Anda di halaman 1dari 7

2.

RANCANGAN AKTIVITI

Tarikh : 20 mac 2014


Hari : khamis
Kelas : 4 amanah
Bil murid : 6 orang
Mata pelajaran : pendidikan sains, social dan alam sekitar
Tajuk

:9

Tumbuhan

Standard Kandungan

: 9.1

Mengetahui tentang tumbuhan dan bahagian


tumbuhan

Standard Pembelajaran

: 9.1.2 Menama dan melabelkan bahagian tumbuhan:


i

Objektif pembelajaran

Daun

: Di akhir pengajaran murid dapat


9.1. Menama dan melabelkan bahagian tumbuhan:
i.Daun

Hasil Pembelajaran

: Murid dapat :
1) menyebut tiga jenis bentuk daun secara lisan iaitu bentuk bujur, bentuk
panjang dan bentuk kipas.
2) murid dapat melabelkan bentuk daun bujur, panjang dan kipas dengan label daun
yang diberikan.
14

Langkah

Isi Kandungan / Pelajaran

Orientasi

Memperkenalkan

(15 Minit)

pokok yang berlainan bentuk 1. murid


daun (M1)

tiga

Aktiviti

Catatan

jenis Permainan mencantumkan puzzle (M4) KPS :


diminta

duduk

bersama

pasangan yang telah ditentukan oleh

Berkomunikasi
Membuat inferens
Memerhati

Mengendalikan

guru
2. guru meminta murid memilih bag KMS :
kertas yang berisi kepingan puzzle
gambar pokok yang telah disediakan
di atas meja.
3. Murid diminta untuk mencantumkan
kepingan

puzzle

gambar

pokok

tersebut secara berpasangan.


4. Guru bersoal jawab dengan murid

spesimen dengan betul


dan selamat
Nilai :
Kerajinan, Rasional

mengenai hasil gambar pokok dari BBM : Puzzle


cantuman puzzle :
a) Ini gambar apa ?
UNSUR TERAPI :
Jawapan: pokok
b) Apakah yang dapat kamu perhatikan Terapi Cara Kerja
Terapi Bermain
pada gambar pokok tersebut?
Terapi Psikomotor
semua jawapan pelajar diterima.
c) Adakah pokok berkenaan terdapat di
taman sains sekolah?
Jawapan : Ya/Tidak
5. Guru membawa murid ke taman
15

sains.

Pencetusan Idea

Mengecam

( 20 Minit)

persekitaran
(M3)

tumbuhan

di

Taman Sains

1. Guru bersoal jawab dengan murid Kaedah : Sumbangsaran


mengenai pokok dan daun.
a) Apakah bahagian ini? (sambil
menunjuk

bahagian

daun

Modifikasi : Lokasi

yang

berbentuk bujur pada pokok yang


berdekatan) (M7)
Jawapan: Daun
b) Dimanakah kedudukan daun pada

KPS :

Memerhati
Berkomunikasi
Membuat hipotesis

sebatang pokok?
Jawapan: Semua jawapan diterima Nilai :
c) Apakah bentuk daun yang kamu tahu
Berdikari
selain daripada bentuk yang ini? Kerajinan
(sambil

menunjukkan

daun

berbentuk bujur pada pokok yang UNSUR TERAPI :


berdekatan)
Terapi Pertuturan
Jawapan: Semua jawapan diterima
d) Pokok apakah yang mempunyai
daun?
Jawapan : Semua jawapan diterima
e) Daun
bagi
pokok
berkenaan
(merujuk

jawapan

pelajar

pada

soalan d) berbentuk apa?


Jawapan : Semua jawapan diterima
2. Guru memberikan pujian atas usaha
16

murid

menjawab

soalan

yang

diberikan
3. Guru memberi pernyataan bahawa
terdapat pelbagai jenis bentuk daun
di persekitaran.
4. Guru membawa murid berjalan di
persekitaran

Taman

Sains

bagi

meneroka bentuk daun yang lain.

Penstrukturan

(a) Penerokaan bentuk daun Mengenalpasti bentuk daun menerusi Strategi : Penerokaan

Semula Idea

yang

(30 minit)

Sains

dipilih

di

Taman aktiviti semburan warna pada daun.

KPS :

1. Guru meminta murid mencari 3 jenis


daun yang berlainan bentuk dan

Mengelas
Mentafsir data

membawanya kepada guru.


2. Murid meneroka persekitaran Taman KMS :
Sains bagi mendapatkan 3 bentuk

mengendalikan spesimen

daun yang berbeza dan dibawa

dengan betul dan selamat


membersihkan peralatan

kepada guru.
3. Guru membimbing murid membuat
aktiviti

semburan

daun

bagi

sains dengan cara yang


betul.

menimbulkan kesan bentuk daun


17

pada permukaan kertas lukisan yang BBM:

aktiviti
semburan secara kendiri dengan

disembur. (M2)
4. Murid
melaksanakan

Alat semburan warna,


Kertas Lukisan

bimbingan guru.
UNSUR TERAPI :
5. Murid mengamati bentuk daun yang
Terapi seni
terhasil pada kertas lukisan menerusi
Terapi psikomotor
aktiviti semburan warna.
Terapi cara kerja
6. Guru bersoal jawab dengan murid
selepas aktiviti semburan.
(30Apakah bentuk daun

yang

terhasil?
(b) Membina pengetahuan
tentang jenis bentuk daun

Jawapan: Semua jawapan diterima


1. Guru menunjukkan 3 kad yang Strategi : Penerokaan
mengandungi bentuk bujur, kipas dan
panjang
KPS :
2. Guru bersoal jawab dengan murid
Mengelas
menggunakan ketiga-tiga kad bentuk Mentafsir data
berkenaan
(31Apakah nama bentuk yang guru KMS :
tunjukkan?
mengendalikan spesimen
Jawapan: Bentuk kipas / Bujur /
dengan betul dan selamat
Panjang
membersihkan peralatan
Merujuk pada hasil aktiviti semburan

sains dengan cara yang


betul.
18

warna pelajar:
1. Guru meminta murid mengasingkan BBM: Kad Imbasan bentuk
bentuk semburan warna mengikut kipas, bujur dan daun
contoh bentuk yang diberikan oleh
guru.
2. Guru

UNSUR TERAPI :
menyoal

kembali

tentang

bentuk daun yang mereka asingkan:


(32Apakah bentuk daun yang kamu
asingkan?
Jawapan: Bentuk

Kipas,

terapi pertuturan

Bentuk

bujur, Bentuk panjang


Penggunaan/Aplikas
i Idea

Menilai kefahaman murid

Roda-roda pokok (M6)

mengenai bentuk daun

1. Murid

(15 Minit)
Melabelkan daun pada pokok
Mewarnakan lembaran kerja
pokok

KPS :

yang
terdapat gambar tiga jenis pokok
memusingkan

roda

Mengelas
Mentafsir data

yang berbeza bentuk daun yang

Nilai :
disediakan oleh guru.
2. Murid akan melabelkan bentuk daun Kerajinan
Rasional
mengikut gambar pokok dari hasil
putaran roda yang dilakukan.
3. Murid diberikan lembaran
outline pokok
4. Murid
mewarnakan

kerja BBM:

outline

Roda-roda pokok,
lembaran kerja

berkenaan mengikut kreativiti


UNSUR TERAPI :
19

Refleksi
(10 Minit)

Merumuskan pembelajaran

Aprisiasi dan nyanyian

KPS :

1. Guru melakukan apresiasi dengan


hasil capan murid

Terapi Psikomotor
Terapi Bermain

Berkomunikasi

dan berbincang

mengenai bentuk daun supaya dapat Nilai :


menamakan serta melabelkan daun Kasih saying
Rasional
pada tumbuhan .
2. Guru membuka video lagu dan
Unsur terapi :
bernyanyi bersama murid.
Pertuturan
Terapi muzik
Terapi pergerakan kreatif
Rujukan :

kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas masalah pembelajaran


Richard Needham (1987) model p&p berasaskan konstruktivisme 5-fasa

20