Anda di halaman 1dari 6

Tugas dan Tanggungjawab Ketua Panitia Mata Pelajaran

Tanggungjawab Umum
1. Membantu
Pengetua
merancang,
mengelola
dan
melaksanakan
program kecemerlangan khusus kepada mata pelajaran berkaitan di sekolah.
2. Menggalakkan guru-guru mata-pelajaran memperbaiki atau membina kompetensi, sikap,
kepimpinan, pengetahuan, kemahiran dan sahsiah dalam pengurusan kurikulum.

Bidang tugas
1. Mengetuai panitia mata pelajaran serta menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
2. Merancang, dengan kerjasama semua ahli panitia, segala aktiviti untuk meningkatkan
pencapaian mata pelajaran berkaitan termasuk pencerapan P&P.
3. Menjadi pemudahcara di antara panitia mata pelajaran dengan semua pihak yang lain
mengenai segala hal berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dan juga pengurusan
mata pelajaran berkaitan.
4. Menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru mata pelajaran bagi kelas-kelas yang
berkenaan.
5. Berhubungan erat dengan semua anggota ahli panitia untuk mendapat tahu tentang
kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah
yang harus diambil untuk memperbaiki mutu pengajaran dan pencapaian.
6. Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang betul dan sentiasa mengetahui
perubahan yang berlaku.
7. Mendapatkan naskah
peperiksaan/Pengetua.

Sukatan

Pelajaran

yang

terbaru

daripada

Setiausaha

8. Bertanggungjawab tentang rancangan pelajaran bagi semua tingkatan serta memberi


perhatian berat tentang rancangan kerja pelajar-pelajar.
9. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dan pemeriksaan kertas jawapan.
10. Membantu Pengetua memeriksa/menyemak gerakerja pelajar-pelajar dalam mata pelajaran
berkaitan.
11. Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkaitan
dan memikirkan cara-cara untuk memajukan pencapaian dari semasa ke semasa.
12. Membekalkan buku-buku rujukan guru kepada guru-guru mata pelajaran serta memungut
kembali pada akhir sesi persekolahan.

13. Memberikan senarai buku mata pelajaran berkaitan yang ingin dibeli untuk perpustakaan
kepada guru perpustakaan/pusat sumber .
14. Mengkaji dan menentukan jenis-jenis serta bilangan buku kerja/tambahan yang perlu
digunakan oleh pelajar bagi tiap-tiap tingkatan.
15. Mengkaji buku-buku contoh yang dikirimkan oleh pihak penerbit dan menentukan pemilihan
buku-buku untuk digunakan sebagai buku teks.
16. Mengumpulkan sekurang-kurangnya dua salinan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan
luar untuk dijilidkan dengan baik dan seterusnya menyerahkan kepada Guru Pusat Sumber
sebagai bahan rujukan.
17. Menyelenggarakan dengan sempurna, lengkap dan kemaskini kenyataan khas mata
pelajaran berkaitan.
18. Mengadakan mesyuarat panitia (formal) sekurang-kurangnya sekali sepenggal atau lebih
kerap lagi, jika perlu (atau mengikut takwim sekolah).
19. Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan mata pelajaran
berkaitan melalui bacaan, menghadiri kursus/seminar atau mesyuarat yang
berkaitan. Dalam perkataan lain, Ketua Panitia Mata Pelajaran haruslah menunjukkan
kepimpinan yang dinamis dan inovatif sebagai teladan kepada semua ahli panitia.
20. Menjalankan semua arahan yang diberikan oleh Pengetua/GPK dari semasa ke semasa.
1. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang
kemaskini.
Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan
2. Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata
pelajaran.Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia dihantar ke pihak
pentadbir sekolah
3. Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut
keperluan untuk AJK jadual waktu.
4. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.Membantu dalam
membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan-bahan rujukan untuk Pusat
Sumber Sekolah.
5. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar, kaedah-kaedah pembelajaran
terkini.
6. Penyelaras menyediakan soalan-soalan peperiksaan/ujian dan pemeriksaan
kertas
jawapanMengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum
dihantar
ke bilik cetak.

