Anda di halaman 1dari 7

1.

2 MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI OLEH MURID MASALAH PEMBELAJARAN

ASPEK

MASALAH

Koordinasi
Motor

Murid tidak dapat melukis bentuk daun

dengan baik .
Kanak-kanak Learning Disabilities (LD)

STRATEGI PENGUBAHSUAIAN

Isi kandungan

adalah lemah dalam semua prestasi yang


melibatkan kognitif dan motor
Jongmanns et. al (2003)

Bentuk daun (M1)


Menspesifikkan topik pengajaran dengan mengajar
bentuk daun

Bahan

Alat semburan warna .(M2)


Menggunakan bahan mudah alih dan fleksibal .
Contohnya,menggunakan
botol
spray

untuk

mengeluarkan warna dan menghasilkan bentuk daun


pada permukaan kertas .
Lokasi

Taman sains sekolah (M3)


Menjalankan slot P&P di luar bilik darjah .
Contohnya , menjalankan proses pembelajaran di Taman
Sains Sekolah

Penaakulan
Abstrak

Murid tidak dapat memahami perbezaan


bentuk daun hanya dengan melihat puzzle

Isi kandungan

yang dipasang tanpa melihat daun yang

Mencari dan memilih 3 jenis bentuk daun

sebenar .
Murid tidak dapat melakukan aktiviti-aktiviti Bahan
yang memerlukan kreatif dan imaginasi

Abdul Rasyid ( 2001)

Realia . Iaitu daripada daun-daun yang dikutip oleh murid


di taman sains sekolah .

Lokasi

Taman sains sekolah

Penilaian

Memilih 3 jenis daun yang berbeza bentuk

Kaitan dengan kehidupan

Daun yang dipilih terdiri daripada pokok yang terdapat


pada persekitaran murid .

Bahasa

Murid tidak dapat menyebut bentuk daun yang

dilihat dengan istilah yang betul .


Penggunaan perkataan agak luar biasa dan
maknanya tidak sesuai dan mengelirukan
Kanner (1974)

Penilaian

Guru memberi justifikasi istilah yang betul kepada


murid

Tumpuan

Murid Mudah hilang tumpuan apa aktiviti

Penilaian

yang dijalankan dan terganggu dengan

persekitaran seperti melihat orang lalu lalang


dan bunyi kenderaan serta mudah berasa

bosan .
Tumpuan singkat dan impulsif
Gargiulo R . M (2003)
Kanak-kanak tidak bersemangat untuk
belajar dalam bidang-bidang tertentu kecuali
yang mereka minat
Myles & Simpson (1998)

Menggunakan alat bantu mengajar multi sensori (M4)


Merangsang kesediaan murid untuk belajar
Contohnya,menggunakan
alat
bantu
mengajar
multisensori

Bahan

Roda roda daun


M4
Puzzle daun
Merangsang
kesediaan
murid untuk belajar
Contohnya , menggunakan alat bantu mengajar
multisensori

Ingatan

Murid tidak dapat mengingat nama bentuk Bahan


daun .
Melibatkan integrasi kurikulum bahan iaitu pendidikan sen
Masalah untuk mengingat kembali sesuatu
(M5)
perkara dalam kalangan kanak-kanak khas Elemen merentas kurikulum
adalah akibat kekurangan dalam memori
Contohnya , memperkenalkan
bentuk daun dengan
Lovitt (1989) .
menggunakan elemen pengajaran seni iaitu dengan
mengunakan teknik semburan

Persepsi
Visual/Auditori

Murid mengalami kecelaruan menyusun dan Isi kandungan

mentafsirkan maklumat visual dan auditori

Masalah Visual : Murid sukar membezakan

bentuk daun .
Kanak-kanak autisme mungkin menghadapi

Guru memberikan arahan yang ringkas dan jelas

masalah kemahiran visual yang penting


apabila mereka dewasa , Pengkaji Univeriti of
Bristole di United Kindom mengatakan kanakkanak sukar mencari benda
Dr Ananya Mandal ( 2010 )

Masalah Auditori : Murid tidak memahami

arahan yang diberikan


Kanak-kanak sukar memproses maklumat
yang didengar dengan lebih tepat kerana
mengalami gangguan seperti tinnitus (bunyi
berdesing dalam telinga .
Reed (1994)

Kemahiran
Motor

Kasar

Dan Halus

Murid sukar memanipulasi objek dan sukar

melukis objek kecil .


Kanak-kanak khas mempunyai rangkaian
saraf yang lemah sedangkan ia
bertanggungjawab untuk mengintegrasikan

Bahan: Alat semburan warna .

maklumat daripada deria motor


Waber et .al, (2000)

1.4 Rumusan
Masalah

Koordinasi
Motor

Pengamatan
Penglihata
Pendengara
n

Tumpuan

Ingatan

Penaakulan
Abstrak

Lisan

Bahasa
Bertulis

1.1
Konsep
Istilah
Kemahiran