Anda di halaman 1dari 6

Bab 6 Kepimpinan Guru

Konsep asas kepimpinan

Jenis-jenis kepimpinan

Teori-teori

Kepemimpinan sekolah dan guru

Wawasan Pendidikan Negara:


Dibentangkan oleh Datuk Dr.Wan Mohd. Zahid Mohd. Nordin,
Transformasi Kurikulum sekolah rendah:
mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, pada 8-11 April
1993.dikaji semula untuk memastikannya kurikulum holistik, tidak
KBSR
terlalu
Tujuan:akademik
memberidan
halamembebankan
tuju kepada pemimpin
pendidikan
untuk
selaras dengan
pemantapan
bersama-sama
melaksanakan
dan PIPP
tanggungjawab
kurikulum
sebagai
fokus utamaperanan
teras kedua
2006-2010.untuk
menjayakan
matalamat
Wawasan
2020(menjadikan
Malaysia
Mulai
tahun 2010,
KBSR diganti
dengan
KSSR(Kurikulum
Standard
Negara Rendah)
maju daribagi
segipelajar
ekonomi,
politik,
sosial, kerohanian
dan
Sekolah
tahun
1, KSPK(Kurikulum
Standard
kebudayaan).
Prasekolah
Kebangsaan) bagi pelajar prasekolah.
Pengurusan
perubahan
perlukepemimpinan
melibatkan pemimpin
sekolah,
Dalam
tempoh
transformasi,
pihak atasan
guru, pelajar,
ibu penting.
bapa danMisi
masyarakat.
mainkan
peranan
Visi dan matlamat perlu
diperjelaskan
Masih banyakkepada
perlu dilaksanakan
dan
dimantapkan supaya
semua lapisan
staf.
system dandiberi
institusi
pendidikan
dapat
membangunkan
modal
Keutamaan
untuk
menangani
perubahan
bakal dihadapi
hasil daripada transformasi kurikulum. Pemimpin guru dan
P&P
Sains
danmenunjukkan
Matematik dalam
Bahasa
sekolah
perlu
komitmen
yang Ibunda:
tinggi langkah
positif pertama ke arah kejayaan.
Dasar Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam
Bahasa Inggeris(PPSMI) diperkenal mulai Jan 2003.
Pemimpin
Pelan
Induk guru:
Pembangunan Pendidikan(PIPP) 2006-2010:
o menghadapinya dengan tabah bagi meningkatkan usaha
Dilancarkan
oleh Y.A.B
Seri Abdullah
Ahmad Badawi
penggunaan
danDatuk
penguasaan
bahasaHj.
inggeris.
pada
Jan 2007.
Tujuan:
membangunkan
system
pendidikan
o 16
Sebagai
tauladan
menggunakan
bahasa
inggeris
dalam
bertaraf
dunia sebagai
memenuhi
hasrat wawasan
2020
perbualan,
pengendalian
mesyuarat
dan perhimpunan.
Malaysia
Negara kepada
maju mengikut
acuan diri.
menjadikan
Kejayaan PPSMI
bergantung
bentuk kepemimpinan
Cabaran
kepemimpinan:
transformasional.
o Memperkembangkan
potensi
individu
secaramemutuskan
menyeluruh;
Mulai
Julai 2009, Kementerian
Pelajaran
Malaysia
o Meningkatkan
kreativiti,
inovasiibunda
dan budaya
bahawa
dasar penggunaan
bahasa
dalam ilmu
Sainspelajar;
dan
o
Membudayakan
sains
dan
teknologi
dan
pembelajaran
Matematik dikembalikan. Sekali lagi pemimpin guru dikehendaki
sepanjang
berjuang
smeulahayat;
untuk membawa anak murid menghala ke tuju
o Menyediakan system pendidikan yang lebih cekap, berkesan
yang Berjaya bersama. Kepemimpinan berkesan merupakan
dankepada
bertaraf
dunia. pengurusan perubahan dalam sesebuah
runjang
budaya
o Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan
pendidikan.
o Meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkat