya.

Sesebuah falsafah yang digubal dalam sistem pendidikan sesebuah negara memainkan
peranan yang amat penting. Falsafah pendidikan menjadi satu pedoman, arah tuju dan

pandangan terhadap perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Di dalamnya terkandung


pelbagai hasrat untuk dilaksanakan yang menjadikan sistem pendidikan sebagai modus
operandinya. Maka dengan itu, sistem pendidikan adalah dibina berdasarkan falsafah
pendidikan. Oleh yang demikian, dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan terkandungnya
garis panduan yang menjelaskan arah tujuan sistem pendidikan negara kita. Ia menjadi
panduan setiap aktiviti pendidikan. Ia tidak lepas dari menjadi cerminan pemikiran dan hasrat
negara kita dalam melahirkan ciri-ciri individu yang dikehendaki oleh negara.
Sistem pendidikan negara kita mengalami anjakan paradigma dengan wujudnya Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Perubahan demi perubahan berlaku dari tahun ke tahun sebagai
tujuan untuk menghasilkan peningkatan kuantiti produk-produk generasi baru yang berkualiti.
Ini juga adalah kerana kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri yang bersifat
menyeluruh, sejagat dan bermotivasi. Pada pendapat saya, Falsafah Pendidikan Kebangsaan
bersifat menyeluruh kerana melibatkan keempat-empat unsur dalam kehidupan kita. Unsurunsur tersebut ialah rohani, jasmani, intelek dan sosial. Unsur-unsur inilah yang
memantapkan kehidupan harmonis, seimbang dan cemerlang. Individu yang seimbang inilah
dijamin dapat memaju ke arah kemajuan negara yang tiada taranya.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

Tahun

Bahasa Melayu
6 Intelek

Tema

Alam Sekitar

Tajuk

Pencemaran Udara

Tarikh

20.8.2014

Masa

60 minit

Bilangan murid

30 orang

Objektif pengajaran dan pembelajaran:


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i.Menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini
secara lisan.
ii.Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai pencemaran udara yang
berlaku .
iii. Menulis karangan pendek mengenai gejala pencemaran dengan menggunakan ayat
majmuk yang betul.
Hasil Pembelajaran:
Fokus Utama :
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan
Menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
Aras 1
(i)

berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar menggunakan


bahasa yang sesuai.

Fokus Sampingan :

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
memahami petikan yang dibaca.
Aras 2
(i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi
berdasarkan tanda baca.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 3
(i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat Kemahiran Bahasa : Kemahiran
bertutur, menulis dan mendengar.
Sistem Bahasa : Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan
dan intonasi.
Ilmu : Bahasa Melayu, Alam sekitar
Nilai : Kebersihan, menghayati, menghormati dan menghargai.
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)
Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, membuat inferens, dan kemahiran
mengkategori.
Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.
Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan emosi.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman
mereka mengenai gejala pencemaran alam sekitar dengan cara
berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.
BBM : Power point, Lembaran kerja,buku latihan, kad manila dan alat tulis.

Langkah/mas

Aktiviti

CATATAN

a
SET INDUKSI

ISI PELAJARAN
Murid

(5 MINIT)

ditayangkan

i) Murid diminta untuk melihat

Inferens

power point yang

paparan power point dan

BCB: menonton dengan

berkaitan dengan

menghayatinya.

Aktif

jenis-jenis

ii) Murid diminta untuk

BBM : power point

pencemaran.

membezakan jenis-jenis

Guru bersoal jawab

pencemaran dan menyatakan

dengan murid

pengalaman mereka sendiri.

berkaitan dengan

iii) Guru menjelaskan tujuan

Pencemaran

aktiviti dan tajuk pengajaran

LANGKAH 1

Udara
Perbincangan

yang akan diajari pada hari itu.


(i)Murid dikehendaki membaca

KB : menghubungkaitkan,

(20 MINIT)

kumpulan. Mencari

petikan secara senyap.

menjana idea

KB : menghubungkait,

isi penting tentang

(ii)Murid diminta membaca

BCB : memproses

pencemaran udara.

petikan itu secara individu

maklumat dan melaporkan

dengan kuat dan mengikut

maklumat.

intonasi serta gaya yang betul.

KP : verbal linguistik,

(ii)Murid-murid yang lain

Kemahiran intrapersonal dan

dikehendaki mendengar dan

interpersonal

meneliti teks sambil memahami

Nilai : kerjasama, hormat

petikan tersebut.

menghormati

(iii)Guru menanyakan soalan


kepada murid berkaitan dengan
petikan.
(iv)Murid dikehendaki memberi
lima makna perkataan
berdasarkan petikan yang
dibaca.
(v)Murid dikehendaki menjawab
lima soalan pemahaman
dengan ayat yang lengkap
berdasarkan petikan yang
diberi.

LANGKAH 2

Murid

(i)Murid dibahagikan kepada

BCB : melaporkan

(15 MINIT)

membentangkan

beberapa kumpulan.

maklumat.

hasil perbincangan.

(ii)Murid diminta untuk berada

KP : verbal linguistik,

dalam kumpulan dan membuat

interpersonal

perbincangan.
(iii)Murid dikehendaki
membentangkan perbezaan
antara pencemaran sungai dan
pencemaran udara yang
terdapat di Malaysia dan
bandingkan dengan
pengetahuan dan pengalaman
mereka.
(iv)Guru meminta kumpulan

membentangkan hasil
perbincangan.
(v)Guru menanyakan soalan
yang berkaitan dengan isi
pembentangan dan meminta
percambahan pendapat
mereka.
(vi)Guru berbincang dan
membuat kesimpulan hasil
pembentangan murid..
LANGKAH 3

Guru memberi

KB : menjana idea,

(15 MINIT)

latihan kepada

i) Guru memberi latihan kepada

menghubungkaitkan,

murid-murid.

murid iaitu menulis nilai-nilai

membuat inferens.

Aktiviti

murni mengenai pencemaran

BCB : mengumpul,

Pengayaan:

udara dari rangka karangan

memproses, mencatat dan

Menulis nilai murni

yang telah disediakan.

melaporkan maklumat.

berdasarkan

ii) Guru membimbing kumpulan

KP :

tajuk yang diberi.

murid yang memerlukan

intrapersonal;interpersonal,

pemulihan dengan

visual, verbal-linguistik.

Aktiviti

menyediakan latihan yang perlu

Nilai : bekerjasama,

Pemulihan:

dilengkapkan dengan mengisi

menghargai,

Menyudahkan

tempat kosong.

BBM : petikan pencemaran

petikan yang

udara, kertas latihan.

diberikan dengan
mengisi tempat
PENUTUP (5

kosong.
Guru membuat

MINIT)

rumusan

i) Murid digalakkan supaya

-Menghargai

mengenai

mengumpul maklumat

-Bersyukur

pengajaran yang

tambahan daripada bahan-

-Menghormati

telah diajar dan

bahan

-bekerjasama

menanyakan

yang lain bagi menambahkan

soalan kepada

pengetahuan mereka.

murid tentang apa

ii) murid juga menyatakan nilai-

yang mereka

nilai murni yang telah dipelajari

telah pelajari.

pada hari tersebut.

Nilai-nilai murni :

Guru juga
menanyakan nilainilai
murni yang
terdapat semasa
sesi pengajaran
dan
pembelajaran.

Dewasa ini,isu pencemaran semakin menjadi-jadi.Banyak sebab yang


mendorong berlakunya pencemaran alam sekitar.Pembakaran bahan api enjin kenderaan
telah menghasilkan asap yang mengandungi gas seperti karbon monoksida dan plumbum
yang mencemarkan udara.Ekoran pertambahan kenderaan di jalan raya,asap yang
dibebaskan merupakan bahan pencemar alam sekitar yang paling ketara.
Pencemaran juga boleh berlaku akibat daripada pembuangan sisa toksik ke
dalam sungai atau tasik seperti pembuangan bahan sisa dari kilang kelapa sawit.Selain
toksik,penggunaan racun makhlul perosak,baja kimia, dan sebagainya dalam sektor
pertanaian turut mencemarkan alam sekitar.
Pencemaran hendaklah ditangani segera sebelum mengancam kehidupan
manusia.Pengusaha kilang hendaklah mempunyai kesedaran terhadap tanggungjawab
sosial.Janganlah bersikap melempar batu sembunyi tangan.Mereka seharusnya
meletakkan keuntungan sebagai sasaran kedua sebaliknya kesejahteraan alam sekitar
haruslah dijadikan sebagai fokus utama.
Selain itu ,masyarakat perlulah mempunyai kesedaran juga.Kesedaran dapat
dipupuk
melalui pendidikan.Melalui
pendidikan alam sekitar,sikap positif diri terhadap
Teks
: Pencemaran
Alam
alam sekitar dapat dibentuk.Masyarakat akan lebih sedar tentang pentingnya
mengekalkan kualiti alam sekitar.
Kerajaan pula hendaklah menggubal serta mengenakan tindakan yang lebih
tegas terhadap mana-mana pihak yang melakukan aktiviti yang mencemarkan alam
sekitar, terutamanya terhadap pekilang-pekilang.Tujuannya adalah untuk menginsafkan
mereka agar lebih menghargai alam sekitar.
Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran perlulah
ditambahbaikkan dan diperbanyakkan.Tanpa teknologi moden , tidak mungkin kerja-kerja
pembersihan tumpahan minyak di laut dapaf dilakukan dengan cekap.Dengan teknologi
moden juga , sisa pepejal seperti surat khabar dan kaca dapat dikitar semula.
Oleh itu , bersama-samalah kita memelihara alam sekitar.Ingatlah bahawa
kemusnahan alam sekitar akan mengancam kehidupan generasi masa hadapan.

Lembaran Kerja pemulihan:

Beri maksud perkataan berikut:


a) Ketara : --------------------------------b) Makhlul perosak : ---------------------------c) Sasaran : ------------------------------d) Menginsafkan : ----------------------------e) Generasi : ------------------------------

Soalan Pemahaman ( lisan )


1.Kenapakah pembebasan asap kenderaan ke udara menjadi semakin ketara ?
2.Apakah akibat yang terpaksa ditanggung jika kita tidak menangani segera pencemaran ini ?
3.Mengapakah tindakan tegas perlu dikenakan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan
pencemaran alam ?
4.Apakah maksud rangkai kata semakin menjadi-jadi dalam petikan tersebut ?

Keputusan kerajaan hendak memajukan kawasan air terjun di Kampung Setia amat
AKTIVITI
PENGAYAAN
menggembirakan
semua pihak.Khususnya penduduk kampung itu sendiri.Cadangan untuk
membina beberapa gerai menjual cenderamata, peralatan mandi-manda, dan gerai makanan timbul
Baca petikan di bawah .Tulis lima nilai yang dapat kamu perolehi daripada petikan.Gunakan
ekoran kampung tersebut sering dikunjungi para pelancong termasuklah pelancong dari luar
perkataan yang diberi sebagai rujukan.
negara.
Dengan wujudnya gerai itu nanti,sedikit sebanyak dapat menyalur masuk
mata wang asing ke negara kita.Selain itu , dengan adanya pelbagai jenis gerai tersebut, penduduk
kampung juga akan memperoleh pekerjaan sekali gus dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
Untuk menggalakkan kedatangan para pelancong ke kawasan air terjun , jalan
tanah akan diturapkan.Kemudahan surau , tandas , dan telefon awam akan duwujudkan
juga.Kemudahan tersebut akan disediakan demi kemudahan dan keselesaan para pengunjung.
Sebenarnya , usaha untuk memajukan air terjun Kampung Setia amat dialu-alukan
kerana usaha tersebut merupakan suatu penghargaan terhadap alam sekitar .Alam sekitar dihargai
dan dipelihara demi kesejahteraan kehidupan manusia.Selain itu , pembangunan yang
dilaksanakan di kawasan Air terjun Kampung Setia pasti akan membuka mata pelancong asing
juga.Mereka pasti kagum akan negara kita kerana destinasi pelancongan alam semulajadi di
Malaysia memang tiada tolok bandingnya.

Pendapatan ekonomi

peluang pekerjaan

alam sekitar dihargai

kemudahan infrastruktur

negara akan terkenal

1._____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AKTIVITI PEMULIHAN
Lengkapkan petikan yang berikut berdasarkan jawapan yang sesuai

Pembakaran hutan

Mata dan batuk

Asap dilepaskan ke
udara

Menjadi lebih serius

Musim kemarau

Pembakaran terbuka

jerebu

Kesihatan manusia akan terancam

rawatan

Salah satu punca berlakunya pencemaran alam sekitar disebabkan oleh aktiviti __________ untuk

tujuan pertanian.__________________ yang dilakukan itu telah menyebabkan ________________


dengan banyak sekali gus mencemarkan alam sekitar.keadaan tersebut akan_________________
seandainya aktiviti pembakaran tersebut dilakukan pada ________________________.Sebagai
akibatnya ________________ akan berlaku.Lantaran itu _______________________ .Manusia
akan ditimpa pelbagai penyakit seperti penyakit ________________________. ______________
segera hendaklah dilakukan agar penyakit tersebut tidak akan menjadi bertambah mudarat.

Subtopik 2
Jelaskan perkaitan aktiviti yang dirancang dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

Kumpulan murid ini adalah terdiri daripada mereka yang cepat dan lambat namun mereka
dapat menyiapkan latihan dengan bimbingan guru.
Oleh itu konsep pengajaran Bahasa Melayu merentas kurikulum mestilah dijalankan
sepenuhnya dengan menggunakan strategi penggabungjalinan.
Secara keseluruhannya program ini dijalankan selama 3 atau 6 bulan. Masa yang
dijalankan merupakan pilihan yang dibuat oleh sekolah. Selain itu juga semua murid
tahun satu akan mengikuti ujian penapisan. Ujian ini merupakan ujian yang terpenting
bagi mengetahui murid-murid yang tidak menguasai kemahiran asas iaitu kemahiran
membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Murid yang lulus akan meneruskan kelas
biasa manakala murid yang gagal, mereka akan ditempatkan dalam program ini.

Oleh itu strategi pengajaran dan pembelajaran yang hendak digunakan perlulah sesuai
dengan keperluan untuk membantu murid ini menguasai kemahiran asas ini dengan
seberapa segera yang boleh.