7. Menganalisis keputusan peperiksaan/ujian bulanan bagi mata pelajaran


berkenaan
dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar
yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki.
8. Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan.
9. Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancang
oleh pihak sekolah.
10. Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus
dalaman kepada
ahlinya apabila diperlukan.
11. Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran
PPD, JPN, Kementerian Pendidikan dan lain-lain.
12. Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan
akademik.Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran
yang
berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan.
13. Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata
pelajaran
14. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar
bagipeperiksaan dalaman dan awam.
15. Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat-alat antu
mengajar diselenggarakan dengan baik.
Tugas Guru Mata Pelajaran
1. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan
kepada
Pengetua pada masa yang ditetapkan setiap minggu.
2. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan
sukatan
mata pelajaran yang berkenaan.
3. Memahami dan mematuhi pekeliling_pekeliling dan arahan yang berkaitan
dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat
yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang
harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.
4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajran yang diajar dengan

lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/ seminggu / harian dan melaksanakan


pengajarannya mengikut rancangan pelajaran yang disediakan.
5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku
latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan /
menunjukkan buku latihan murid kepada pengetua/ wakilnya pada masa yang
dikehendaki.
6. Menjalankan ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar . Merekodkan soalansoalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar.
7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan.
8. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran , menghadiri serta mematuhi dan
melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.
9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan dan PPD.
10. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/ bengkel KH/ Bilik ERT/ Sains
Pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan.
11. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan
sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan
Negeri dan PPD. Menyampaikan semua maklumat kepada guru lain yang mengajar
mata pelajaran yang sama.
12. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar
bagi mata
pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan
pembelajaran.
13. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran
dan
pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.
14. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang
digunakan,
memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas .
Bertanggungjawab dalam menambahklan alat bantuan mengajar bagi
memperkayakan
Pusat Sumber Sekolah.
16. Membantu menguruskan Bank Soalan.
17. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan
sukatan
pelajaran dan huraian mata pelajaran berkenaan.

18. Memahami dan mematuhi pekeliling pekeliling dan arahan-arahan yang


berkaitan
dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat
yang
harus dicapai iaitu dari segi pengetahuan,pencapaian akademik dan kemahiran
yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.
19. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang kemaskini dan menghantarnya
kepada Pengetua untuk ditandatangani pada masa yang ditetapkan iaitu setiap
minggu.
20. Menyediakan rancang pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan
lengkap
untuk tempoh setahun/sepenggal /seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran
mengikut rancangan pelajaran yang ditetapkan.
21. Menyedia dan memberi latihan yang cukup,memeriksa buku latihan pelajar dan
memulangkan semula secepat mungkin.Menyerahkan buku latihan pelajar kepada
Pengetua/PKP untuk disemak pada masa yang dikehendaki.
22. Membina soalan ujian atau peperiksaan mengikut JPN .
23. Menjalankan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar dari semasa ke
semasa.Merekod soalan-soalan ujian
dan penilaian serta markah ujian tersebut ke dalam buku rekod mengajar.
24. Mengesan kelemahan pelajar dan mengadakan aktiviti pemulihan .
25. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri serta mematuhi dan
melaksanan keputusan mesyuarat panitia.
26. Memastikan buku buku panduan yang digunakan adalah yang diluluskan oleh
Kementerian Pendidikan /Jabatan Pendidikan /PPD.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KURIKULUM
1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini
1.2 Penyediaan rancangan pengajaran tahunan
1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama
1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran
1.5 Kepelbagai teknik mengajar
1.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan
1.7 Penggunaan BBM dalam P & P
1.8 Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia
1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli
1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan
1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal
1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan
1.13 Menyemak buku latihan pelajar
1.14 Memberi kursus dalaman

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru


1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar
2 PENGURUSAN
2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan
2.2 Pencerapan
2.3 Mesyuarat bulanan panitia
2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching)
2.5 Mengurus jadual guru ganti
2.6 Mengadakan kursus dalaman
2.7 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang)
2.8 Pemantauan aktiviti panitia
2.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan post-mortem
2.10 Penyediaan dan pengawalan belanjawan
2.11 Pengawalan stok dan iventori
2.12 Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar
3 KOKURIKULUM
3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik
3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia
3.3 Program lawatan sambil belajar
3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas
3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah
4 TUGAS-TUGAS LAIN
4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri
4.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain
4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah